Ang Paglilitis Ni Mang Serapio - Paul Dumol

Jul 19, '07 10:14 PM

Unang Tagapagtanong: (Sa Ikalawang Tagapagtanong) O, sige na.

Ikalawang Tagapagtanong: Sige. (Lalakad sila sa harap ng kanilang mesa) Dalawang Tagapagtanong: (Sa mga manonood) Narito ho kayo upang panoorin ang isang paglilitis, dahila‟y ang krimen ng isang pulubing huling- huli namin. Si Mang Serapiong pisat at surutin. (Tatakbo sila sa kanilang mesa.) Dalhin dito ang nasasakdal! Dalhin dito ang nasasakdal! Dalhin dito ang nasasakdal! Dalhin dito agad!

Hahalakhak, hihiyaw, at papalakpak ang mga Pulubi. Hihilahin ng dalawang bantay si Mang Serapio sa gitna ng silid at iiwan doon. Katahimikan.

Unang Tagapagtanong: Magandang gabi, ginoo. Serapio: Magandang gabi rin ho. (Sandaling titigil) Mga ginoo –

Dalawang Tagapagtanong: Silencio! Unang Tagapagtanong: Huwag kang magsalita habang kami‟y nagsasalita.

Ikalawang Tagapagtanong: Bastos ang nagsasalita habang may nagsasalita pa.

Unang Tagapagtanong: (Sa mga manonood) Patawarin ho ninyo siya. Talagang ganyan ho ang waLang kapangyarihang tulad niya: mangmang, at yan nga ang suliranin ng mga may kapangyarihang, tulad namin.

Ikalawang Tagapagtanong: Tumindig ka nang matuwid! Unang Tagapagtanong: Ba‟t ka ba galaw nang galaw?

Serapio: Gusto ko lang malaman kung ano ang krimen ko. (Sandaling tigil)

Unang Tagapagtanong: Hindi mo ba alam?

Serapio: Hindi ho. Unang Tagapagtanong: A, problema mo na „yon. (Sa mga manonood) Pag-aaruga ng bata ang krimen niya. (Biglang titindig ang tatlong saksi)

Tatlong saksi: Pag-aaruga, pag-aaruga, pag-aaruga ng bata.

Unang tagapagtanong: (Sa mga manonood) Krimen sapagkat ang pag-aaruga ng bata ay panunuksong gumasta.Samakatuwid nawawalan ng pera ang federacion. Nahuli siya ng tatlong kasapi nitong federacion. Narinig siyang nagsasalita sa anak niya at alam pa nila ang pangalan ng anak niya- Sol. Pormalidad na lamang itong paglilitis.

(Pupukpukin nang dalawang beses ang kanyang podium) Ituloy ang paglilitis? Unang Tagapagtanong: Bueno! Ginoong Serapio. ho. Ikalawang tagapagtanong: Pangalan! Serapio: Serapio.Hukom: Pormalidad na rin ho ang hatol ko. Ikalawang Tagapagtanong: Nakakain ka na ba? Serapio: Oho. mabuti ba‟ng tulog mo? Serapio: Oho. Ikalawang tagapagtanong: Serapio? Unang Tagapagtanong: Serapio? . (Bubungisngis at tatawa ang mga pulubi) Ginoong Serapio. sabihin mo sa amin. Unang tagapagtanong: Ang parusa niya ay nais panoorin nitong mga pulubi. Ilang araw mo nag suot „yang kamisadentro mo? Ikalawang Tagapagtanong: Ikaw ba‟y naghilamos na? Unang Tagapagtanong: Naligo? Ikalawang Tagapagtanong: Nagpunas man lang? Unang Tagapagtanong: (Sa bantay) Na-spray mo na ba siya? Hukom: (Pupukpukin nang dalawang beses ang kanyang podium) Ituloy ang paglilitis! (Sa mga manonood) Sa siyam na taon sa federaciong ito bilang hukom.(Babatuhin si Serapio ng ikalawang tagapagtanong ng yeso o anumang maliit na bagay) Ikalawang Tagapagtanong: Tumindig ka ng matuwid! Unang Tagapagtanong: Sabihin mo sa amin ang pangalan mo. wala pa akong nakikilalang tagapagtanong na kasindaldal nitong dalawa. Unang Tagapagtanong: (Sa Ikalawang Tagapagtanong) Serapio. Unang tagapagtanong: Magaling! Handang-handa ka sa paglilitis mo. Siya‟y bubulagin.

Unang Tagapagtanong: Ano. Serapio: Classificacion? Dalawang Tagapagtanong: CLASSIFICACION! Ikalawang tagapagtanong: Ano ang classificacion mo bilang pulubi? Namamakaawa o aliwan? . Wala ho. Ikalawang tagapagtanong: (Habang sumusulat sa kwaderno) Serapio lang.Serapio: Ho? Ikalawang tagapagtanong: Serapio? Unang Tagapagtanong: Serapio? Serapio: Ano ho? Dalawang Tagapagtanong: Serapio ano? Serapio: Serapio. Ikalawang tagapagtanong: Classificacion. Unang Tagapagtanong: Serapio Serapio? Serapio: A. wala kang ocupacion? Serapio: Wala ho. Unang Tagapagtanong: Ocupacion? Ikalawang tagapagtanong: Ocupacion? Serapio: Wala. Unang Tagapagtanong: Ocupacion mo „yon. Serapio lang. hindi ho. (Susulat ang Ikalawang Tagapagtanong sa kwaderno) Classificacion. Unang Tagapagtanong: Hindi ba isa kang pulubi? Serapio: Oho.

madla‟y madaya man ikaw nama‟y yayaman. Unang Tagapagtanong: Maaari naman ding nagkukunwari ka. pipi. Unang Tagapagtanong: Alin ka sa apat? Nagmamakaawa o aliwan? Ikalawang Tagapagtanong: Pakunwari o karaniwan? (Sandaling tigil) . Ikalawang Tagapagtanong: O tumutugtog ka ban g silindro o gitara. Ikalawang Tagapagtanong: „Yan ang uring nagmamakaawa. „yan ang uring pakunwari. Dalawang Tagapagtanong: Walang guniguni. o rondalla? Unang Tagapagtanong: Kasama ng sayaw o kundi nama‟y kanta nang madla‟y maaliw at bigyan ka ng kwarta? Dalawang Tagapagtanong: „Yan ang uring aliwan. o kahit na banda. pilay. dram. Ikalawang Tagapagtanong: Walang guniguni ang nasa huling uri. Dalawang Tagapagtanong: Talagang ganyan ang buhay ng nasa huling uri: ang uring karaniwan. Ikalawang Tagapagtanong: O kung hindi naman ika‟y isang palso. bulag. Unang Tagapagtanong: Wala ring salapi. Unang Tagapagtanong: Mga tunay na pipi. bingi. ngunit isang palsong palsi[pikado.Unang Tagapagtanong: Pakunwari o karaniwan? Ikalawang tagapagtanong: Ikaw ba‟y nagrerenta? Unang Tagapagtanong: Ng sanggol o bata? Ikalawang Tagapagtanong: Upang akitin nga… Unang Tagapagtanong: Ang luha ng madla? Dalawang Tagapagtanong: „Yan ang uring nagmamakaawa. bulag. Dalawang Tagapagtanong: Pakunwaring bingi. ika‟y ipinaglihi sa isang palaka. pilay.

Unang Tagapagtanong: Ginoong Serapio. may asawa ka na ba? Ikalawang Tagapagtanong: Isang kabiyak? Dalawang Tagapagtanong: Isang babaing bumahagi sa puso mo? (Sandaling tigil) Babaing nakasal sa harap ng altar. Unang Tagapagtanong: May asawa ka ba? Serapio: Wala ho. Ginoong Serapio. ano ang gagawin namin ngayon? Hukom: Patibayan na ninyo ang krimen niya. nakapagtataka „yang katahimikan mo. sagutin mo ang tanong. Ikalawang Tagapagtanong: May asawa ka ba noon? (Sandaling tigil) Serapio: Oo. (Sandaling tigil) Unang Tagapagtanong: Iibahin ko ang tanong. sa opisina ng gatpuno. Dalawang Tagapagtanong: Bueno. Patibayan na ang krimen niya. Ikalawang Tagapagtanong: Sabihin mo ang totoo. Unang Tagapagtanong: May asawa ka ba? (Sandaling tigil) Serapio: Wala ho. (Katahimikan) Unang Tagapagtanong: O ano. o iba pang lugar. di ka dapat mahiya. May asawa ka ba noon? (Katahimikan) Ginoong Serapio. Ginoong Serapio. (Susulat ang ikalawang tagapagtanong sa kwaderno) Unang Tagapagtanong: Ginoong Hukom. Ikalawang Tagapagtanong: Napakasimple.Serapio: Ang huli ho. (Biglang tindig ang tatlong saksi) Tatlong Saksi: (Sa mga manonood) Patibayan na ang krimen niya. May asawa ka ba noon? Dalawang Tagapagtanong: Asawa na ngayo‟y nagsasaya sa bahay ng Diyos o bahay ng iba? (Katahimikan) Unang Tagapagtanong: O ano? Malinaw na malinaw ang tanong ngayon. Dalawang Tagapagtanong: Ayan! .

