Ang Paglilitis Ni Mang Serapio - Paul Dumol

Jul 19, '07 10:14 PM

Unang Tagapagtanong: (Sa Ikalawang Tagapagtanong) O, sige na.

Ikalawang Tagapagtanong: Sige. (Lalakad sila sa harap ng kanilang mesa) Dalawang Tagapagtanong: (Sa mga manonood) Narito ho kayo upang panoorin ang isang paglilitis, dahila‟y ang krimen ng isang pulubing huling- huli namin. Si Mang Serapiong pisat at surutin. (Tatakbo sila sa kanilang mesa.) Dalhin dito ang nasasakdal! Dalhin dito ang nasasakdal! Dalhin dito ang nasasakdal! Dalhin dito agad!

Hahalakhak, hihiyaw, at papalakpak ang mga Pulubi. Hihilahin ng dalawang bantay si Mang Serapio sa gitna ng silid at iiwan doon. Katahimikan.

Unang Tagapagtanong: Magandang gabi, ginoo. Serapio: Magandang gabi rin ho. (Sandaling titigil) Mga ginoo –

Dalawang Tagapagtanong: Silencio! Unang Tagapagtanong: Huwag kang magsalita habang kami‟y nagsasalita.

Ikalawang Tagapagtanong: Bastos ang nagsasalita habang may nagsasalita pa.

Unang Tagapagtanong: (Sa mga manonood) Patawarin ho ninyo siya. Talagang ganyan ho ang waLang kapangyarihang tulad niya: mangmang, at yan nga ang suliranin ng mga may kapangyarihang, tulad namin.

Ikalawang Tagapagtanong: Tumindig ka nang matuwid! Unang Tagapagtanong: Ba‟t ka ba galaw nang galaw?

Serapio: Gusto ko lang malaman kung ano ang krimen ko. (Sandaling tigil)

Unang Tagapagtanong: Hindi mo ba alam?

Serapio: Hindi ho. Unang Tagapagtanong: A, problema mo na „yon. (Sa mga manonood) Pag-aaruga ng bata ang krimen niya. (Biglang titindig ang tatlong saksi)

Tatlong saksi: Pag-aaruga, pag-aaruga, pag-aaruga ng bata.

Unang tagapagtanong: (Sa mga manonood) Krimen sapagkat ang pag-aaruga ng bata ay panunuksong gumasta.Samakatuwid nawawalan ng pera ang federacion. Nahuli siya ng tatlong kasapi nitong federacion. Narinig siyang nagsasalita sa anak niya at alam pa nila ang pangalan ng anak niya- Sol. Pormalidad na lamang itong paglilitis.

Unang Tagapagtanong: (Sa Ikalawang Tagapagtanong) Serapio.Hukom: Pormalidad na rin ho ang hatol ko. ho. Unang tagapagtanong: Ang parusa niya ay nais panoorin nitong mga pulubi. sabihin mo sa amin. Ilang araw mo nag suot „yang kamisadentro mo? Ikalawang Tagapagtanong: Ikaw ba‟y naghilamos na? Unang Tagapagtanong: Naligo? Ikalawang Tagapagtanong: Nagpunas man lang? Unang Tagapagtanong: (Sa bantay) Na-spray mo na ba siya? Hukom: (Pupukpukin nang dalawang beses ang kanyang podium) Ituloy ang paglilitis! (Sa mga manonood) Sa siyam na taon sa federaciong ito bilang hukom. (Pupukpukin nang dalawang beses ang kanyang podium) Ituloy ang paglilitis? Unang Tagapagtanong: Bueno! Ginoong Serapio. Ikalawang tagapagtanong: Serapio? Unang Tagapagtanong: Serapio? . mabuti ba‟ng tulog mo? Serapio: Oho. Siya‟y bubulagin. Ikalawang Tagapagtanong: Nakakain ka na ba? Serapio: Oho. Unang tagapagtanong: Magaling! Handang-handa ka sa paglilitis mo.(Babatuhin si Serapio ng ikalawang tagapagtanong ng yeso o anumang maliit na bagay) Ikalawang Tagapagtanong: Tumindig ka ng matuwid! Unang Tagapagtanong: Sabihin mo sa amin ang pangalan mo. wala pa akong nakikilalang tagapagtanong na kasindaldal nitong dalawa. Ikalawang tagapagtanong: Pangalan! Serapio: Serapio. (Bubungisngis at tatawa ang mga pulubi) Ginoong Serapio.

hindi ho. Unang Tagapagtanong: Serapio Serapio? Serapio: A. (Susulat ang Ikalawang Tagapagtanong sa kwaderno) Classificacion. Ikalawang tagapagtanong: Classificacion. Serapio: Classificacion? Dalawang Tagapagtanong: CLASSIFICACION! Ikalawang tagapagtanong: Ano ang classificacion mo bilang pulubi? Namamakaawa o aliwan? . Wala ho.Serapio: Ho? Ikalawang tagapagtanong: Serapio? Unang Tagapagtanong: Serapio? Serapio: Ano ho? Dalawang Tagapagtanong: Serapio ano? Serapio: Serapio. Ikalawang tagapagtanong: (Habang sumusulat sa kwaderno) Serapio lang. Unang Tagapagtanong: Ocupacion mo „yon. Serapio lang. Unang Tagapagtanong: Ocupacion? Ikalawang tagapagtanong: Ocupacion? Serapio: Wala. Unang Tagapagtanong: Ano. wala kang ocupacion? Serapio: Wala ho. Unang Tagapagtanong: Hindi ba isa kang pulubi? Serapio: Oho.

bingi. o rondalla? Unang Tagapagtanong: Kasama ng sayaw o kundi nama‟y kanta nang madla‟y maaliw at bigyan ka ng kwarta? Dalawang Tagapagtanong: „Yan ang uring aliwan. Unang Tagapagtanong: Maaari naman ding nagkukunwari ka. bulag. Ikalawang Tagapagtanong: O tumutugtog ka ban g silindro o gitara. pipi. bulag. „yan ang uring pakunwari.Unang Tagapagtanong: Pakunwari o karaniwan? Ikalawang tagapagtanong: Ikaw ba‟y nagrerenta? Unang Tagapagtanong: Ng sanggol o bata? Ikalawang Tagapagtanong: Upang akitin nga… Unang Tagapagtanong: Ang luha ng madla? Dalawang Tagapagtanong: „Yan ang uring nagmamakaawa. ika‟y ipinaglihi sa isang palaka. pilay. ngunit isang palsong palsi[pikado. Unang Tagapagtanong: Mga tunay na pipi. Ikalawang Tagapagtanong: Walang guniguni ang nasa huling uri. o kahit na banda. dram. Dalawang Tagapagtanong: Walang guniguni. Dalawang Tagapagtanong: Pakunwaring bingi. Unang Tagapagtanong: Wala ring salapi. Ikalawang Tagapagtanong: O kung hindi naman ika‟y isang palso. Dalawang Tagapagtanong: Talagang ganyan ang buhay ng nasa huling uri: ang uring karaniwan. Ikalawang Tagapagtanong: „Yan ang uring nagmamakaawa. pilay. Unang Tagapagtanong: Alin ka sa apat? Nagmamakaawa o aliwan? Ikalawang Tagapagtanong: Pakunwari o karaniwan? (Sandaling tigil) . madla‟y madaya man ikaw nama‟y yayaman.

sagutin mo ang tanong. Ikalawang Tagapagtanong: Napakasimple. May asawa ka ba noon? (Katahimikan) Ginoong Serapio. Ikalawang Tagapagtanong: Sabihin mo ang totoo. Dalawang Tagapagtanong: Bueno. Unang Tagapagtanong: May asawa ka ba? Serapio: Wala ho. nakapagtataka „yang katahimikan mo. ano ang gagawin namin ngayon? Hukom: Patibayan na ninyo ang krimen niya. Unang Tagapagtanong: Ginoong Serapio. Dalawang Tagapagtanong: Ayan! . Unang Tagapagtanong: May asawa ka ba? (Sandaling tigil) Serapio: Wala ho. (Susulat ang ikalawang tagapagtanong sa kwaderno) Unang Tagapagtanong: Ginoong Hukom. May asawa ka ba noon? Dalawang Tagapagtanong: Asawa na ngayo‟y nagsasaya sa bahay ng Diyos o bahay ng iba? (Katahimikan) Unang Tagapagtanong: O ano? Malinaw na malinaw ang tanong ngayon. (Biglang tindig ang tatlong saksi) Tatlong Saksi: (Sa mga manonood) Patibayan na ang krimen niya. (Katahimikan) Unang Tagapagtanong: O ano. Patibayan na ang krimen niya. sa opisina ng gatpuno. Ikalawang Tagapagtanong: May asawa ka ba noon? (Sandaling tigil) Serapio: Oo. o iba pang lugar. di ka dapat mahiya. (Sandaling tigil) Unang Tagapagtanong: Iibahin ko ang tanong. Ginoong Serapio. may asawa ka na ba? Ikalawang Tagapagtanong: Isang kabiyak? Dalawang Tagapagtanong: Isang babaing bumahagi sa puso mo? (Sandaling tigil) Babaing nakasal sa harap ng altar. Ginoong Serapio.Serapio: Ang huli ho.

Unang Tagapagtanong: Wala kang imik. nagkaroon ka ba ng anak? Ikalawang Tagapagtanong: Buhat sa kasal na yaon? Unang Tagapagtanong: Buhat sa inyong pagsasama? Ikalawang Tagapagtanong: Buhat sa inyong pag-aasawa? (Katahimikan) Unang Tagapagtanong: Ginoong Serapio. Ikalawang Tagapagtanong: Nagkaroon ka ba ng anak? (Lalapitan si Serapio ng Ikalawang Tagapagtanong) Serapio: Ba‟t ninyo tinatanong „yan? Unang Tagapagtanong: Aba! Pilosopo! Serapio: Ano ba ang krimen ko? Dalawang Tagapagtanong: (Tatakbo ang dalawang tagapagtanong sa likod ng mesa) Ginoong Serapio! Serapio: Patawarin ho ninyo ako ngunit - . Dalawang Tagapagtanong: Pasidhi nang pasidhi ang aming pananabik. Hukom: (Pupukpukin ng Hukom ang podium niya ng dalawang beses) Magaling! (Sa mga manonood) Napakabilis ng aming mga paglilitis sapagkat lahat ng aming mga tagapagtanong ay matatalino at magagaling. tahimik ka na naman.Serapio: Ngunit siya‟y patay na. wala. Basta‟t inamin mong may asawa ka na nga. Unang Tagapagtanong: A. Unang Tagapagtanong: Nagkaroon ka ba ng anak? (Katahimikan) Dalawang Tagapagtanong: Payat na payat. Walang alinlangang wala siyang modta. tuyung-tuyo pa. Mga Pulubi: (Biglang titindig ang mga pulubi‟t papalakpak) Magagaling! Magagaling! Magagaling! (Yuyuko ang mga tagapagtanong) Unang Tagapagtanong: Ginoong Serapio. Ikalawang Tagapagtanong: Wala kang sinasabi.

Dalawang Tagapagtanong: Kulisap! Unang Tagapagtanong: Sagutin mo ang tanong! Nagkaroon ka ba ng anak? (Sandaling tigil) Serapio: Oho.) (Sandaling tigil) Unang Tagapagtanong: Ang pangalan ng anak mo ay Sol. Paano ninyo nalaman? Unang Tagapagtanong: Marami kaming alam tungkol sa‟yo. hindi ba? Serapio: Oho. Dalawang Tagapagtanong: Ayos! Unang Tagapagtanong: Ba‟t di mo kaagad inamin na may anak ka nga? Ikalawang Tagapagtanong: Umupo ka. Ang aming unang anak at namatay pa. Unang Tagapagtanong: Hamak.ang ina. Ang pagpanaw niya‟y pagsapit ng kalungkutan. Malalaman mo rin. Wala ho. Consuelo. Sana‟y nakita ninyo siya. matamis. lundag nang lundag kapag inuwian mo ng kendi. at ang hiyaw ng takot na naisilang na Sol. isang dalagang tahimik na may ngiting nagmumungkahi ng simoy at tubig ng batis. ang kanyang halakhak. (Aakayin siya ng bantay sa kanyang upuan.-. na naging larawan ng kanyang ina: maputi. (Sandaling tigil) Serapio: (Sa mga manonood) Yaon din ang pangalan ng namatay niyang ina. maitim ang mata. Dalawang Tagapagtanong: Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Unang Tagapagtanong: Ano „yang sinasabi mo? Serapio: Wala. Susulat ang Ikalawang tagapagtanong sa kwaderno.Sol.Sol. madalas na nakangiti. at laruan. Dalawang hiyaw ang tumaginting sa aming silid sa gabing yaon: ang aking hiyaw ng hapis ng pagkamatay ni Sol. Unang Tagapagtanong: Huwag ka nang umarte-arte pa.Unang Tagapagtanong: Wala ka bang utak? Ikalawang Tagapagtanong: Isip? Unang Tagapagtanong: Katiting na katalinuhan? Tandaan mo kung sino ka! Ikalawang Tagapagtanong: Isang pulubi. Sol. At ang kanyang halakhak. Namatay ang kanyang ina nang siya‟y ipanganak. .

Unang Tagapagtanong: Alam niya kung anong parte ng mata ang tapat unang turukin. (May mga papel na ibinigay ang Unang Tagapagtanong sa Hukom) Hukom: Ano? Tapos na ba ang paglilitis? (pPapalakpak nang dalawang beses ang Ikalawang Tagapagtanong) Unang Tagapagtanong: Oho. O. Inamin na niya na anak niya „yung “Sol” na „yun. Unang Tagapagtanong: Dalhin nga ninyo siya rito. at balarawna kukunin niya mula sa kahon) Humanitong federacion: ubod ng karunungan at pag-uunawa. Ikalawang Tagapagtanong: Sterilized itong icepick. pait. Sanay na itong guwardiya. (Habang nagtatalumpati siya. bambo. sapagkat ang kanyang abuloy sa federacion. maglalapg siya sa mesa ng martilyo. ‟Yan ang tinatawag kong maunawaing parusa: ang pinarurusahan ay kapwa nakikinabang. Unang Tagapagtanong: Dadrama-drama ka pa riyan. at di lang siya ang makikinabang. (Hihilahin ng mga bantay si Serpio) . Serapio: Ha? Ikalawang Tagapagtanong: Sa pagbulag. Unang Tagapagtanong: (Kay Serapio) Ano? Handa ka na ba? Serapio: Para sa ano? Ikalawang Tagapagtanong: Sa pagbulag. Ikalawang Tagapagtanong: Nais pang talunin ang radio. (Ibibigay ng isang bantay sa Ikalawang Tagapagtanongang isang kahon) Ikalawang Tagapagtanong: (Sa mga manonood) Ito ho ang kahon ng mga instrumentong ginamit namin sa pagpaparusa sa mga kasapi. Unang Tagapagtanong: Hindi ka matetetano. Halimbawa. ang pagpipi o ang pagpilay kaya.Ikalawang Tagapagtanong: Basta‟t inamin mong may anak ka. hindi ba tataas ang kita niya kuing pilay rin siya. (maglalabas siya ng icepick) (Sa Unang Tagapagtanong): Ito ho ang icepick. Bulag na. sapagkat sa katotohanan ay pagkawanggawa ang mga parusa. AMdali lang. tinidor. (Maglalapag siya ng bareta sa mesa) ipalagay nating bulag ang kriminal at nakikinabang dahil sa pagkabulag niya. Ang federacion din. Serapio: Pagbulag? Ikalawang Tagapagtanong: Huwag kang matakot. pilay pa. malaking gunting.

Serapio: Krimen? Unang Tagapagtanong: Huwag kang gumalaw masyado. (Tatangayin ng Ikalawang Tagapagtanong ang mga instrumento ng parusa. (Mananahimik si Serapio) O.Serapio: Ba‟t ninyo ako bubulagin? Unang Tagapagtanong: „Yan ang pamantayang parusa. at hahanap ng pahinang mababasa ang dalawang Tagapagtanong) . relaks. ang malaking aklat.) Serapio: Para sa ano? Ikalawang Tagapagtanong: Para sa krimen mo. (Bubuhatin si Serapio ng mga Bantay at ihihiga sa mesa. ano ang nais mong malaman? Serapio: Ano ho ang krimen ko? Unang Tagpagtanong: Ang krimen mo! „Yun lang pala. at ang kwaderno. Sisigaw at papalakpak ang mga pulubi. Hahawakan nila ang kanyang paa‟t kamay. Malalaglag ang mga ito sa sahig. bubuksan ng Unang Tagapagtanong ang malaking aklat.) Hawakan mo ang kamay niya! Hawakan mo ang kamay niya! Ikalawang Tagapagtanong: Ang ulo niya! Hawakan n‟yo ang ulo niya! Serapio: Ano ba ang krimen ko? (Sandaling tigil) Unang Tagapagtanong: Ang ano? Ikalawang Tagapagtanong: Ano? Serapio: Ang krimen ko. Ikalawang Tagapagtanong: Di mo sinabi agad. (Pupulutin niya ang malaking aklat mula sa sahig) Unang Tagapagtanong: Sigaw ka lang nang sigaw diyan. ano ang krimen ko? Unang Tagapagtanong: Relaks lang. (titindig ang dalawang tagapagtanong sa plataporma. (Bibigkasin nang sabay-sabay ang mga sumusunod na talumpati) Serapio: Bitiwan n‟yo ako! Bitiwan n‟yo ako! Bitiwan n‟yo ako! Unang Tagapagtanong: Huwag mo kaming pagbibintangan.

a. (Sandaling tigil) Unang Tagapagtanong: Kaaamin mo lang na may anak ka. Unang Tagapagtanong: Huwag mong lokohin itong Hukuman. ang mundo‟y daigdig ng kirot at dahas. huwag ka nang magsinungaling. ang taunang kita‟y nawawalan ng pera. Ikalawang Tagapagtanong: Magpabulag ka na nang makauwi na tayo nang maaga.Unang Tagapagtanong: Ang krimen ni Mang Serapio. (Sandaling tigil) Unang Tagapagtanong: Ginoong Serapio. . Krimen mo mang Serapio! Unang Tagapagtanong: At wika pa sa aming aklat: Dalawang Tagapagtanong: Bawal mag-aruga ng bata o asawa. Serapio: Wala akong niloloko. Hukom: Ang parusa sa pagbubulaan sa Hukuman ay pagpipi. Pag-aaruga ang krimen ni Mang Serapio. Pagsasala‟y sakit ng ating pagkatao. Serapio: Sinasabi ko ang katotohanan. Dalawang Tagapagtanong: Ang buhay ng tao‟y lansangan sa hirap. Serapio: Ngunit wala naman akong batang inaaruga. Unang Tagapagtanong: Ginasta mo ang pera ng federacion para sa isang bata. Serapio: Hindi ako nagsisinungaling. (Sandaling tigil) Unang Tagapagtanong: Ano? Serapio: Wala akong batang inaaruga.

Narinig ka naming lahat. Unang Tagapagtanong: Tunay na malungkot ang iyong kuwento. si Sol. araw.tatlong saksi na nanubok sa‟yo. Ikalawang Tagapagtanong: Lalabas din ang katotohanan. Serapio: Patay na siya! Unang Tagapagtanong: Nagsalaysay ka sana ng kuwentong higit na kapani-paniwala kaysa riyan. Unang Tagapagtanong: Ang pangalan pa nga ay Sol. Ikalawang Tagapagtanong: Ikaw mismo ang nagsabi. patay na? Serapio: Tatlong taon nang patay. Ikalawang Tagapagtanong: Dalawang linggo silang nagbantay. Unang Tagapagtanong: Mga saksi sila sa krimen mo. Patay. Pinipiga mo ang aming puso. Unang Tagapagtanong: At itong anak mo‟y isang babae. Unang Tagapagtanong: Titignan natin. Serapio: Totoo ang sinasabi ko! (Sandaling tigil) Unang Tagapagtanong: Totoo ba? May tatlong saksi kami ginoo. gabi. Sinagasaan ng dyip. Ikalawang Tagapagtanong: Sinabi mo „yan! Sinabi mo! Unang Tagapagtanong: Hindi ba inaaruga mo siya? Serapio: Si Sol ay patay na.Ikalawang Tagapagtanong: Narinig kita. Ikalawang Tagapagtanong: Walang alinlangang mahusay ka sa sining ng pagbobola. (Sandaling tigil) Unang Tagapagtanong: Ha? Hukom: Patay na siya. Patay na siya. . Serapio: Nagsisinungaling sila! Wala akong batang inaruga.

ngunit kung ikaw ang sinungaling – (Sa mga Pulubi) Pumaritosa harap ang tatlong saksi. sila ang paparusahan. ayon ho sa batas ng aming federacion. at susulyap-sulyap sa kana‟t kaliwa. Dalawang tagapagtanong: Heto na. Dadaluhungin kaagad ni Serapio ang Ikalawang Tagapagtanong) Serapio: Buwaya! Unang Tagapagtanong: (Sa mga Bantay) hawakan ninyo siya! (Hahawakan ng mga Bantay si Serapio at hihilahin sa sulok ng acting area sa gawing kaliwa ng lugar ng mga Pulubi. Tatlong Saksi: Nakita naming siya. sabihin ninyo sa amin ang inyong nakita kagabi. takot wari ko na matagpuan siya. Bubulagin ka ngayon din! Serapio: „yan ba ang inyong katibayan? . Ikatlong Saksi: Manananggol lang ho kami ng kalinisan nitong federacion. kumain ka na‟t isuot mamaya ang damit mong pula. (Lalakad ang tatlong saksi sa plataporma. kanila ang lahat ng kasangkapan ni Ginoong Serapio at diyes porsyento ng kanyang kinikita. mga ginoo nitong marangal na federacion. Ikalawang Saksi: Talagang ganyan ho ang buhay. pinagbibintangan kita ng krimen ng pag-aaruga ng bata.)Bawal ditto ang kumilos nang ganyan. Hukom: Kayo na lang palagi ang nagpapabulag sa iba. Dalawang Tagapagtanong: Takot sa wari ko na matagpuan siya. kung mapapatunayan nila ang kanilang sakdal. kumain ka na‟t isuot mamaya ang damit mong pula. Tatlong Saksi: Sinundan naming siya hanggang sa bahay niya. Unang Saksi: Mga tagapatnubay ng kabutihan nitong lipunan. Hukom: (Sa mga manonood) Pues. Hukom: Kayo ba ang unang nagsumbong ng kanyang krimen? Unang Saksi: Oho. Sol.Unang Tagapagtanong: Kung sila ang nagsisinungaling. (Sandling tigil) (Sa Saksi): Ngayon. Sol. nagsitago kami‟t narinig namin siya. Unang Tagapagtanong: Ginoong Serapio. Igalang mo itong hukuman ginoo. pauwing may dlan mamantikang supot sa kilikili niya. Heto na. Titindig ang mga saksi sa plataporma. (Titindig ang tatlong saksi) Hukom: (Sa tatlong saksi) Kayo na naman? Unang Saksi: Oho.

Sol.” at inuulit niya ito gabi-gabi. ano? Akala ninyo! (Sa tatlong saksi) May isa ba sa inyong nakakita sa “buhay” na anak ko? Wala! Ikalawang Tagapagtanong: Wala bas a inyong nakakita sa anak niya? Unang saksi: Narinig naman naming siyang nagsalita sa anak niya. Lalapitan at kakausapin si Serapio isa-isa ang mga manonood. (Bibigkasin nang sabayang sumusunod na talumpati. mapipipi kayo! Unang Tagapagtanong: (Kay Serapio) Narinig ka naming nagsalita sa anak mo! Serapio: Kung talagang buhay ang anak ko.Unang Tagapagtanong: Oo. gabi-gabi. sa buong linggong nanubok kami. Serapio: Nagsisinungaling sila! Nagsisinungaling sila nang maging kanila lahat ang mga kasangkapan ko! Ikalawang Tagapagtanong: Ngunit nakita ba ninyo ang anak niya? Unang Saksi: Hindi. Serapio: Kulang pa „yang katibayan n‟yo. “Heto na. Kailangan ba kayong makialam sa buhay ng may buhay? . masaya na kami. Ikalawang Tagapagtanong: At ano ang kakulangan? Serapio: Si Sol. Serapio: Akala na ninyo ay nahuli na ninyo ako.) At kaya namin alam na alam ang mga sinabi niya ay sapagkat - Serapio: Nagsisinungaling silang lahat! Nagsisinungaling silang lahat! Nagsisinungaling silang lahat! Unang Tagapagtanong: Ginoong Serapio! Unang Saksi: Sapagkat gabi-gabi sa isang takdang oras au naririnig namin siyang paulit-ulit na nagsasabing. dalhin n‟yo siya rito! Dudustain pa ninyo ang alaala niya. Serapio: Ha! Ikalawang Tagapagtanong: Kung nagsisinungaling kayo mapipipi kayo. kumain ka na‟t isuot mamaya ang damit mong pula. Mga tanga ang espiya ninyo! Unang Tagapagtanong: Huwag kang magsalita nang ganyan sa harap namin. Ikalawang Tagapagtanong: Kami‟y mga opisyal nitong Hukuman. ang aking „”buhay” na anak.

kanina pa. Ikalawang Pilay: Itong baul ho. Unang Pilay: Nakatago sa ilalim ng mga lumang sako. kung buhay pa siya! At bulagin n‟yo ako. ng dalawang kasapi nitong federacion sa iyong barung-barong upang agawin ang anak mo sa karaniwang oras ng pag-uwi mo. Unang Tagapagtanong: Hindi ninyo nahuli ang anak? Unang Pilay: Wala hong bata roon. Unang Tagapagtanong: Kami‟y nagpadala na. Ikalawang Pilay: Wala ho kaming nakita. (Sa mga bantay) Nasaan sila? (Titindig ang dalawang Pilay) Unang Tagapagtanong: O ano? Nasaan ang bata? Unang Pilay: Wala. ho. Wala ho. . Nakabalik na sila. Susukot ang mga Pilay) Unang Pilay: Hindi ho. (Kakaladkarin nila ang baul sa hilagang gilid ng acting area.(Hahampasin ang dalawang Pilay ng kanyang basto. Unang Pilay: Kundi isang baul. Unang Tagapagtanong: Anong wala? Hindi ba kayo pumunta sa bahay niya? Unang Pilay: Oho. ginoo. Ikalawang Pilay: Sa isang sulok.) (Katahimikan) Unang Tagapagtanong: Saan ninyo ito nakita? Unang Pilay: Sa barung-barong niya. Unang Tagapagtanong: Sa barung-barong niya. ginoo! Serapio: Dalhin n‟yo rito ang anak ko. o.Unang Tagapagtanong: Husto na „yan. Unang Tagapagtanong: Kung nagsisinungaling ka.

(Sandaling tigil) Buksan ninyo ang baul. Serapio: Wala „yang laman. Bagung-bago ang kandado. pinagpapawisan ka. Nabuksan mo na itong baul. At hindi n‟yo pa ito nabubuksan? Unang Pilay: Hindi pa ho. (Sa Pilay) Buksan ang baul. Ginoong Serapio? . Unang Tagapagtanong: Bakit mo alam. Ginoong Serapio. Ginoong Serapio. Ginagamit ko sa bahay bilang upuan. Unang Tagapagtanong: Nakakandado. Unang Tagapagtanong: Ginoong Serapio. Ikalawang Pilay: Nakakandado ho. (Dalawang hampas ng martilyo) Serapio: Hindi! Huwag. hindi mo daramdamin ang pagbukas naming rito. Wala ni isang bakas ng kalawang. Unang Tagapagtanong: At bakit nakakandado? Serapio: nakakandado na „yan nang nakita ko. Serapio: Nakakandado na „yan nang nakita ko! Unang Tagapagtanong: Kung ganoon. Unang Tagapagtanong: Ba‟t mo tinatago Ginoong Serapio? Serapio: Wala.Unang Tagapagtanong: Lumang sako. Ginoong Serapio? Nagsinungaling ka kanina. Ikaw ang nagkandado nitong baul. Unang Tagapagtanong: Nagsisinungaling ka. Serapio: Hindi! Unang Tagapagtanong: Hala! Buksan mo! (Talong hampas ng martilyo) Serapio: Huwag! Unang Tagapagtanong: Bakit. (Pupukpukin ng Pilay ng martilyo nang dalawang beses ang kandado ng baul) Serapio: Wala „yang laman! Wala „yang laman! Isang lumang baul na nakita ko lang sa basurahan.

ibubunyag ko ang inyong sadyang pagpapabaya sa mga matatandang kasapi! Ibubunyag koitong federacion sa pulis! (Katahimikan) . Unang Tagapagtanong: titignan natin. ano? Serapio: Huwag ninyong buksan „yan! Unang Tagapagtanong: Pigilin mo kami! Pigilin mo kami! Serapio: Papatayin ko kayo! Papatayin ko kayo! Unang Tagapagtanong: (Sa mga Bantay) Hawakan ninyo siya! Serapio: Ibubunyag ko kayo sa pulis! (Hihinto ang pagmamartilyo) Ibubunyag ko kayo sa pulis! Ibubunyag ko kayo at ang inyong kalupitan! Ibubunyag ko ang inyong pandaraya sa madla! Ibubunyag ko ang inyong pagmamalupit sa aming lahat. akin „yang baul! Unang Tagapagtanong: E. Unang Tagapagtanong: Bakit? May itinatago ka ba sa amin? Serapio: Balewala sa inyo ang laman niyan. Ituloy ang pagbukas. ano? E. Unang Tagapagtanong: Inamin mo rin. Serapio: Huwag ninyong buksan „yan.Serapio: Akin „yang baul. (Uulitin niya ang linyang ito habangnagsasalita ang unamg Tagapagtanong) Unang Tagapagtanong: Ano ang tinatago mo riyan? Ang mga damit ng anak mo? Ang mga laruan niya? Ituloy ang pagbukas! (Patuloy ang mga hampas ng martilyo habang nagsasalita ang Unang Tagapatanong at si Serapio) Serapio: Huwag! Unang Tagapagtanong: Wala kang kapangyarihan sa Hukuman ito. ginoo! Serapio: Ngunit. (Apat na hampas ng martilyo) Serapio: Hindi n‟yo dapat pakialaman ‟yan! Kailangan ba kayong makialam sa buhay ng may buhay? Unang Tagapagtanong: Sasabihin ko sa‟yo kung ano ang malalahad pagbukas namin nito! Katibayan ng krimen mo! Serapio: Wala kayong matutuklasan diyan.

Sol. Kamatayan lamang ang makapaliligtas sa‟yo kapag sumali ka sa federciong ito. Sol. Itataas ng unang tagapagtanong ang isang manika. at kung kayo‟y nakakalakad. Imahen. Ang langit. Ang buwan. Sol. Sol. Ang anak ko ay buhay at ang kagandahan ng araw. hindi naman ninyo mauunawaan.) Diwa. Kung tangkain kong magpaliwanag. kung kayo‟y nakakakita. Sol ko. ang bawat kilos mo‟y mabibigo. Hindi naman ninyo mauunawaan. Dapat lunurin ng tanawin ang mga linya ni Serapio. Matinis ang tawanan nila. Unang Tagpagtanong: Ginasta mo ang pera ng federacion para rito? Serapio: Pabayaan mo ako! Huwag mo akong pakialaman! Unang Tagpagtanong: Isang pamahid sa tae ng kabayo! (Matinis na tawanan muli. Anak ko.) (Sisilip ang dalawang Tagapagtanong sa baul. nabubulok na laman. Ang mga hiyaw mo‟y di maririnig. Ang bituin. kahit sino man sa mundong ito. Dumaing ka pa.) Serapio: Ang anak ko ay maganda! At buhay. Kristal at buhay. . kung tangkain kong sabihin sa inyo kung bakit. ang pahayagan. Ginoong Serpio. kung kayo‟y nakakapagsalita. Buhay. Katahimikan. Diwa. Anak. Ang sinag. Kristal at diwa. At kapag hindi. Balewala. Anak. babasagin naming ang inyong mga buto. Buksan ang baul! (Patuloy na naman ang pagmamartilyo habang nagsasalita si Serapio. Serapio: Balewala sa inyo ang laman niyan. pipitasin namin ang inyong mga mata. Sol! Ang araw! Sol! Ang araw! Sol! Ang araw! Sol! Ang araw! Sol!(Aagawin ng unang tagapagtanong ang manika. Ang bituin. Ang bituin. At ibibigay niyo ang perang iyan sa amin. Ang buwan. (sandaling tigil) Hindi naman ninyo mauunawaan. Balewala sa inyo ang laman niyan. Dapat lunurin ng mga hampas ng martilyo ang karamihan ng mga salita ng talumpati ni Serapio).) Unang Tagapagtanong: (Matinis) Tatay ka ng trapo? (Tatawa ng malakas ang mga Pulubi. Ang langit.) Serapio: Bitiwan mo siya. Pagtatawanan lamang ninyo ako. (Tahimik ang buong korte. Ang hangin. (Hihina ang tawanan ng mga Pulubi. Hangin. Malungkot nga ang buhay sa federaciong ito. matatagpuan ang iyomg maagang katawan sa mga itim na bulaklak ng Pasig.Hukom: (Hahampasin ng Hukom ang kanyang podium) Walang makakatulong sa‟yo. Ang hangin. Sol. Titigan ng buong korte si Serapio. walang papansin sa‟yo. Anong masasabi ko sa inyo? (Sandaling tigil) Nabubulok na kamay. at bukas makalawa. (Masisira ang kandado. ang bawat daliri ninyo‟y isa-isang tatanggalin. Titindig ang ilang Pulubi. puputulin namin ang inyong mga dila. ngunit kasapi na kayo hanggang kamatayan. (sa mga pulubi) Tandaan ninyo „yan! May kuwarenta pesos kayong dapat ibigay sa federacion araw-araw. Diwa.) Larawan ni Consuelo.) Ni ang pulis. wala! (Kakaladkarin si Serapio ng mga Bantay sa patimog-silangang sulok ng acting area.) Unang Tagapagtanong: Manika? (tatakbo si Serapio at aagawin at hahagkan ang manika) Serapio: Sol! Sol! Unang Tagapagtanong: Si Sol! (magtatawanan ang mga pulubi) (Patuloy ang tawanan ng mga pulubi habang nagsasalita si Serapio. nabubulok na balat.) Serapio: Sol! Sol! Anak. Sol na anak ni Sol. Huwag na ninyong buksan. at kung di pa rin ninyo susundin ang batas na ito. (Mapapansin ng Unang Tagapagtanong ang mga mukha ng mga Pulubi. Buhay. Anak. Bitiwan mo siya. Ang langit.) Ang araw. Buhay. nabubulok na ugat. Anak. Sol. Lumupagi si Serapio. nabubulok na buto.

sisipain ng isang pulubi ang manika sa Pulubing nasa likod ni Serapio. Biglang lulundag si Serapio sa Tagapagtanong. Mahihipo ni Serapio ang manika.) Bulagin natin siya! Bulagin! (Uulitin ng mga Pulubi ang sigaw…Kakaladkarin nila si Serapio sa plataporma. Biglang tatahimik ang mga Pulubi‟t lalayo kay Serapio. Aapuhapin niya ang manika. Biglang maririnig ng mga manonood ang hiyaw ng binulag na Serapio. ngunit bago niya makuha ito.) Prev: Meet the Cast and Crew of WANTED:BEDSPACER . gayundin ang kanilang mga damit. Biglang lalabas ang mga Pulubi maliban sa tatlo. Babangon si Serapio.Duguan ang kanyang mukha. Mahahagis ang manika sa sahig. Hahabulin naman ni Serapio ang manika. Aakapin ni Serapio ang manika. Susuray-suray na lalakad si Serapio. Mararapa siya‟t gagapang. katahimikan. ngunit bago mapulot ni Serapio ang manika. Lalabas ang mga Pulubi.) Unang Tagapagtanong: Kunin mo siya! (Sisigaw ang mga Pulubi‟t sasaluhin ang manika sa iba‟t ibang sulok ng silid habang nagsisigaw at nagsisitawiran. Duguan din ang mga kamay ng ilang mga Pulubi. sisigaw ang Unang Tagapagtanong. Wala siyang imik. Papalibutan nila si Serapio kasama ng mga tagapagtanong. Uulitin itong laro ng Hipo-Sipa. Lahat sila‟y nagsisigaw at nagtatawanan. Walang-imik ang mga Pulubi‟t si Serapio.Unang Tagpagtanong: Kapok! (Hahagutin niya ang manika. Biglang titigil ang mga Pulubi‟t Tagapagtanong.) Serapio: Bitiwan mo siya! (Tatakbo ang TAGAPAGTANONG sa kanyang mesa‟t ihahagis ang manika sa mga Pulubi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful