REVIEWER FOR THE FIRST GRADING PERIOD

Aralin 1: Mga Inaasahang Kakayahan at Kilos sa Panahon ng Pagdadalaga/Pagbibinat 3 mahahalagang layunin ang inaasahang kakayahan at ki los (developmental tasks) sa bawat yugto ng pagtanda ng tao: Una, nagsisil bing gabay ang mga ito kung ano ang inaasahan ng lipunan sa bawat yugto ng buhay. Mahalagang maunawaan ang mga ito upang matamo ang mga kasanayang angkop dito. Mahalagang isagawa ito sa ilalim ng patnubay ng magulang at mga guro. - Pangalawa, nagsi si lbi ng pangganyak o motibasyon ang mga ito sa binatilyo/dalagi ta upang gawin niya ang mga inaasahan sa kanya ng lipunan. - Pangatlo, malilinang ang kakayahang iakma ang kanyang sarili sa mga bagong sitwasyon; kaya’t maiiwasan ang stress o nakahihi yang reaksyon dahil makapaghahanda siyang harapin ang mga ito. 8 Inaasahang Kakayahan at Kilos na dapat malinang sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata: 1. Pagtamo ng bago at ganap na paki ki pag-ugnayan (more mature relati ons) sa mga kasing edad 2. Pagtanggap ng papel sa lipunan na angkop sa babae o lalaki 3. Pagtanggap sa mga pagbabago sa katawan at paglapat ng tamang pamamahal a sa mga ito 4. Pagtamo at pagtanggap ng katanggaptanggap na asal sa paki ki pagkapwa 5. Pagkakaroon ng kakayahang mapag-isa sa mga magulang o may sapat na gulang (adults) 6. Paghahanda para sa paghahanapbuhay 7. Paghahanda para sa pag-aasawa at pagpapamilya 8. Pagkakaroon ng mga halaga (values) at gabay sa mabuting asal Ang paglinang ng mga angkop na inaasahang kakayahan at kilos (developmental tasks) sa panahon ng pagdadalaga / pagbibinata ay nakatutulong sa: • pagkakaroon ng tiwala sa sarlli • paghahanda sa susunod na yugto (stage) ng buhay (paghahanda sa paghahanapbuhay at paghahanda sa pag aas aw a / pagpapamilya) at pagiging mabuting tao. Aralin 2: Mga Talento, Kakayahan at Kahinaan Talento - likas na kakayahan na kaloob ng Diyos Kakayahan - Kalakasan upang makagawa ng isang pambihirang bagay 9 Multiple Intelligences 1. Visual/Spatial - Ang taong may t alinong ito Aralin 2 (Karugtong) Mga Nararapat na Gawin sa Talento, Kakayahan at Kahinaan 1. Tuklasin ang talento at kakayahan pati na kalakasan 2. Paunlarin ang talento at kakayahan 3. Magtiwala sa sarili at Lampasan ang mga kahinaan 4. Gamitin sa paglilingkod ang mga talento at kakayahan sa pamayanan Ang pagtuklas at pagpapaunlad ng mga angking talento at kakayahan ay mahalaga sapagkat ang mga ito ay mga kaloob na kung pauunlarin ay makahuhubog ng sarili tungo sa pagkakaroon ng tiwala sa sarili, paglampas sa mga kahinaan at paglilingkod sa pamayanan. Aralin 3: Pagpapaunlad ng mga Hilig Hilig - Preperensya sa partikular na gawain na naggaganyak sa tao na magsikap; na nagagabayan ng halaga (values) at nakakatulong sa pag-unlad. Ang hilig ay: 1. Natutuhan sa karanasan 2. Namamana 3. Galing sa halaga at kakayahan 2 Aspeto ng Hilig: a. Larangan ng Hilig (Areas of Interest) b. Tuon ng Atensyon (Focus of Attention) 10 Larangan ng mga Hilig a. Outdoor b. Mechanical c. Computational d. Scientific e. Persuasive f. Artistic g. Literary h. Musical i. Social Services j. Clerical 2 Tuon ng Atensyon: a. Bagay b. Tao c. Ideya d. Data Tuon ng Atensyon - ang preperensya ng uri ng pakikisangkot sa isang gawain A. Ang pagpapaunlad ng mga sariling mga hilig ay makatutulong sa pagtupad ng mga tungkulin, paghahanda tungo sa pagpili ng propesyon (kursong akademiko o teknikalbokasyonal), pagtulong sa kapwa at pakikibahagi sa pamayanan. B. Mahalagang malaman ng baw at isa ang kanyang mga hilig dahil palatandaan ang mga ito ng mga uri ng trabaho na magbibigay ng kasiyahan at kaganapan sa kanya bilang tao. Mga Benepisyo sa Paggamit ng Hilig 1. Nagbibigay ng paggalang sa sarili ang kasiyahan dahil sa hilig at pagsisikap na may kasamang pagmamalaki ang magawa ng

ay mabilis natututo sa pamamagitan ng paningin at pag-aayos ng mga ideya. 2. Verbal/Linguistic - Ito ang talino sa binibigkas o isinusulat na salita. Kadalasan ang mga taong may taglay na talinong ito ay mahusay sa pagbasa, pagsulat, pagkukwento, at pagmememorya ng mga salita at mga petsa. 3. Mathematical/Logical - talinong kaugnay ng lohika, paghahalaw at bilang 4. Bodily/Kinesthetic – talino sa paggamit ng katawan 5. Musical/Rhythmic – talinong natutuhan sa pag-uulit, ritmo, o musika 6. Intrapersonal talinong natutuhan sa pamamagitan ng damdamin, halaga, at pananaw 7. Interpersonal - talino sa interaksyon o pakikipag-ugnayan sa ibang tao 8. Existentialist -talino sa pagkilala sa pagkakaugnay ng lahat sa sansinukob 9. Naturalist talino sa pag-uuri, pagpapangkat at pagbabahagdan Aralin 4: Mga Tungkulin Bilang Nagdadalaga/Nagbibinata 8 Gampanin a. Sa Sarili b. Bilang Anak c. Bilang Kapatid d. Bilang Mag-aaral e. Bilang Mamamayan f. Bilang Mananampalataya g. Sa Kalikasan h. Bilang Konsumer ng Media Mga Tungkulin sa Sarili 1. Pagharap at Wastong Pamamahala sa mga Pagbabago sa Yugto ng Pagdadalaga/ Pagbibinata. 2. Pagpapaunlad ng mga Talento at Kakayahan 3. Paggamit nang makabuluhan ng mga Hilig Mga Tungkulin Bilang Anak 1. Mahalin ang mga magulang at maging masaya na kasama sila. 2. Igalang ang mga magulang sa isip, sa salita at sa gawa. 3. Pagkatiwalaan ang mga magulang. 4. Maging Maingat sa Paggastos 5. Tumulong sa mga gawaing bahay. Mga Tungkulin Bilang Kapatid 1. Mahalin, kalingain at magmalasakit sa kapatid o mga kapatid. 2. Pakitunguhan ng maayos ang kapatid o mga kapatid. Mga Tungkulin Bilang Mag-aaral 1. Mag-aral nang mabuti 2. Magkaroon ng masidhing pagnanais na matuto 3. Sikaping pataasin ang marka 4. Gamitin ang kakayahan sa komunikasyon ng buong husay 5. Pagyamanin ang kakayahan sa pag-iisip 6. Matutong lutasin ang mga sariling suliranin 7. Makilahok sa mga gawain ng paaralan Mga Tungkulin sa Pamayanan 1. Pangalagaan ang maayos at malinis na pamayanan.

maayos at matapos ang isang gawain. 2. Nakakatulong ang mga hilig tungo sa mabilis na pagkatuto at pagkakaroon ng mga kasanayan (skills). 3. Mahalagang malaman ang mga hilig dahil palatandaan ang mga ito ng mga uri ng trabaho na magbibigay kasiyahan at kaganapan bilang tao. 4. Mahalagang malaman na ang bawat gawain ay palatandaan o indikasyon ng maraming hilig at may higit na isang tuon. Tungkulin Bilang Konsyumer ng Media Maging mapanuri sa mga napapanood o nakikita sa TV, computer at internet; nababasa sa dyaryo at magasin; at napapakinggan sa radyo. Ang pag-unawa ng mga kabataan sa kanilang tungkulin sa sarili ay bilang anak, kapatid, mag-aaral, mamamayan, mananampalataya, konsumer ng media at sa kalikasan ay isang paraan upang maging mapanagutan sa susunod na yugto ng buhay. Ito ay isang matibay na pundasyon sa paghubog ng pagkatao ng tao.

2. Makibahagi sa gawain ng pamayanan kasama ng iba pang miyembro nito. 3. Magkaroon ng pagkukusang maglingkod sa pamayanan. 4. Maging mulat sa pangangailangan at suliranin ng ibang tao sa pamayanan upang maiparating sa mga pinuno ng pamayanan. 5. Magmalasakit at maging tapat sa kinabibilangang pamayanan. 6. Makibahagi sa mga pagpupulong sa pamayanan. 7. Sumali sa mga samahang pangkabataan, kung saan ilalaan ang sariling maging mabuting tagasunod kung hindi man maging mabut ing pinuno. 8. Makibahagi sa kampanya upang tulungan ang pamahalaan, paaralan at samahan sa kanilang mga proyekto. Mga Tungkulin Sa Kalikasan 1. Hikayatin ang bawat kasapi ng pamilya na makibahagi sa pagtulong para iligtas ang kalikasan sa tuluyan nitong pagkasira. 2. Mas palawakin pa ang kaalaman ukol sa pagbabago ng klima (climate change), sa epekto nito at mga solusyon. 3. Makibahagi sa proyektong pampamayanan. 4. Makiisa kasama ng mga kaibigan sa mga gawaing pangkalikasan. 5. Kumalap ng kaalaman ukol sa kalikasan para sa pagtataguyod ng kabutihan nito. Tungkulin Bilang Mananampalataya Kilalanin, sambahin, mahalin at sundin ang mga utos at kalooban ng Diyos.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.