Ikalawang Tagapagtanong: Wala kang sinasabi.Serapio: Ngunit siya‟y patay na. Ikalawang Tagapagtanong: Nagkaroon ka ba ng anak? (Lalapitan si Serapio ng Ikalawang Tagapagtanong) Serapio: Ba‟t ninyo tinatanong „yan? Unang Tagapagtanong: Aba! Pilosopo! Serapio: Ano ba ang krimen ko? Dalawang Tagapagtanong: (Tatakbo ang dalawang tagapagtanong sa likod ng mesa) Ginoong Serapio! Serapio: Patawarin ho ninyo ako ngunit - . Basta‟t inamin mong may asawa ka na nga. tuyung-tuyo pa. Hukom: (Pupukpukin ng Hukom ang podium niya ng dalawang beses) Magaling! (Sa mga manonood) Napakabilis ng aming mga paglilitis sapagkat lahat ng aming mga tagapagtanong ay matatalino at magagaling. Unang Tagapagtanong: Nagkaroon ka ba ng anak? (Katahimikan) Dalawang Tagapagtanong: Payat na payat. Walang alinlangang wala siyang modta. Unang Tagapagtanong: Wala kang imik. Dalawang Tagapagtanong: Pasidhi nang pasidhi ang aming pananabik. tahimik ka na naman. wala. nagkaroon ka ba ng anak? Ikalawang Tagapagtanong: Buhat sa kasal na yaon? Unang Tagapagtanong: Buhat sa inyong pagsasama? Ikalawang Tagapagtanong: Buhat sa inyong pag-aasawa? (Katahimikan) Unang Tagapagtanong: Ginoong Serapio. Unang Tagapagtanong: A. Mga Pulubi: (Biglang titindig ang mga pulubi‟t papalakpak) Magagaling! Magagaling! Magagaling! (Yuyuko ang mga tagapagtanong) Unang Tagapagtanong: Ginoong Serapio.

Dalawang Tagapagtanong: Kulisap! Unang Tagapagtanong: Sagutin mo ang tanong! Nagkaroon ka ba ng anak? (Sandaling tigil) Serapio: Oho. Dalawang Tagapagtanong: Ayos! Unang Tagapagtanong: Ba‟t di mo kaagad inamin na may anak ka nga? Ikalawang Tagapagtanong: Umupo ka. At ang kanyang halakhak.ang ina. at ang hiyaw ng takot na naisilang na Sol. Namatay ang kanyang ina nang siya‟y ipanganak. maitim ang mata. Unang Tagapagtanong: Hamak. hindi ba? Serapio: Oho. (Aakayin siya ng bantay sa kanyang upuan. Consuelo. Dalawang hiyaw ang tumaginting sa aming silid sa gabing yaon: ang aking hiyaw ng hapis ng pagkamatay ni Sol. Wala ho.Unang Tagapagtanong: Wala ka bang utak? Ikalawang Tagapagtanong: Isip? Unang Tagapagtanong: Katiting na katalinuhan? Tandaan mo kung sino ka! Ikalawang Tagapagtanong: Isang pulubi. Ang aming unang anak at namatay pa. Malalaman mo rin. lundag nang lundag kapag inuwian mo ng kendi.-. at laruan. . Unang Tagapagtanong: Huwag ka nang umarte-arte pa.Sol. na naging larawan ng kanyang ina: maputi. Sol.) (Sandaling tigil) Unang Tagapagtanong: Ang pangalan ng anak mo ay Sol. Ang pagpanaw niya‟y pagsapit ng kalungkutan. matamis. madalas na nakangiti. (Sandaling tigil) Serapio: (Sa mga manonood) Yaon din ang pangalan ng namatay niyang ina. Dalawang Tagapagtanong: Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Unang Tagapagtanong: Ano „yang sinasabi mo? Serapio: Wala. ang kanyang halakhak.Sol. Sana‟y nakita ninyo siya. Paano ninyo nalaman? Unang Tagapagtanong: Marami kaming alam tungkol sa‟yo. Susulat ang Ikalawang tagapagtanong sa kwaderno. isang dalagang tahimik na may ngiting nagmumungkahi ng simoy at tubig ng batis.

pait. (Habang nagtatalumpati siya. (Hihilahin ng mga bantay si Serpio) . Sanay na itong guwardiya. (Ibibigay ng isang bantay sa Ikalawang Tagapagtanongang isang kahon) Ikalawang Tagapagtanong: (Sa mga manonood) Ito ho ang kahon ng mga instrumentong ginamit namin sa pagpaparusa sa mga kasapi. (Maglalapag siya ng bareta sa mesa) ipalagay nating bulag ang kriminal at nakikinabang dahil sa pagkabulag niya. tinidor. (maglalabas siya ng icepick) (Sa Unang Tagapagtanong): Ito ho ang icepick. at balarawna kukunin niya mula sa kahon) Humanitong federacion: ubod ng karunungan at pag-uunawa. Ang federacion din. sapagkat ang kanyang abuloy sa federacion. at di lang siya ang makikinabang. ang pagpipi o ang pagpilay kaya. maglalapg siya sa mesa ng martilyo. bambo. hindi ba tataas ang kita niya kuing pilay rin siya. (May mga papel na ibinigay ang Unang Tagapagtanong sa Hukom) Hukom: Ano? Tapos na ba ang paglilitis? (pPapalakpak nang dalawang beses ang Ikalawang Tagapagtanong) Unang Tagapagtanong: Oho. O. AMdali lang. Serapio: Ha? Ikalawang Tagapagtanong: Sa pagbulag. pilay pa. Unang Tagapagtanong: Alam niya kung anong parte ng mata ang tapat unang turukin. Halimbawa. Bulag na. sapagkat sa katotohanan ay pagkawanggawa ang mga parusa. Serapio: Pagbulag? Ikalawang Tagapagtanong: Huwag kang matakot. ‟Yan ang tinatawag kong maunawaing parusa: ang pinarurusahan ay kapwa nakikinabang. malaking gunting. Unang Tagapagtanong: Hindi ka matetetano. Ikalawang Tagapagtanong: Nais pang talunin ang radio.Ikalawang Tagapagtanong: Basta‟t inamin mong may anak ka. Ikalawang Tagapagtanong: Sterilized itong icepick. Inamin na niya na anak niya „yung “Sol” na „yun. Unang Tagapagtanong: Dalhin nga ninyo siya rito. Unang Tagapagtanong: Dadrama-drama ka pa riyan. Unang Tagapagtanong: (Kay Serapio) Ano? Handa ka na ba? Serapio: Para sa ano? Ikalawang Tagapagtanong: Sa pagbulag.

) Serapio: Para sa ano? Ikalawang Tagapagtanong: Para sa krimen mo. (Mananahimik si Serapio) O. ano ang nais mong malaman? Serapio: Ano ho ang krimen ko? Unang Tagpagtanong: Ang krimen mo! „Yun lang pala. (Bibigkasin nang sabay-sabay ang mga sumusunod na talumpati) Serapio: Bitiwan n‟yo ako! Bitiwan n‟yo ako! Bitiwan n‟yo ako! Unang Tagapagtanong: Huwag mo kaming pagbibintangan. (Tatangayin ng Ikalawang Tagapagtanong ang mga instrumento ng parusa. Sisigaw at papalakpak ang mga pulubi. ang malaking aklat. Ikalawang Tagapagtanong: Di mo sinabi agad. ano ang krimen ko? Unang Tagapagtanong: Relaks lang. (Pupulutin niya ang malaking aklat mula sa sahig) Unang Tagapagtanong: Sigaw ka lang nang sigaw diyan. (Bubuhatin si Serapio ng mga Bantay at ihihiga sa mesa. relaks. Serapio: Krimen? Unang Tagapagtanong: Huwag kang gumalaw masyado. Hahawakan nila ang kanyang paa‟t kamay. Malalaglag ang mga ito sa sahig. (titindig ang dalawang tagapagtanong sa plataporma. at ang kwaderno. bubuksan ng Unang Tagapagtanong ang malaking aklat.) Hawakan mo ang kamay niya! Hawakan mo ang kamay niya! Ikalawang Tagapagtanong: Ang ulo niya! Hawakan n‟yo ang ulo niya! Serapio: Ano ba ang krimen ko? (Sandaling tigil) Unang Tagapagtanong: Ang ano? Ikalawang Tagapagtanong: Ano? Serapio: Ang krimen ko. at hahanap ng pahinang mababasa ang dalawang Tagapagtanong) .Serapio: Ba‟t ninyo ako bubulagin? Unang Tagapagtanong: „Yan ang pamantayang parusa.

. ang taunang kita‟y nawawalan ng pera. Pagsasala‟y sakit ng ating pagkatao. Serapio: Hindi ako nagsisinungaling. (Sandaling tigil) Unang Tagapagtanong: Ano? Serapio: Wala akong batang inaaruga. Pag-aaruga ang krimen ni Mang Serapio. Unang Tagapagtanong: Huwag mong lokohin itong Hukuman. Ikalawang Tagapagtanong: Magpabulag ka na nang makauwi na tayo nang maaga. a. Unang Tagapagtanong: Ginasta mo ang pera ng federacion para sa isang bata. ang mundo‟y daigdig ng kirot at dahas. Serapio: Wala akong niloloko. Hukom: Ang parusa sa pagbubulaan sa Hukuman ay pagpipi. Krimen mo mang Serapio! Unang Tagapagtanong: At wika pa sa aming aklat: Dalawang Tagapagtanong: Bawal mag-aruga ng bata o asawa. Serapio: Sinasabi ko ang katotohanan. Serapio: Ngunit wala naman akong batang inaaruga. (Sandaling tigil) Unang Tagapagtanong: Ginoong Serapio.Unang Tagapagtanong: Ang krimen ni Mang Serapio. (Sandaling tigil) Unang Tagapagtanong: Kaaamin mo lang na may anak ka. huwag ka nang magsinungaling. Dalawang Tagapagtanong: Ang buhay ng tao‟y lansangan sa hirap.

