Ang Paglilitis Ni Mang Serapio - Paul Dumol

Jul 19, '07 10:14 PM

Unang Tagapagtanong: (Sa Ikalawang Tagapagtanong) O, sige na.

Ikalawang Tagapagtanong: Sige. (Lalakad sila sa harap ng kanilang mesa) Dalawang Tagapagtanong: (Sa mga manonood) Narito ho kayo upang panoorin ang isang paglilitis, dahila‟y ang krimen ng isang pulubing huling- huli namin. Si Mang Serapiong pisat at surutin. (Tatakbo sila sa kanilang mesa.) Dalhin dito ang nasasakdal! Dalhin dito ang nasasakdal! Dalhin dito ang nasasakdal! Dalhin dito agad!

Hahalakhak, hihiyaw, at papalakpak ang mga Pulubi. Hihilahin ng dalawang bantay si Mang Serapio sa gitna ng silid at iiwan doon. Katahimikan.

Unang Tagapagtanong: Magandang gabi, ginoo. Serapio: Magandang gabi rin ho. (Sandaling titigil) Mga ginoo –

Dalawang Tagapagtanong: Silencio! Unang Tagapagtanong: Huwag kang magsalita habang kami‟y nagsasalita.

Ikalawang Tagapagtanong: Bastos ang nagsasalita habang may nagsasalita pa.

Unang Tagapagtanong: (Sa mga manonood) Patawarin ho ninyo siya. Talagang ganyan ho ang waLang kapangyarihang tulad niya: mangmang, at yan nga ang suliranin ng mga may kapangyarihang, tulad namin.

Ikalawang Tagapagtanong: Tumindig ka nang matuwid! Unang Tagapagtanong: Ba‟t ka ba galaw nang galaw?

Serapio: Gusto ko lang malaman kung ano ang krimen ko. (Sandaling tigil)

Unang Tagapagtanong: Hindi mo ba alam?

Serapio: Hindi ho. Unang Tagapagtanong: A, problema mo na „yon. (Sa mga manonood) Pag-aaruga ng bata ang krimen niya. (Biglang titindig ang tatlong saksi)

Tatlong saksi: Pag-aaruga, pag-aaruga, pag-aaruga ng bata.

Unang tagapagtanong: (Sa mga manonood) Krimen sapagkat ang pag-aaruga ng bata ay panunuksong gumasta.Samakatuwid nawawalan ng pera ang federacion. Nahuli siya ng tatlong kasapi nitong federacion. Narinig siyang nagsasalita sa anak niya at alam pa nila ang pangalan ng anak niya- Sol. Pormalidad na lamang itong paglilitis.

mabuti ba‟ng tulog mo? Serapio: Oho. Unang tagapagtanong: Magaling! Handang-handa ka sa paglilitis mo. sabihin mo sa amin.(Babatuhin si Serapio ng ikalawang tagapagtanong ng yeso o anumang maliit na bagay) Ikalawang Tagapagtanong: Tumindig ka ng matuwid! Unang Tagapagtanong: Sabihin mo sa amin ang pangalan mo. Ikalawang tagapagtanong: Pangalan! Serapio: Serapio. (Pupukpukin nang dalawang beses ang kanyang podium) Ituloy ang paglilitis? Unang Tagapagtanong: Bueno! Ginoong Serapio. Ilang araw mo nag suot „yang kamisadentro mo? Ikalawang Tagapagtanong: Ikaw ba‟y naghilamos na? Unang Tagapagtanong: Naligo? Ikalawang Tagapagtanong: Nagpunas man lang? Unang Tagapagtanong: (Sa bantay) Na-spray mo na ba siya? Hukom: (Pupukpukin nang dalawang beses ang kanyang podium) Ituloy ang paglilitis! (Sa mga manonood) Sa siyam na taon sa federaciong ito bilang hukom. Unang tagapagtanong: Ang parusa niya ay nais panoorin nitong mga pulubi.Hukom: Pormalidad na rin ho ang hatol ko. Ikalawang Tagapagtanong: Nakakain ka na ba? Serapio: Oho. Ikalawang tagapagtanong: Serapio? Unang Tagapagtanong: Serapio? . ho. (Bubungisngis at tatawa ang mga pulubi) Ginoong Serapio. wala pa akong nakikilalang tagapagtanong na kasindaldal nitong dalawa. Unang Tagapagtanong: (Sa Ikalawang Tagapagtanong) Serapio. Siya‟y bubulagin.

