ARALI N 1 – SINING

I. Layunin: 1. Nakikilala ang iba’t – ibang pag-unawa sa linya 2. Nakalilikha ng isang dibuhong magpapakita ng iba’t-ibang katangian ng linya II. Paksa A. Ang Kaalaman at Pag – unawa sa Linya B. Pagsasanib/Integration 1. EKAWP – Pagiging mapanuri/Pagpapahalaga sa mga pandama 2. FILIPINO – Pagkilala at paggamit sa mga pang – uri o salitang nag – lalarawan 3. SCIENCE – Pagkilala sa wastong gamit ng pandama III. Sanggunian / Kagamitan: A. BEC Sining 4, A,1,1.1 at 1.2;p. 109 B. Siuning sa Araw – Araw 4, mga larawan ng ibat – ibang uri ng linya; lapis, ruler, malinis na papel IV. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain/Pagganyak Pagsasanib ng Science/EKAWP - Pagtukoy sa mga pandama ng tao at pagkilala sa gamit ng bawat isa - Pag-usapan ang pagpapahalaga sa mga ito B. Panlinang na Gawain 1. Ilahan at ipamasid ang sumusunod:

-

Ano ang tawag sa mga ito? Ano ang masasabi sa katangian ng bawat linya? (Pagsasanib ng Filipino) Gumamit ng pang – uri sa paglalarawan ng katangian ng bawat linya at isulat ang mga ito sa pisara hal.: Tuwid Makapal paalun - alon pasigsag

IV. Linyang makitid ___________________________ Makapal __________________________ .Mahaba atbp 2. Linyang paaun – alon _______________________ 5.malabot 3. Paghahanap ng mga bagay sa loob ng silid – aralan na nagtataglay ng mga guhit o linyang: Mapalad/mataba Makitid . magpaguhit ng isang likhang sining na ginagamit ang ibat – ibang katangian ng linya tulad ng sumusunod: C. Pangwakas na Gawain: Piliin ang may pinkamagandang likha at ipaskil sa paskilan. Linyang pasigsag _________________________ 4.matigas . Pagtataya: Iguhit ang sumusunod sa kwaderno: 1. Linyang makapal __________________________ Manipis ________________________ 2. Pansining na Gawain: Sa malinis na papel. Linyang patayo ___________________________ Pahilis __________________________ 3.

1. Panimulang Gawain 1. Panlinang na Gawain Pagsasanib ng Musika at PE 1. iba’t ibang tugtugin (tape/tape recorder) lapis at papel. Pagganyak Bakit kaya nasasabing magkaugnay ang sining at musika? B. Layunin: 1. Naiuugnay ang kilos at awit sa ibat – ibang katangian ng linya 2.Aralin 2 – SINING I. Sanggunian/Kagamitan: A. Magparinig ng isang tugtuging masigla. 109 B. Pagsasanib/Integration 1. (a. p. IV. Naipakikita ang kaalaman sa linya sa pamamagitan ng mga pagbibigay kahulugan sa musika. PE – Pagkilos ng katawan habang sumasayaw II. MUSIKA – Pakikinig sa musika at pag – uuri ng mga tunog 3. Paksa A. Sinign sa Araw – Araw 4.)Ano ang masasabi sa tugtugin? Ano kayang uri ng linya ang kapag ginuhit ay mukhang masigla? Aling linya ang nababagay sa tugtuging narinig? . larawan ng iba’t ibang uri ng linya.4.3 – 1. Pagbibigay – Kahulugan sa mga Linya B. BEC Sining 4. Balik-Aral Anu – ano ang mga katangiang taglay ng linya? 2. Pamamaraan: A. III. EKAWP – Pagiging mapag – unawa /malikhain 2. pagkilos at pagsayaw.

Malikot at mabilis ba ang nagging galaw sa pagsayaw? .Iparinig ang isang malungkot o malumanay na tugtugin. Hal: tugtuging malungkot – (mga guhit na paalun – alon) C. .(b) Pasayawin ang mga bata kasabay ng tugtuging masigla. . .Anong uri ng tugtugin ang narinig? Masigla ba.Pag – usapan/ipalarawan ang iginuhit ng bawat mag – aaral. Pangwakas na Gawain: Ipasagot/Ipaliwanag: Ano ang kaugnayan ng sining. Gawaing Pansining . Hingin ang opinion o paliwanag ng bawat isa kung paano ito naiuugnay sa tugtuging narinig. 2.malungkot o malumanay? Ipaliwanag ang kaugnayan ng sining sa musika at pagkilos. musika at pagkilos? Gamitin ang mga tanong: .Ipaliwanag kung paano naiuugnay ang kilos at awit sa ibat – ibang katangian ng linya. .Magpaguhit ng kahit na anong linyang maisip batay sa damdamin ng nakikinig.