(Sandaling tigil) Unang Tagapagtanong: Ha? Hukom: Patay na siya. si Sol. Unang Tagapagtanong: At itong anak mo‟y isang babae. patay na? Serapio: Tatlong taon nang patay. Sinagasaan ng dyip. Ikalawang Tagapagtanong: Dalawang linggo silang nagbantay. Patay. Pinipiga mo ang aming puso. Serapio: Totoo ang sinasabi ko! (Sandaling tigil) Unang Tagapagtanong: Totoo ba? May tatlong saksi kami ginoo. Serapio: Nagsisinungaling sila! Wala akong batang inaruga. Serapio: Patay na siya! Unang Tagapagtanong: Nagsalaysay ka sana ng kuwentong higit na kapani-paniwala kaysa riyan. Unang Tagapagtanong: Mga saksi sila sa krimen mo. Ikalawang Tagapagtanong: Ikaw mismo ang nagsabi. Patay na siya. araw. . Ikalawang Tagapagtanong: Walang alinlangang mahusay ka sa sining ng pagbobola. Unang Tagapagtanong: Titignan natin. Unang Tagapagtanong: Ang pangalan pa nga ay Sol. gabi. Ikalawang Tagapagtanong: Sinabi mo „yan! Sinabi mo! Unang Tagapagtanong: Hindi ba inaaruga mo siya? Serapio: Si Sol ay patay na. Narinig ka naming lahat. Ikalawang Tagapagtanong: Lalabas din ang katotohanan.tatlong saksi na nanubok sa‟yo.Ikalawang Tagapagtanong: Narinig kita. Unang Tagapagtanong: Tunay na malungkot ang iyong kuwento.

Unang Tagapagtanong: Kung sila ang nagsisinungaling. nagsitago kami‟t narinig namin siya. sabihin ninyo sa amin ang inyong nakita kagabi. (Lalakad ang tatlong saksi sa plataporma. sila ang paparusahan. ayon ho sa batas ng aming federacion. Ikalawang Saksi: Talagang ganyan ho ang buhay. takot wari ko na matagpuan siya. kung mapapatunayan nila ang kanilang sakdal. (Titindig ang tatlong saksi) Hukom: (Sa tatlong saksi) Kayo na naman? Unang Saksi: Oho. Ikatlong Saksi: Manananggol lang ho kami ng kalinisan nitong federacion. Unang Tagapagtanong: Ginoong Serapio. Dalawang tagapagtanong: Heto na.)Bawal ditto ang kumilos nang ganyan. Dalawang Tagapagtanong: Takot sa wari ko na matagpuan siya. Sol. Tatlong Saksi: Nakita naming siya. mga ginoo nitong marangal na federacion. Heto na. Dadaluhungin kaagad ni Serapio ang Ikalawang Tagapagtanong) Serapio: Buwaya! Unang Tagapagtanong: (Sa mga Bantay) hawakan ninyo siya! (Hahawakan ng mga Bantay si Serapio at hihilahin sa sulok ng acting area sa gawing kaliwa ng lugar ng mga Pulubi. Titindig ang mga saksi sa plataporma. Sol. pauwing may dlan mamantikang supot sa kilikili niya. kumain ka na‟t isuot mamaya ang damit mong pula. at susulyap-sulyap sa kana‟t kaliwa. Igalang mo itong hukuman ginoo. kumain ka na‟t isuot mamaya ang damit mong pula. Hukom: (Sa mga manonood) Pues. Hukom: Kayo na lang palagi ang nagpapabulag sa iba. pinagbibintangan kita ng krimen ng pag-aaruga ng bata. ngunit kung ikaw ang sinungaling – (Sa mga Pulubi) Pumaritosa harap ang tatlong saksi. Bubulagin ka ngayon din! Serapio: „yan ba ang inyong katibayan? . Tatlong Saksi: Sinundan naming siya hanggang sa bahay niya. (Sandling tigil) (Sa Saksi): Ngayon. Unang Saksi: Mga tagapatnubay ng kabutihan nitong lipunan. Hukom: Kayo ba ang unang nagsumbong ng kanyang krimen? Unang Saksi: Oho. kanila ang lahat ng kasangkapan ni Ginoong Serapio at diyes porsyento ng kanyang kinikita.