(Susulat ang Ikalawang Tagapagtanong sa kwaderno) Classificacion.Serapio: Ho? Ikalawang tagapagtanong: Serapio? Unang Tagapagtanong: Serapio? Serapio: Ano ho? Dalawang Tagapagtanong: Serapio ano? Serapio: Serapio. Wala ho. Serapio: Classificacion? Dalawang Tagapagtanong: CLASSIFICACION! Ikalawang tagapagtanong: Ano ang classificacion mo bilang pulubi? Namamakaawa o aliwan? . wala kang ocupacion? Serapio: Wala ho. Unang Tagapagtanong: Ocupacion mo „yon. Unang Tagapagtanong: Hindi ba isa kang pulubi? Serapio: Oho. hindi ho. Serapio lang. Ikalawang tagapagtanong: (Habang sumusulat sa kwaderno) Serapio lang. Ikalawang tagapagtanong: Classificacion. Unang Tagapagtanong: Ano. Unang Tagapagtanong: Serapio Serapio? Serapio: A. Unang Tagapagtanong: Ocupacion? Ikalawang tagapagtanong: Ocupacion? Serapio: Wala.

Unang Tagapagtanong: Wala ring salapi.Unang Tagapagtanong: Pakunwari o karaniwan? Ikalawang tagapagtanong: Ikaw ba‟y nagrerenta? Unang Tagapagtanong: Ng sanggol o bata? Ikalawang Tagapagtanong: Upang akitin nga… Unang Tagapagtanong: Ang luha ng madla? Dalawang Tagapagtanong: „Yan ang uring nagmamakaawa. Unang Tagapagtanong: Maaari naman ding nagkukunwari ka. madla‟y madaya man ikaw nama‟y yayaman. Dalawang Tagapagtanong: Walang guniguni. bulag. pilay. Ikalawang Tagapagtanong: „Yan ang uring nagmamakaawa. ika‟y ipinaglihi sa isang palaka. ngunit isang palsong palsi[pikado. Ikalawang Tagapagtanong: O kung hindi naman ika‟y isang palso. Ikalawang Tagapagtanong: Walang guniguni ang nasa huling uri. Ikalawang Tagapagtanong: O tumutugtog ka ban g silindro o gitara. o kahit na banda. bulag. „yan ang uring pakunwari. dram. pipi. Dalawang Tagapagtanong: Pakunwaring bingi. bingi. Dalawang Tagapagtanong: Talagang ganyan ang buhay ng nasa huling uri: ang uring karaniwan. o rondalla? Unang Tagapagtanong: Kasama ng sayaw o kundi nama‟y kanta nang madla‟y maaliw at bigyan ka ng kwarta? Dalawang Tagapagtanong: „Yan ang uring aliwan. pilay. Unang Tagapagtanong: Alin ka sa apat? Nagmamakaawa o aliwan? Ikalawang Tagapagtanong: Pakunwari o karaniwan? (Sandaling tigil) . Unang Tagapagtanong: Mga tunay na pipi.

Ginoong Serapio. (Susulat ang ikalawang tagapagtanong sa kwaderno) Unang Tagapagtanong: Ginoong Hukom.Serapio: Ang huli ho. Dalawang Tagapagtanong: Ayan! . di ka dapat mahiya. May asawa ka ba noon? (Katahimikan) Ginoong Serapio. May asawa ka ba noon? Dalawang Tagapagtanong: Asawa na ngayo‟y nagsasaya sa bahay ng Diyos o bahay ng iba? (Katahimikan) Unang Tagapagtanong: O ano? Malinaw na malinaw ang tanong ngayon. sagutin mo ang tanong. Patibayan na ang krimen niya. nakapagtataka „yang katahimikan mo. ano ang gagawin namin ngayon? Hukom: Patibayan na ninyo ang krimen niya. (Sandaling tigil) Unang Tagapagtanong: Iibahin ko ang tanong. o iba pang lugar. may asawa ka na ba? Ikalawang Tagapagtanong: Isang kabiyak? Dalawang Tagapagtanong: Isang babaing bumahagi sa puso mo? (Sandaling tigil) Babaing nakasal sa harap ng altar. sa opisina ng gatpuno. Unang Tagapagtanong: Ginoong Serapio. (Biglang tindig ang tatlong saksi) Tatlong Saksi: (Sa mga manonood) Patibayan na ang krimen niya. (Katahimikan) Unang Tagapagtanong: O ano. Ikalawang Tagapagtanong: May asawa ka ba noon? (Sandaling tigil) Serapio: Oo. Unang Tagapagtanong: May asawa ka ba? (Sandaling tigil) Serapio: Wala ho. Dalawang Tagapagtanong: Bueno. Ikalawang Tagapagtanong: Napakasimple. Unang Tagapagtanong: May asawa ka ba? Serapio: Wala ho. Ginoong Serapio. Ikalawang Tagapagtanong: Sabihin mo ang totoo.

