Ang Paglilitis Ni Mang Serapio - Paul Dumol

Jul 19, '07 10:14 PM

Unang Tagapagtanong: (Sa Ikalawang Tagapagtanong) O, sige na.

Ikalawang Tagapagtanong: Sige. (Lalakad sila sa harap ng kanilang mesa) Dalawang Tagapagtanong: (Sa mga manonood) Narito ho kayo upang panoorin ang isang paglilitis, dahila‟y ang krimen ng isang pulubing huling- huli namin. Si Mang Serapiong pisat at surutin. (Tatakbo sila sa kanilang mesa.) Dalhin dito ang nasasakdal! Dalhin dito ang nasasakdal! Dalhin dito ang nasasakdal! Dalhin dito agad!

Hahalakhak, hihiyaw, at papalakpak ang mga Pulubi. Hihilahin ng dalawang bantay si Mang Serapio sa gitna ng silid at iiwan doon. Katahimikan.

Unang Tagapagtanong: Magandang gabi, ginoo. Serapio: Magandang gabi rin ho. (Sandaling titigil) Mga ginoo –

Dalawang Tagapagtanong: Silencio! Unang Tagapagtanong: Huwag kang magsalita habang kami‟y nagsasalita.

Ikalawang Tagapagtanong: Bastos ang nagsasalita habang may nagsasalita pa.

Unang Tagapagtanong: (Sa mga manonood) Patawarin ho ninyo siya. Talagang ganyan ho ang waLang kapangyarihang tulad niya: mangmang, at yan nga ang suliranin ng mga may kapangyarihang, tulad namin.

Ikalawang Tagapagtanong: Tumindig ka nang matuwid! Unang Tagapagtanong: Ba‟t ka ba galaw nang galaw?

Serapio: Gusto ko lang malaman kung ano ang krimen ko. (Sandaling tigil)

Unang Tagapagtanong: Hindi mo ba alam?

Serapio: Hindi ho. Unang Tagapagtanong: A, problema mo na „yon. (Sa mga manonood) Pag-aaruga ng bata ang krimen niya. (Biglang titindig ang tatlong saksi)

Tatlong saksi: Pag-aaruga, pag-aaruga, pag-aaruga ng bata.

Unang tagapagtanong: (Sa mga manonood) Krimen sapagkat ang pag-aaruga ng bata ay panunuksong gumasta.Samakatuwid nawawalan ng pera ang federacion. Nahuli siya ng tatlong kasapi nitong federacion. Narinig siyang nagsasalita sa anak niya at alam pa nila ang pangalan ng anak niya- Sol. Pormalidad na lamang itong paglilitis.

Unang tagapagtanong: Magaling! Handang-handa ka sa paglilitis mo. Ikalawang tagapagtanong: Pangalan! Serapio: Serapio. Ikalawang tagapagtanong: Serapio? Unang Tagapagtanong: Serapio? . mabuti ba‟ng tulog mo? Serapio: Oho.(Babatuhin si Serapio ng ikalawang tagapagtanong ng yeso o anumang maliit na bagay) Ikalawang Tagapagtanong: Tumindig ka ng matuwid! Unang Tagapagtanong: Sabihin mo sa amin ang pangalan mo.Hukom: Pormalidad na rin ho ang hatol ko. sabihin mo sa amin. Unang tagapagtanong: Ang parusa niya ay nais panoorin nitong mga pulubi. (Bubungisngis at tatawa ang mga pulubi) Ginoong Serapio. ho. Siya‟y bubulagin. Ikalawang Tagapagtanong: Nakakain ka na ba? Serapio: Oho. wala pa akong nakikilalang tagapagtanong na kasindaldal nitong dalawa. Unang Tagapagtanong: (Sa Ikalawang Tagapagtanong) Serapio. Ilang araw mo nag suot „yang kamisadentro mo? Ikalawang Tagapagtanong: Ikaw ba‟y naghilamos na? Unang Tagapagtanong: Naligo? Ikalawang Tagapagtanong: Nagpunas man lang? Unang Tagapagtanong: (Sa bantay) Na-spray mo na ba siya? Hukom: (Pupukpukin nang dalawang beses ang kanyang podium) Ituloy ang paglilitis! (Sa mga manonood) Sa siyam na taon sa federaciong ito bilang hukom. (Pupukpukin nang dalawang beses ang kanyang podium) Ituloy ang paglilitis? Unang Tagapagtanong: Bueno! Ginoong Serapio.

Serapio: Classificacion? Dalawang Tagapagtanong: CLASSIFICACION! Ikalawang tagapagtanong: Ano ang classificacion mo bilang pulubi? Namamakaawa o aliwan? . hindi ho. Ikalawang tagapagtanong: Classificacion. Wala ho. Unang Tagapagtanong: Serapio Serapio? Serapio: A. Serapio lang.Serapio: Ho? Ikalawang tagapagtanong: Serapio? Unang Tagapagtanong: Serapio? Serapio: Ano ho? Dalawang Tagapagtanong: Serapio ano? Serapio: Serapio. Unang Tagapagtanong: Hindi ba isa kang pulubi? Serapio: Oho. Unang Tagapagtanong: Ano. wala kang ocupacion? Serapio: Wala ho. Unang Tagapagtanong: Ocupacion mo „yon. Ikalawang tagapagtanong: (Habang sumusulat sa kwaderno) Serapio lang. Unang Tagapagtanong: Ocupacion? Ikalawang tagapagtanong: Ocupacion? Serapio: Wala. (Susulat ang Ikalawang Tagapagtanong sa kwaderno) Classificacion.

madla‟y madaya man ikaw nama‟y yayaman. Dalawang Tagapagtanong: Pakunwaring bingi. Unang Tagapagtanong: Alin ka sa apat? Nagmamakaawa o aliwan? Ikalawang Tagapagtanong: Pakunwari o karaniwan? (Sandaling tigil) . pipi. dram. o rondalla? Unang Tagapagtanong: Kasama ng sayaw o kundi nama‟y kanta nang madla‟y maaliw at bigyan ka ng kwarta? Dalawang Tagapagtanong: „Yan ang uring aliwan. Ikalawang Tagapagtanong: Walang guniguni ang nasa huling uri. bulag. Dalawang Tagapagtanong: Talagang ganyan ang buhay ng nasa huling uri: ang uring karaniwan. ngunit isang palsong palsi[pikado. bulag. Ikalawang Tagapagtanong: „Yan ang uring nagmamakaawa. Ikalawang Tagapagtanong: O kung hindi naman ika‟y isang palso. Unang Tagapagtanong: Maaari naman ding nagkukunwari ka. bingi. pilay. Dalawang Tagapagtanong: Walang guniguni. pilay. ika‟y ipinaglihi sa isang palaka. Unang Tagapagtanong: Mga tunay na pipi. Ikalawang Tagapagtanong: O tumutugtog ka ban g silindro o gitara. Unang Tagapagtanong: Wala ring salapi.Unang Tagapagtanong: Pakunwari o karaniwan? Ikalawang tagapagtanong: Ikaw ba‟y nagrerenta? Unang Tagapagtanong: Ng sanggol o bata? Ikalawang Tagapagtanong: Upang akitin nga… Unang Tagapagtanong: Ang luha ng madla? Dalawang Tagapagtanong: „Yan ang uring nagmamakaawa. o kahit na banda. „yan ang uring pakunwari.

ano ang gagawin namin ngayon? Hukom: Patibayan na ninyo ang krimen niya. sagutin mo ang tanong. (Sandaling tigil) Unang Tagapagtanong: Iibahin ko ang tanong. may asawa ka na ba? Ikalawang Tagapagtanong: Isang kabiyak? Dalawang Tagapagtanong: Isang babaing bumahagi sa puso mo? (Sandaling tigil) Babaing nakasal sa harap ng altar. Ikalawang Tagapagtanong: Sabihin mo ang totoo. Dalawang Tagapagtanong: Ayan! . Dalawang Tagapagtanong: Bueno. Patibayan na ang krimen niya. May asawa ka ba noon? (Katahimikan) Ginoong Serapio. Ikalawang Tagapagtanong: May asawa ka ba noon? (Sandaling tigil) Serapio: Oo. (Susulat ang ikalawang tagapagtanong sa kwaderno) Unang Tagapagtanong: Ginoong Hukom.Serapio: Ang huli ho. Ginoong Serapio. Unang Tagapagtanong: May asawa ka ba? Serapio: Wala ho. Ginoong Serapio. Unang Tagapagtanong: Ginoong Serapio. (Biglang tindig ang tatlong saksi) Tatlong Saksi: (Sa mga manonood) Patibayan na ang krimen niya. Ikalawang Tagapagtanong: Napakasimple. May asawa ka ba noon? Dalawang Tagapagtanong: Asawa na ngayo‟y nagsasaya sa bahay ng Diyos o bahay ng iba? (Katahimikan) Unang Tagapagtanong: O ano? Malinaw na malinaw ang tanong ngayon. sa opisina ng gatpuno. di ka dapat mahiya. o iba pang lugar. (Katahimikan) Unang Tagapagtanong: O ano. Unang Tagapagtanong: May asawa ka ba? (Sandaling tigil) Serapio: Wala ho. nakapagtataka „yang katahimikan mo.

Ikalawang Tagapagtanong: Nagkaroon ka ba ng anak? (Lalapitan si Serapio ng Ikalawang Tagapagtanong) Serapio: Ba‟t ninyo tinatanong „yan? Unang Tagapagtanong: Aba! Pilosopo! Serapio: Ano ba ang krimen ko? Dalawang Tagapagtanong: (Tatakbo ang dalawang tagapagtanong sa likod ng mesa) Ginoong Serapio! Serapio: Patawarin ho ninyo ako ngunit - . nagkaroon ka ba ng anak? Ikalawang Tagapagtanong: Buhat sa kasal na yaon? Unang Tagapagtanong: Buhat sa inyong pagsasama? Ikalawang Tagapagtanong: Buhat sa inyong pag-aasawa? (Katahimikan) Unang Tagapagtanong: Ginoong Serapio. Unang Tagapagtanong: A. tahimik ka na naman. Mga Pulubi: (Biglang titindig ang mga pulubi‟t papalakpak) Magagaling! Magagaling! Magagaling! (Yuyuko ang mga tagapagtanong) Unang Tagapagtanong: Ginoong Serapio. wala. Dalawang Tagapagtanong: Pasidhi nang pasidhi ang aming pananabik. Hukom: (Pupukpukin ng Hukom ang podium niya ng dalawang beses) Magaling! (Sa mga manonood) Napakabilis ng aming mga paglilitis sapagkat lahat ng aming mga tagapagtanong ay matatalino at magagaling. Unang Tagapagtanong: Wala kang imik.Serapio: Ngunit siya‟y patay na. tuyung-tuyo pa. Basta‟t inamin mong may asawa ka na nga. Walang alinlangang wala siyang modta. Ikalawang Tagapagtanong: Wala kang sinasabi. Unang Tagapagtanong: Nagkaroon ka ba ng anak? (Katahimikan) Dalawang Tagapagtanong: Payat na payat.

Malalaman mo rin. at laruan. ang kanyang halakhak. Sol. Sana‟y nakita ninyo siya. Ang pagpanaw niya‟y pagsapit ng kalungkutan. Susulat ang Ikalawang tagapagtanong sa kwaderno. Dalawang Tagapagtanong: Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Unang Tagapagtanong: Ano „yang sinasabi mo? Serapio: Wala. Consuelo. Paano ninyo nalaman? Unang Tagapagtanong: Marami kaming alam tungkol sa‟yo.-. At ang kanyang halakhak.Sol. (Aakayin siya ng bantay sa kanyang upuan. . (Sandaling tigil) Serapio: (Sa mga manonood) Yaon din ang pangalan ng namatay niyang ina. Ang aming unang anak at namatay pa. lundag nang lundag kapag inuwian mo ng kendi. Unang Tagapagtanong: Hamak. matamis. hindi ba? Serapio: Oho. at ang hiyaw ng takot na naisilang na Sol. Dalawang Tagapagtanong: Kulisap! Unang Tagapagtanong: Sagutin mo ang tanong! Nagkaroon ka ba ng anak? (Sandaling tigil) Serapio: Oho. Wala ho.) (Sandaling tigil) Unang Tagapagtanong: Ang pangalan ng anak mo ay Sol. madalas na nakangiti. Namatay ang kanyang ina nang siya‟y ipanganak. Dalawang Tagapagtanong: Ayos! Unang Tagapagtanong: Ba‟t di mo kaagad inamin na may anak ka nga? Ikalawang Tagapagtanong: Umupo ka.ang ina. isang dalagang tahimik na may ngiting nagmumungkahi ng simoy at tubig ng batis. Unang Tagapagtanong: Huwag ka nang umarte-arte pa. na naging larawan ng kanyang ina: maputi.Sol. Dalawang hiyaw ang tumaginting sa aming silid sa gabing yaon: ang aking hiyaw ng hapis ng pagkamatay ni Sol. maitim ang mata.Unang Tagapagtanong: Wala ka bang utak? Ikalawang Tagapagtanong: Isip? Unang Tagapagtanong: Katiting na katalinuhan? Tandaan mo kung sino ka! Ikalawang Tagapagtanong: Isang pulubi.

Bulag na. Unang Tagapagtanong: Hindi ka matetetano. O. at di lang siya ang makikinabang. Unang Tagapagtanong: (Kay Serapio) Ano? Handa ka na ba? Serapio: Para sa ano? Ikalawang Tagapagtanong: Sa pagbulag. AMdali lang. sapagkat ang kanyang abuloy sa federacion. Ang federacion din. Halimbawa. ‟Yan ang tinatawag kong maunawaing parusa: ang pinarurusahan ay kapwa nakikinabang. Serapio: Pagbulag? Ikalawang Tagapagtanong: Huwag kang matakot. pait. ang pagpipi o ang pagpilay kaya. sapagkat sa katotohanan ay pagkawanggawa ang mga parusa. malaking gunting. (Ibibigay ng isang bantay sa Ikalawang Tagapagtanongang isang kahon) Ikalawang Tagapagtanong: (Sa mga manonood) Ito ho ang kahon ng mga instrumentong ginamit namin sa pagpaparusa sa mga kasapi. Ikalawang Tagapagtanong: Sterilized itong icepick. Unang Tagapagtanong: Dadrama-drama ka pa riyan. Unang Tagapagtanong: Alam niya kung anong parte ng mata ang tapat unang turukin. (May mga papel na ibinigay ang Unang Tagapagtanong sa Hukom) Hukom: Ano? Tapos na ba ang paglilitis? (pPapalakpak nang dalawang beses ang Ikalawang Tagapagtanong) Unang Tagapagtanong: Oho. (Habang nagtatalumpati siya. bambo. (maglalabas siya ng icepick) (Sa Unang Tagapagtanong): Ito ho ang icepick. Unang Tagapagtanong: Dalhin nga ninyo siya rito. (Maglalapag siya ng bareta sa mesa) ipalagay nating bulag ang kriminal at nakikinabang dahil sa pagkabulag niya. hindi ba tataas ang kita niya kuing pilay rin siya. Ikalawang Tagapagtanong: Nais pang talunin ang radio. Inamin na niya na anak niya „yung “Sol” na „yun. maglalapg siya sa mesa ng martilyo. Sanay na itong guwardiya. Serapio: Ha? Ikalawang Tagapagtanong: Sa pagbulag. at balarawna kukunin niya mula sa kahon) Humanitong federacion: ubod ng karunungan at pag-uunawa. tinidor. pilay pa. (Hihilahin ng mga bantay si Serpio) .Ikalawang Tagapagtanong: Basta‟t inamin mong may anak ka.

(Pupulutin niya ang malaking aklat mula sa sahig) Unang Tagapagtanong: Sigaw ka lang nang sigaw diyan. (titindig ang dalawang tagapagtanong sa plataporma. Ikalawang Tagapagtanong: Di mo sinabi agad. (Mananahimik si Serapio) O. at ang kwaderno. (Bibigkasin nang sabay-sabay ang mga sumusunod na talumpati) Serapio: Bitiwan n‟yo ako! Bitiwan n‟yo ako! Bitiwan n‟yo ako! Unang Tagapagtanong: Huwag mo kaming pagbibintangan.Serapio: Ba‟t ninyo ako bubulagin? Unang Tagapagtanong: „Yan ang pamantayang parusa. relaks. Serapio: Krimen? Unang Tagapagtanong: Huwag kang gumalaw masyado. Hahawakan nila ang kanyang paa‟t kamay. at hahanap ng pahinang mababasa ang dalawang Tagapagtanong) . Malalaglag ang mga ito sa sahig.) Hawakan mo ang kamay niya! Hawakan mo ang kamay niya! Ikalawang Tagapagtanong: Ang ulo niya! Hawakan n‟yo ang ulo niya! Serapio: Ano ba ang krimen ko? (Sandaling tigil) Unang Tagapagtanong: Ang ano? Ikalawang Tagapagtanong: Ano? Serapio: Ang krimen ko. Sisigaw at papalakpak ang mga pulubi. ang malaking aklat. (Tatangayin ng Ikalawang Tagapagtanong ang mga instrumento ng parusa. ano ang nais mong malaman? Serapio: Ano ho ang krimen ko? Unang Tagpagtanong: Ang krimen mo! „Yun lang pala.) Serapio: Para sa ano? Ikalawang Tagapagtanong: Para sa krimen mo. bubuksan ng Unang Tagapagtanong ang malaking aklat. (Bubuhatin si Serapio ng mga Bantay at ihihiga sa mesa. ano ang krimen ko? Unang Tagapagtanong: Relaks lang.

a. Serapio: Ngunit wala naman akong batang inaaruga. ang mundo‟y daigdig ng kirot at dahas. Serapio: Wala akong niloloko. Unang Tagapagtanong: Ginasta mo ang pera ng federacion para sa isang bata. (Sandaling tigil) Unang Tagapagtanong: Ano? Serapio: Wala akong batang inaaruga. Serapio: Hindi ako nagsisinungaling. . Ikalawang Tagapagtanong: Magpabulag ka na nang makauwi na tayo nang maaga. Serapio: Sinasabi ko ang katotohanan. Pag-aaruga ang krimen ni Mang Serapio. Unang Tagapagtanong: Huwag mong lokohin itong Hukuman. Krimen mo mang Serapio! Unang Tagapagtanong: At wika pa sa aming aklat: Dalawang Tagapagtanong: Bawal mag-aruga ng bata o asawa. (Sandaling tigil) Unang Tagapagtanong: Kaaamin mo lang na may anak ka. ang taunang kita‟y nawawalan ng pera. (Sandaling tigil) Unang Tagapagtanong: Ginoong Serapio. huwag ka nang magsinungaling.Unang Tagapagtanong: Ang krimen ni Mang Serapio. Hukom: Ang parusa sa pagbubulaan sa Hukuman ay pagpipi. Pagsasala‟y sakit ng ating pagkatao. Dalawang Tagapagtanong: Ang buhay ng tao‟y lansangan sa hirap.

Ikalawang Tagapagtanong: Dalawang linggo silang nagbantay. Ikalawang Tagapagtanong: Ikaw mismo ang nagsabi. Ikalawang Tagapagtanong: Sinabi mo „yan! Sinabi mo! Unang Tagapagtanong: Hindi ba inaaruga mo siya? Serapio: Si Sol ay patay na. Sinagasaan ng dyip. (Sandaling tigil) Unang Tagapagtanong: Ha? Hukom: Patay na siya. Unang Tagapagtanong: Tunay na malungkot ang iyong kuwento.Ikalawang Tagapagtanong: Narinig kita. Serapio: Patay na siya! Unang Tagapagtanong: Nagsalaysay ka sana ng kuwentong higit na kapani-paniwala kaysa riyan. Unang Tagapagtanong: Titignan natin. Patay na siya. Narinig ka naming lahat. araw.tatlong saksi na nanubok sa‟yo. patay na? Serapio: Tatlong taon nang patay. Ikalawang Tagapagtanong: Walang alinlangang mahusay ka sa sining ng pagbobola. Unang Tagapagtanong: Mga saksi sila sa krimen mo. Unang Tagapagtanong: Ang pangalan pa nga ay Sol. Serapio: Nagsisinungaling sila! Wala akong batang inaruga. Ikalawang Tagapagtanong: Lalabas din ang katotohanan. Unang Tagapagtanong: At itong anak mo‟y isang babae. Pinipiga mo ang aming puso. Serapio: Totoo ang sinasabi ko! (Sandaling tigil) Unang Tagapagtanong: Totoo ba? May tatlong saksi kami ginoo. si Sol. gabi. . Patay.

Hukom: Kayo na lang palagi ang nagpapabulag sa iba.)Bawal ditto ang kumilos nang ganyan. Unang Tagapagtanong: Ginoong Serapio. pinagbibintangan kita ng krimen ng pag-aaruga ng bata. Hukom: (Sa mga manonood) Pues. takot wari ko na matagpuan siya. ngunit kung ikaw ang sinungaling – (Sa mga Pulubi) Pumaritosa harap ang tatlong saksi. Unang Saksi: Mga tagapatnubay ng kabutihan nitong lipunan. mga ginoo nitong marangal na federacion. Hukom: Kayo ba ang unang nagsumbong ng kanyang krimen? Unang Saksi: Oho. ayon ho sa batas ng aming federacion. Titindig ang mga saksi sa plataporma. kung mapapatunayan nila ang kanilang sakdal. Sol. pauwing may dlan mamantikang supot sa kilikili niya. Sol. Dalawang Tagapagtanong: Takot sa wari ko na matagpuan siya. Bubulagin ka ngayon din! Serapio: „yan ba ang inyong katibayan? . kanila ang lahat ng kasangkapan ni Ginoong Serapio at diyes porsyento ng kanyang kinikita. at susulyap-sulyap sa kana‟t kaliwa. Heto na. (Sandling tigil) (Sa Saksi): Ngayon. (Titindig ang tatlong saksi) Hukom: (Sa tatlong saksi) Kayo na naman? Unang Saksi: Oho. Tatlong Saksi: Sinundan naming siya hanggang sa bahay niya. sila ang paparusahan.Unang Tagapagtanong: Kung sila ang nagsisinungaling. (Lalakad ang tatlong saksi sa plataporma. Dalawang tagapagtanong: Heto na. Igalang mo itong hukuman ginoo. Dadaluhungin kaagad ni Serapio ang Ikalawang Tagapagtanong) Serapio: Buwaya! Unang Tagapagtanong: (Sa mga Bantay) hawakan ninyo siya! (Hahawakan ng mga Bantay si Serapio at hihilahin sa sulok ng acting area sa gawing kaliwa ng lugar ng mga Pulubi. Ikalawang Saksi: Talagang ganyan ho ang buhay. Ikatlong Saksi: Manananggol lang ho kami ng kalinisan nitong federacion. sabihin ninyo sa amin ang inyong nakita kagabi. Tatlong Saksi: Nakita naming siya. kumain ka na‟t isuot mamaya ang damit mong pula. kumain ka na‟t isuot mamaya ang damit mong pula. nagsitago kami‟t narinig namin siya.

Mga tanga ang espiya ninyo! Unang Tagapagtanong: Huwag kang magsalita nang ganyan sa harap namin. dalhin n‟yo siya rito! Dudustain pa ninyo ang alaala niya. Serapio: Nagsisinungaling sila! Nagsisinungaling sila nang maging kanila lahat ang mga kasangkapan ko! Ikalawang Tagapagtanong: Ngunit nakita ba ninyo ang anak niya? Unang Saksi: Hindi.” at inuulit niya ito gabi-gabi. Serapio: Akala na ninyo ay nahuli na ninyo ako. Serapio: Ha! Ikalawang Tagapagtanong: Kung nagsisinungaling kayo mapipipi kayo. Lalapitan at kakausapin si Serapio isa-isa ang mga manonood. “Heto na. kumain ka na‟t isuot mamaya ang damit mong pula. Kailangan ba kayong makialam sa buhay ng may buhay? . Ikalawang Tagapagtanong: At ano ang kakulangan? Serapio: Si Sol. sa buong linggong nanubok kami. Sol. mapipipi kayo! Unang Tagapagtanong: (Kay Serapio) Narinig ka naming nagsalita sa anak mo! Serapio: Kung talagang buhay ang anak ko. gabi-gabi. Ikalawang Tagapagtanong: Kami‟y mga opisyal nitong Hukuman. masaya na kami. ang aking „”buhay” na anak. (Bibigkasin nang sabayang sumusunod na talumpati. ano? Akala ninyo! (Sa tatlong saksi) May isa ba sa inyong nakakita sa “buhay” na anak ko? Wala! Ikalawang Tagapagtanong: Wala bas a inyong nakakita sa anak niya? Unang saksi: Narinig naman naming siyang nagsalita sa anak niya.Unang Tagapagtanong: Oo. Serapio: Kulang pa „yang katibayan n‟yo.) At kaya namin alam na alam ang mga sinabi niya ay sapagkat - Serapio: Nagsisinungaling silang lahat! Nagsisinungaling silang lahat! Nagsisinungaling silang lahat! Unang Tagapagtanong: Ginoong Serapio! Unang Saksi: Sapagkat gabi-gabi sa isang takdang oras au naririnig namin siyang paulit-ulit na nagsasabing.

Unang Tagapagtanong: Kung nagsisinungaling ka. Ikalawang Pilay: Itong baul ho. (Sa mga bantay) Nasaan sila? (Titindig ang dalawang Pilay) Unang Tagapagtanong: O ano? Nasaan ang bata? Unang Pilay: Wala.Unang Tagapagtanong: Husto na „yan. Susukot ang mga Pilay) Unang Pilay: Hindi ho. Unang Tagapagtanong: Anong wala? Hindi ba kayo pumunta sa bahay niya? Unang Pilay: Oho. ginoo! Serapio: Dalhin n‟yo rito ang anak ko. o. Unang Pilay: Kundi isang baul. Unang Pilay: Nakatago sa ilalim ng mga lumang sako.) (Katahimikan) Unang Tagapagtanong: Saan ninyo ito nakita? Unang Pilay: Sa barung-barong niya. Ikalawang Pilay: Wala ho kaming nakita. ho. Unang Tagapagtanong: Hindi ninyo nahuli ang anak? Unang Pilay: Wala hong bata roon. (Kakaladkarin nila ang baul sa hilagang gilid ng acting area. ginoo. Unang Tagapagtanong: Sa barung-barong niya. ng dalawang kasapi nitong federacion sa iyong barung-barong upang agawin ang anak mo sa karaniwang oras ng pag-uwi mo. Ikalawang Pilay: Sa isang sulok.(Hahampasin ang dalawang Pilay ng kanyang basto. kanina pa. Nakabalik na sila. . kung buhay pa siya! At bulagin n‟yo ako. Wala ho. Unang Tagapagtanong: Kami‟y nagpadala na.

Unang Tagapagtanong: Nagsisinungaling ka. Ginagamit ko sa bahay bilang upuan. Ikalawang Pilay: Nakakandado ho. Serapio: Nakakandado na „yan nang nakita ko! Unang Tagapagtanong: Kung ganoon. (Pupukpukin ng Pilay ng martilyo nang dalawang beses ang kandado ng baul) Serapio: Wala „yang laman! Wala „yang laman! Isang lumang baul na nakita ko lang sa basurahan. At hindi n‟yo pa ito nabubuksan? Unang Pilay: Hindi pa ho.Unang Tagapagtanong: Lumang sako. Ginoong Serapio. Unang Tagapagtanong: Nakakandado. Unang Tagapagtanong: Bakit mo alam. Ginoong Serapio? . Unang Tagapagtanong: At bakit nakakandado? Serapio: nakakandado na „yan nang nakita ko. Unang Tagapagtanong: Ginoong Serapio. Ikaw ang nagkandado nitong baul. Nabuksan mo na itong baul. hindi mo daramdamin ang pagbukas naming rito. Unang Tagapagtanong: Ba‟t mo tinatago Ginoong Serapio? Serapio: Wala. (Sa Pilay) Buksan ang baul. (Dalawang hampas ng martilyo) Serapio: Hindi! Huwag. (Sandaling tigil) Buksan ninyo ang baul. Wala ni isang bakas ng kalawang. Serapio: Hindi! Unang Tagapagtanong: Hala! Buksan mo! (Talong hampas ng martilyo) Serapio: Huwag! Unang Tagapagtanong: Bakit. Bagung-bago ang kandado. Serapio: Wala „yang laman. Ginoong Serapio? Nagsinungaling ka kanina. Ginoong Serapio. pinagpapawisan ka.

akin „yang baul! Unang Tagapagtanong: E. Unang Tagapagtanong: titignan natin. (Uulitin niya ang linyang ito habangnagsasalita ang unamg Tagapagtanong) Unang Tagapagtanong: Ano ang tinatago mo riyan? Ang mga damit ng anak mo? Ang mga laruan niya? Ituloy ang pagbukas! (Patuloy ang mga hampas ng martilyo habang nagsasalita ang Unang Tagapatanong at si Serapio) Serapio: Huwag! Unang Tagapagtanong: Wala kang kapangyarihan sa Hukuman ito. ginoo! Serapio: Ngunit. Unang Tagapagtanong: Bakit? May itinatago ka ba sa amin? Serapio: Balewala sa inyo ang laman niyan. Ituloy ang pagbukas. Serapio: Huwag ninyong buksan „yan.Serapio: Akin „yang baul. ano? Serapio: Huwag ninyong buksan „yan! Unang Tagapagtanong: Pigilin mo kami! Pigilin mo kami! Serapio: Papatayin ko kayo! Papatayin ko kayo! Unang Tagapagtanong: (Sa mga Bantay) Hawakan ninyo siya! Serapio: Ibubunyag ko kayo sa pulis! (Hihinto ang pagmamartilyo) Ibubunyag ko kayo sa pulis! Ibubunyag ko kayo at ang inyong kalupitan! Ibubunyag ko ang inyong pandaraya sa madla! Ibubunyag ko ang inyong pagmamalupit sa aming lahat. Unang Tagapagtanong: Inamin mo rin. (Apat na hampas ng martilyo) Serapio: Hindi n‟yo dapat pakialaman ‟yan! Kailangan ba kayong makialam sa buhay ng may buhay? Unang Tagapagtanong: Sasabihin ko sa‟yo kung ano ang malalahad pagbukas namin nito! Katibayan ng krimen mo! Serapio: Wala kayong matutuklasan diyan. ano? E. ibubunyag ko ang inyong sadyang pagpapabaya sa mga matatandang kasapi! Ibubunyag koitong federacion sa pulis! (Katahimikan) .

Anak.) Diwa. ang bawat daliri ninyo‟y isa-isang tatanggalin. Sol na anak ni Sol. Sol. Huwag na ninyong buksan. babasagin naming ang inyong mga buto. Titindig ang ilang Pulubi. (Masisira ang kandado.) Serapio: Ang anak ko ay maganda! At buhay. kung kayo‟y nakakapagsalita. at kung kayo‟y nakakalakad. Ang bituin.) Serapio: Bitiwan mo siya.) Unang Tagapagtanong: Manika? (tatakbo si Serapio at aagawin at hahagkan ang manika) Serapio: Sol! Sol! Unang Tagapagtanong: Si Sol! (magtatawanan ang mga pulubi) (Patuloy ang tawanan ng mga pulubi habang nagsasalita si Serapio. pipitasin namin ang inyong mga mata. Sol. Ang bituin. matatagpuan ang iyomg maagang katawan sa mga itim na bulaklak ng Pasig. Anak ko. Anong masasabi ko sa inyo? (Sandaling tigil) Nabubulok na kamay. Ang hangin. Ang mga hiyaw mo‟y di maririnig. Anak. Kung tangkain kong magpaliwanag. Buhay. nabubulok na ugat. Buhay. Ang sinag.) (Sisilip ang dalawang Tagapagtanong sa baul. nabubulok na balat. Diwa. (Hihina ang tawanan ng mga Pulubi. Buksan ang baul! (Patuloy na naman ang pagmamartilyo habang nagsasalita si Serapio.Hukom: (Hahampasin ng Hukom ang kanyang podium) Walang makakatulong sa‟yo. Ang langit. nabubulok na laman.) Unang Tagapagtanong: (Matinis) Tatay ka ng trapo? (Tatawa ng malakas ang mga Pulubi. Imahen. Sol ko. Sol. at kung di pa rin ninyo susundin ang batas na ito. Lumupagi si Serapio. Balewala. Dapat lunurin ng mga hampas ng martilyo ang karamihan ng mga salita ng talumpati ni Serapio).) Serapio: Sol! Sol! Anak. Ang langit. kung tangkain kong sabihin sa inyo kung bakit. Malungkot nga ang buhay sa federaciong ito. Sol. Balewala sa inyo ang laman niyan. kahit sino man sa mundong ito. ang bawat kilos mo‟y mabibigo. Pagtatawanan lamang ninyo ako. Anak. Sol! Ang araw! Sol! Ang araw! Sol! Ang araw! Sol! Ang araw! Sol!(Aagawin ng unang tagapagtanong ang manika. Hangin. Ang langit. at bukas makalawa. walang papansin sa‟yo. ngunit kasapi na kayo hanggang kamatayan. Ang anak ko ay buhay at ang kagandahan ng araw. At kapag hindi.) Ang araw. Anak. Katahimikan. Ang buwan. (sa mga pulubi) Tandaan ninyo „yan! May kuwarenta pesos kayong dapat ibigay sa federacion araw-araw. Dumaing ka pa. Ang buwan. Hindi naman ninyo mauunawaan. Ang hangin. nabubulok na buto. Kristal at buhay. Bitiwan mo siya. . Ginoong Serpio. Kristal at diwa. At ibibigay niyo ang perang iyan sa amin. Unang Tagpagtanong: Ginasta mo ang pera ng federacion para rito? Serapio: Pabayaan mo ako! Huwag mo akong pakialaman! Unang Tagpagtanong: Isang pamahid sa tae ng kabayo! (Matinis na tawanan muli. Itataas ng unang tagapagtanong ang isang manika. Diwa. Ang bituin. ang pahayagan. wala! (Kakaladkarin si Serapio ng mga Bantay sa patimog-silangang sulok ng acting area. hindi naman ninyo mauunawaan. Serapio: Balewala sa inyo ang laman niyan.) Larawan ni Consuelo. Sol. Dapat lunurin ng tanawin ang mga linya ni Serapio. kung kayo‟y nakakakita. Kamatayan lamang ang makapaliligtas sa‟yo kapag sumali ka sa federciong ito. puputulin namin ang inyong mga dila. (Mapapansin ng Unang Tagapagtanong ang mga mukha ng mga Pulubi.) Ni ang pulis. Titigan ng buong korte si Serapio. Matinis ang tawanan nila. (Tahimik ang buong korte. (sandaling tigil) Hindi naman ninyo mauunawaan. Sol. Buhay.

Wala siyang imik. Babangon si Serapio.) Unang Tagapagtanong: Kunin mo siya! (Sisigaw ang mga Pulubi‟t sasaluhin ang manika sa iba‟t ibang sulok ng silid habang nagsisigaw at nagsisitawiran. Mahahagis ang manika sa sahig. ngunit bago niya makuha ito. Uulitin itong laro ng Hipo-Sipa. Biglang maririnig ng mga manonood ang hiyaw ng binulag na Serapio.) Prev: Meet the Cast and Crew of WANTED:BEDSPACER . sisigaw ang Unang Tagapagtanong.) Bulagin natin siya! Bulagin! (Uulitin ng mga Pulubi ang sigaw…Kakaladkarin nila si Serapio sa plataporma.) Serapio: Bitiwan mo siya! (Tatakbo ang TAGAPAGTANONG sa kanyang mesa‟t ihahagis ang manika sa mga Pulubi. Biglang lalabas ang mga Pulubi maliban sa tatlo. Aapuhapin niya ang manika. Biglang tatahimik ang mga Pulubi‟t lalayo kay Serapio. Susuray-suray na lalakad si Serapio. ngunit bago mapulot ni Serapio ang manika. gayundin ang kanilang mga damit. sisipain ng isang pulubi ang manika sa Pulubing nasa likod ni Serapio. Papalibutan nila si Serapio kasama ng mga tagapagtanong. Duguan din ang mga kamay ng ilang mga Pulubi. Biglang lulundag si Serapio sa Tagapagtanong. Walang-imik ang mga Pulubi‟t si Serapio. Biglang titigil ang mga Pulubi‟t Tagapagtanong. katahimikan.Duguan ang kanyang mukha. Mararapa siya‟t gagapang. Mahihipo ni Serapio ang manika. Lalabas ang mga Pulubi. Lahat sila‟y nagsisigaw at nagtatawanan. Aakapin ni Serapio ang manika. Hahabulin naman ni Serapio ang manika.Unang Tagpagtanong: Kapok! (Hahagutin niya ang manika.