ARALI N 1 – SINING

I. Layunin: 1. Nakikilala ang iba’t – ibang pag-unawa sa linya 2. Nakalilikha ng isang dibuhong magpapakita ng iba’t-ibang katangian ng linya II. Paksa A. Ang Kaalaman at Pag – unawa sa Linya B. Pagsasanib/Integration 1. EKAWP – Pagiging mapanuri/Pagpapahalaga sa mga pandama 2. FILIPINO – Pagkilala at paggamit sa mga pang – uri o salitang nag – lalarawan 3. SCIENCE – Pagkilala sa wastong gamit ng pandama III. Sanggunian / Kagamitan: A. BEC Sining 4, A,1,1.1 at 1.2;p. 109 B. Siuning sa Araw – Araw 4, mga larawan ng ibat – ibang uri ng linya; lapis, ruler, malinis na papel IV. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain/Pagganyak Pagsasanib ng Science/EKAWP - Pagtukoy sa mga pandama ng tao at pagkilala sa gamit ng bawat isa - Pag-usapan ang pagpapahalaga sa mga ito B. Panlinang na Gawain 1. Ilahan at ipamasid ang sumusunod:

-

Ano ang tawag sa mga ito? Ano ang masasabi sa katangian ng bawat linya? (Pagsasanib ng Filipino) Gumamit ng pang – uri sa paglalarawan ng katangian ng bawat linya at isulat ang mga ito sa pisara hal.: Tuwid Makapal paalun - alon pasigsag

matigas . Pansining na Gawain: Sa malinis na papel. Linyang makitid ___________________________ Makapal __________________________ . magpaguhit ng isang likhang sining na ginagamit ang ibat – ibang katangian ng linya tulad ng sumusunod: C. Linyang patayo ___________________________ Pahilis __________________________ 3.Mahaba atbp 2. Paghahanap ng mga bagay sa loob ng silid – aralan na nagtataglay ng mga guhit o linyang: Mapalad/mataba Makitid . Linyang makapal __________________________ Manipis ________________________ 2. IV. Linyang paaun – alon _______________________ 5. Linyang pasigsag _________________________ 4. Pagtataya: Iguhit ang sumusunod sa kwaderno: 1. Pangwakas na Gawain: Piliin ang may pinkamagandang likha at ipaskil sa paskilan.malabot 3.

Sinign sa Araw – Araw 4. (a. pagkilos at pagsayaw. iba’t ibang tugtugin (tape/tape recorder) lapis at papel. Pagganyak Bakit kaya nasasabing magkaugnay ang sining at musika? B. Pagsasanib/Integration 1. Paksa A. Pagbibigay – Kahulugan sa mga Linya B. Pamamaraan: A. Magparinig ng isang tugtuging masigla. IV.3 – 1. Naiuugnay ang kilos at awit sa ibat – ibang katangian ng linya 2. PE – Pagkilos ng katawan habang sumasayaw II. BEC Sining 4.)Ano ang masasabi sa tugtugin? Ano kayang uri ng linya ang kapag ginuhit ay mukhang masigla? Aling linya ang nababagay sa tugtuging narinig? . Layunin: 1.4. Panimulang Gawain 1. MUSIKA – Pakikinig sa musika at pag – uuri ng mga tunog 3. Panlinang na Gawain Pagsasanib ng Musika at PE 1. 109 B.1. Sanggunian/Kagamitan: A. Balik-Aral Anu – ano ang mga katangiang taglay ng linya? 2. larawan ng iba’t ibang uri ng linya. III.Aralin 2 – SINING I. EKAWP – Pagiging mapag – unawa /malikhain 2. p. Naipakikita ang kaalaman sa linya sa pamamagitan ng mga pagbibigay kahulugan sa musika.

Hal: tugtuging malungkot – (mga guhit na paalun – alon) C. . .Anong uri ng tugtugin ang narinig? Masigla ba. .Ipaliwanag kung paano naiuugnay ang kilos at awit sa ibat – ibang katangian ng linya. . Hingin ang opinion o paliwanag ng bawat isa kung paano ito naiuugnay sa tugtuging narinig. musika at pagkilos? Gamitin ang mga tanong: .Magpaguhit ng kahit na anong linyang maisip batay sa damdamin ng nakikinig.Iparinig ang isang malungkot o malumanay na tugtugin.(b) Pasayawin ang mga bata kasabay ng tugtuging masigla.Malikot at mabilis ba ang nagging galaw sa pagsayaw? . 2.Pag – usapan/ipalarawan ang iginuhit ng bawat mag – aaral. Pangwakas na Gawain: Ipasagot/Ipaliwanag: Ano ang kaugnayan ng sining. Gawaing Pansining .malungkot o malumanay? Ipaliwanag ang kaugnayan ng sining sa musika at pagkilos.