gabi-gabi. dalhin n‟yo siya rito! Dudustain pa ninyo ang alaala niya. Mga tanga ang espiya ninyo! Unang Tagapagtanong: Huwag kang magsalita nang ganyan sa harap namin. Kailangan ba kayong makialam sa buhay ng may buhay? . ang aking „”buhay” na anak.) At kaya namin alam na alam ang mga sinabi niya ay sapagkat - Serapio: Nagsisinungaling silang lahat! Nagsisinungaling silang lahat! Nagsisinungaling silang lahat! Unang Tagapagtanong: Ginoong Serapio! Unang Saksi: Sapagkat gabi-gabi sa isang takdang oras au naririnig namin siyang paulit-ulit na nagsasabing. Serapio: Akala na ninyo ay nahuli na ninyo ako. Ikalawang Tagapagtanong: At ano ang kakulangan? Serapio: Si Sol. sa buong linggong nanubok kami. Serapio: Ha! Ikalawang Tagapagtanong: Kung nagsisinungaling kayo mapipipi kayo. Ikalawang Tagapagtanong: Kami‟y mga opisyal nitong Hukuman. kumain ka na‟t isuot mamaya ang damit mong pula. mapipipi kayo! Unang Tagapagtanong: (Kay Serapio) Narinig ka naming nagsalita sa anak mo! Serapio: Kung talagang buhay ang anak ko. (Bibigkasin nang sabayang sumusunod na talumpati. Serapio: Nagsisinungaling sila! Nagsisinungaling sila nang maging kanila lahat ang mga kasangkapan ko! Ikalawang Tagapagtanong: Ngunit nakita ba ninyo ang anak niya? Unang Saksi: Hindi. “Heto na. masaya na kami. Lalapitan at kakausapin si Serapio isa-isa ang mga manonood. Serapio: Kulang pa „yang katibayan n‟yo.Unang Tagapagtanong: Oo.” at inuulit niya ito gabi-gabi. ano? Akala ninyo! (Sa tatlong saksi) May isa ba sa inyong nakakita sa “buhay” na anak ko? Wala! Ikalawang Tagapagtanong: Wala bas a inyong nakakita sa anak niya? Unang saksi: Narinig naman naming siyang nagsalita sa anak niya. Sol.

) (Katahimikan) Unang Tagapagtanong: Saan ninyo ito nakita? Unang Pilay: Sa barung-barong niya. Wala ho.Unang Tagapagtanong: Husto na „yan. ginoo. Nakabalik na sila. Unang Tagapagtanong: Kami‟y nagpadala na. (Sa mga bantay) Nasaan sila? (Titindig ang dalawang Pilay) Unang Tagapagtanong: O ano? Nasaan ang bata? Unang Pilay: Wala. ginoo! Serapio: Dalhin n‟yo rito ang anak ko. kanina pa. Unang Pilay: Kundi isang baul. ho. Unang Tagapagtanong: Kung nagsisinungaling ka.(Hahampasin ang dalawang Pilay ng kanyang basto. Unang Pilay: Nakatago sa ilalim ng mga lumang sako. kung buhay pa siya! At bulagin n‟yo ako. Ikalawang Pilay: Itong baul ho. Unang Tagapagtanong: Hindi ninyo nahuli ang anak? Unang Pilay: Wala hong bata roon. Susukot ang mga Pilay) Unang Pilay: Hindi ho. Ikalawang Pilay: Wala ho kaming nakita. Ikalawang Pilay: Sa isang sulok. Unang Tagapagtanong: Sa barung-barong niya. Unang Tagapagtanong: Anong wala? Hindi ba kayo pumunta sa bahay niya? Unang Pilay: Oho. (Kakaladkarin nila ang baul sa hilagang gilid ng acting area. ng dalawang kasapi nitong federacion sa iyong barung-barong upang agawin ang anak mo sa karaniwang oras ng pag-uwi mo. . o.

Ikalawang Pilay: Nakakandado ho. At hindi n‟yo pa ito nabubuksan? Unang Pilay: Hindi pa ho. Nabuksan mo na itong baul. (Sa Pilay) Buksan ang baul. Serapio: Wala „yang laman. Ginagamit ko sa bahay bilang upuan. Unang Tagapagtanong: Nagsisinungaling ka. pinagpapawisan ka. Serapio: Nakakandado na „yan nang nakita ko! Unang Tagapagtanong: Kung ganoon. Unang Tagapagtanong: Ba‟t mo tinatago Ginoong Serapio? Serapio: Wala. Ginoong Serapio. Ginoong Serapio? Nagsinungaling ka kanina. Bagung-bago ang kandado. Unang Tagapagtanong: Ginoong Serapio. (Pupukpukin ng Pilay ng martilyo nang dalawang beses ang kandado ng baul) Serapio: Wala „yang laman! Wala „yang laman! Isang lumang baul na nakita ko lang sa basurahan. Wala ni isang bakas ng kalawang. Ginoong Serapio. (Sandaling tigil) Buksan ninyo ang baul. Unang Tagapagtanong: Nakakandado. (Dalawang hampas ng martilyo) Serapio: Hindi! Huwag. Ikaw ang nagkandado nitong baul. Unang Tagapagtanong: At bakit nakakandado? Serapio: nakakandado na „yan nang nakita ko.Unang Tagapagtanong: Lumang sako. Serapio: Hindi! Unang Tagapagtanong: Hala! Buksan mo! (Talong hampas ng martilyo) Serapio: Huwag! Unang Tagapagtanong: Bakit. Unang Tagapagtanong: Bakit mo alam. Ginoong Serapio? . hindi mo daramdamin ang pagbukas naming rito.

Unang Tagapagtanong: Bakit? May itinatago ka ba sa amin? Serapio: Balewala sa inyo ang laman niyan. Unang Tagapagtanong: titignan natin. Ituloy ang pagbukas. ano? Serapio: Huwag ninyong buksan „yan! Unang Tagapagtanong: Pigilin mo kami! Pigilin mo kami! Serapio: Papatayin ko kayo! Papatayin ko kayo! Unang Tagapagtanong: (Sa mga Bantay) Hawakan ninyo siya! Serapio: Ibubunyag ko kayo sa pulis! (Hihinto ang pagmamartilyo) Ibubunyag ko kayo sa pulis! Ibubunyag ko kayo at ang inyong kalupitan! Ibubunyag ko ang inyong pandaraya sa madla! Ibubunyag ko ang inyong pagmamalupit sa aming lahat.Serapio: Akin „yang baul. (Apat na hampas ng martilyo) Serapio: Hindi n‟yo dapat pakialaman ‟yan! Kailangan ba kayong makialam sa buhay ng may buhay? Unang Tagapagtanong: Sasabihin ko sa‟yo kung ano ang malalahad pagbukas namin nito! Katibayan ng krimen mo! Serapio: Wala kayong matutuklasan diyan. ano? E. Serapio: Huwag ninyong buksan „yan. Unang Tagapagtanong: Inamin mo rin. ginoo! Serapio: Ngunit. (Uulitin niya ang linyang ito habangnagsasalita ang unamg Tagapagtanong) Unang Tagapagtanong: Ano ang tinatago mo riyan? Ang mga damit ng anak mo? Ang mga laruan niya? Ituloy ang pagbukas! (Patuloy ang mga hampas ng martilyo habang nagsasalita ang Unang Tagapatanong at si Serapio) Serapio: Huwag! Unang Tagapagtanong: Wala kang kapangyarihan sa Hukuman ito. akin „yang baul! Unang Tagapagtanong: E. ibubunyag ko ang inyong sadyang pagpapabaya sa mga matatandang kasapi! Ibubunyag koitong federacion sa pulis! (Katahimikan) .

Anak ko. Dumaing ka pa. Buhay. Anong masasabi ko sa inyo? (Sandaling tigil) Nabubulok na kamay. Balewala sa inyo ang laman niyan.) Ni ang pulis. matatagpuan ang iyomg maagang katawan sa mga itim na bulaklak ng Pasig.) Serapio: Sol! Sol! Anak. kahit sino man sa mundong ito. Malungkot nga ang buhay sa federaciong ito. Sol. nabubulok na buto. (Hihina ang tawanan ng mga Pulubi. Sol! Ang araw! Sol! Ang araw! Sol! Ang araw! Sol! Ang araw! Sol!(Aagawin ng unang tagapagtanong ang manika.) Unang Tagapagtanong: (Matinis) Tatay ka ng trapo? (Tatawa ng malakas ang mga Pulubi. Sol.) Diwa. Balewala. Itataas ng unang tagapagtanong ang isang manika.) Ang araw. Buhay. Ginoong Serpio. Ang langit. Serapio: Balewala sa inyo ang laman niyan. Diwa. wala! (Kakaladkarin si Serapio ng mga Bantay sa patimog-silangang sulok ng acting area. (sandaling tigil) Hindi naman ninyo mauunawaan. Sol. kung tangkain kong sabihin sa inyo kung bakit.) (Sisilip ang dalawang Tagapagtanong sa baul. Ang hangin. Hangin. Anak. . Pagtatawanan lamang ninyo ako. hindi naman ninyo mauunawaan. at bukas makalawa. Anak. at kung kayo‟y nakakalakad. walang papansin sa‟yo. Huwag na ninyong buksan. Sol na anak ni Sol. nabubulok na ugat.) Unang Tagapagtanong: Manika? (tatakbo si Serapio at aagawin at hahagkan ang manika) Serapio: Sol! Sol! Unang Tagapagtanong: Si Sol! (magtatawanan ang mga pulubi) (Patuloy ang tawanan ng mga pulubi habang nagsasalita si Serapio. ang pahayagan. Matinis ang tawanan nila. kung kayo‟y nakakapagsalita. Diwa. Buhay. (Masisira ang kandado. Ang anak ko ay buhay at ang kagandahan ng araw. Katahimikan. Buksan ang baul! (Patuloy na naman ang pagmamartilyo habang nagsasalita si Serapio. Anak. ang bawat kilos mo‟y mabibigo. Ang buwan. Sol ko. Ang bituin. Ang langit. nabubulok na balat. Imahen. Ang hangin. Ang mga hiyaw mo‟y di maririnig. Bitiwan mo siya. At kapag hindi. Kristal at diwa. Ang sinag. Dapat lunurin ng tanawin ang mga linya ni Serapio. at kung di pa rin ninyo susundin ang batas na ito. Kamatayan lamang ang makapaliligtas sa‟yo kapag sumali ka sa federciong ito.Hukom: (Hahampasin ng Hukom ang kanyang podium) Walang makakatulong sa‟yo. Ang bituin. Dapat lunurin ng mga hampas ng martilyo ang karamihan ng mga salita ng talumpati ni Serapio). Hindi naman ninyo mauunawaan. (sa mga pulubi) Tandaan ninyo „yan! May kuwarenta pesos kayong dapat ibigay sa federacion araw-araw. Unang Tagpagtanong: Ginasta mo ang pera ng federacion para rito? Serapio: Pabayaan mo ako! Huwag mo akong pakialaman! Unang Tagpagtanong: Isang pamahid sa tae ng kabayo! (Matinis na tawanan muli. ang bawat daliri ninyo‟y isa-isang tatanggalin. Sol. puputulin namin ang inyong mga dila. Ang langit. pipitasin namin ang inyong mga mata. babasagin naming ang inyong mga buto. nabubulok na laman. Ang bituin. Titindig ang ilang Pulubi. At ibibigay niyo ang perang iyan sa amin. Kristal at buhay. kung kayo‟y nakakakita. Sol.) Larawan ni Consuelo. (Mapapansin ng Unang Tagapagtanong ang mga mukha ng mga Pulubi. (Tahimik ang buong korte. ngunit kasapi na kayo hanggang kamatayan. Anak. Titigan ng buong korte si Serapio. Lumupagi si Serapio.) Serapio: Ang anak ko ay maganda! At buhay.) Serapio: Bitiwan mo siya. Kung tangkain kong magpaliwanag. Ang buwan. Sol.

ngunit bago niya makuha ito.) Serapio: Bitiwan mo siya! (Tatakbo ang TAGAPAGTANONG sa kanyang mesa‟t ihahagis ang manika sa mga Pulubi. ngunit bago mapulot ni Serapio ang manika. gayundin ang kanilang mga damit.Duguan ang kanyang mukha. Hahabulin naman ni Serapio ang manika. Walang-imik ang mga Pulubi‟t si Serapio. Biglang titigil ang mga Pulubi‟t Tagapagtanong. Uulitin itong laro ng Hipo-Sipa. katahimikan. sisigaw ang Unang Tagapagtanong. Babangon si Serapio. Mahahagis ang manika sa sahig. Wala siyang imik. Biglang tatahimik ang mga Pulubi‟t lalayo kay Serapio. Aakapin ni Serapio ang manika.) Prev: Meet the Cast and Crew of WANTED:BEDSPACER . sisipain ng isang pulubi ang manika sa Pulubing nasa likod ni Serapio. Aapuhapin niya ang manika. Biglang lalabas ang mga Pulubi maliban sa tatlo. Papalibutan nila si Serapio kasama ng mga tagapagtanong. Biglang maririnig ng mga manonood ang hiyaw ng binulag na Serapio.) Unang Tagapagtanong: Kunin mo siya! (Sisigaw ang mga Pulubi‟t sasaluhin ang manika sa iba‟t ibang sulok ng silid habang nagsisigaw at nagsisitawiran. Lalabas ang mga Pulubi. Lahat sila‟y nagsisigaw at nagtatawanan. Duguan din ang mga kamay ng ilang mga Pulubi. Mararapa siya‟t gagapang. Biglang lulundag si Serapio sa Tagapagtanong. Susuray-suray na lalakad si Serapio. Mahihipo ni Serapio ang manika.Unang Tagpagtanong: Kapok! (Hahagutin niya ang manika.) Bulagin natin siya! Bulagin! (Uulitin ng mga Pulubi ang sigaw…Kakaladkarin nila si Serapio sa plataporma.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful