Ang Paglilitis Ni Mang Serapio - Paul Dumol

Jul 19, '07 10:14 PM

Unang Tagapagtanong: (Sa Ikalawang Tagapagtanong) O, sige na.

Ikalawang Tagapagtanong: Sige. (Lalakad sila sa harap ng kanilang mesa) Dalawang Tagapagtanong: (Sa mga manonood) Narito ho kayo upang panoorin ang isang paglilitis, dahila‟y ang krimen ng isang pulubing huling- huli namin. Si Mang Serapiong pisat at surutin. (Tatakbo sila sa kanilang mesa.) Dalhin dito ang nasasakdal! Dalhin dito ang nasasakdal! Dalhin dito ang nasasakdal! Dalhin dito agad!

Hahalakhak, hihiyaw, at papalakpak ang mga Pulubi. Hihilahin ng dalawang bantay si Mang Serapio sa gitna ng silid at iiwan doon. Katahimikan.

Unang Tagapagtanong: Magandang gabi, ginoo. Serapio: Magandang gabi rin ho. (Sandaling titigil) Mga ginoo –

Dalawang Tagapagtanong: Silencio! Unang Tagapagtanong: Huwag kang magsalita habang kami‟y nagsasalita.

Ikalawang Tagapagtanong: Bastos ang nagsasalita habang may nagsasalita pa.

Unang Tagapagtanong: (Sa mga manonood) Patawarin ho ninyo siya. Talagang ganyan ho ang waLang kapangyarihang tulad niya: mangmang, at yan nga ang suliranin ng mga may kapangyarihang, tulad namin.

Ikalawang Tagapagtanong: Tumindig ka nang matuwid! Unang Tagapagtanong: Ba‟t ka ba galaw nang galaw?

Serapio: Gusto ko lang malaman kung ano ang krimen ko. (Sandaling tigil)

Unang Tagapagtanong: Hindi mo ba alam?

Serapio: Hindi ho. Unang Tagapagtanong: A, problema mo na „yon. (Sa mga manonood) Pag-aaruga ng bata ang krimen niya. (Biglang titindig ang tatlong saksi)

Tatlong saksi: Pag-aaruga, pag-aaruga, pag-aaruga ng bata.

Unang tagapagtanong: (Sa mga manonood) Krimen sapagkat ang pag-aaruga ng bata ay panunuksong gumasta.Samakatuwid nawawalan ng pera ang federacion. Nahuli siya ng tatlong kasapi nitong federacion. Narinig siyang nagsasalita sa anak niya at alam pa nila ang pangalan ng anak niya- Sol. Pormalidad na lamang itong paglilitis.

Ilang araw mo nag suot „yang kamisadentro mo? Ikalawang Tagapagtanong: Ikaw ba‟y naghilamos na? Unang Tagapagtanong: Naligo? Ikalawang Tagapagtanong: Nagpunas man lang? Unang Tagapagtanong: (Sa bantay) Na-spray mo na ba siya? Hukom: (Pupukpukin nang dalawang beses ang kanyang podium) Ituloy ang paglilitis! (Sa mga manonood) Sa siyam na taon sa federaciong ito bilang hukom.Hukom: Pormalidad na rin ho ang hatol ko. Unang tagapagtanong: Magaling! Handang-handa ka sa paglilitis mo. Unang tagapagtanong: Ang parusa niya ay nais panoorin nitong mga pulubi. Siya‟y bubulagin. Unang Tagapagtanong: (Sa Ikalawang Tagapagtanong) Serapio. ho. Ikalawang tagapagtanong: Serapio? Unang Tagapagtanong: Serapio? . Ikalawang Tagapagtanong: Nakakain ka na ba? Serapio: Oho. (Bubungisngis at tatawa ang mga pulubi) Ginoong Serapio. mabuti ba‟ng tulog mo? Serapio: Oho. Ikalawang tagapagtanong: Pangalan! Serapio: Serapio. sabihin mo sa amin. (Pupukpukin nang dalawang beses ang kanyang podium) Ituloy ang paglilitis? Unang Tagapagtanong: Bueno! Ginoong Serapio.(Babatuhin si Serapio ng ikalawang tagapagtanong ng yeso o anumang maliit na bagay) Ikalawang Tagapagtanong: Tumindig ka ng matuwid! Unang Tagapagtanong: Sabihin mo sa amin ang pangalan mo. wala pa akong nakikilalang tagapagtanong na kasindaldal nitong dalawa.

