Pagdetermina ng mga Paraan ng Pagkatuto ng mga Piling Mag-aaral ng Unang Taon sa Kolehiyo sa Pamamagitan ng Sistemang VARK

Isang Araling Pananaliksik na Ipinipresenta Sa Faculty ng Palawan State University, Puerto Princesa City

Isinagawa Upang Mapunan Ang Mga Pangangailangan sa Sabjek na Filipino II

Nina: Cuadra, Cristy Marie O. Nasil, Rhuaiba H. Osorio, Sarah S. Rambon, Roxanne Z. Saspa, Orphea Grace C. Solinap, Tatika C. Yayen, Charlene Daryl D. Palawan State University Marso 2011

1

ABSTRAK

Ang araling pananaliksik na ito na pinamagatang “Pagdetermina ng Mga Paraan ng Pagkatuto ng mga Piling Mag-aaral ng Unang Taon sa Kolehiyo sa Pamamagitan ng Sistemang VARK” ay isinasagawa upang malaman kung anu-ano ang mga paraan ng pagkatuto ng mga mag-aaral ng unang taon, partikular na sa kursong BSA at BSBAMA. Ang mga mananaliksik ay nagpamigay ng mga questionnaire sa mga mag-aaral. Ang nilalaman nito ay base na rin sa Sistemang VARK, isang kilalang sistema sa Internet na ginagamit ng nakararami upang madetermino ang kanilang mga paraan ng pagkatuto. Ang mga questionnaire na ito ay idinikteyt, at ang iba naman ay pinasagutan sa mga mag-aaral, at saka kinolekta ang mga datos. Isinaayos ito at manu-manong ikinompyut ang mga datos. Ang mga resulta sa bawat seksyon ay sinuring mabuti at ipinagkumpara, at ayon dito ay nadetermino ang pinakaangkop na paraan ng pagkatuto ng mga mag-aaral. Base sa mga resulta, lumabas na ang Visual Learning Preferences ang pinakaangkop na paraan ng pagkatuto para sa mga mag-aaral sa unang taon ng kursong BSA at BSBA-MA. Ang nasabing paraan ng pagkatuto ay higit na nagiging epektibo kung ang isang mag-aaral ay may nakikitang mga visual aids at iba pang pang-edukasyunal na mga bagay. Ayon na rin sa Sistemang VARK, napag-alaman ng mga mananaliksik na hindi nagkakalayo ang mga preperensya ng bawat mag-aaral sa mga paraan ng pagkatuto. Inirerekomenda ng mga mananaliksik na subukang gumawa ng panibagong pananaliksik ukol sa iba pang mga paraan ng pagkatuto, at sa mga Multiple Intelligences.

2

NILALAMAN
Pahina Pahina ng Pamagat- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - -- - - - - 1 Abstrak- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - 3 UNANG BAHAGI – KALIGIRAN NG PANANALIKSIK Panimula- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 Paglalahad ng Suliranin - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - -- - -5 Layunin ng Pag-aaral - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - 6 Kahalagahan ng Pag-aaral - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 Batayang Konseptual / Teoretikal - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -7 Saklaw at Limitasyon ng Pag-aaral - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - 8 Kahulugan ng mga Katawagan - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --9 IKALAWANG BAHAGI – MGA KAUGNAYAN NG LITERATURA AT PAG-AARAL IKATLONG BAHAGI - PAMAMARAAN Disenyo ng Pananaliksik - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - 13 Materyales at Instrumentasyon - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - 13 Paraan ng Pagkuha ng Datos - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -14 IKAAPAT NA BAHAGI – PAGSUSURI, PAGLALAHAD AT INTERPRETASYON NG MGA DATOS Pagsusuri ng mga Datos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -15 Paglalahad ng mga Datos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - 17 Interpretasyon ng mga Datos- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - 18 IKALIMANG BAHAGI - PAGLALAGOM, KONKLUSYON AT REKOMENDASYON Buod - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -20 Konklusyon - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- 20 Rekomendasyon - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -21 BIBLIOGRAPIYA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 22 APPENDIKS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23

3

UNANG BAHAGI Kaligiran ng Pananaliksik Panimula

Ang

bawat

mag-aaral

ay

may

kani-kaniyang

talino.

Hindi

lahat

ay

mapapatunayan ng mga resultang pang-akademika, sapagkat marami pa rin ang hindi pa lubusang inilalabas o ipinapakita ang kanilang talino. Marami rin sa mga kabataan ngayon ang tamad at walang interes sa pag-aaral, lalung-lalo na sa oras ng diskusyon sa pagitan ng mga mag-aaral at guro. Subalit sa kabila nito, ang bawat tao ay masasabing may kani-kaniyang aspeto na kung saan sila ay magaling–mayroong magaling sa Matematika na mahina sa Ingles, at mayroong magaling sa Wika na mahina sa Siyensya. Kinakailangan lamang na palaguhin ito at maihasa ng maayos.

Ang katalinuhan ng isang tao ay hindi basta-basta lamang. Kadalasan, maipapakita ito sa iba’t ibang paraan, at mas lalo pa itong nahahasa sa pamamagitan ng pagkatuto ng mga estudyante. Ang isang estudyante ay natututo sa maraming paraan–tuwing nakakakita o nakaririnig, sa pagrarason gamit ang isip, at sa pagsasaulo at pagbabalangkas. Kung gaano karami ang natututunan ng bawat estudyante sa bawat klase ay depende sa kanilang natural na kapasidad ng pagkatuto, sa kung papaano makibagay at makaakma ang isang estudyante sa kanyang kapaligiran, at sa paraan ng pagtuturo ng kanyang mga guro. (Felder, Henriquez, 1995)

Ang mga paraan kung saan ang isang indibidwal ay nakakakuha ng mga impormasyon ay tinutukoy rin sa pamamagitan ng “learning style,” o paraan ng pagkatuto. Ayon rin kina Felder at Henriquez (1995), ang mga learning style ay

matagal nang napag-uusapan sa edukasyunal na literaturang sikolohiko, partikular na sa mga konteksto ng pag-aaral ng Wika, at dahil rin dito ay nagkaroon ng humigitkumulang 30 paraan ng mga pagkatuto sa nakaraang tatlong dekada. Ang iba’t ibang paraan ng pagkatuto ay may mahalagang koneksyon sa mga performance examinations, at motibasyon para sa pagkikilala sa edukasyon. Ito raw ay isang permanenteng katangian ng mga estudyante na nangangailangan ng masusing
4

pag-iimbestiga, implikasyon at kompetensya upang ang mga mag-aaral ay maging handa sa mga dapat niyang pagtuunan ng pansin. (Abdulla, Mencias, Viray 2001) Ayon kay Neil Fleming (2007), ang iba’t ibang paraan ng pagkatuto ay nakatutulong ng husto sa isang tao upang lalo niyang mapakinabangan ang kanyang sarili, at ayon dito ay sinimulan niya ang sistemang VARK–isang paraan upang malaman ng isang tao kung ano ang kanyang estilo sa pagkatuto. Ang sistemang VARK ay sinasabing isa sa mga pinakabago at pinakaepektibong Sistema upang malaman ang paraan ng pagkatuto ng isang tao, ayon kay Dr. Walter Leite ng Research and Evaluation Methodology Program ng Unibersidad ng Florida. Gamit ang multi-modality, ang sistemang VARK, na siyang gagamitin ng grupo sa kanilang araling pananaliksik, ay inaasahang maglalabas ng magagandang sagot.

Dahil na rin sa kahalagahan ng pagkakaroon ng sapat na kaalaman sa sariling paraan ng pagkatuto, ang grupong ito ay sumubok na magsagawa ng isang araling pananaliksik na siyang makakaalam sa paraan ng pagkatuto ng isang klase, partikular na sa mga mag-aaral sa kolehiyo, na siyang magagamit ng mga guro sa mas epektibong paraan ng pagpresinta sa bawat klase.

Paglalahad ng Suliranin

Ang araling pananaliksik na ito na pinamagatang “Pagdetermina ng mga Paraan ng Pagkatuto ng mga Mag-aaral ng Unang Taon sa Kolehiyo sa Pamamagitan ng Sistemang VARK” ay isinasagawa upang malaman kung anu-ano ang mga paraan ng pagkatuto ng mga mag-aaral ng unang taon sa mga piling kurso sa College of Business and Accountancy (CBA), partikular na sa mga kursong Bachelor of Science in Accountancy (BSA), at Bachelor of Science in Business Administration-Major in Managament Accounting (BSBA-MA).

5

Ito’y sasagot sa mga katanungang: 1. Anu-ano ang mga paraan ng pagkatuto ng mga estudyante? Ano ang may pinakamarami? Ang pinakakakaunti? 2. Alin sa mga paraan ang pinakaepektibo para sa mga mag-aaral? 3. Ano ang pinakamabisang paraan ng pagakatuto para sa bawat kurso? 4. Magagamit ba ng mga guro ang kaalaman sa mga paraan ng pagkatuto?

Layunin ng Pag-aaral Layunin ng araling pananaliksik na ito na matukoy kung anu-ano ang mga paraan ng pagkatuto ng mga mag-aaral sa unang taon sa College of Business and Accountancy, Palawan State University. Layunin rin ng nasabing araling pananaliksik na tukuyin kung anong paraan ng pagkatuto ang pinakanaaangkop sa bawat klase at kurso sa CBA, at kung anong paraan ng pagkatuto ang may pinakamataas na bilang sa mga mag-aaral ng Unang Taon, Ikalawang Semestre, A.Y. 2010-2011.

Kahalagahan ng Pag-aaral

Ang araling pananaliksik na ito ay pinaniniwalaang makatutulong sa mga sumusunod:

1. Paaralan Ang araling pananaliksik na ito ay itinuturing na makatutulong sa paaralan, partikular na sa komunidad ng Palawan State University, dahil na rin sa pagkakaroon ng administrasyon ng mga naangkop na mga datos sa paraan ng pagkatuto ng mga estudyante, na kanila namang magagamit upang mas lalong mapabuti ang serbisyo at istandard ng edukasyon sa nasabing institusyon.

2. Komunidad Ang araling pananaliksik na ito ay itinuturing na makatutulong sa komunidad dahil na rin sa mga datos at iba pang mga impormasyon na kanilang magagamit para sa ikabubuti ng mga mag-aaral.

6

3. Kapwa Mag-aaral Ang araling pananaliksik na ito ay itinuturing na makatutulong sa aming mga kapwa mag-aaral, partikular na sa mga susunod pang mag-aaral ng Unang Taon sa nasabing pamantasan, dahil sa pamamagitan nito ay malalaman nila ang mga pangunahing kaalaman sa paggawa ng isang araling pananaliksik, at magkakaroon sila ng ideya patungkol sa kanilang mga paraan ng pagkatuto.

4. Mga Guro Ang araling pananaliksik na ito ay itinuturing na makatutulong sa mga guro sapagkat dito ay magkakaroon sila ng angkop na kaalaman sa paraan ng pagkatuto ng kanilang mga estudyante, sa pinakanaangkop na paraan ng pagtuturo.

5. Mga Mananaliksik Ang araling pananaliksik na ito ay itinuturing na makatutulong sa mga mananaliksik dahil dito ay magkakaroon sila ng basehan sa paggawa ng kanilang sariling mga araling pananaliksik. Batayang Konseptual / Teoretikal

MGA PARAAN NG PAGKATUTO

VISUAL ( NAKIKITA)

AUDITORY ( NARIRINIG )

READING ( NABABASA )

KINESTHETIC ( AKTWAL )

7

Pagbigay ng mga Questionnaire

Sistemang VARK

Mga Paraan ng Pagkatuto

Saklaw at Limitasyon ng Pag-aaral Saklaw ng pag-aaral na ito ang pagdedetermino sa iba’t ibang paraan ng pagkatuto ng mga mag-aaral gamit ang pagbibigay ng mga katanungan sa mga estudyante bilang basehan ng mga datos. Ang mga katanungang ibinigay ay naayon sa Sistemang VARK, isa sa mga sikat na sistema na ginagamit ngayon sa Internet upang malaman ang mga paraan ng pagkatuto ng isang tao. Isinama sa pagbibigay ng mga katanungan ang mga mag-aaral ng Unang Taon sa Kolehiyo. Naka-enrol ang mga nasabing mag-aaral sa Palawan State University, Ikalawang Semestre, A.Y. 2010-2011. Kumuha ang mga mananaliksik ng limampung mga taga-tugon para sa isinagawang sarbey.

Suliranin: Ang araling pananaliksik na ito ay pumopokus sa pagkukumpara ng iba’t ibang mga paraan ng pagkatuto ng mga mag-aaral sa Unang Taon sa College of Business and Accountancy, Palawan State University. Inaalam nito kung anong paraan ng pagkatuto ang pinakanaaangkop sa mga mag-aaral. Lokasyon: Ang parteng pang-eksperimental ay isinagawa sa mga silid-aralan ng mga magaaral ng Unang Taon sa Kolehiyo, College of Business and Accountancy, Palawan State University. Panahon ng Paggawa: Ang araling pananaliksik na ito ay isinagawa noong Pebrero hanggang Marso 2011.

8

Kahulugan ng mga Katawagan

1. Paraan ng Pagkatuto - (Ingles: Learning Styles) ang iba’t ibang mga paraan o metodolohiya ng pagkatuto. 2. Pagsasaliksik – pag-iimbestiga sa isang bagay upang malaman ang mga bagaybagay ukol rito; upang magkaroon ng patunay sa isang pangyayari o bagay. 3. Survey – isang paraan ng pagsasaliksik na kung saan ang mga mananaliksik ay magbibigay ng mga questionnaire o mga papel na may mga nakasulat na mga katanungan na kung saan nila isusulat ang mga sagot. 4. Pagsusuri – pananaliksik; paghahanap ng isang bagay sa siyentipikong paraan. 5. Mananaliksik – isa o mga taong nagsasagawa ng isang pananaliksik. 6. Pamantasan – unibersidad 7. Araling Pananaliksik – isang pagsasaliksik na nakalagay sa pormal na ayos, at may layuning magpatunay ng isang punto. 8. Sistemang VARK – idinevelop ni Neil Fleming, ito ang isa sa mga sistema na kung saan pwedeng madetermino kung ano ang paraan ng pagkatuto ng isang tao. 9. Auditory Learning Preference – isang paraan ng pagkatuto na kung saan ang isang tao ay madaling natututo sa pamamagitan ng mga verbal lectures, diskusyon, pakikipag-usap at pakikinig sa sinasabi ng iba. 10. Visual Learning Preference – isang paraan ng pagkatuto na kung saan ang isang tao ay madaling natututo sa pamamagitan ng mga diagram,tsart, litrato, at iba pang nakikita ng mata. 11. Kinesthetic Learning Preference – isang paraan ng pagkatuto na kung saan ang isang tao ay madaling natututo kung ang isang bagay ay aktwal niyang nararanasan.

9

12. Read/Write Learning Preference - isang paraan ng pagkatuto na kung saan ang isang tao ay madaling natututo sa pamamagitan pagsusulat ng mga datos, o sa pagbabasa nito. 13. Multimodal Learning Preference –isang paraan ng pagkatuto na kung saan ang isang tao ay madaling natututo sa iba’t ibang mga paraan. 14. CBA – College of Business and Accountancy 15. BSA – Bachelor of Science in Accountancy 16. BSBA-MA – Bachelor of Science in Business Administration – Major in Management Accounting

10

IKALAWANG BAHAGI Mga Kaugnayan ng Literatura at Pag-aaral

Ang mga paraan ng pagkatuto o learning styles ay isa sa mga paksang madalas na gamitin sa mga araling pananaliksik, dahil na rin sa ito ay lubhang makatutulong sa pagpapabuti ng pag-aaral ng isang estudyante, at pati rin sa mga paraang maaring gamitin upang mas maging epektibo ang pagtuturo at pagkatuto. Ang mga paraan ng pagkatuto na ginamit sa araling pananaliksik na ito ay base na rin sa Sistemang VARK, na kung saan napapabilang ang bawat nilalang sa Visual, Auditory, Reading at Kinesthetic Learning Preferences. Ang mga visual learners ay madaling natututo sa pamamagitan ng mga diagram,tsart, litrato, at iba pang nakikita ng mata. Kinakailangan nilang makita ang body language at facial expression ng kanilang mga guro habang nagtuturo upang lalo nilang maintindihan ang leksyon. Kadalasan din silang nagkakaroon ng interes sa pag-aaral kapag mayroon silang nakikitang mga bagay-bagay. Ang mga taong may Mild Kinesthetic Learning Preferences naman ay natututo ng husto sa pamamagitan ng hands-on approach. Kinakailangan nilang

makipagsapalaran upang makadiskubre ng mga bagong kaalaman, at mas madali silang matututo kung ang isang bagay ay nasubukan na nila. Ang Mild Visual Learning Preferences naman ay nangangailangang makakita ng mga mga diagram at mga tsart upang mas maintindihan ang paksang pinag-aaralan. Gusto nilang kumuha ng detalyadong mga notes upang mas lalo nilang maintindihan ang mga impormasyon. Samantala, mayroon naming Multimodal (ARK), na kung saan ang isang tao ay pwedeng mapunta sa iba’t ibang lugar sa Visual, Auditory at Kinesthetic. Mayroon silang iba’t ibang kapasidad upang maresolba ang kanilang mga problema, at mas natututo sila kung halu-halo ang mga paraan ng pagtuturo ng bawat guro. Isa sa maraming araling pananaliksik na umaalam sa paraan ng pagkatuto ng isang indibidwal ay ang araling pananaliksik nila Abdulla, et al. (1996) na Learning Styles of First Year Students in the University of the Philippines College of Medicine, na kung saan binalak nilang madetermina kung ano ang mga paraan ng pagkatuto ng mag-aaral ng Medisina sa unang taon ng University of the Philippines College of
11

Medicine (UPCM) sa pamamagitan ng Entwitle’s Approach to Learning. Ayon sa mga resulta ng nasabing araling pananaliksik, ang mga piling estudyante ay mas kahawig ang iba pang mga mag-aaral sa unang taon ng Medisina kaysa sa iba pang mag-aaral sa ibang kurso, partikular na sa mga estudyante ng social science, arts at science. Sa kabilang dako, ang pag-aaral naman na isinagawa nina Mulalic, Shah at Hamad (2009) ng Universiti Kebangsaan sa Malaysia patungkol sa perseptwal na paraan ng pagkatuto ng mga mag-aaral ng English as Second Language Situation ay gumamit rin ng Sistemang VARK sa kanilang pag-aaral. Ayon sa kanilang pag-aaral, napag-alaman nila na iba-iba ang mga paraan ng pagkatuto ng mga Malay, Hindu at mga Intsik, at samakatuwid ay nararapat rin na magkaroon ng iba’t ibang paraan ng pagtuturo sa bawat klase, base na rin sa kanilang pangkalahatang resulta upang mas maging epektibo ang kanilang pag-aaral. Ang pag-aaral naman nina Sara Penger, et al.(2008) na Comparison, Validation and Implications of Learning Style Theories in Higher Education in Slovenia: An Experiential and Theoretical Case ay gumamit ng Principle Axes Factoring Method, na kung saan ang mga sistemang ginamit ay ang Honey and Mumford’s (1992) Learning Style Questionnaire (LSQ), at Dunn & Dunn’s (2003) VAK Learning Style Theory. (Dimovski, 2008) Ang araling pananaliksik na Learning Styles of Students in and from Confucian Cultures na naglalayong madetermina ang mga kakaibang katangian sa kultura, edukasyon, paraan ng pagkatuto, at pangkulturang halagang katangi-tangi sa Confucianismo ay gumamit naman ng Sistemang Hofstede, na kung saan ang mga iba’t ibang mga paraan ng pagkatuto ay inaalam sa pamamagitan ng iba’t ibang kakaibang mga pamamaraan. Samantala, ang araling pananaliksik naman na Learning Styles Again: VARKing up the Right Tree na siyang ginawa ni Neil Fleming (2006), ang gumawa ng Sistemang VARK, ay naglalaman kung paano gamitin ang Sistemang VARK sa madaling pagdedetermina ng mga paraan sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Ito rin ang isa mga naging basehan ng araling pananaliksik na ito.
12

IKATLONG BAHAGI Pamamaraan

Ang parteng ito ay naglalaman ng mga disenyo ng pananaliksik, materyales at instrumentasyon, at paraan ng paggawa. Disenyo ng Pananaliksik Ang araling pananaliksik na ito ay ginagamitan ng pamamaraang deskriptiv at sarbey upang madetermino ang iba’t ibang mga impormasyon o datos na mayroon o bago pa lang magkakaroon.

Materyales at Instrumentasyon
· · ·

lapis o bolpen papel questionnaire

· ·

calculator diksyunaryo

PARAAN NG PAGGAWA Pagbibigay ng Survey 1. Gamit ang Sistemang VARK, kumolekta ng mga datos ang mga mananaliksik at gumawa ng isang questionnaire gamit ang mga katanungang nakasaad sa Sistemang VARK. 2. Pagkatapos maiprinta ang mga questionnaire, ang mga ito ay kinolekta ng grupo at ipinamigay sa mga mag-aaral. 3. Ididikta ng mga mananaliksik sa mga mag-aaral ang mga katanungan, at ipinamigay sa mga ito ang mga questionnaire. 4. Susuriin itong mabuti ng mga mag-aaral. Sasagutin nila ito nang masinsinan habang hininhintay ang mga resulta.
13

5. Kokolektahin ang mga datos at susuriin ito nang mabuti. Paraan ng Pagkuha ng Datos 1. Suriing mabuti ang mga datos. Gumawa ng tally. 2. Bilangin at i-estimate ang mga respondent na pumili ng kanilang mga sagot. Isaayos ang pagkakatala ng mga datos. Piliin kung saan sa bawat seksyon ang may pinakamataas na tala. 3. Kunin ang mga resulta at suriing mabuti ang mga datos. 4. Ipagkumpara ang mga tala ng iba’t ibang mga seksyon, at isaayos ito ayon sa pangangailangan.

14

IKAAPAT NA BAHAGI Pagsusuri, Paglalahad at Interpretasyon ng mga Datos Pagsusuri ng mga Datos Ang grupo ay nagsaayos ng isang survey para sa mga mag-aaral

ng Palawan State University, College of Business and Accountancy, partikular na sa kursong BSA at BSBA-MA. Ang nasabing sarbey ay ginamitan ng questionnaire base

sa Sistemang VARK, at gamit din ang sistemang ito ay nakompyut ang mga datos. Layunin ng araling pananaliksik na ito ang madetermino ang mga paraan ng pagkatuto ng bawat mag-aaral sa nasabing pamantasan. Tala 1.1. Iskoring Tsart Ang nakalagay sa talaan ay ang mga katumbas na paraan ng pagkatuto sa bawat pagpipiliang titik sa questionnaire. Ang letrang V ay tumutukoy sa Visual Preference Learning; A – Auditory Preference Learning; R – Reading Preference Learning; at K – Kinesthetic Preference Learning. TANONG BILANG 1 2 3 4 5 V K V R V K V A A K A A K K A R R R V R A B C D

TALA 1.2 PAGTA-TALLY Ang nakatala sa ibaba ay ang resulta ng survey na isinagawa sa limampung mag-aaral ng Palawan State University sa kursong BSA at BSBA-MA.

15

TANONG BILANG 1 2 3 4 5

A

B

C

D

10 19 20 17 13

12 36 26 24 42

21 16 12 31 2

29 5 18 10 22

MGA PARAAN NG PAGKATUTO NG MGA MAG-AARAL SA KURSONG BSA AT BSBA-MA
45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 VISUAL AUDITORY READING KINESTHETIC

Talahanayan 1 Ang talahanayang ito ay nagpapakita ng bilang ng mga mag-aaral na sumagot sa questionnaire mula bilang isa hanggang lima. Ang bawat titik na napili ay may katumbas na paraan ng pagkatuto na siyang makikita sa itaas na talaan. Ang sarbey na ito ay pinartisipahan ng limampung mag-aaral mula sa College of Business and Accountancy, BSA at BSBA-MA.

Layon lamang ng Talahanayan 1 na ipakita ang proporsyon ng resulta ng mga napiling sagot ng mga mag-aaral sa ilang katanungan mula sa questionnaire.

16

Paglalahad ng mga Datos Talahanayan 2

KABUUANG BILANG NG NAPILING V = KABUUANG BILANG NG NAPILING A = KABUUANG BILANG NG NAPILING R = KABUUANG BILANG NG NAPILING K =

282 / 16 = 17.63 = 18/66 X 50 = 14 241 / 16 = 15.06 = 15/66 X 50 = 11 266 / 16 = 16.63 = 16/66 X 50 = 12 279 / 16 = 17.44 = 17/66 X 50 = 13

Ang nakalagay na kompyutasyon sa taas ay nagpapakita ng average ng kabuuang bilang ng mga napiling paraan ng pagkatuto. Ang pag-aaverage ay isinagawa upang malaman ang proporsyon ng bawat paraan ng pagkatuto sa bilang ng mga magaaral na sumagot ng questionnaire at upang mapaliit ang bilang at mailagay ito sa talahanayan. Grap 1 – Dami ng mga estudyante sa isang uri ng paraan ng pagkatuto

MGA PARAAN NG PAGKATUTO NG MGA MA-AARAL SA KURSONG BSA AT BSBA-MA 50 40 30 20 10 0
VISUAL AUDITORY READING KINESTHETIC

14

11

12

13

17

Talahanayan 3 Mga Resulta
Mga Paraan ng Pagkatuto Visual Learning Preference Kinesthetic Preference Reading Preference Auditory Learning Preference Resulta 1 2 3 4 Porsiyento (%) 28% 26% 24% 22%

Interpretasyon ng mga Datos Makikita sa kabuuang bilang ng mga napili na ang pinaka-epektibong paraan ng pagkatuto sa mga mag-aaral ng BSA at BSBA-MA ay ang Visual Learning o ang pagkatuto sa pamamagitan ng paggamit ng mga graph at visual aids ng mga guro, at sumunod naman ang Kinesthetic Learning na kung saan nais ng mga mag-aaral na aktwal na maranasan ang mga itinuturo. Sumunod naman dito ay ang Reading Learning o pagkatuto sa pamamagitan ng pagbabasa, at ang pinakahuli ay ang Auditory Learning o pagkatuto sa pamamagitan ng pandinig. Talahanayan 4 Mga Sagot sa mga Katanungang Binanggit sa Paglalahad ng Suliranin KATANUNGAN
1. Anu-ano ang mga paraan ng pagkatuto ng mga estudyante? Ano ang may pinakamarami? Ang pinakakakaunti?

SAGOT
Ang mga paraan ng mga pagkatuto na ginamit sa araling pananaliksik na ito ay Visual, Auditory, Reading at Kinesthetic Learning Preferences. Ang may pinakamarami ay ang Visual Learning Preference, at ang may pinakakakaunti ay ang Auditory Learning Preference.

2. Alin sa mga paraan ang pinakaepektibo sa mga magaaral? 3. Ano ang pinakamabisang paraan ng pagkatuto para sa bawat kurso? 4. Magagamit ba ng mga guro ang kaalaman sa mga paraan ng pagkatuto?

Base sa mga nakuhang resulta, ang pinakaepektibong paraan ng pagkatuto para sa mag-aaral ng BSA at BSBA-MA ay ang paraang Visual. Ang pinakamabisang paraan sa parehong kurso ay ang Visual Learning Preference. Oo, magagamit ng mga guro ang mga kaalaman sa mga paraan ng pagkatuto sapagkat sa pamamagitan nito ay mas maipagbubuti nila ang pagtuturo dahil alam nila kung sa anong paraan mas may natututunan ang mga mag-aaral.

18

IKALIMANG BAHAGI Paglalagom, Konklusyon at Rekomendasyon Ang mga mananaliksik ay nagpamigay ng mga questionnaire sa mga mag-aaral ng Palawan State University sa kursong BSA at BSBA-MA. Ang base na rin sa Sistemang VARK, isang nilalaman nito ay

kilalang sistema sa Internet na

ginagamit ng nakararami upang madetermino ang kanilang mga paraan ng pagkatuto. Ang mga questionnaire na ito ay pinasagutan sa mga mag-aaral, at saka kinolekta ang mga datos. Isinaayos ang mga ito at kinompyut nang manu-mano gamit ang mga resultang kasama ng questionnaire. Ang mga resulta sa bawat mag-aaral ay sinuring mabuti at ipinagkumpara, at ayon dito ay nadetermino ang pinakaangkop na paraan ng pagkatuto ng mga mag-aaral. Konklusyon Base sa mga resulta ng mga nagdaang pagsusuri, hindi naman nagkakalayo ng mga preperensya ang mga mag-aaral ukol sa kung anong paraan ng pagkatuto ang kanilang gusto. Subalit makikita rin naman dito na ang pagtuturo sa pamamagitan ng paggamit ng mga visual aids at graph ay ang higit na epektibong paraan ng pagkatuto ng mga mag-aaral. Rekomendasyon Inirerekomenda ng mga mananaliksik ang mga sumusunod: 1. Gamit ang Survey Method, alamin ang iba pang mga paraan ng pagkatuto. 2. Gumawa ng isang pananaliksik na nagpapatunay na ang isang pangkat ay naangkop sa isang klaseng paraan ng pagkatuto. 3. Gumawa ng iba pang pananaliksik ukol sa mga paraan ng pagkatuto gamit iba pang mga sistema o mga paraan para madetermino ang mga ito. 4. Habaan at lawakan ang saklaw at limitasyon ng pananaliksik. Mas makakakuha ng mas malinaw na resulta ukol sa mga preperensya ng mga mag-aaral kung gagamit ng mas malawak na saklaw ang sarbey at kung gagamit ng mas maraming sample.
19

ang

Apendiks I QUESTIONNAIRE Pangalan:
Seksyon:

Papaano ako natututo ng husto?
Tingnan ang mga katanungan sa ibaba. Piliin ang pangungusap na pinakamalapit sa iyong sagot at lagyan ito ng tsek. 1.) Alalahanin mo ang oras na kung saan ay ikaw ay natututong gumawa ng isang bagay sa unang pagkakataon. Mas natututo ka kapag: ____ a. Sa mga diagram at mga tsart – mga visual clues ____ b. Kapag ako ay nanunuod ng demonstrasyon. ____ c. Kapag ako ay nakikinig sa mga panuto at ako ay nagtatanong ukol rito. ____ d. Sa mga nakasulat na mga direksyon – e,g, sa manual o teksto, at ginagawa ko ito. 2.) Mayroon kang problema sa iyong tuhod. Mas gugustuhin mo kapag ang doctor ay: ____ a. Gagamit ng isang plastic model upang maipaliwanag sa akin kung ano ang meron. ____ b. Siya ay gagamit ng diagram upang maipaliwanag sa akin kung ano ang meron. ____c. Kung bibigyan niya ako ng web address upang ako’y makapagbasa ukol rito. ____ d. Kung kanyang ipapaliwanag sa akin kung ano ang mali. 3.) Bibili ka ng digital camera o ng cellphone. Maliban sa presyo, ano pa ang mga bagay-bagay na magiging basehan ng iyong pagpili? ____ a. Kung ito ay may makabagong disenyo at ito ay magandang tingnan. ____ b. Ang salesperson na nagpapaliwanag sa akin ng mga feature nito. ____ c. Ang pagsubok ko nito o testing. ____ d. Kung ito ay kaakit-akit, may magandang tunog at magandang gamitin. May isang grupo ng mga turistang gustong magkaroon ng kaalaman ukol sa mga parke o wildlife reserves sa inyong lugar. Ikaw ay: ____ a. Magbibigay ng mga libro at pamphlets. ____ b. Magsagawa ng isang talk. ____ c. Magsagawa ng isang tour upang makita nila ito ng harap-harapan. ____ d. Ipakita sa kanila ang mga litrato at picture books at magdala ng isang buhay na halimabawa. Gusto mong matutunan ang bagong programa o laro sa kompyuter. Ikaw ay: ____ a. Sundan ang mga diagram sa librong kasama nito. ____ b. Makikipag-usap sa mga taong nakakaalam ng paggamit nito. ____ c. Gamitin ang mga control o ang keyboard. ____ d. Basahin ang mga nakasulat na mga panuto.

4.)

5.)

20