II. Sining 4. Ang Mga Likas at Di-Likas na Mga Hugis B. 109 B. Paksa A. IV.2 p. mga larawan ng iba’t ibang hugis na nasa tsart. Paghahambing sa likas at di-likas na mga hugis Alin-aling bagay ang nagtataglay ng likas na hugis? Alin naman ang may di-likas na hugis? Anu-ano ang mga katangian ng di-likas na hugis?Ng likas na hugis? . Nakalilikha ng kawili-wiling komposisyong ginagamitan ng likas at di-likas na hugis. Pagsasanib ng Math Ilahad ng larawan/tsart ng iba’t ibang hugis.2. Mamulot ng mga bagay naito na gagamitin sa aralin. Layunin: 1. Pagsasanib/Integration 1. B. EKAWP – Pagpapahalaga sa Kalikasan 2. . SCIENCE – Pagkilala sa mg abagay na organic 3. Pamamaraan: A. Panlinang na Gawain: Paglalahad/Pagpapaliwanag Pagsasanib ng SCIENCE/EKAWP Ipaliwanag kung ano ang ibig sabihin ng “organic” Ilahad ang mga bagay sa paligid at pag-usapan ang mga hugis nito. MATH – Pagkilala sa mga geometric figures/ibat-ibang hugis 4. Pag-usapan ang pagpapahalaga sa kalikasan.Pagganit ng isang masiglang awitin Pagsanib ng PE Ibigay ang mga pamantayan sa paglalakad nang wasto. Sanggunian/Kagmitan: A.Lalakad sa paligid ng paaralan ang mga mag-aaral upang magmasid sa iba’t ibang hugis ng mga bagay. Panimulang Gawain: . BEC. Ipaliwanag kung ano ang di-likas na hugis. Bigyasng – kahulugan ang likas na hugis. PE – Paglalakad III. Sinign sa Araw-Araw 4.Aralin 3 – SINING I.1 at 2. Mga bagay na organic sa paligid. Napaghahaambing ang likas at di-likas na hugis 2. - - 1.

C. Paghahanda b. Takdang – Aralin: Magdala ng krayola.Alin ang nakawiwili at kahanga-hangang tingnan? Sino sa palagay ninyo ang may likha ng mga bagay na may likas na hugis? 2. .Pagsasabi ng tungkol sa nilikhang gawaing sining. Pagtakda ng pamantayan c. Pagpaskil ng Gawain 2.ruler at lapis.paggupit B. V. a. Pangwakas na Gawain: 1. Gawaing Pansining: Paggupit ng isang komposisyong ginagamitan ng likas at di-likas na mga hugis. malinis na papel.

Isa-isang ipatukoy ang mga kulay rito. 3.EKAWP – Pagpapahalaga sa kalusugan 2. Science – Pagtatalakay sa kahalagahan ng mga prutas at gulay sa kalusugan III. p.Ipakulay ang mga ito/Gamitin ang pangunahin. pangalawa at pangatlong kulay.Magpaguhit ng iba’t ibang prutas . Ipaliwanag kung paano nabubuo ang mga ito. 110 B. Panimulang Gawain/Pagganyak: Nakakita nab a kayo ng bahaghari? Anu-ano ang mga kulay na makikita rito? B. II. Paksa A. Gawaing Pansining: . Pagpapakita ng mga bagay na may pangalwa at pangatlong kulay. “color wheel. malinis na papel. Pagsasanib/Integration 1.3. ruler. 2. Panlinang na Gawain: 1.” IV. Pagpapkilala sa mga bagay na may pangalawa at pangatlong kulay sa pamamagitan ng tsart/color wheel. Pagbuo sa mga pangatlong kulay 4.3. . Sanggunian/Kagamitan: A. . Sining Araw-Araw 4’ krayola.1-3. Pamamaraan: A. Ang kaalaman sa mga kulay B. Naipaliwanag kung paano nabubuo ang pangalawa at pangatlong kulay at nabubuo ang mga ito mula sa panmgunahing kulay. BEC. 3. 2. Pakitang gawa ng Guro: a. Pagbuo sa mga pangalawang kulay: Hal: Sa pamamagitan ng kraola (dilaw at pula) Anong kulay ang nabubuo nito? b. Layunin: 1. Sining 4.Aralin 4 – SINING I. Natutukoy ang mga pangunahin.panmgalawa at pangatlong kulay sa “Color wheel”. lapis.

Talakayin ang mga sustansiyang taglay ng mga ito. Takdang –Aralin: 1. lapis at ruler. malinis na papel. Paano napapanatili ang mabuting kalusugan? Bakit kailangang pangalagaan ang kalusugan? V. VI. Magdala ng water color. Gumawa ng color wheel. 2. Pagbibigay – Halaga: Piliin ang may pinakamagandang gawa at ipaskil sa paskilan. . Pangwakas na Gawain: Pagsanib ng Science aat EKAWP Pag-usapan ang kahalagahan ng mga prutas at guly sa kalusugan.C.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.