Saligang Batas ng Biak-na-Bato (1896) Seksyon 3, Art. XIV (1935) Batas Komonwelt Blg.

184 (1936) Kautusang Tagapagpaganap Blg. 134 (1937) Kautusang Tagapagpaganap Blg. 263 (1940) Kautusang Pangkagawaran Blg. 25 (1940) Batas Komonwelt Blg. 570 (1940) Proklama Blg. 186 (1954) Proklama Blg. 12 (1954) Kautusang Pangkagawaran Blg. 7 (1959) Kautusang Tagapagpaganap Blg. 96 (1967) Memorandum Sirkular Blg. 172 (1968) Memorandum Sirkular blg. 199 (1968)

Kautusang Tagapagpaganap blg. 187 (1969)

Memorandum Sirkular blg. 384 (1969)

Kautusang Tagapagpaganap blg. 304 (1971) Memorandum Sirkular Blg. 448 (1971) Atas ng Pangulo blg. 73. (1972) Artikulo XV, Seksyon 3 (1973)

Ang wikang tagalog ang magiging opisyal na wika ng Pilipinas. Pagpapaunlad at pagpapatibay ng isang wikang pambansa batay sa mga umiiral na katutubong wika. Inaprubahan ng Kongreso na lumikha ng Surian ng Wikang Pambansa na naatasang gumawa ng pag-aaral ng mga katutubong wika at pumili ng isa na magiging batayan ng Wikang Pambansa Sa pamamagitan ng Kautusang ito ng Pangulong Quezon, ang Wikang Pambansa ay ibabatay sa Tagalog. Paglilimbag ng isang balarila at isang diksyunaryo sa Wikang Pambansa. Ipinahayag pa ring ituturo ang Wikang Pambansa sa mga paaralan sa buong Pilipinas na nagsimula noong Hunyo 19, 1940. Pagtuturo ng Wikang Pambansa sinisimulan sa mataas at normal na paaralan Pinagtibay ng Batas Komonwelt Blg. 570 na nagtadhana na simula sa Hulyo 4, 1946. Ang Wikang Pambansa ay isa sa mga opisyal na wika ng bansa. Nagpalabas ng isang kautusan ang Pangulong Ramon Magsaysay sa taunang pagdiriwang ng Linggo ng Wikang Pambansa mula sa Marso 29-Abril 4. Napalitan at nailipat ang pagdiriwang ng Linggo ng Wika sa ika-13 hanggang ika-19 ng Agosto. Tinawag na Pilipino ang Wikang Pambansa ng lagdaan ni Kalihim Jose Romero ng Kagawaran ng Edukasyon ang Kautusang Blg. 7. Ayon sa kautusang ito, kaylaman attutukuyin ang Pambansang Wika ay Pilipino ang gagamitin. Nilagdaan ni Pangulong Marcos ang isang kautusang nagtatadhana na ang lahat ng mga gusali at mga tanggapan ng pamahalaan ay pangalanan sa Pilipino. Ipinalabas ni Kalihim Tagapagpaganap, Rafael Salas, ang isang kautusan na ang lahat ng pamuhatan ng liham ng mga kagawaran, tanggapan at mga sangay nito ay maisulat sa Pilipino. Itinatagubilin ang pagdalo sa seminar sa Filipino ng mga kawani ng pamahalaan. Ang seminar ay idaraos ng Surian ng Wikang Pambansa sa iba't ibang purok linggwistika ng kapuluan. Nilagdaan ng Pangulong Marcos at nag-uutos sa lahat ng kagawaran, kawanihan,tanggapan at iba pang sangay ng pamahalan na gamitin ang wikang Fillipino hanga't maari sa Linggo ng Wikang pambansa at pagkaraan man nito sa lahat ng opisyal na komunikasyon at transaksyon. Pinalabas ni Kalihim tagapagpaganap Alejandro Melchor na nagtatalaga ng mga may kakayahang tauhan upang mamahala ng lahat ng komunikasyon sa Filipino sa lahat ng kagawan, kawanihan ,tanggapan at iba pang sangay ng pamahalaan kabilang ang mga korporasyong ari o kontrolado ng pamahalaan. Nilagdaan ng Pangulong Marcos na nagpapanauli sa dating kayarian ng Surian ngwikang pambansa at nililiwanag ang mga kapangyarihan at tungkulin nito. Tinakda ni Pangulong Marcos ang Pambansang Linggo ng Wika ay Agosto 13 hanggang 19 kada taon. Nilagdaan ng Pangulong Marcos at nag-aatas sa Surian ng Wikang Pambansa na isalin ang Saligang Batas sa mga wikang sinasalita ng maylimapung libong (50,000) mamamayan. Nilikha ng Pambansang Lupon ng Edukasyon ang resolusyong nagsaad na gagamiting midyum ng pagtuturo mula sa antas elementarya hanggang tersyarya sa lahat ng paaralang pambayan o pribado at pasisimula sa taong panuruan 1974-1975.

Kautusang Pangkagawaran Blg. 25 (1974) Memorandum Pangkagawaran blg. 194 (1976) Memorandum ng MECS blg. 203 (1978) Kautusang Pangkagawaran blg. 203 (1978) Proklama Blg. 19 (1986)

Nilagdaan ni Kalihim Juan manuel ng Kagawaran ng Edukasyon at Kultura ang kautusang ito para sa pagpapatupad ng edukasyong bilingwal sa lahat ng kolehiyo at pamantasan. Nilagdaan ni Kalihim Juan Manuel na itinatagubilin sa mga guro Ang mga bagong tuntunin sa ortogapiyang Pilipino. Accelerating the Attainment of the Goals of Bilinggual Education. Paggamit ng katagang "Filipino" sa pagtukoy sa wikang Pambansang Pilipinas. Nilagdaan ni Kalihim Lourdes. Nilagdaan ni Pangulong Corazon C. Aquino ang Proklamasyon Blg. 19 na kumikilala sa Wikang Pambansa na gumawa ng napakahalagang papel sa himagsikang pinasiklab ng kapangyarihang Bayan na nagbunsod sa bagong pamahalaan. Ipinahayag niya na taun-taon ang panahong Agosto 13 hanggang 19, araw ng pagsilang ng naging Pangulong Manuel L. Quezon, itinuturing Ama ng Wikang Pambansa, ay Linggo ng Wikang Pambansang Pilipino na dapat ipagdiwang ng lahat ng mga mamamayan sa buong Bansa. Ang Wikang Pambansa ng Pilipinas ay Filipino. Samantalang malilinang, ito ay dapat payabungin at pagyamanin pa salig sa umiiral na Wika sa Pilipinas at sa iba pang mga wika. Alinsunod sa mga tadhana ng Batas at sang-ayon sa nararapat na maaaring ipasya ng Kongreso, dapat magsagawa ng mga hakbanin ang pamahalaan upang ibunsod at paspasang itaguyod ang paggamit ng pilipinas bilang midyum na opisyal na Komunikasyon at bilang wika ng pagtuturo sa sistemang pang-edukasyon. Ukol sa mga layunin ng Komunikasyon at pagtuturo, ang mga wikang opisyal ng Pilipinas ay Filipino at, hanggat walang itinatadhana ang batas, Ingles. Ang mga wikang panrelihiyon ay pantulong ng mga wikang opisyal sa mga rehlihiyon at magsisilbi na pantulong sa mga wikang panturo roon. Dapat itaguyod ng kusa at opsyonal ang Kastila ng Arabic. Ang konstitusyong ito ay dapat ipahayag sa Filipino at Ingles at dapat isalin sa mga pangunahing wikang panrehiyon, Arabic at kastila. Dapat magtatag ang Kongreso ng isang Komisyon ng Wikang pambansa na binubuo ng mga Kinatawan ng iba’t-ibang mga rehiyon at mga disiplina na magsasagawa, mag-uugnay at magtataguyod ng mga pananaliksik sa Filipino at iba pang mga wika para sa kanilang pagpapaunlad, pagpapalaganap at pagpapanatili. Ang Patakarang Edukasyong Bilinggwal ng 1987 Panuntunan ng Implementasyon ng Patakaran sa Edukasyong Bilinggwal ng 1987. Ipinalabas ni Kalihim Lourdes R. Quisimbing ang atas ukol sa “Ang Alpabeto at Patnubay sa Ispelling ng Wikang Filipino”, kalakip ng Kautusang PangkagawaranBlg. 81, s. 1987 Ipinalabas at nilagdaan ni Pangulong Corazon Aquino na nagtadhana ng paglikha ng Komisyong Pangwika na siyang magpapatuloy ng pag-aaral ng Filipino. Gayon din, pinagtibay ang paggamit ng Filipino bilang midyum ng pagtuturo sa mga paaralan sa mga piling asignatura. Nilagdaan ng Tagapangulo Ponciano B.P. Pineda et al., kapasyahang humihiling sa Technical Panel on Humanities, Social Sciences and Communication Education ng CHED, na muling isaalang-alang, at rebisahin ang itinakdang academic units para sa Wikang Filipino sa General Education Curriculum. Pinalabas ng CHED Memorandum Blg. 59 na nagtatadhana ng siyam (9)na yunit na pangangailangan sa Filipino sa pangkalahatang edukasyon at nagbabago sa deskripsyon at

Artikulo XIV Sektor 6 (1987)

Artikulo XIV Sektor 7 (1987)

Artikulo XIV Sektor 8 (1987) Artikulo XIV Sektor 9 (1987)

Kautusang Pangkagawaran Blg. 52 (1987) Kautusang Pangkagawaran Blg. 54 (1987) Kautusang Pangkagawaran Blg. 81 (1987) KautusangTagapagpaganap Blg. 335 (1988)

Kapasyahan Blg. 1-95 (1995)

Memorandum ng CHEd Blg. 59 (1996)

Proklamasyon Blg. 1041 (1997)

nilalaman ng mga kurso sa Filipino 1(sining ng Pakikipagtalstasan), Filipino 2 (pagbasa sa Pagsulat sa Ibat ibang Disiplina) at Filipino 3(retorika) Nagpapahayag ng taunang pagdiriwang tuwing Agosto 1-31 bilang Buwan ng Wika ng Pambansa na nilagdaan nina Pangulong Fidel V. Ramos at Kalihim Tagapagpaganap Ruben D. Torres.

SOURCE: -Filipino Book -ges.vivyen39.multiply.multiplycontent.com/ -PDF File Format in Filipino (Asst. Prof Mayor) -http://www.scribd.com/doc/17106245/16505083mgabatastungkolsawikangpambansa2