TALUMPATI PIECE # 01 Ako ay Pilipino. Nabubuhay sa lupang tinaguriang Perlas ng Silangan… at nakikipag ugnayan sa mundo sa pamamagitan ng wika.

Sa mga hurado at as mga naririto ngayon , ngalan ko’y___________ At hiling ko’y making kayo sa mga sasabihin ko. Sa pag unlad ng mundo, marapat lamang na pahalagahan ang mga humubog sa mga baga y bagay sa paligid. Sa ating uri… mga tao… mahalaga ang paghubog ng wika sa kasaluku yan at sa nakaraang tinatawag na kasaysayan. Filipino. Ang wikang dumann at humulma sa sa napakahabang panahon… ang pagkakakil anlan nating mga Pinoy. Ang wikang nagsimula lang sa alpabeto nating mga ninuno na tinatawag na Alibata. Konting simbolo, isa nang salita upang ipangalan sa isa ng di kilalang bagay. Nadagdagan ang karunungan nang dumating ang mga Intsik, Ar abo, Malayo at Indones para makipagkalakalan. Sa sistemang ito, nabuo ang mga u nang batas-pantao, nabuo ang mga unang piyesa sa mga orasyon at dasal, nabuo ang tinatawag na sanduguan, at nabuo ang mga unang pamayanan… tanda ng sinaunang pagk akaisa at lakas ng ating pagkapilipino. Dahil sa pagkakintindihan bunga ng isang wika, nabuo ang lakas na lumalabas sa panahon ng pangangayaw upang ipaglaban an g banwang pinakamamahal. Filipino! Ang wikang dumaan sa matinding pagbabago. Sa pagsakop ng mga Kastila, natabunan ang ating wikang pambansa. Ngunit dumating sa punto na nasakal ng hust o ang ating mga ninuno sa pamahalaang kastila. Sa pamamgitan ng mga nobela, paha yagan, at mga tula sila unang naghimagsik. At ang wikang gamit? Filipino lang na man na noo’y nasa tagalong ang tawag! At uulitin ko… dahil sa pagkakaintindihan bung a ng iisang wika, lumabas ang isa pang lakas nating mga pinoy.. lakas na ipagtan ggol ang inang bayan laban sa mga nangangahas na umangkin dito at upang makamit ang tinatawag na KALAYAAN! Filipino! Ang wikang hinirang na pambansang wika ng Pilipinas. Noong panahon ng Commonwealth, sa kapangyarihan ni Pangulong Manuel Quezon noong 1937 at sa Ka utusang Tagapagpaganap Blg. 134 itinatag ang Tagalog bilang wikang pambansa ng P ilipinas at noong 1959 nagpalabas si Kalihim Jose Romero ng Kagawaran ng Edukasy on ng Kautusang Blg. 7 na nagsasaad na Pilipino ang opisyal na tawag sa wikang p ambansa. Simula noon ay hindi nalang puro Viva! Yahoo! at Hooray! Kundi MABUHAY ! Filipno! Ang wikang saksi sa matinding pagbabago sa lipunan. Tunay nga na ang at ing wikang pambansa ang makapagpapatatag ng pamahalan at pagkakaisa ng bansa… isan g patunay ang mga naganap sa panahon ni Panguong Ferdinand Marcos na nagdeklara ng martial law. Muli ko pong uulitin. Dahil sa pagkakaintindihan, lumabas ang is a pang lakas nating mga Pilipino… lakas na magsama sama upang pabagsakin ang isang mapaniil na pinuno upang makamit ang tinatawag ngayong Demokrasya sa mapayapang paraan. At ang sanhi? Ang panawagan ng mga tao sa radyo, telebisyon at pahayaga n na ang wikang gamit? Wikang Filipino! Filipno! Ang wikang nagbigay daan upang magtulungan tayong mga Pinoy anuman ang danasin. Mula sa galit ng bulkang Pinatubo hanggang sa pagtama nina Ondoy at Sen dong sa ating bansa,nananatilig nakatindig tayong mga Pilipino. Masyado man akon g makulit ngunit uulitin ko pa rin. Nang dahil sa pagkakaintindihan bunga ng ati ng wika ay lumitaw ang isa pa nating lakas bilang mga pinoy.. lakas na magtulung an upang maka ahon sa anumang kalamidad sa pamamagitan ng tinatawag na BAYANIHAN ! Mahalaga ang wika sa mundo. Ito ang batayang sangkap sa pagkakaunawaan na siyang bubuo sa pagkakaisa tungo sa pambansang kaunlaran. Ang wikang Filipino? Ang wik ang identidad nating mga Pilipino sa mundo. Gaya nga ng sinabi ng Gat. Jose Ri zal, ang wika ay siyang pag iisip ng bayan… kung ang bayan ay walang sariling wika , maituturing itong bayang walang lakas at pag iisip. Ay nawa’y ating isaisip na a ng tatag ng wikang Filipino, ay laks ng ating pagka Pilipino! Ako ay Pilipino. Nabubuhay sa lupang tinaguriang Perlas ng Silangan… at nakikipag ugnayan sa mundo sa pamamagitan ng wika. At ang wikang gamit ko ay ang wikang Fi lipino! Sa mga hurado at sa mga naririto ngayon, isang mapagpalang araw sa inyo ng lahat! #nawa’y manalo!