Unang Tagapagtanong: Hindi ba isa kang pulubi? Serapio: Oho. Unang Tagapagtanong: Ocupacion? Ikalawang tagapagtanong: Ocupacion? Serapio: Wala. Unang Tagapagtanong: Ano. Serapio: Classificacion? Dalawang Tagapagtanong: CLASSIFICACION! Ikalawang tagapagtanong: Ano ang classificacion mo bilang pulubi? Namamakaawa o aliwan? . Serapio lang. Unang Tagapagtanong: Ocupacion mo „yon. hindi ho. Ikalawang tagapagtanong: (Habang sumusulat sa kwaderno) Serapio lang. Unang Tagapagtanong: Serapio Serapio? Serapio: A. (Susulat ang Ikalawang Tagapagtanong sa kwaderno) Classificacion.Serapio: Ho? Ikalawang tagapagtanong: Serapio? Unang Tagapagtanong: Serapio? Serapio: Ano ho? Dalawang Tagapagtanong: Serapio ano? Serapio: Serapio. Wala ho. wala kang ocupacion? Serapio: Wala ho. Ikalawang tagapagtanong: Classificacion.

Dalawang Tagapagtanong: Pakunwaring bingi. Ikalawang Tagapagtanong: O tumutugtog ka ban g silindro o gitara. pipi. pilay. Ikalawang Tagapagtanong: „Yan ang uring nagmamakaawa. bulag. madla‟y madaya man ikaw nama‟y yayaman. Unang Tagapagtanong: Alin ka sa apat? Nagmamakaawa o aliwan? Ikalawang Tagapagtanong: Pakunwari o karaniwan? (Sandaling tigil) . bingi. Ikalawang Tagapagtanong: Walang guniguni ang nasa huling uri. o rondalla? Unang Tagapagtanong: Kasama ng sayaw o kundi nama‟y kanta nang madla‟y maaliw at bigyan ka ng kwarta? Dalawang Tagapagtanong: „Yan ang uring aliwan. Unang Tagapagtanong: Maaari naman ding nagkukunwari ka. o kahit na banda. Ikalawang Tagapagtanong: O kung hindi naman ika‟y isang palso. pilay. Dalawang Tagapagtanong: Talagang ganyan ang buhay ng nasa huling uri: ang uring karaniwan. Unang Tagapagtanong: Wala ring salapi. ika‟y ipinaglihi sa isang palaka. bulag. „yan ang uring pakunwari. ngunit isang palsong palsi[pikado. Unang Tagapagtanong: Mga tunay na pipi.Unang Tagapagtanong: Pakunwari o karaniwan? Ikalawang tagapagtanong: Ikaw ba‟y nagrerenta? Unang Tagapagtanong: Ng sanggol o bata? Ikalawang Tagapagtanong: Upang akitin nga… Unang Tagapagtanong: Ang luha ng madla? Dalawang Tagapagtanong: „Yan ang uring nagmamakaawa. Dalawang Tagapagtanong: Walang guniguni. dram.

May asawa ka ba noon? (Katahimikan) Ginoong Serapio. sa opisina ng gatpuno. sagutin mo ang tanong. Dalawang Tagapagtanong: Bueno. Ginoong Serapio. (Biglang tindig ang tatlong saksi) Tatlong Saksi: (Sa mga manonood) Patibayan na ang krimen niya. ano ang gagawin namin ngayon? Hukom: Patibayan na ninyo ang krimen niya. may asawa ka na ba? Ikalawang Tagapagtanong: Isang kabiyak? Dalawang Tagapagtanong: Isang babaing bumahagi sa puso mo? (Sandaling tigil) Babaing nakasal sa harap ng altar. Patibayan na ang krimen niya. May asawa ka ba noon? Dalawang Tagapagtanong: Asawa na ngayo‟y nagsasaya sa bahay ng Diyos o bahay ng iba? (Katahimikan) Unang Tagapagtanong: O ano? Malinaw na malinaw ang tanong ngayon. Dalawang Tagapagtanong: Ayan! . di ka dapat mahiya. Ikalawang Tagapagtanong: May asawa ka ba noon? (Sandaling tigil) Serapio: Oo. (Sandaling tigil) Unang Tagapagtanong: Iibahin ko ang tanong. Ginoong Serapio. o iba pang lugar.Serapio: Ang huli ho. nakapagtataka „yang katahimikan mo. (Katahimikan) Unang Tagapagtanong: O ano. Unang Tagapagtanong: May asawa ka ba? (Sandaling tigil) Serapio: Wala ho. Unang Tagapagtanong: May asawa ka ba? Serapio: Wala ho. (Susulat ang ikalawang tagapagtanong sa kwaderno) Unang Tagapagtanong: Ginoong Hukom. Ikalawang Tagapagtanong: Sabihin mo ang totoo. Unang Tagapagtanong: Ginoong Serapio. Ikalawang Tagapagtanong: Napakasimple.

Ikalawang Tagapagtanong: Nagkaroon ka ba ng anak? (Lalapitan si Serapio ng Ikalawang Tagapagtanong) Serapio: Ba‟t ninyo tinatanong „yan? Unang Tagapagtanong: Aba! Pilosopo! Serapio: Ano ba ang krimen ko? Dalawang Tagapagtanong: (Tatakbo ang dalawang tagapagtanong sa likod ng mesa) Ginoong Serapio! Serapio: Patawarin ho ninyo ako ngunit - . Walang alinlangang wala siyang modta. Dalawang Tagapagtanong: Pasidhi nang pasidhi ang aming pananabik.Serapio: Ngunit siya‟y patay na. Unang Tagapagtanong: Wala kang imik. Unang Tagapagtanong: Nagkaroon ka ba ng anak? (Katahimikan) Dalawang Tagapagtanong: Payat na payat. Hukom: (Pupukpukin ng Hukom ang podium niya ng dalawang beses) Magaling! (Sa mga manonood) Napakabilis ng aming mga paglilitis sapagkat lahat ng aming mga tagapagtanong ay matatalino at magagaling. Basta‟t inamin mong may asawa ka na nga. Mga Pulubi: (Biglang titindig ang mga pulubi‟t papalakpak) Magagaling! Magagaling! Magagaling! (Yuyuko ang mga tagapagtanong) Unang Tagapagtanong: Ginoong Serapio. wala. Ikalawang Tagapagtanong: Wala kang sinasabi. nagkaroon ka ba ng anak? Ikalawang Tagapagtanong: Buhat sa kasal na yaon? Unang Tagapagtanong: Buhat sa inyong pagsasama? Ikalawang Tagapagtanong: Buhat sa inyong pag-aasawa? (Katahimikan) Unang Tagapagtanong: Ginoong Serapio. tahimik ka na naman. tuyung-tuyo pa. Unang Tagapagtanong: A.

Unang Tagapagtanong: Wala ka bang utak? Ikalawang Tagapagtanong: Isip? Unang Tagapagtanong: Katiting na katalinuhan? Tandaan mo kung sino ka! Ikalawang Tagapagtanong: Isang pulubi. Paano ninyo nalaman? Unang Tagapagtanong: Marami kaming alam tungkol sa‟yo. Namatay ang kanyang ina nang siya‟y ipanganak. (Aakayin siya ng bantay sa kanyang upuan. (Sandaling tigil) Serapio: (Sa mga manonood) Yaon din ang pangalan ng namatay niyang ina.-. isang dalagang tahimik na may ngiting nagmumungkahi ng simoy at tubig ng batis. matamis. Ang pagpanaw niya‟y pagsapit ng kalungkutan. hindi ba? Serapio: Oho. at laruan. madalas na nakangiti. Malalaman mo rin.Sol. at ang hiyaw ng takot na naisilang na Sol. ang kanyang halakhak. Dalawang Tagapagtanong: Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Unang Tagapagtanong: Ano „yang sinasabi mo? Serapio: Wala. maitim ang mata. na naging larawan ng kanyang ina: maputi. Dalawang Tagapagtanong: Kulisap! Unang Tagapagtanong: Sagutin mo ang tanong! Nagkaroon ka ba ng anak? (Sandaling tigil) Serapio: Oho. Unang Tagapagtanong: Hamak. Sana‟y nakita ninyo siya. Consuelo.ang ina. lundag nang lundag kapag inuwian mo ng kendi. At ang kanyang halakhak. Ang aming unang anak at namatay pa. Unang Tagapagtanong: Huwag ka nang umarte-arte pa. Dalawang Tagapagtanong: Ayos! Unang Tagapagtanong: Ba‟t di mo kaagad inamin na may anak ka nga? Ikalawang Tagapagtanong: Umupo ka.Sol.) (Sandaling tigil) Unang Tagapagtanong: Ang pangalan ng anak mo ay Sol. . Susulat ang Ikalawang tagapagtanong sa kwaderno. Sol. Dalawang hiyaw ang tumaginting sa aming silid sa gabing yaon: ang aking hiyaw ng hapis ng pagkamatay ni Sol. Wala ho.