Unang Tagapagtanong: Nagkaroon ka ba ng anak? (Katahimikan) Dalawang Tagapagtanong: Payat na payat. Basta‟t inamin mong may asawa ka na nga. tuyung-tuyo pa. Mga Pulubi: (Biglang titindig ang mga pulubi‟t papalakpak) Magagaling! Magagaling! Magagaling! (Yuyuko ang mga tagapagtanong) Unang Tagapagtanong: Ginoong Serapio. Unang Tagapagtanong: A. tahimik ka na naman. nagkaroon ka ba ng anak? Ikalawang Tagapagtanong: Buhat sa kasal na yaon? Unang Tagapagtanong: Buhat sa inyong pagsasama? Ikalawang Tagapagtanong: Buhat sa inyong pag-aasawa? (Katahimikan) Unang Tagapagtanong: Ginoong Serapio.Serapio: Ngunit siya‟y patay na. Ikalawang Tagapagtanong: Wala kang sinasabi. Unang Tagapagtanong: Wala kang imik. Hukom: (Pupukpukin ng Hukom ang podium niya ng dalawang beses) Magaling! (Sa mga manonood) Napakabilis ng aming mga paglilitis sapagkat lahat ng aming mga tagapagtanong ay matatalino at magagaling. Walang alinlangang wala siyang modta. wala. Ikalawang Tagapagtanong: Nagkaroon ka ba ng anak? (Lalapitan si Serapio ng Ikalawang Tagapagtanong) Serapio: Ba‟t ninyo tinatanong „yan? Unang Tagapagtanong: Aba! Pilosopo! Serapio: Ano ba ang krimen ko? Dalawang Tagapagtanong: (Tatakbo ang dalawang tagapagtanong sa likod ng mesa) Ginoong Serapio! Serapio: Patawarin ho ninyo ako ngunit - . Dalawang Tagapagtanong: Pasidhi nang pasidhi ang aming pananabik.

Consuelo. Sana‟y nakita ninyo siya. Dalawang Tagapagtanong: Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Unang Tagapagtanong: Ano „yang sinasabi mo? Serapio: Wala. (Sandaling tigil) Serapio: (Sa mga manonood) Yaon din ang pangalan ng namatay niyang ina. Namatay ang kanyang ina nang siya‟y ipanganak. Paano ninyo nalaman? Unang Tagapagtanong: Marami kaming alam tungkol sa‟yo.) (Sandaling tigil) Unang Tagapagtanong: Ang pangalan ng anak mo ay Sol. matamis. Sol. Dalawang hiyaw ang tumaginting sa aming silid sa gabing yaon: ang aking hiyaw ng hapis ng pagkamatay ni Sol.Unang Tagapagtanong: Wala ka bang utak? Ikalawang Tagapagtanong: Isip? Unang Tagapagtanong: Katiting na katalinuhan? Tandaan mo kung sino ka! Ikalawang Tagapagtanong: Isang pulubi. isang dalagang tahimik na may ngiting nagmumungkahi ng simoy at tubig ng batis. na naging larawan ng kanyang ina: maputi. Ang pagpanaw niya‟y pagsapit ng kalungkutan. Malalaman mo rin.-. lundag nang lundag kapag inuwian mo ng kendi. Unang Tagapagtanong: Hamak. at laruan. hindi ba? Serapio: Oho.Sol.Sol. (Aakayin siya ng bantay sa kanyang upuan. ang kanyang halakhak. Unang Tagapagtanong: Huwag ka nang umarte-arte pa. maitim ang mata.ang ina. Dalawang Tagapagtanong: Kulisap! Unang Tagapagtanong: Sagutin mo ang tanong! Nagkaroon ka ba ng anak? (Sandaling tigil) Serapio: Oho. . Dalawang Tagapagtanong: Ayos! Unang Tagapagtanong: Ba‟t di mo kaagad inamin na may anak ka nga? Ikalawang Tagapagtanong: Umupo ka. At ang kanyang halakhak. madalas na nakangiti. at ang hiyaw ng takot na naisilang na Sol. Susulat ang Ikalawang tagapagtanong sa kwaderno. Ang aming unang anak at namatay pa. Wala ho.

sapagkat ang kanyang abuloy sa federacion. Bulag na. hindi ba tataas ang kita niya kuing pilay rin siya. Halimbawa. Unang Tagapagtanong: Dalhin nga ninyo siya rito. pilay pa. at balarawna kukunin niya mula sa kahon) Humanitong federacion: ubod ng karunungan at pag-uunawa. Inamin na niya na anak niya „yung “Sol” na „yun. (Hihilahin ng mga bantay si Serpio) . Serapio: Pagbulag? Ikalawang Tagapagtanong: Huwag kang matakot. Sanay na itong guwardiya.Ikalawang Tagapagtanong: Basta‟t inamin mong may anak ka. Unang Tagapagtanong: Hindi ka matetetano. (maglalabas siya ng icepick) (Sa Unang Tagapagtanong): Ito ho ang icepick. sapagkat sa katotohanan ay pagkawanggawa ang mga parusa. Ikalawang Tagapagtanong: Nais pang talunin ang radio. AMdali lang. Serapio: Ha? Ikalawang Tagapagtanong: Sa pagbulag. Unang Tagapagtanong: (Kay Serapio) Ano? Handa ka na ba? Serapio: Para sa ano? Ikalawang Tagapagtanong: Sa pagbulag. O. (Habang nagtatalumpati siya. tinidor. (May mga papel na ibinigay ang Unang Tagapagtanong sa Hukom) Hukom: Ano? Tapos na ba ang paglilitis? (pPapalakpak nang dalawang beses ang Ikalawang Tagapagtanong) Unang Tagapagtanong: Oho. (Maglalapag siya ng bareta sa mesa) ipalagay nating bulag ang kriminal at nakikinabang dahil sa pagkabulag niya. Unang Tagapagtanong: Alam niya kung anong parte ng mata ang tapat unang turukin. maglalapg siya sa mesa ng martilyo. Ikalawang Tagapagtanong: Sterilized itong icepick. Ang federacion din. at di lang siya ang makikinabang. (Ibibigay ng isang bantay sa Ikalawang Tagapagtanongang isang kahon) Ikalawang Tagapagtanong: (Sa mga manonood) Ito ho ang kahon ng mga instrumentong ginamit namin sa pagpaparusa sa mga kasapi. bambo. pait. ang pagpipi o ang pagpilay kaya. Unang Tagapagtanong: Dadrama-drama ka pa riyan. malaking gunting. ‟Yan ang tinatawag kong maunawaing parusa: ang pinarurusahan ay kapwa nakikinabang.

Serapio: Ba‟t ninyo ako bubulagin? Unang Tagapagtanong: „Yan ang pamantayang parusa. ano ang krimen ko? Unang Tagapagtanong: Relaks lang. at hahanap ng pahinang mababasa ang dalawang Tagapagtanong) . Hahawakan nila ang kanyang paa‟t kamay. (Bubuhatin si Serapio ng mga Bantay at ihihiga sa mesa. bubuksan ng Unang Tagapagtanong ang malaking aklat. ano ang nais mong malaman? Serapio: Ano ho ang krimen ko? Unang Tagpagtanong: Ang krimen mo! „Yun lang pala. at ang kwaderno. Serapio: Krimen? Unang Tagapagtanong: Huwag kang gumalaw masyado. ang malaking aklat. (Tatangayin ng Ikalawang Tagapagtanong ang mga instrumento ng parusa. Malalaglag ang mga ito sa sahig. Ikalawang Tagapagtanong: Di mo sinabi agad. relaks.) Hawakan mo ang kamay niya! Hawakan mo ang kamay niya! Ikalawang Tagapagtanong: Ang ulo niya! Hawakan n‟yo ang ulo niya! Serapio: Ano ba ang krimen ko? (Sandaling tigil) Unang Tagapagtanong: Ang ano? Ikalawang Tagapagtanong: Ano? Serapio: Ang krimen ko. (Pupulutin niya ang malaking aklat mula sa sahig) Unang Tagapagtanong: Sigaw ka lang nang sigaw diyan. (titindig ang dalawang tagapagtanong sa plataporma. (Mananahimik si Serapio) O. Sisigaw at papalakpak ang mga pulubi. (Bibigkasin nang sabay-sabay ang mga sumusunod na talumpati) Serapio: Bitiwan n‟yo ako! Bitiwan n‟yo ako! Bitiwan n‟yo ako! Unang Tagapagtanong: Huwag mo kaming pagbibintangan.) Serapio: Para sa ano? Ikalawang Tagapagtanong: Para sa krimen mo.

Unang Tagapagtanong: Huwag mong lokohin itong Hukuman.Unang Tagapagtanong: Ang krimen ni Mang Serapio. Krimen mo mang Serapio! Unang Tagapagtanong: At wika pa sa aming aklat: Dalawang Tagapagtanong: Bawal mag-aruga ng bata o asawa. Serapio: Ngunit wala naman akong batang inaaruga. Serapio: Hindi ako nagsisinungaling. Ikalawang Tagapagtanong: Magpabulag ka na nang makauwi na tayo nang maaga. a. Hukom: Ang parusa sa pagbubulaan sa Hukuman ay pagpipi. Pag-aaruga ang krimen ni Mang Serapio. . Serapio: Sinasabi ko ang katotohanan. (Sandaling tigil) Unang Tagapagtanong: Kaaamin mo lang na may anak ka. Dalawang Tagapagtanong: Ang buhay ng tao‟y lansangan sa hirap. (Sandaling tigil) Unang Tagapagtanong: Ano? Serapio: Wala akong batang inaaruga. Unang Tagapagtanong: Ginasta mo ang pera ng federacion para sa isang bata. (Sandaling tigil) Unang Tagapagtanong: Ginoong Serapio. Pagsasala‟y sakit ng ating pagkatao. ang taunang kita‟y nawawalan ng pera. Serapio: Wala akong niloloko. huwag ka nang magsinungaling. ang mundo‟y daigdig ng kirot at dahas.

Pinipiga mo ang aming puso. Unang Tagapagtanong: Ang pangalan pa nga ay Sol. Serapio: Totoo ang sinasabi ko! (Sandaling tigil) Unang Tagapagtanong: Totoo ba? May tatlong saksi kami ginoo. Patay. Narinig ka naming lahat. Patay na siya. Sinagasaan ng dyip. Unang Tagapagtanong: Tunay na malungkot ang iyong kuwento. . Ikalawang Tagapagtanong: Ikaw mismo ang nagsabi. Ikalawang Tagapagtanong: Sinabi mo „yan! Sinabi mo! Unang Tagapagtanong: Hindi ba inaaruga mo siya? Serapio: Si Sol ay patay na. Serapio: Nagsisinungaling sila! Wala akong batang inaruga. Ikalawang Tagapagtanong: Lalabas din ang katotohanan. (Sandaling tigil) Unang Tagapagtanong: Ha? Hukom: Patay na siya. patay na? Serapio: Tatlong taon nang patay.tatlong saksi na nanubok sa‟yo. araw. si Sol. Unang Tagapagtanong: Mga saksi sila sa krimen mo. Ikalawang Tagapagtanong: Dalawang linggo silang nagbantay. gabi. Unang Tagapagtanong: Titignan natin. Serapio: Patay na siya! Unang Tagapagtanong: Nagsalaysay ka sana ng kuwentong higit na kapani-paniwala kaysa riyan. Unang Tagapagtanong: At itong anak mo‟y isang babae.Ikalawang Tagapagtanong: Narinig kita. Ikalawang Tagapagtanong: Walang alinlangang mahusay ka sa sining ng pagbobola.

(Titindig ang tatlong saksi) Hukom: (Sa tatlong saksi) Kayo na naman? Unang Saksi: Oho. pinagbibintangan kita ng krimen ng pag-aaruga ng bata. Tatlong Saksi: Nakita naming siya. nagsitago kami‟t narinig namin siya. Hukom: (Sa mga manonood) Pues. Titindig ang mga saksi sa plataporma. pauwing may dlan mamantikang supot sa kilikili niya.)Bawal ditto ang kumilos nang ganyan. Dadaluhungin kaagad ni Serapio ang Ikalawang Tagapagtanong) Serapio: Buwaya! Unang Tagapagtanong: (Sa mga Bantay) hawakan ninyo siya! (Hahawakan ng mga Bantay si Serapio at hihilahin sa sulok ng acting area sa gawing kaliwa ng lugar ng mga Pulubi. takot wari ko na matagpuan siya. Unang Saksi: Mga tagapatnubay ng kabutihan nitong lipunan. kumain ka na‟t isuot mamaya ang damit mong pula. Unang Tagapagtanong: Ginoong Serapio. Tatlong Saksi: Sinundan naming siya hanggang sa bahay niya. Igalang mo itong hukuman ginoo. Heto na. (Lalakad ang tatlong saksi sa plataporma. sabihin ninyo sa amin ang inyong nakita kagabi. Ikalawang Saksi: Talagang ganyan ho ang buhay. sila ang paparusahan. Hukom: Kayo na lang palagi ang nagpapabulag sa iba. Dalawang tagapagtanong: Heto na. Sol.Unang Tagapagtanong: Kung sila ang nagsisinungaling. Dalawang Tagapagtanong: Takot sa wari ko na matagpuan siya. Sol. kanila ang lahat ng kasangkapan ni Ginoong Serapio at diyes porsyento ng kanyang kinikita. (Sandling tigil) (Sa Saksi): Ngayon. ngunit kung ikaw ang sinungaling – (Sa mga Pulubi) Pumaritosa harap ang tatlong saksi. Hukom: Kayo ba ang unang nagsumbong ng kanyang krimen? Unang Saksi: Oho. ayon ho sa batas ng aming federacion. Ikatlong Saksi: Manananggol lang ho kami ng kalinisan nitong federacion. kung mapapatunayan nila ang kanilang sakdal. at susulyap-sulyap sa kana‟t kaliwa. mga ginoo nitong marangal na federacion. kumain ka na‟t isuot mamaya ang damit mong pula. Bubulagin ka ngayon din! Serapio: „yan ba ang inyong katibayan? .

Ikalawang Tagapagtanong: Kami‟y mga opisyal nitong Hukuman. (Bibigkasin nang sabayang sumusunod na talumpati. Kailangan ba kayong makialam sa buhay ng may buhay? . ano? Akala ninyo! (Sa tatlong saksi) May isa ba sa inyong nakakita sa “buhay” na anak ko? Wala! Ikalawang Tagapagtanong: Wala bas a inyong nakakita sa anak niya? Unang saksi: Narinig naman naming siyang nagsalita sa anak niya. Serapio: Kulang pa „yang katibayan n‟yo. sa buong linggong nanubok kami. Serapio: Nagsisinungaling sila! Nagsisinungaling sila nang maging kanila lahat ang mga kasangkapan ko! Ikalawang Tagapagtanong: Ngunit nakita ba ninyo ang anak niya? Unang Saksi: Hindi. Serapio: Akala na ninyo ay nahuli na ninyo ako. ang aking „”buhay” na anak. dalhin n‟yo siya rito! Dudustain pa ninyo ang alaala niya. masaya na kami. gabi-gabi. kumain ka na‟t isuot mamaya ang damit mong pula. Ikalawang Tagapagtanong: At ano ang kakulangan? Serapio: Si Sol. Serapio: Ha! Ikalawang Tagapagtanong: Kung nagsisinungaling kayo mapipipi kayo.) At kaya namin alam na alam ang mga sinabi niya ay sapagkat - Serapio: Nagsisinungaling silang lahat! Nagsisinungaling silang lahat! Nagsisinungaling silang lahat! Unang Tagapagtanong: Ginoong Serapio! Unang Saksi: Sapagkat gabi-gabi sa isang takdang oras au naririnig namin siyang paulit-ulit na nagsasabing. Mga tanga ang espiya ninyo! Unang Tagapagtanong: Huwag kang magsalita nang ganyan sa harap namin.Unang Tagapagtanong: Oo. Sol.” at inuulit niya ito gabi-gabi. “Heto na. mapipipi kayo! Unang Tagapagtanong: (Kay Serapio) Narinig ka naming nagsalita sa anak mo! Serapio: Kung talagang buhay ang anak ko. Lalapitan at kakausapin si Serapio isa-isa ang mga manonood.

.Unang Tagapagtanong: Husto na „yan. Unang Tagapagtanong: Hindi ninyo nahuli ang anak? Unang Pilay: Wala hong bata roon. Unang Tagapagtanong: Kami‟y nagpadala na. ng dalawang kasapi nitong federacion sa iyong barung-barong upang agawin ang anak mo sa karaniwang oras ng pag-uwi mo. Unang Tagapagtanong: Sa barung-barong niya. (Sa mga bantay) Nasaan sila? (Titindig ang dalawang Pilay) Unang Tagapagtanong: O ano? Nasaan ang bata? Unang Pilay: Wala. Unang Tagapagtanong: Anong wala? Hindi ba kayo pumunta sa bahay niya? Unang Pilay: Oho. ginoo! Serapio: Dalhin n‟yo rito ang anak ko.) (Katahimikan) Unang Tagapagtanong: Saan ninyo ito nakita? Unang Pilay: Sa barung-barong niya.(Hahampasin ang dalawang Pilay ng kanyang basto. Susukot ang mga Pilay) Unang Pilay: Hindi ho. Unang Tagapagtanong: Kung nagsisinungaling ka. (Kakaladkarin nila ang baul sa hilagang gilid ng acting area. Wala ho. kanina pa. Nakabalik na sila. Ikalawang Pilay: Itong baul ho. ho. Unang Pilay: Kundi isang baul. Unang Pilay: Nakatago sa ilalim ng mga lumang sako. Ikalawang Pilay: Sa isang sulok. kung buhay pa siya! At bulagin n‟yo ako. o. ginoo. Ikalawang Pilay: Wala ho kaming nakita.

(Sa Pilay) Buksan ang baul.Unang Tagapagtanong: Lumang sako. Ginoong Serapio? . pinagpapawisan ka. Unang Tagapagtanong: Nakakandado. Unang Tagapagtanong: At bakit nakakandado? Serapio: nakakandado na „yan nang nakita ko. Wala ni isang bakas ng kalawang. Bagung-bago ang kandado. Unang Tagapagtanong: Nagsisinungaling ka. Serapio: Wala „yang laman. Ginagamit ko sa bahay bilang upuan. (Dalawang hampas ng martilyo) Serapio: Hindi! Huwag. At hindi n‟yo pa ito nabubuksan? Unang Pilay: Hindi pa ho. Ikalawang Pilay: Nakakandado ho. Ginoong Serapio. Unang Tagapagtanong: Ba‟t mo tinatago Ginoong Serapio? Serapio: Wala. Unang Tagapagtanong: Ginoong Serapio. (Sandaling tigil) Buksan ninyo ang baul. Serapio: Nakakandado na „yan nang nakita ko! Unang Tagapagtanong: Kung ganoon. Serapio: Hindi! Unang Tagapagtanong: Hala! Buksan mo! (Talong hampas ng martilyo) Serapio: Huwag! Unang Tagapagtanong: Bakit. (Pupukpukin ng Pilay ng martilyo nang dalawang beses ang kandado ng baul) Serapio: Wala „yang laman! Wala „yang laman! Isang lumang baul na nakita ko lang sa basurahan. Ginoong Serapio. Ginoong Serapio? Nagsinungaling ka kanina. Nabuksan mo na itong baul. Ikaw ang nagkandado nitong baul. Unang Tagapagtanong: Bakit mo alam. hindi mo daramdamin ang pagbukas naming rito.

Unang Tagapagtanong: Bakit? May itinatago ka ba sa amin? Serapio: Balewala sa inyo ang laman niyan. (Uulitin niya ang linyang ito habangnagsasalita ang unamg Tagapagtanong) Unang Tagapagtanong: Ano ang tinatago mo riyan? Ang mga damit ng anak mo? Ang mga laruan niya? Ituloy ang pagbukas! (Patuloy ang mga hampas ng martilyo habang nagsasalita ang Unang Tagapatanong at si Serapio) Serapio: Huwag! Unang Tagapagtanong: Wala kang kapangyarihan sa Hukuman ito. Serapio: Huwag ninyong buksan „yan. Unang Tagapagtanong: Inamin mo rin. (Apat na hampas ng martilyo) Serapio: Hindi n‟yo dapat pakialaman ‟yan! Kailangan ba kayong makialam sa buhay ng may buhay? Unang Tagapagtanong: Sasabihin ko sa‟yo kung ano ang malalahad pagbukas namin nito! Katibayan ng krimen mo! Serapio: Wala kayong matutuklasan diyan. Ituloy ang pagbukas. akin „yang baul! Unang Tagapagtanong: E. ano? Serapio: Huwag ninyong buksan „yan! Unang Tagapagtanong: Pigilin mo kami! Pigilin mo kami! Serapio: Papatayin ko kayo! Papatayin ko kayo! Unang Tagapagtanong: (Sa mga Bantay) Hawakan ninyo siya! Serapio: Ibubunyag ko kayo sa pulis! (Hihinto ang pagmamartilyo) Ibubunyag ko kayo sa pulis! Ibubunyag ko kayo at ang inyong kalupitan! Ibubunyag ko ang inyong pandaraya sa madla! Ibubunyag ko ang inyong pagmamalupit sa aming lahat.Serapio: Akin „yang baul. ano? E. Unang Tagapagtanong: titignan natin. ginoo! Serapio: Ngunit. ibubunyag ko ang inyong sadyang pagpapabaya sa mga matatandang kasapi! Ibubunyag koitong federacion sa pulis! (Katahimikan) .

ang bawat daliri ninyo‟y isa-isang tatanggalin. Dapat lunurin ng tanawin ang mga linya ni Serapio. Anak. Sol.) Serapio: Sol! Sol! Anak. Buksan ang baul! (Patuloy na naman ang pagmamartilyo habang nagsasalita si Serapio. Kristal at buhay. Katahimikan. Itataas ng unang tagapagtanong ang isang manika. Dapat lunurin ng mga hampas ng martilyo ang karamihan ng mga salita ng talumpati ni Serapio). Bitiwan mo siya. ang pahayagan. Ang langit.) (Sisilip ang dalawang Tagapagtanong sa baul. at kung kayo‟y nakakalakad. Lumupagi si Serapio. Ang bituin. babasagin naming ang inyong mga buto. Anak. (sandaling tigil) Hindi naman ninyo mauunawaan. Hindi naman ninyo mauunawaan. Malungkot nga ang buhay sa federaciong ito.) Serapio: Bitiwan mo siya. At ibibigay niyo ang perang iyan sa amin. Buhay. (Masisira ang kandado. Ang hangin. Sol. nabubulok na balat. kung kayo‟y nakakapagsalita. Sol ko. Ang bituin.) Larawan ni Consuelo. Anak. (Mapapansin ng Unang Tagapagtanong ang mga mukha ng mga Pulubi. Ang sinag. Ang buwan. Balewala. Hangin. Ang hangin. Sol na anak ni Sol. Serapio: Balewala sa inyo ang laman niyan. Diwa. Anak ko.) Ang araw. kung tangkain kong sabihin sa inyo kung bakit. Ang buwan. Kamatayan lamang ang makapaliligtas sa‟yo kapag sumali ka sa federciong ito. Ang langit. Balewala sa inyo ang laman niyan. (Hihina ang tawanan ng mga Pulubi. Kung tangkain kong magpaliwanag. Buhay. Ang langit. kung kayo‟y nakakakita. Titigan ng buong korte si Serapio.) Diwa. Sol.) Serapio: Ang anak ko ay maganda! At buhay. Anak. ngunit kasapi na kayo hanggang kamatayan. kahit sino man sa mundong ito. Pagtatawanan lamang ninyo ako. (sa mga pulubi) Tandaan ninyo „yan! May kuwarenta pesos kayong dapat ibigay sa federacion araw-araw. (Tahimik ang buong korte. Dumaing ka pa. Matinis ang tawanan nila. Sol.Hukom: (Hahampasin ng Hukom ang kanyang podium) Walang makakatulong sa‟yo. pipitasin namin ang inyong mga mata. Ang anak ko ay buhay at ang kagandahan ng araw. Sol. Sol. At kapag hindi. matatagpuan ang iyomg maagang katawan sa mga itim na bulaklak ng Pasig.) Ni ang pulis. Buhay. Diwa. hindi naman ninyo mauunawaan. Ang bituin. Titindig ang ilang Pulubi. Kristal at diwa.) Unang Tagapagtanong: Manika? (tatakbo si Serapio at aagawin at hahagkan ang manika) Serapio: Sol! Sol! Unang Tagapagtanong: Si Sol! (magtatawanan ang mga pulubi) (Patuloy ang tawanan ng mga pulubi habang nagsasalita si Serapio.) Unang Tagapagtanong: (Matinis) Tatay ka ng trapo? (Tatawa ng malakas ang mga Pulubi. at bukas makalawa. Sol! Ang araw! Sol! Ang araw! Sol! Ang araw! Sol! Ang araw! Sol!(Aagawin ng unang tagapagtanong ang manika. nabubulok na buto. Anong masasabi ko sa inyo? (Sandaling tigil) Nabubulok na kamay. Ang mga hiyaw mo‟y di maririnig. Unang Tagpagtanong: Ginasta mo ang pera ng federacion para rito? Serapio: Pabayaan mo ako! Huwag mo akong pakialaman! Unang Tagpagtanong: Isang pamahid sa tae ng kabayo! (Matinis na tawanan muli. walang papansin sa‟yo. ang bawat kilos mo‟y mabibigo. at kung di pa rin ninyo susundin ang batas na ito. puputulin namin ang inyong mga dila. nabubulok na laman. . nabubulok na ugat. Huwag na ninyong buksan. wala! (Kakaladkarin si Serapio ng mga Bantay sa patimog-silangang sulok ng acting area. Ginoong Serpio. Imahen.

Biglang lalabas ang mga Pulubi maliban sa tatlo. Mahahagis ang manika sa sahig. Mararapa siya‟t gagapang. Lalabas ang mga Pulubi. Hahabulin naman ni Serapio ang manika. Aakapin ni Serapio ang manika. sisipain ng isang pulubi ang manika sa Pulubing nasa likod ni Serapio. Biglang lulundag si Serapio sa Tagapagtanong. Walang-imik ang mga Pulubi‟t si Serapio. Biglang tatahimik ang mga Pulubi‟t lalayo kay Serapio. gayundin ang kanilang mga damit.) Serapio: Bitiwan mo siya! (Tatakbo ang TAGAPAGTANONG sa kanyang mesa‟t ihahagis ang manika sa mga Pulubi. Duguan din ang mga kamay ng ilang mga Pulubi. Mahihipo ni Serapio ang manika. Aapuhapin niya ang manika.Duguan ang kanyang mukha.) Bulagin natin siya! Bulagin! (Uulitin ng mga Pulubi ang sigaw…Kakaladkarin nila si Serapio sa plataporma. Lahat sila‟y nagsisigaw at nagtatawanan.) Unang Tagapagtanong: Kunin mo siya! (Sisigaw ang mga Pulubi‟t sasaluhin ang manika sa iba‟t ibang sulok ng silid habang nagsisigaw at nagsisitawiran. ngunit bago niya makuha ito. Babangon si Serapio.Unang Tagpagtanong: Kapok! (Hahagutin niya ang manika.) Prev: Meet the Cast and Crew of WANTED:BEDSPACER . Susuray-suray na lalakad si Serapio. katahimikan. Papalibutan nila si Serapio kasama ng mga tagapagtanong. Biglang titigil ang mga Pulubi‟t Tagapagtanong. ngunit bago mapulot ni Serapio ang manika. Uulitin itong laro ng Hipo-Sipa. Wala siyang imik. Biglang maririnig ng mga manonood ang hiyaw ng binulag na Serapio. sisigaw ang Unang Tagapagtanong.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful