GRADE IV PROGRAM STANDARD KEY STAGE STANDARD

Sa dulo ng baitang 3, kailangang nakakáya ng mga estudyante na ipakita ang sigla sa pagtuklas at pagdanas ng pabigkas at pasulat na mga teksto at ipahayag nang mabisà ang mga ibig sabihin at mga nadaramá.

GRADE LEVEL STANDARD Pagkatapos ng Ikaapat na Baitang, ang mag-aaral ay nakapagsasabi ng pangunahing diwa ng kuwento o saknong ng tulang napakinggan; nakapaglalarawan ng mga tao, bagay, pook; nakababasa nang may wastong paglilipon ng mga salita at maayos na nakasusulat gamit ang iba't ibang kumbensyon ng pagsulat upang maipahayag ang mga dati at bagong kaalaman, damdamin batay sa narinig o nabasang teksto na angkop sa kanyang edad at sa kultrang DOMA CONTENT PERFORMANCE LEARNING Grade V Grade VI IN STANDARD STANDARDS COMPETENCIES Grade IV Wikang Nauunawaan at Naibibigay ang 1. Naiuugnay sa sariling 1.Nasasabi at 1.Napahahalagahan ang Binibig nagagamit ang lubusang atensyon sa karanasan ang mga naisasagawa ang mga kahandaang kas wika upang nagsasalita at nakukuha tunog na napakinggan kahandaang dapat dapat maisagawa ayon ipahayag ang ang mensaheng tulad ng sirena na maisagawa ayon sa sa ipinahihiwatig ng sariling inihahatid babala ng sunog, ng ipinahihiwatig ng napakinggang tunog ideya,kaisipan, curfew,kampana ng napakinggang tunog tulad tulad ng karanasan at simbahan, atbp. ng babala ng sunog,baha,lindol damdamin sunog,baha,lindol, tsunami atbp. tsunami atbp.

2.Natutukoy ang saloobin at damdamin ng tagapagsalita na inihuhudyat ng - Tono - Diin - Bilis

2.Naipapahayag ang saloobin at damdamin ayon sa ipinahayag ng nagsalita sa pamamagitan ng paggamit ng - tono - diin

2.Naiiugnay ang sariling karanasan sa kahalagahan ng pagpapahayag ng saloobin at damdamin ayon sa ipinahayag ng nagsalita sa tulong ng
1|Page

-

intonasyon

- bilis - intonasyon

-tono -diin -bilis -intonasyon

3.Natutukoy ang paksa ng tula/awit na napakinggan

3.Naisusulat at nababasa nang pabigkas ang paksa ng tula/awit na napakinggan

3.Nakalilikha ng orihinal na tula /awit na katulad may katulad na paksa nang napakinggan

4.Nakasasagot ng mga tanong tungkol sa mga mahahalagang detalye ng teksto tulad ng lathalain,balita, sanaysay,kalalagayan na napakinggan

4.Naipaliliwanag ang mga mahahalagang detalye ng teksto tulad ng lathalain, balita,sanaysay, kalalagayan na napakinggan

4.Naitatala at naiuulat ang mga mahahalagang detalye ng teksto tulad ng lathalain, balita,sanaysay, kalalagayan na napakinggan.

Nauunawaan ang pasalita at dipasalitang pahiwatig upang masuri ang layunin at mensahe ng nagsasalita

Nasusuri ang mga impormasyon upang maunawan at mapahalagahan ang mga tekstong/tunog na napakinggan

1. Nakikilala ang magkakasintunog na salita sa kuwentong napakinggan'

1.Nasasabi ang mga salitang magkasingtunog na makikita sa nilikha na teksto (maikling kuwento,tula,lathalain)

1. Nakapagsasalysay ng isang kuwento/tula/lathalai n na may mga magkakasintunog na salita
2|Page

2.Nakasasagot sa mga tanong tungkol sa mga detalye ng ulat/patalastas/o paboritong programa sa telebisyon na napanood at narinig.

2.Naisasadula ang mga detalye ng ulat/ patalastas/o paboritong programa sa telebisyon na napanood at narinig

2.Naiuugnay sa sariling karanasan ang mga detalye ng ulat/patalastas o paboritong programa sa telebisyon na napanood at narinig sa pamamagitan nang patukoy na pagpapaliwanag 3.Nakapagbibigay ng reaksyon sa mga pahayag ng mga tauhan,pangyayari at layon ng kuwentong narinig.

