Republika ng Pilipinas Kagawaran ng Edukasyon Rehiyon IV-A CALABARZON Sangay ng Laguna Purok ng Santa Cruz PAARALANG ELEMENTARYA NG SANTO ANGEL

SUR Santa Cruz

PANGKALAHATANG SAMAHAN NG MGA MAGULANG AT GURO T.P. 2012-2013

PANUNUMPA SA TUNGKULIN
Ako si __________________________________ ay inihalal sa katungkulan bilang _________________ ay taimtim na nanunumpa na gagampanan ko nang buong katapatan ang tungkuling napaatang sa akin sa abot ng aking kakayahan. Susundin ko at igagalang ang Saligang Batas ng Samahan. Itataguyod ang mga simulain upang maitaas ang antas ng edukasyon, lalo na ang kapakanan ng mag-aaral sa pangkalahatan. Kusa kong babalikatin ang pananagutang ito nang walang pasubali o hangaring umiwas.

____________________________________ Nanunumpa
Nilagdaan at Pinanumpaan sa harap ko ngayon ika-31 ng Hulyo, 2012 dito sa bayan Santa Cruz, lalawigan ng Laguna.

____________________________________ Punong Tagapagtalaga

kusa kong babalikatin ang pananagutang ito nang walang pasubali o hangaring umiwas. lalawigan ng Laguna. KASIHAN NAWA AKO NG POONG MAYKAPAL. ____________________________________ Nanunumpa Nilagdaan at Pinanumpaan sa harap ko ngayon ika-31 ng Hulyo. 2012 dito sa bayan Santa Cruz.Republika ng Pilipinas Kagawaran ng Edukasyon Rehiyon IV-A CALABARZON Sangay ng Laguna Purok ng Santa Cruz PAARALANG ELEMENTARYA NG SANTO ANGEL SUR Santa Cruz PANUNUMPA SA KATUNGKULAN Ako si __________________________________ na nahalal sa tungkulin bilang _________________ ng SANTO ANGEL SUR TEACHERS ASSOCIATION ay taimtim na nanunumpa na tutuparin ko nang buong husay at katapatan sa abot ng aking kakayahan ang mga tungkulin ng aking kasalukuyang katungkulan at ng iba pa at pagkaraan nito’y gagampanan ko sa ilalim ng Batas at Alituntunin ngaming Samahan na ako ay tunay na mananalig at tatalima rito. ____________________________________ Punong Tagapagtalaga . na susundin ko ang mga batas na pinaiiral ng mga sadyang itinakdang may kapangyarihan at sa ibabaw ng lahat ay itataguyod at ipagtatangol ang Saligang Batas ng Samahan.

kusa kong babalikatin ang pananagutang ito nang walang pasubali o hangaring umiwas. 2012 dito sa bayan Santa Cruz. ____________________________________ Nanunumpa Nilagdaan at Pinanumpaan sa harap ko ngayon ika-31 ng Hulyo. KASIHAN NAWA AKO NG POONG MAYKAPAL.Republika ng Pilipinas Kagawaran ng Edukasyon Rehiyon IV-A CALABARZON Sangay ng Laguna Purok ng Santa Cruz PAARALANG ELEMENTARYA NG SANTO ANGEL SUR Santa Cruz PANUNUMPA SA KATUNGKULAN Ako si __________________________________ na nahalal sa tungkulin bilang _________________ ng SUPREME PUPILS GOVERNMENT ay taimtim na nanunumpa na tutuparin ko nang buong husay at katapatan sa abot ng aking kakayahan ang mga tungkulin ng aking kasalukuyang katungkulan at ng iba pa at pagkaraan nito’y gagampanan ko sa ilalim ng Batas at Alituntunin ngaming Samahan na ako ay tunay na mananalig at tatalima rito. ____________________________________ Punong Tagapagtalaga . na susundin ko ang mga batas na pinaiiral ng mga sadyang itinakdang may kapangyarihan at sa ibabaw ng lahat ay itataguyod at ipagtatangol ang Saligang Batas ng Samahan. lalawigan ng Laguna.