ARALI N 1 – SINING

I. Layunin: 1. Nakikilala ang iba’t – ibang pag-unawa sa linya 2. Nakalilikha ng isang dibuhong magpapakita ng iba’t-ibang katangian ng linya II. Paksa A. Ang Kaalaman at Pag – unawa sa Linya B. Pagsasanib/Integration 1. EKAWP – Pagiging mapanuri/Pagpapahalaga sa mga pandama 2. FILIPINO – Pagkilala at paggamit sa mga pang – uri o salitang nag – lalarawan 3. SCIENCE – Pagkilala sa wastong gamit ng pandama III. Sanggunian / Kagamitan: A. BEC Sining 4, A,1,1.1 at 1.2;p. 109 B. Siuning sa Araw – Araw 4, mga larawan ng ibat – ibang uri ng linya; lapis, ruler, malinis na papel IV. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain/Pagganyak Pagsasanib ng Science/EKAWP - Pagtukoy sa mga pandama ng tao at pagkilala sa gamit ng bawat isa - Pag-usapan ang pagpapahalaga sa mga ito B. Panlinang na Gawain 1. Ilahan at ipamasid ang sumusunod:

-

Ano ang tawag sa mga ito? Ano ang masasabi sa katangian ng bawat linya? (Pagsasanib ng Filipino) Gumamit ng pang – uri sa paglalarawan ng katangian ng bawat linya at isulat ang mga ito sa pisara hal.: Tuwid Makapal paalun - alon pasigsag

Linyang makitid ___________________________ Makapal __________________________ .Mahaba atbp 2. Linyang makapal __________________________ Manipis ________________________ 2. Linyang patayo ___________________________ Pahilis __________________________ 3. IV. Pansining na Gawain: Sa malinis na papel. Pangwakas na Gawain: Piliin ang may pinkamagandang likha at ipaskil sa paskilan. Pagtataya: Iguhit ang sumusunod sa kwaderno: 1. magpaguhit ng isang likhang sining na ginagamit ang ibat – ibang katangian ng linya tulad ng sumusunod: C.malabot 3.matigas . Paghahanap ng mga bagay sa loob ng silid – aralan na nagtataglay ng mga guhit o linyang: Mapalad/mataba Makitid . Linyang pasigsag _________________________ 4. Linyang paaun – alon _______________________ 5.

Magparinig ng isang tugtuging masigla.4. p. IV. Balik-Aral Anu – ano ang mga katangiang taglay ng linya? 2. Pamamaraan: A. III. pagkilos at pagsayaw. 109 B. MUSIKA – Pakikinig sa musika at pag – uuri ng mga tunog 3. Pagganyak Bakit kaya nasasabing magkaugnay ang sining at musika? B.Aralin 2 – SINING I. Panimulang Gawain 1. Paksa A. larawan ng iba’t ibang uri ng linya. iba’t ibang tugtugin (tape/tape recorder) lapis at papel.)Ano ang masasabi sa tugtugin? Ano kayang uri ng linya ang kapag ginuhit ay mukhang masigla? Aling linya ang nababagay sa tugtuging narinig? .3 – 1. Layunin: 1. Sinign sa Araw – Araw 4. Pagbibigay – Kahulugan sa mga Linya B. Sanggunian/Kagamitan: A. Naiuugnay ang kilos at awit sa ibat – ibang katangian ng linya 2. Naipakikita ang kaalaman sa linya sa pamamagitan ng mga pagbibigay kahulugan sa musika.1. PE – Pagkilos ng katawan habang sumasayaw II. BEC Sining 4. Panlinang na Gawain Pagsasanib ng Musika at PE 1. Pagsasanib/Integration 1. EKAWP – Pagiging mapag – unawa /malikhain 2. (a.

Anong uri ng tugtugin ang narinig? Masigla ba.Iparinig ang isang malungkot o malumanay na tugtugin.Magpaguhit ng kahit na anong linyang maisip batay sa damdamin ng nakikinig.Malikot at mabilis ba ang nagging galaw sa pagsayaw? .Pag – usapan/ipalarawan ang iginuhit ng bawat mag – aaral. 2.(b) Pasayawin ang mga bata kasabay ng tugtuging masigla. . Pangwakas na Gawain: Ipasagot/Ipaliwanag: Ano ang kaugnayan ng sining. musika at pagkilos? Gamitin ang mga tanong: .Ipaliwanag kung paano naiuugnay ang kilos at awit sa ibat – ibang katangian ng linya. . Hingin ang opinion o paliwanag ng bawat isa kung paano ito naiuugnay sa tugtuging narinig.malungkot o malumanay? Ipaliwanag ang kaugnayan ng sining sa musika at pagkilos. . . Hal: tugtuging malungkot – (mga guhit na paalun – alon) C. Gawaing Pansining .

Panlinang na Gawain: Paglalahad/Pagpapaliwanag Pagsasanib ng SCIENCE/EKAWP Ipaliwanag kung ano ang ibig sabihin ng “organic” Ilahad ang mga bagay sa paligid at pag-usapan ang mga hugis nito. . Pamamaraan: A. Bigyasng – kahulugan ang likas na hugis.Lalakad sa paligid ng paaralan ang mga mag-aaral upang magmasid sa iba’t ibang hugis ng mga bagay. SCIENCE – Pagkilala sa mg abagay na organic 3. Napaghahaambing ang likas at di-likas na hugis 2. - - 1. Mamulot ng mga bagay naito na gagamitin sa aralin. BEC. Mga bagay na organic sa paligid. PE – Paglalakad III. Sanggunian/Kagmitan: A. Layunin: 1. Pag-usapan ang pagpapahalaga sa kalikasan. Sining 4. Paksa A. Ang Mga Likas at Di-Likas na Mga Hugis B.2 p. B. Sinign sa Araw-Araw 4. Pagsasanib ng Math Ilahad ng larawan/tsart ng iba’t ibang hugis. Pagsasanib/Integration 1. Ipaliwanag kung ano ang di-likas na hugis.Aralin 3 – SINING I. II. IV. EKAWP – Pagpapahalaga sa Kalikasan 2.Pagganit ng isang masiglang awitin Pagsanib ng PE Ibigay ang mga pamantayan sa paglalakad nang wasto. mga larawan ng iba’t ibang hugis na nasa tsart. Nakalilikha ng kawili-wiling komposisyong ginagamitan ng likas at di-likas na hugis.1 at 2.2. MATH – Pagkilala sa mga geometric figures/ibat-ibang hugis 4. Paghahambing sa likas at di-likas na mga hugis Alin-aling bagay ang nagtataglay ng likas na hugis? Alin naman ang may di-likas na hugis? Anu-ano ang mga katangian ng di-likas na hugis?Ng likas na hugis? . Panimulang Gawain: . 109 B.

ruler at lapis.paggupit B. malinis na papel. V. Pagpaskil ng Gawain 2. . Gawaing Pansining: Paggupit ng isang komposisyong ginagamitan ng likas at di-likas na mga hugis. a. Pangwakas na Gawain: 1. Paghahanda b.Alin ang nakawiwili at kahanga-hangang tingnan? Sino sa palagay ninyo ang may likha ng mga bagay na may likas na hugis? 2. Takdang – Aralin: Magdala ng krayola.Pagsasabi ng tungkol sa nilikhang gawaing sining. Pagtakda ng pamantayan c. C.

BEC. “color wheel. Pagsasanib/Integration 1. Sining Araw-Araw 4’ krayola. Sining 4. Pagbuo sa mga pangalawang kulay: Hal: Sa pamamagitan ng kraola (dilaw at pula) Anong kulay ang nabubuo nito? b. 3. Pagbuo sa mga pangatlong kulay 4. Pamamaraan: A.Magpaguhit ng iba’t ibang prutas . Ipaliwanag kung paano nabubuo ang mga ito. 2. lapis.Isa-isang ipatukoy ang mga kulay rito. Pakitang gawa ng Guro: a. 110 B. Sanggunian/Kagamitan: A. . Ang kaalaman sa mga kulay B. Paksa A. p. Panlinang na Gawain: 1.3.” IV. Natutukoy ang mga pangunahin.panmgalawa at pangatlong kulay sa “Color wheel”. 3. . II.EKAWP – Pagpapahalaga sa kalusugan 2. Science – Pagtatalakay sa kahalagahan ng mga prutas at gulay sa kalusugan III. Naipaliwanag kung paano nabubuo ang pangalawa at pangatlong kulay at nabubuo ang mga ito mula sa panmgunahing kulay.3. Gawaing Pansining: . pangalawa at pangatlong kulay.1-3. Layunin: 1. malinis na papel. Panimulang Gawain/Pagganyak: Nakakita nab a kayo ng bahaghari? Anu-ano ang mga kulay na makikita rito? B. ruler. Pagpapkilala sa mga bagay na may pangalawa at pangatlong kulay sa pamamagitan ng tsart/color wheel. Pagpapakita ng mga bagay na may pangalwa at pangatlong kulay.Aralin 4 – SINING I.Ipakulay ang mga ito/Gamitin ang pangunahin. 2.

Magdala ng water color. Paano napapanatili ang mabuting kalusugan? Bakit kailangang pangalagaan ang kalusugan? V. Pagbibigay – Halaga: Piliin ang may pinakamagandang gawa at ipaskil sa paskilan. lapis at ruler. 2. Takdang –Aralin: 1. .C. Gumawa ng color wheel. Talakayin ang mga sustansiyang taglay ng mga ito. Pangwakas na Gawain: Pagsanib ng Science aat EKAWP Pag-usapan ang kahalagahan ng mga prutas at guly sa kalusugan. VI. malinis na papel.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.