3.Natutukoy ang mga pahayag na nagpapakilala ng mga tauhan, pangyayari at layon sa isang usapan at napakinggang kuwento

3.Nailalarawan nang pabigkas ang mga tauhan,pangyayari at layon ayon sa ipinahahayag ng kuwentong narinig.

2.Nasusuri at nabibigyang kahulugan ang mga salita o pahayag na ginamit sa mga tulang narinig a.Pagtutulad (simile)

2.Nakapagbibigay ng sariling palagay sa mga salitang o pahayag na ginamit sa tulang narinig. Hal.(pagtutalad-simile) Tila yelo sa lamig itong aking kamay, Ng sa entablado umawit nang tunay, Ngunit kagandahan ng boses kong bigay, Ay munting bituin ang ningning na taglay.

2.Nakalilikha at nakatutukoy ng pagtutalad(simile) sa isang tula at nakikilala ang kahulugan ng mga salita o pahayag na ginamit. Hal. Tila bulkang sumabog ang sa aking galit. Sa maling ginawa ng anak kong tangi, Ngunit parang bulang naglaho ang imbi,
3|Page

Ng bunso’y makitang umiiyak ,humuhikbi.

Hal.(pagwawangismetaphor) b.Pagwawangis(metaphor) Sa angkin kong taglay ako’y nahihiya, Pagkat ika’y langit na di ko matudla, Kaya ang pangarap ng puso ay lakas, Upang maabot ka pagdating ng bukas.

4.Nakikilala ang mga elemento ng mga pangimpormasyong teksto sa pamamagitan nang pagkuha ng tiyak na

4.Nagagamit ang mga elemento ng mga(informational texts) sa pabibigay-kahulugan sa nakita at narinig na ulat tulad ng (badyet na naka pie graph )sa pamamagitan
4|Page

kaalaman o impormasyon tungkol sa nakita at inuulat. a.Nakita at inuulat: =badyet na ka pie graph

nang pagpapaliwanag kung papaanong ang impormasyon ay nakatutulong sa pag-unawa sa kung papaano gagawin ang isang bagay 4.1Napalalawak ang kaalaman sa pamamagitan ng pagbibigay ng reaksyon gamit ng mga tiyak na mga academic words and phrases at mga natutunang elemento ng informational text sa tulong ng video clips tungkol sa climate change . 4.Nakalilikha ng informational text gamit ang mga element nito sa pamamagitan nang pangangalap ng impormasyong makatutulong sa iuulat na bagay o kaalaman.

4.1Nakikilala ang mga element ng mga informational text sa pamamagitan ng pagtiyak o pag-alam sa kahulugan ng mga tiyak na salita o parirala sa nakita at narinig na usapan b.Nakita at usapan: (sine eskwela tungkol sa bulkan) Hal. magma lava crust at iba pa na academic na mga salita at parirala

5.Naipaliliwanag nang may paggalang kung bakit ang isang pahayag ng nagsasalita ay opinion o

4.1Natatalunton (trace) at naipapahayag ang nabuong argumento sa tulong ng mga elemento ng informational text,gamit ang mga tiyak na academic words mula sa narinig at napanood na programa tungkol sa
5|Page

5.Nasusuri ang mga pahayag ng nagsasalita kung opinyon o katotohanan a.Magalang na nakapagtatanong kung may nais linawin b.Magalang na nakapagbibigay ng mungkahi sa nagsasalita kung kinakailangans

katotohahan, sa tulong ng iba’t ibang teksto.

(Waste Management)

Nauunawaan ang kahalagahan ng matamang pakikinig upang makapagpahayag ng sariling damdamin o ideya Kamala yang

Nakikinig at nakikipagtalastasan upang ipahayag ang sariling ideya, damdamin, karanasan

1.

Naibibigay sa sariling pangungusap ang paksa/layunin ng tula/kuwento/imporma syong narinig

5.Nakagagawa ng isang pangkatang pahayag na may opinion at katotohahan kaakibat ang pagsasabuhay ng magalang na pagtatanong/pagbi bigay ng mungkahi at kaisipan. 1.Naiuugnay ang 1.Nakikipagtalakayan paksa/layunin ng tula nang mabuti tungkol /kuwento/impormasyon sa paksa /layunin ng sa sariling karanasan sa tula/kuwento/imporma pamamgitan ng mabisa na syon na narinig gamit pabigkas na ang mga nakalap na pagpapaliwanang. kaalaman.

6|Page

Ponolo hika Palabig kasan at Pagkilal a sa Salita (Phonic s and Word Recogn ition) Gramati Nauunawaan ang ka kahalagahan ng kaalaman sa wastong paggamit ng mga bahagi ng pananalita upang maipahayag ang sariling ideya,damdamin,p una o reaksyon

Nagagamit ang mga A.Pangngalan bahagi ng pananalita sa pangungusap,pahayag,u 1.Nagagamit nang wasto sapan,sitwasyon atbp. ang mga pangngalan sa pagsasalita tungkol sa sarili, sa mga tao, lugar, bagay at pangyayari sa paligid at pagtalakay tungkol sa usapan

1.Nagagamit nang may katiyakan ang mga pangngalan sa iba’t ibang bahagi ng pangungusap/mga balita/dayalogo/anunsyo/la yhalain/talata/liham

1.Nagagamit nang wasto sa pakikipagtalastasan ang mga pangngalan.

2.paggamit =konkreto:tao,lapis,puno =di-konkreto; - pag-ibig, -kaligayahan

2.Napag-uuri uri ang pangngalan ayon sa tungkulin;pantangi,pambal ana, Lansakan.

2.Nauuri ang pangngalan bilang pantangi,pambalana,ko ngkreto,lansakan

7|Page

3.bilang paksa 3.1.bilang panaguri ng pangungusap 3.Natutukoy ang gamit ng pangngalan sa mga diskurso

B.Panghalip: Nagagamit nang wasto ang mga panghalip 1.Nagagamit ang angkop na panghalip sa pangngalang hinhalinhan tulad ng Ang nanay- siya Ng nanay-niya Sa nanay-kanya Ako-kami Ikaw-kayo

3.Nakapa-uuri-uri ang mga pangangalan ayon sa kayariang payak,maylapi,inuulit,tamb alan at panaguri ng pangungusap

2.Nagagamit ang isahan,dalawahan at maramihanng anyo ng panghalip na panao sa magkakaugnay na pangungusap.

1.Nagagamit ang iba’t ibang uri ng panghalip sa pagsasalaysay ng sariling karanasan tulad ng: =panao

1.Nagagamit ang panghalip na panao sa kaukulang palagyo,palayon at paari

2.Nagagawa ng talata na ginagamit ang isahan,dalawahan at maramihang anyo ng

2.Natatalakay ang kahalagahan at nagagamit nang wasto ang isahan,dalawahan,at maramihang anyo ng panghalip panao sa
8|Page

panghalip na panao

tulong lathalain/usapin/balita.

3.Nagagamit ang panghalip 3.Nakasusulat ng lathalain na pananong sa pagtakay sa o sanaysay tungkol sariling karanasan/damdamin sa”Children’s Rights na at pahayag. gumagamit ng mga panghalip na pananong bilang panuntunan na nasa anyong isahan at maramihan........ =sino-sino-sino =ano- ano-ano =paano-paapaano =kalian-kai-kailan

3.Nakagagawa ng Hierarchy Chart gamit ang mga panghalip na pananong na isahan at maramihan bilang gabay sa pag-unawa sa kuwento na tungkol sa “Children’s Rights.

4.Nagagamit sa pangungusap ang mga panghalip na; =pamatlig =panaklaw =patulad

4.Nasasabi ang kahalagahan ng mga pagnhalip na pamatlig,panaklaw, patulad sa pakikipagtalastasan sa pamamagitan ng paggamit nito sa iba’t ibang pamaraan.

HIERARCHY CHART PAKSA
DATOS SULIRANINALABA A KINALABASA

kASUNDUAN

4. ang mga panghalip na pamatlig,panaklaw at patulad bilang paksang pangungusap
9|Page

at pinaglalaanan sa mga pangungusap

C.Pang-uri:

1.Nakikilala ang mga salitang pang-uri na naglalarawan ng tao,bagay,lugar at pangyayari sa pamamagitan ng pagpapangkat ayon sa kaangkupan ng salita sa inilalarawan (tao,bagay,hayop,lugar,pang yayari)

1.Nagagamit ang iba’t ibang antas ng pang-uri sa paghahambing ng katangian ng tao,bagay,pook at pangyayari

1.Nakapag-uuri ng mga salitang pang-uri ayon sa pinahihiwatig ng gamit sa pangungusap tulad ng ; =magkasing kahulugan na salitang pang-uri =magkasalungat sa tulong ng pasalaysay na teksto.

D.Pandiwa:
10 | P a g e

Nasusuri ang mga pagbabago ng anyo ng mga pandiwa batay sa panlaping ginamit 1.Nagagamit ang pandiwa na nagsasaad ng kilos ayon sa panahunang pangyayari sa tulong ng pagsasalaysay ng sariling karanasan at kalalagayan sa paligid (naganap,nagaganap at magaganap pa)

1.Nasusuri ang pandiwa batay sa gamit na ipinahihiwatig sa tulong ng mga pangungusap, lathalain at sanaysay.

1.Nakagagawa ng isang teksto tulad ng liham ,talaarawan o journal. na ginagamit ang mga iba’t ibang aspeto ng pandiwa sa pagsasalaysay .

2.Nakapagpapahayag ng impormasyon gamit ang mga salitang nagsasabi kung saan,kailan,nangyari ang kilos.

2.Nagagamit nang wasto ang mga salitang saan,kalian sa pagsasalaysay ng kilos.

2.Nakabubuo ng isang pahayag gamit ang gabay na tanong na saan at kailan.

E.Pang-abay; 3.Nakikilala ang mga pariralang pang-abay sa pamamagitan ng patalastas,panawagan atbp. -pang-abay na pamanahunan,panlunan,pam araan,pang3.Nagagamit ang iba’t ibang pang-abay sa iba’t ibang gawain sa pakikipagtalastasan.

3.Naipakikita ang pagkakaiba ng mga uri ng pang-abay sa pangungusap.

11 | P a g e

agam,kundisyunal,panangayon,pananggi,panggaano o pampanukat,kusatibo,benepa ktibo,pangkaukulan. 4.Nakikilala ang mga sugnay na pang-abay sa mga pangungusap na nasa kuwento 4.Nakagagamit ng sugnay na pag-abay sa tulong pahayag na pinag-usapan

4.Nakagagawa nang wasto ng lathalain gamit ang sugnay na pangabay.

5.Nakikilala ang pagkakaiba ng gamit ng pang-uri at pang-abay sa pangungusap

5.Nagagamit ang panguri at pang-abay na 5.Naipakikita ang nagpapakita nang pagkakaiba ng pang-uri at pagkakiba ng pang-uri pang-abay sa pamamagitan at pang-abay sa ng paggamit sa pamamagitan ng pagpapahayag na pabigkas maikling talata. o pasulat.

6.Nakikilala ang mga pangabay na inglitik gaya ng pa,raw,daw,yata,nga,din,rin, muna. F.Pang-angkop: 1.Nakikilala at nagagamit ang mga pang-angkop na at,ay,na,at g sa pangungusap.

6.Nagagamit nang wasto at nasasabi ang kahalagahan ng mga pang-abay na inglitik sa pakikipag-usap.

6.Napipili ang angkop na pang-abay na inglitik sa maayos at mabisang pakikipagtalastasan.

1.Natutukoy at nagagamit sa pangungusap ang mga pang-angkop.

1.Nagagmit nang wasto ang mga pang-angkop sa mga pangungusap sa lathalain.

12 | P a g e

G.Pangatnig: 1.Nakikilala ang mga pangatnig sa tambalan/hugnayan na pangungusap 1.Nagagamit nang wasto ang pangatnig sa tambalan/hugnayan na pangungusap.

1.Naipaliliwanag ang kahalagahan ng pangatnig at magamit ito sa maayos na pakikipagtalastasan.

2.Nasasabi ang pang-angkop at pangatnig na ginamit sa tambalan at hugnayang pangungusap.

2.Nagagamit nang wasto ang mga pang-angkop at pangatnig sa tambalan at hugnayang pangungusap

2.Nakalilikha ng isang usapin gamit ang wastong pangangkop at pangatnig sa tambalan at hugnayang pangungusap.

H.Pangungusap: 1.Nagagamit ang mga uri ng pangungusap ayon sa tungkulin,pasalaysay,pautos, patanong,padamdam sa pagsasalaysay ng sariling karanasan. 2,Nakagagawa ng usapan tungkol sa isang paksa na ginagamit ang iba’t ibang uri ng pangungusap.

1.Nakabubuo ng mga pangungusap ayon sa uri.

1.Nagagmit sa makabuluhang pakikipagtalastasan ang mga uri ng mga pangungusap. 2.Nakabubuo ng pahayag tungkol sa isang paksa na ginagamit sa iba’t ibang uri ng pangungusap at pangungusap na walang paksa.
13 | P a g e

2.Nakagagawa ng pangungusap na walang paksa.

3.Nakabubuo ng mga pahayag na naglalahad ng

3.Nakabubuo ng mga patalastas,dayalogo o usapan na ginagamit ang mga uri ng pangungusap.

=sariling katuwiran =sariling pagpapasya =sariling paniniwala

3.Nakapagpapaliwanag nang pasulat/pabigkas tungkol sa sariling katuwiran,pagpapasya,p aniniwala gamit ang maayos at angkop na mga pangungusap.

4.Nagagamit ang angkop na pahayag sa iba’t ibang sitwasyon.

4.Nakabubuo ng mga pangungusap na may iba’t ibang uri sa pagpapahayag ng sarili.

4.Nagagamit ang pinakaangkop na ekspresyon/pananlita sa pagpaphyag ng pansariling puna o saloobin.

Pagunlad sa Bokabu laryo Kaalam an sa Aklat at Limbag (Book ang Print Knowle

-

14 | P a g e

dge) Pagunawa sa Pinakin ggan

1. Nailalarawan ang mga tauhan sa kuwentong napakinggan 2. Nakapagbibigay hinuha sa kalalabasan ng mga pangyayari sa narinig na teksto 3. Nakabubuo ng balangkas batay sa napakinggang teksto

Naiuugnay ang katangian ng tauhan ng kwentong napakinggan sa mga taong nakikita niya sa paligid Nakapag-uugnay ng mga sitwasyon sa sariling karanasan batay sa mga pangyayaring narinig sa teksto

Nabibigyang kahulugan ang kilos, gawi, pananalita ng mga tauhan ng kwentong napakinggan Nakapagbibigay ng paliwanag batay sa kinalabasan ng mga pangyayari sa tekstong narinig. Naiuulat ang tekstong napakinggan gamit ang balangkas sa tekstong napakinggan Nakapagbibigay ng reaksyon sa buod ng tekstong napakinggan

4. Nakapagbibigay ng lagom o buod sa tekstong napakinggan 5. Nakapagbibigay ng angkop na pamagat sa tekstong narinig

Nakapagtatala ng mga sumusuportang pangungusap sa pagbuo ng balangkas ng tekstong napakinggan

6. Naisasagawa ang narinig na mga hakbang ng isang gawain 7. Nakagagawa ng dayagram ng ugnayang sanhi at bunga mula sa tekstong napakinggan

Naisasalaysay ng may wastong pagkakasunod – sunod ang buod ng tekstong napakinggan Naipaliliwanag ang kaangkupan ng pamagat sa tekstong narinig Naiuugnay/Naipaliliwanag ang mga pangyayari sa tekstong naging batayan sa Nakagagawa/Nakasusul pagbibigay ng angkop na at ng sariling halimbawa pamagat ng hakbang na gawain batay sa narinig Nasasabi/Naipaliliwanag
15 | P a g e

8. Naisasakilos ang bahagi ng kuwento na nagustuhan

nang wasto at may pagkakasunod-sunod ang bawat hakbang ng isang gawain narinig Naipaliliwanag/Naiuugnay ang dayagram ng ugnayang sanhi at bunga sa tekstong napakinggan

Nakapagbibigay ng reaksyon at pananaw sa ugnayan sanhi at bunga batay sa tekstong napakinggan

Naipaliliwanag /Nasasabi ang dahilan sa pagsasakilos ng bahagi ng kwentong naibigan

Pagunawa sa Binasa Natatamo ang kasanayan sa mapanuring pagunawa sa binasa Nasasabi ang diwa o paksa ng tekstong binasa

1.Nakakasagot sa mga tanong na bakit, paano sa binasa

1.Nakagagawa ng mga tanong na bakit at paano batay sa tekstong binasa Nauuri ang mga impormasyon batay sa binasang teksto Nasasabi ang kilos, gawi at pananalita ng tauhan ng kwento Natatalakay/Naiuugnay sa sariling karanasan ang

2.Naitatala ang mga impormasyong sa binasang teksto 3.Nailalarawan ang mga tauhan ng kwento

4. Naisasalaysay na muli ang kwento ayon sa wastong

Napapalawak ang pagsasakilos ng bahagi ng kwentong naibigan sa pamamagitan ng:  Paglalapat ng linya ng tauhan gumanap sa bahagi ng kwentong naibigan  Paggamit ng mga props 1.Nakapagbibigay ng reaksyon sa mga sagot na paano at bakit batay sa tekstong binasa Nagagamit ang mga impormasyon sa talakayan batay sa binasang teksto Nakapagbibigay ng malawak na paghahambing sa tauhan ng kwento Naisusulat nang may wastong pagkakasunod16 | P a g e

pagkakasunod-sunod 5.Naibibigay ang mahahalagang pangyayari o aksyon na bumubuo sa kwento o balita

kwentong nabasa

6. Natutukoy ang paksa/kaisipan ng seleksyon binasa

7. Nakapagbibigay ng buod o lagom 8.Naibibigay ang angkop na pamagat ng binasang kwento 9. Napipili ang detalyeng sumusuporta sa pangunahing ideya 10.Natutukoy ang sanhi o bunga ng mga pangyayari sa seleksyong binasa 11. Napipili ang opinyon, katotohanan sa seleksyon binasa

12.Nakikilala ang mga

sunod ang buod ng kwentong binasa Nakapagbibigay Nauuri/Nakikilala/Napagha /nakagagawa ng mga hambing ang pangyayari o aksyon mahahalagang pangyayari bubuo sa sariling kwento o aksyon bumubuo sa kwento o balita Naibibigay sa sariling Nakapagbibigay ng pahayag ang reaksyon/ komento batay paksa/kaisipang ng sa paksa/ kaisipang seleksyong binasa ipinahahayag ng seleksyong binasa Naipahahayag/Natatalakay Nakapagbibigay ng ang buod ng kwento reaksyon sa buod ng kwento Natatalakay ang mga Nakapagbibigay ng pangyayari sa kwento na reaksyon sa pag-uugnay mag-uugnay sa pamagat ng pamagat sa kwento Napapagsunod-sunod ang Naisusulat at nabubuo mga detalye na ang mga sumusuportang sumusuporta sa detalye upang makabuo pangunahing ideya ng pangunahing ideya Naipakikita ang kaugnayan Nakapagbibigay ng ng sanhi at bunga batay sa reaksyon sa kaugnayan seleksyong binasa ng sanhi at bunga Naiuugnay ang opinyon sa Naipaliliwanag at katotohanan batay sa nabibigyang katwiran seleksyon binasa ang pagkakaiba ng katotohanan sa opinyon batay sa mga patunay sa seleksyong binasa. -Nakagagawa ng mga -Nagagamit ang
17 | P a g e

matatalinghagang salita at idyoma

12.Nakikilala ang iba’t ibang bahagi ng pahayagan: -Pamukhang pahina -Editoryal -Anunsyo klasipikado -Tanging lathalain 12.a Natutukoy ang sangkap ng pagsasagwa ng Radio Broadcasting

pangungusap na gumagamit ng mga matatalinghagang salita/idyoma - Naibabahagi sa klase ang nakalap na halimbawa ng matatalinghagang salita/idyoma -Natatalakay ang nilalaman ng bawat bahagi ng pahayagan

matatalinghagang salita/idyoma sa pagbuo ng salawikain/tula/kwento

-Nakagagawa /Nakasusulat ng wasto ng: -pamukhang pahina -Naihahambing ang -editoryal pagkakaiba ng bawat -anunsyo klasipikado bahagi ng pahayagan -tanging lathalain

Nakapagsasagawa/Naka Nakagagawa ng skrip para susunod sa pamantayan sa radio broadcasting sa ng pagsasagawa ng paggabay ng guro radio broadcasting

Tatas Pagbab aybay Pagsusu lat at Kompo sisyon

Natatamo at nauunawaan ang kahalagahan ng pagsusulat at paggawa ng komposisyon bilang instumento sa pagpapahayag ng sariling

Nakasusulat at nakagagawa ng komposisyon gamit ang mga kaalaman at panuntunang kaakibat nito upang maipahayag at maihatid ang mensahe nang buo at mauunawaan.
18 | P a g e

ideya,reaksyon,pan anaw,kisipan at paninindigan upang makasabay sa uri ng pamumuhay sa araw araw ng makabagong panahon

Kompo sisyon

Nakasusulat ng maikling pangungusap, talata upang maipahayag ang sariling kaisipan, karanasan at damdamin Nagkakaroon ng Nakasusulat nang sapat na kasanayan wasto at malinaw sa pagsulat at sa upang maiparating paggamit ng mga nang ayos ang mensahe sangkap ng pagsulat .
19 | P a g e

Pakikit ungo sa Wika, Literasi at Panitika n Mga Istratehi ya sa Pagaaral

20 | P a g e