Ipaliwanag kung ano ang di-likas na hugis. BEC. 109 B. Pagsasanib/Integration 1. Mga bagay na organic sa paligid.2. mga larawan ng iba’t ibang hugis na nasa tsart. Panimulang Gawain: . II. IV. - - 1.2 p. Nakalilikha ng kawili-wiling komposisyong ginagamitan ng likas at di-likas na hugis. PE – Paglalakad III. MATH – Pagkilala sa mga geometric figures/ibat-ibang hugis 4. Layunin: 1. Paghahambing sa likas at di-likas na mga hugis Alin-aling bagay ang nagtataglay ng likas na hugis? Alin naman ang may di-likas na hugis? Anu-ano ang mga katangian ng di-likas na hugis?Ng likas na hugis? .Lalakad sa paligid ng paaralan ang mga mag-aaral upang magmasid sa iba’t ibang hugis ng mga bagay. Pagsasanib ng Math Ilahad ng larawan/tsart ng iba’t ibang hugis.Aralin 3 – SINING I. B. Sining 4. Panlinang na Gawain: Paglalahad/Pagpapaliwanag Pagsasanib ng SCIENCE/EKAWP Ipaliwanag kung ano ang ibig sabihin ng “organic” Ilahad ang mga bagay sa paligid at pag-usapan ang mga hugis nito. Paksa A. Sinign sa Araw-Araw 4. Bigyasng – kahulugan ang likas na hugis. Pag-usapan ang pagpapahalaga sa kalikasan. EKAWP – Pagpapahalaga sa Kalikasan 2. . Pamamaraan: A.1 at 2.Pagganit ng isang masiglang awitin Pagsanib ng PE Ibigay ang mga pamantayan sa paglalakad nang wasto. Mamulot ng mga bagay naito na gagamitin sa aralin. Sanggunian/Kagmitan: A. SCIENCE – Pagkilala sa mg abagay na organic 3. Napaghahaambing ang likas at di-likas na hugis 2. Ang Mga Likas at Di-Likas na Mga Hugis B.

malinis na papel. . V.Alin ang nakawiwili at kahanga-hangang tingnan? Sino sa palagay ninyo ang may likha ng mga bagay na may likas na hugis? 2.paggupit B. Paghahanda b. Pangwakas na Gawain: 1. C. a. Pagpaskil ng Gawain 2. Takdang – Aralin: Magdala ng krayola. Gawaing Pansining: Paggupit ng isang komposisyong ginagamitan ng likas at di-likas na mga hugis. Pagtakda ng pamantayan c.Pagsasabi ng tungkol sa nilikhang gawaing sining.ruler at lapis.

Naipaliwanag kung paano nabubuo ang pangalawa at pangatlong kulay at nabubuo ang mga ito mula sa panmgunahing kulay. Gawaing Pansining: . pangalawa at pangatlong kulay. p. 110 B. 3.panmgalawa at pangatlong kulay sa “Color wheel”. Paksa A. Layunin: 1. Pagsasanib/Integration 1. . . Sining 4. II.Ipakulay ang mga ito/Gamitin ang pangunahin. Pagbuo sa mga pangatlong kulay 4. BEC. Pagpapakita ng mga bagay na may pangalwa at pangatlong kulay. Pamamaraan: A.” IV. Panimulang Gawain/Pagganyak: Nakakita nab a kayo ng bahaghari? Anu-ano ang mga kulay na makikita rito? B.Isa-isang ipatukoy ang mga kulay rito.1-3. Natutukoy ang mga pangunahin. Ipaliwanag kung paano nabubuo ang mga ito.3. malinis na papel. Science – Pagtatalakay sa kahalagahan ng mga prutas at gulay sa kalusugan III.EKAWP – Pagpapahalaga sa kalusugan 2. “color wheel. 2. Pagbuo sa mga pangalawang kulay: Hal: Sa pamamagitan ng kraola (dilaw at pula) Anong kulay ang nabubuo nito? b.Aralin 4 – SINING I.Magpaguhit ng iba’t ibang prutas . Panlinang na Gawain: 1. Ang kaalaman sa mga kulay B. Sanggunian/Kagamitan: A. 3. ruler. Pakitang gawa ng Guro: a. Sining Araw-Araw 4’ krayola. lapis. Pagpapkilala sa mga bagay na may pangalawa at pangatlong kulay sa pamamagitan ng tsart/color wheel. 2.3.

malinis na papel. Pangwakas na Gawain: Pagsanib ng Science aat EKAWP Pag-usapan ang kahalagahan ng mga prutas at guly sa kalusugan.C. Gumawa ng color wheel. . VI. Talakayin ang mga sustansiyang taglay ng mga ito. Paano napapanatili ang mabuting kalusugan? Bakit kailangang pangalagaan ang kalusugan? V. 2. Takdang –Aralin: 1. Magdala ng water color. lapis at ruler. Pagbibigay – Halaga: Piliin ang may pinakamagandang gawa at ipaskil sa paskilan.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.