pait. tinidor. hindi ba tataas ang kita niya kuing pilay rin siya. Ang federacion din. Unang Tagapagtanong: Alam niya kung anong parte ng mata ang tapat unang turukin.Ikalawang Tagapagtanong: Basta‟t inamin mong may anak ka. (Ibibigay ng isang bantay sa Ikalawang Tagapagtanongang isang kahon) Ikalawang Tagapagtanong: (Sa mga manonood) Ito ho ang kahon ng mga instrumentong ginamit namin sa pagpaparusa sa mga kasapi. at balarawna kukunin niya mula sa kahon) Humanitong federacion: ubod ng karunungan at pag-uunawa. malaking gunting. sapagkat ang kanyang abuloy sa federacion. maglalapg siya sa mesa ng martilyo. Serapio: Pagbulag? Ikalawang Tagapagtanong: Huwag kang matakot. Ikalawang Tagapagtanong: Sterilized itong icepick. (Habang nagtatalumpati siya. Unang Tagapagtanong: (Kay Serapio) Ano? Handa ka na ba? Serapio: Para sa ano? Ikalawang Tagapagtanong: Sa pagbulag. Serapio: Ha? Ikalawang Tagapagtanong: Sa pagbulag. (Maglalapag siya ng bareta sa mesa) ipalagay nating bulag ang kriminal at nakikinabang dahil sa pagkabulag niya. bambo. ‟Yan ang tinatawag kong maunawaing parusa: ang pinarurusahan ay kapwa nakikinabang. Unang Tagapagtanong: Dalhin nga ninyo siya rito. Ikalawang Tagapagtanong: Nais pang talunin ang radio. Unang Tagapagtanong: Dadrama-drama ka pa riyan. at di lang siya ang makikinabang. sapagkat sa katotohanan ay pagkawanggawa ang mga parusa. (maglalabas siya ng icepick) (Sa Unang Tagapagtanong): Ito ho ang icepick. Halimbawa. AMdali lang. pilay pa. ang pagpipi o ang pagpilay kaya. (May mga papel na ibinigay ang Unang Tagapagtanong sa Hukom) Hukom: Ano? Tapos na ba ang paglilitis? (pPapalakpak nang dalawang beses ang Ikalawang Tagapagtanong) Unang Tagapagtanong: Oho. Sanay na itong guwardiya. O. (Hihilahin ng mga bantay si Serpio) . Unang Tagapagtanong: Hindi ka matetetano. Bulag na. Inamin na niya na anak niya „yung “Sol” na „yun.

) Serapio: Para sa ano? Ikalawang Tagapagtanong: Para sa krimen mo. Ikalawang Tagapagtanong: Di mo sinabi agad. ano ang nais mong malaman? Serapio: Ano ho ang krimen ko? Unang Tagpagtanong: Ang krimen mo! „Yun lang pala. Malalaglag ang mga ito sa sahig. (Bubuhatin si Serapio ng mga Bantay at ihihiga sa mesa. at hahanap ng pahinang mababasa ang dalawang Tagapagtanong) .) Hawakan mo ang kamay niya! Hawakan mo ang kamay niya! Ikalawang Tagapagtanong: Ang ulo niya! Hawakan n‟yo ang ulo niya! Serapio: Ano ba ang krimen ko? (Sandaling tigil) Unang Tagapagtanong: Ang ano? Ikalawang Tagapagtanong: Ano? Serapio: Ang krimen ko. relaks. (Mananahimik si Serapio) O. (Bibigkasin nang sabay-sabay ang mga sumusunod na talumpati) Serapio: Bitiwan n‟yo ako! Bitiwan n‟yo ako! Bitiwan n‟yo ako! Unang Tagapagtanong: Huwag mo kaming pagbibintangan. Hahawakan nila ang kanyang paa‟t kamay. at ang kwaderno. ano ang krimen ko? Unang Tagapagtanong: Relaks lang. Sisigaw at papalakpak ang mga pulubi. ang malaking aklat. Serapio: Krimen? Unang Tagapagtanong: Huwag kang gumalaw masyado.Serapio: Ba‟t ninyo ako bubulagin? Unang Tagapagtanong: „Yan ang pamantayang parusa. bubuksan ng Unang Tagapagtanong ang malaking aklat. (Tatangayin ng Ikalawang Tagapagtanong ang mga instrumento ng parusa. (Pupulutin niya ang malaking aklat mula sa sahig) Unang Tagapagtanong: Sigaw ka lang nang sigaw diyan. (titindig ang dalawang tagapagtanong sa plataporma.

(Sandaling tigil) Unang Tagapagtanong: Ano? Serapio: Wala akong batang inaaruga. Krimen mo mang Serapio! Unang Tagapagtanong: At wika pa sa aming aklat: Dalawang Tagapagtanong: Bawal mag-aruga ng bata o asawa.Unang Tagapagtanong: Ang krimen ni Mang Serapio. (Sandaling tigil) Unang Tagapagtanong: Ginoong Serapio. Serapio: Hindi ako nagsisinungaling. Serapio: Ngunit wala naman akong batang inaaruga. Serapio: Wala akong niloloko. a. huwag ka nang magsinungaling. Ikalawang Tagapagtanong: Magpabulag ka na nang makauwi na tayo nang maaga. Dalawang Tagapagtanong: Ang buhay ng tao‟y lansangan sa hirap. ang mundo‟y daigdig ng kirot at dahas. ang taunang kita‟y nawawalan ng pera. Pag-aaruga ang krimen ni Mang Serapio. Unang Tagapagtanong: Ginasta mo ang pera ng federacion para sa isang bata. Hukom: Ang parusa sa pagbubulaan sa Hukuman ay pagpipi. (Sandaling tigil) Unang Tagapagtanong: Kaaamin mo lang na may anak ka. Unang Tagapagtanong: Huwag mong lokohin itong Hukuman. Serapio: Sinasabi ko ang katotohanan. . Pagsasala‟y sakit ng ating pagkatao.

Ikalawang Tagapagtanong: Narinig kita. Patay. Narinig ka naming lahat. Ikalawang Tagapagtanong: Sinabi mo „yan! Sinabi mo! Unang Tagapagtanong: Hindi ba inaaruga mo siya? Serapio: Si Sol ay patay na. Serapio: Totoo ang sinasabi ko! (Sandaling tigil) Unang Tagapagtanong: Totoo ba? May tatlong saksi kami ginoo. si Sol. Ikalawang Tagapagtanong: Dalawang linggo silang nagbantay. Serapio: Nagsisinungaling sila! Wala akong batang inaruga. Unang Tagapagtanong: At itong anak mo‟y isang babae.tatlong saksi na nanubok sa‟yo. Ikalawang Tagapagtanong: Lalabas din ang katotohanan. Pinipiga mo ang aming puso. Unang Tagapagtanong: Ang pangalan pa nga ay Sol. Sinagasaan ng dyip. Patay na siya. . Unang Tagapagtanong: Tunay na malungkot ang iyong kuwento. Serapio: Patay na siya! Unang Tagapagtanong: Nagsalaysay ka sana ng kuwentong higit na kapani-paniwala kaysa riyan. (Sandaling tigil) Unang Tagapagtanong: Ha? Hukom: Patay na siya. gabi. Unang Tagapagtanong: Titignan natin. Ikalawang Tagapagtanong: Walang alinlangang mahusay ka sa sining ng pagbobola. patay na? Serapio: Tatlong taon nang patay. Unang Tagapagtanong: Mga saksi sila sa krimen mo. araw. Ikalawang Tagapagtanong: Ikaw mismo ang nagsabi.

Bubulagin ka ngayon din! Serapio: „yan ba ang inyong katibayan? . ngunit kung ikaw ang sinungaling – (Sa mga Pulubi) Pumaritosa harap ang tatlong saksi. kumain ka na‟t isuot mamaya ang damit mong pula. nagsitago kami‟t narinig namin siya. Hukom: (Sa mga manonood) Pues. kung mapapatunayan nila ang kanilang sakdal. Sol. Hukom: Kayo na lang palagi ang nagpapabulag sa iba. pinagbibintangan kita ng krimen ng pag-aaruga ng bata. Tatlong Saksi: Sinundan naming siya hanggang sa bahay niya. pauwing may dlan mamantikang supot sa kilikili niya. (Lalakad ang tatlong saksi sa plataporma. Hukom: Kayo ba ang unang nagsumbong ng kanyang krimen? Unang Saksi: Oho. Ikalawang Saksi: Talagang ganyan ho ang buhay. kumain ka na‟t isuot mamaya ang damit mong pula. (Titindig ang tatlong saksi) Hukom: (Sa tatlong saksi) Kayo na naman? Unang Saksi: Oho.Unang Tagapagtanong: Kung sila ang nagsisinungaling. ayon ho sa batas ng aming federacion. sabihin ninyo sa amin ang inyong nakita kagabi. Tatlong Saksi: Nakita naming siya. Sol. mga ginoo nitong marangal na federacion. (Sandling tigil) (Sa Saksi): Ngayon. kanila ang lahat ng kasangkapan ni Ginoong Serapio at diyes porsyento ng kanyang kinikita. Unang Tagapagtanong: Ginoong Serapio. Dalawang Tagapagtanong: Takot sa wari ko na matagpuan siya. sila ang paparusahan. Igalang mo itong hukuman ginoo.)Bawal ditto ang kumilos nang ganyan. Unang Saksi: Mga tagapatnubay ng kabutihan nitong lipunan. Ikatlong Saksi: Manananggol lang ho kami ng kalinisan nitong federacion. Dalawang tagapagtanong: Heto na. at susulyap-sulyap sa kana‟t kaliwa. Dadaluhungin kaagad ni Serapio ang Ikalawang Tagapagtanong) Serapio: Buwaya! Unang Tagapagtanong: (Sa mga Bantay) hawakan ninyo siya! (Hahawakan ng mga Bantay si Serapio at hihilahin sa sulok ng acting area sa gawing kaliwa ng lugar ng mga Pulubi. takot wari ko na matagpuan siya. Titindig ang mga saksi sa plataporma. Heto na.

Mga tanga ang espiya ninyo! Unang Tagapagtanong: Huwag kang magsalita nang ganyan sa harap namin. gabi-gabi.Unang Tagapagtanong: Oo. Ikalawang Tagapagtanong: At ano ang kakulangan? Serapio: Si Sol. sa buong linggong nanubok kami.” at inuulit niya ito gabi-gabi. (Bibigkasin nang sabayang sumusunod na talumpati.) At kaya namin alam na alam ang mga sinabi niya ay sapagkat - Serapio: Nagsisinungaling silang lahat! Nagsisinungaling silang lahat! Nagsisinungaling silang lahat! Unang Tagapagtanong: Ginoong Serapio! Unang Saksi: Sapagkat gabi-gabi sa isang takdang oras au naririnig namin siyang paulit-ulit na nagsasabing. Kailangan ba kayong makialam sa buhay ng may buhay? . Sol. Serapio: Kulang pa „yang katibayan n‟yo. dalhin n‟yo siya rito! Dudustain pa ninyo ang alaala niya. Ikalawang Tagapagtanong: Kami‟y mga opisyal nitong Hukuman. mapipipi kayo! Unang Tagapagtanong: (Kay Serapio) Narinig ka naming nagsalita sa anak mo! Serapio: Kung talagang buhay ang anak ko. masaya na kami. kumain ka na‟t isuot mamaya ang damit mong pula. ano? Akala ninyo! (Sa tatlong saksi) May isa ba sa inyong nakakita sa “buhay” na anak ko? Wala! Ikalawang Tagapagtanong: Wala bas a inyong nakakita sa anak niya? Unang saksi: Narinig naman naming siyang nagsalita sa anak niya. Serapio: Ha! Ikalawang Tagapagtanong: Kung nagsisinungaling kayo mapipipi kayo. ang aking „”buhay” na anak. “Heto na. Lalapitan at kakausapin si Serapio isa-isa ang mga manonood. Serapio: Nagsisinungaling sila! Nagsisinungaling sila nang maging kanila lahat ang mga kasangkapan ko! Ikalawang Tagapagtanong: Ngunit nakita ba ninyo ang anak niya? Unang Saksi: Hindi. Serapio: Akala na ninyo ay nahuli na ninyo ako.

ho. Ikalawang Pilay: Sa isang sulok. Unang Tagapagtanong: Hindi ninyo nahuli ang anak? Unang Pilay: Wala hong bata roon. Nakabalik na sila. Unang Tagapagtanong: Kami‟y nagpadala na.) (Katahimikan) Unang Tagapagtanong: Saan ninyo ito nakita? Unang Pilay: Sa barung-barong niya. Unang Tagapagtanong: Sa barung-barong niya. o. Unang Tagapagtanong: Anong wala? Hindi ba kayo pumunta sa bahay niya? Unang Pilay: Oho. kanina pa. (Kakaladkarin nila ang baul sa hilagang gilid ng acting area. ginoo! Serapio: Dalhin n‟yo rito ang anak ko. Unang Pilay: Nakatago sa ilalim ng mga lumang sako. Susukot ang mga Pilay) Unang Pilay: Hindi ho. ginoo. Unang Pilay: Kundi isang baul. Ikalawang Pilay: Wala ho kaming nakita. kung buhay pa siya! At bulagin n‟yo ako. (Sa mga bantay) Nasaan sila? (Titindig ang dalawang Pilay) Unang Tagapagtanong: O ano? Nasaan ang bata? Unang Pilay: Wala.(Hahampasin ang dalawang Pilay ng kanyang basto. ng dalawang kasapi nitong federacion sa iyong barung-barong upang agawin ang anak mo sa karaniwang oras ng pag-uwi mo. Unang Tagapagtanong: Kung nagsisinungaling ka. Ikalawang Pilay: Itong baul ho.Unang Tagapagtanong: Husto na „yan. . Wala ho.

Unang Tagapagtanong: At bakit nakakandado? Serapio: nakakandado na „yan nang nakita ko. pinagpapawisan ka. Unang Tagapagtanong: Ba‟t mo tinatago Ginoong Serapio? Serapio: Wala. hindi mo daramdamin ang pagbukas naming rito.Unang Tagapagtanong: Lumang sako. (Sa Pilay) Buksan ang baul. Unang Tagapagtanong: Bakit mo alam. Ginoong Serapio. (Pupukpukin ng Pilay ng martilyo nang dalawang beses ang kandado ng baul) Serapio: Wala „yang laman! Wala „yang laman! Isang lumang baul na nakita ko lang sa basurahan. Unang Tagapagtanong: Nagsisinungaling ka. Ginagamit ko sa bahay bilang upuan. Ikaw ang nagkandado nitong baul. Ikalawang Pilay: Nakakandado ho. (Sandaling tigil) Buksan ninyo ang baul. At hindi n‟yo pa ito nabubuksan? Unang Pilay: Hindi pa ho. Bagung-bago ang kandado. Unang Tagapagtanong: Ginoong Serapio. Ginoong Serapio? . Serapio: Wala „yang laman. Wala ni isang bakas ng kalawang. Nabuksan mo na itong baul. Ginoong Serapio. (Dalawang hampas ng martilyo) Serapio: Hindi! Huwag. Serapio: Nakakandado na „yan nang nakita ko! Unang Tagapagtanong: Kung ganoon. Unang Tagapagtanong: Nakakandado. Serapio: Hindi! Unang Tagapagtanong: Hala! Buksan mo! (Talong hampas ng martilyo) Serapio: Huwag! Unang Tagapagtanong: Bakit. Ginoong Serapio? Nagsinungaling ka kanina.

Serapio: Akin „yang baul. ginoo! Serapio: Ngunit. Unang Tagapagtanong: Inamin mo rin. (Apat na hampas ng martilyo) Serapio: Hindi n‟yo dapat pakialaman ‟yan! Kailangan ba kayong makialam sa buhay ng may buhay? Unang Tagapagtanong: Sasabihin ko sa‟yo kung ano ang malalahad pagbukas namin nito! Katibayan ng krimen mo! Serapio: Wala kayong matutuklasan diyan. (Uulitin niya ang linyang ito habangnagsasalita ang unamg Tagapagtanong) Unang Tagapagtanong: Ano ang tinatago mo riyan? Ang mga damit ng anak mo? Ang mga laruan niya? Ituloy ang pagbukas! (Patuloy ang mga hampas ng martilyo habang nagsasalita ang Unang Tagapatanong at si Serapio) Serapio: Huwag! Unang Tagapagtanong: Wala kang kapangyarihan sa Hukuman ito. akin „yang baul! Unang Tagapagtanong: E. ano? E. Unang Tagapagtanong: Bakit? May itinatago ka ba sa amin? Serapio: Balewala sa inyo ang laman niyan. Unang Tagapagtanong: titignan natin. Serapio: Huwag ninyong buksan „yan. Ituloy ang pagbukas. ibubunyag ko ang inyong sadyang pagpapabaya sa mga matatandang kasapi! Ibubunyag koitong federacion sa pulis! (Katahimikan) . ano? Serapio: Huwag ninyong buksan „yan! Unang Tagapagtanong: Pigilin mo kami! Pigilin mo kami! Serapio: Papatayin ko kayo! Papatayin ko kayo! Unang Tagapagtanong: (Sa mga Bantay) Hawakan ninyo siya! Serapio: Ibubunyag ko kayo sa pulis! (Hihinto ang pagmamartilyo) Ibubunyag ko kayo sa pulis! Ibubunyag ko kayo at ang inyong kalupitan! Ibubunyag ko ang inyong pandaraya sa madla! Ibubunyag ko ang inyong pagmamalupit sa aming lahat.

kung kayo‟y nakakapagsalita. (Mapapansin ng Unang Tagapagtanong ang mga mukha ng mga Pulubi. Ang hangin. Ang langit. At kapag hindi. Lumupagi si Serapio. nabubulok na buto. Anak ko. (sa mga pulubi) Tandaan ninyo „yan! May kuwarenta pesos kayong dapat ibigay sa federacion araw-araw. Ang langit.) Serapio: Sol! Sol! Anak. Hangin. Itataas ng unang tagapagtanong ang isang manika. ngunit kasapi na kayo hanggang kamatayan. pipitasin namin ang inyong mga mata. Ang hangin. (Hihina ang tawanan ng mga Pulubi. Ang buwan. Bitiwan mo siya. Anong masasabi ko sa inyo? (Sandaling tigil) Nabubulok na kamay. Serapio: Balewala sa inyo ang laman niyan. nabubulok na balat. Anak. (Tahimik ang buong korte. Huwag na ninyong buksan. Sol. Hindi naman ninyo mauunawaan. Sol. ang bawat daliri ninyo‟y isa-isang tatanggalin.) Serapio: Ang anak ko ay maganda! At buhay. matatagpuan ang iyomg maagang katawan sa mga itim na bulaklak ng Pasig. Imahen. Diwa.) Diwa. Ang bituin. Buhay. Malungkot nga ang buhay sa federaciong ito. Sol. Sol ko. Anak. Matinis ang tawanan nila.) Unang Tagapagtanong: (Matinis) Tatay ka ng trapo? (Tatawa ng malakas ang mga Pulubi. Sol na anak ni Sol. kahit sino man sa mundong ito.) Unang Tagapagtanong: Manika? (tatakbo si Serapio at aagawin at hahagkan ang manika) Serapio: Sol! Sol! Unang Tagapagtanong: Si Sol! (magtatawanan ang mga pulubi) (Patuloy ang tawanan ng mga pulubi habang nagsasalita si Serapio. At ibibigay niyo ang perang iyan sa amin. puputulin namin ang inyong mga dila. nabubulok na laman. Ang langit. Ang anak ko ay buhay at ang kagandahan ng araw. nabubulok na ugat. Buhay. (sandaling tigil) Hindi naman ninyo mauunawaan. Titigan ng buong korte si Serapio. (Masisira ang kandado.) Ni ang pulis. Sol. Balewala. Balewala sa inyo ang laman niyan. ang bawat kilos mo‟y mabibigo. hindi naman ninyo mauunawaan. Dumaing ka pa.) Larawan ni Consuelo. Ang mga hiyaw mo‟y di maririnig. kung kayo‟y nakakakita. Katahimikan. Unang Tagpagtanong: Ginasta mo ang pera ng federacion para rito? Serapio: Pabayaan mo ako! Huwag mo akong pakialaman! Unang Tagpagtanong: Isang pamahid sa tae ng kabayo! (Matinis na tawanan muli. Ginoong Serpio. Sol! Ang araw! Sol! Ang araw! Sol! Ang araw! Sol! Ang araw! Sol!(Aagawin ng unang tagapagtanong ang manika. Anak. walang papansin sa‟yo. Diwa. Ang bituin. Titindig ang ilang Pulubi. at kung di pa rin ninyo susundin ang batas na ito. Kristal at diwa. Pagtatawanan lamang ninyo ako. Sol. Kung tangkain kong magpaliwanag. kung tangkain kong sabihin sa inyo kung bakit. Dapat lunurin ng tanawin ang mga linya ni Serapio. Kristal at buhay. Anak. at bukas makalawa.) (Sisilip ang dalawang Tagapagtanong sa baul.Hukom: (Hahampasin ng Hukom ang kanyang podium) Walang makakatulong sa‟yo.) Serapio: Bitiwan mo siya. Ang buwan. wala! (Kakaladkarin si Serapio ng mga Bantay sa patimog-silangang sulok ng acting area. Sol. Ang bituin. . Buksan ang baul! (Patuloy na naman ang pagmamartilyo habang nagsasalita si Serapio. Kamatayan lamang ang makapaliligtas sa‟yo kapag sumali ka sa federciong ito.) Ang araw. ang pahayagan. at kung kayo‟y nakakalakad. Buhay. Dapat lunurin ng mga hampas ng martilyo ang karamihan ng mga salita ng talumpati ni Serapio). Ang sinag. babasagin naming ang inyong mga buto.

Mararapa siya‟t gagapang. Mahihipo ni Serapio ang manika. gayundin ang kanilang mga damit. sisigaw ang Unang Tagapagtanong. Biglang titigil ang mga Pulubi‟t Tagapagtanong. Mahahagis ang manika sa sahig.Duguan ang kanyang mukha. katahimikan. Biglang lalabas ang mga Pulubi maliban sa tatlo.) Prev: Meet the Cast and Crew of WANTED:BEDSPACER . Walang-imik ang mga Pulubi‟t si Serapio. Aapuhapin niya ang manika. Uulitin itong laro ng Hipo-Sipa. Biglang maririnig ng mga manonood ang hiyaw ng binulag na Serapio. ngunit bago niya makuha ito. sisipain ng isang pulubi ang manika sa Pulubing nasa likod ni Serapio. Biglang lulundag si Serapio sa Tagapagtanong.) Unang Tagapagtanong: Kunin mo siya! (Sisigaw ang mga Pulubi‟t sasaluhin ang manika sa iba‟t ibang sulok ng silid habang nagsisigaw at nagsisitawiran. Lahat sila‟y nagsisigaw at nagtatawanan. ngunit bago mapulot ni Serapio ang manika.) Serapio: Bitiwan mo siya! (Tatakbo ang TAGAPAGTANONG sa kanyang mesa‟t ihahagis ang manika sa mga Pulubi.Unang Tagpagtanong: Kapok! (Hahagutin niya ang manika. Hahabulin naman ni Serapio ang manika. Susuray-suray na lalakad si Serapio.) Bulagin natin siya! Bulagin! (Uulitin ng mga Pulubi ang sigaw…Kakaladkarin nila si Serapio sa plataporma. Wala siyang imik. Duguan din ang mga kamay ng ilang mga Pulubi. Papalibutan nila si Serapio kasama ng mga tagapagtanong. Babangon si Serapio. Biglang tatahimik ang mga Pulubi‟t lalayo kay Serapio. Aakapin ni Serapio ang manika. Lalabas ang mga Pulubi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful