E-Matrix Filipino I 2008

Linggo 1 Linggo 2 Linggo 3 Linggo 4 Araw 1 Araw 1 Araw 1 Araw 1 Layunin:Paggaya ng Napakinggan tunog/Huni Layunin: Pagsasabi ng uri ng tunog, Layunin: Pagkikilala at pagbigkas nang wastooLayunin: Pag-uugnay ng tunog sa letra Paggamit ng Magalang na Pagbati sa umaga, malakas/mahina sa tung ng letrang O na nakapaloob sa selektanghali, at gabi. Paggamit ng magagalang na pananalitasyong napakinggang sa paghingi ng pahintulot Paggamit ng magalang na pananalita sa pa- l sasalamat sa tahanan at sa loob ng paaralan BANGHAY-ARALIN BANGHAY-ARALIN BANGHAY-ARALIN BANGHAY-ARALIN WORKSHEETS WORKSHEETS WORKSHEETS WORKSHEETS Araw 2 Araw 2 Araw 2 Araw 2 Layunin: Pagbasa nag may wastoong Galaw Layunin: Pagkakatulad at pagkakaiba Layunin:a.Pagsasabi ng pagkatulad/pagkaka Layunin: Paggamit ng magalang na pananalita sa ng mata ng katangiang Fisikal ng mga Pilipino iba ng mga bagay ayon sa Kulay paghingi ng paumanhin sa lahat ng pagkakataon Pagsunod sa mga Pamantayan sa Pagsulat at ng bagay/arawn ayon sa hugis at b.pagkikilala/pagbasa sa mga salitang nagsi pagbasa ng mga salitang nagsisimula simula sa letrang O sa tunog na/a/at/e Pagsasagawa nang maayos na pagsulat sa Pagsasagawa nang maayos at wastoong maliliit at malalaking letrang Aa,Ee,Ii,Oo,at paraan ng pagsulat Uu BANGHAY-ARALIN BANGHAY-ARALIN BANGHAY-ARALIN BANGHAY-ARALIN WORKSHEETS WORKSHEETS WORKSHEETS WORKSHEETS Araw 3 Araw 3 Araw 3 Araw 3 Layunin:Pag-uugnay ng tunog/huning napaking Layunin: Pagkikilala at pagbigkas ng Layunin:Pagkikilala at pagbigkas nang wastoo Layunin:a. Pagsabi ng pagkakatulad/pagkakaiba gang sa gumagawa nito wastoo sa tung ng mga letrang Aa,Ee atsa tunog ng letrang Uu na nakapaloob sa ng mga letra/pantig/salita ayon sa anyo at hugis Paggamit ng magalang na Pananalita po/opo/ Ii na napakinggang seleksyong napakinggan b. Pagsasabi ng pagkakatulad/pagkakaiba ng hindi po sa pakikipag-usap sa matatanda Paggamit ng magalang na pananalita Paggamit ng magagalang po/opo/hindi po sa mga Katangiang Fisikal ng mga Pilipino ayon sa sa pasasalamat pakikipag-usap anyo at hugis ng mata,bibig,mukha at iba pa. BANGHAY-ARALIN WORKSHEETS Araw 4 Layunin: Pagbasa nang may katamtamang lakas ng boses, wastoo at malinaw na bigkas ng salita Pagbabakat ng sariling pangalan mula sa modelo BANGHAY-ARALIN WORKSHEETS Araw 5 Lingguhang Pagsubok BANGHAY-ARALIN WORKSHEETS Araw 4 Layunin: Pagkikilala ng pagkakatulad/ pagkakahawig ng bagay ayon sa kulay at pagpapatunog/pagbasa ng mga letrang Aa,Ee at Ii Pagbabakat ng putol-putol na guhit sa tulong ng daliri,tsok,krayola,at lapis BANGHAY-ARALIN WORKSHEETS Araw 5 Lingguhang Pagsubok BANGHAY-ARALIN BANGHAY-ARALIN WORKSHEETS WORKSHEETS Araw 4 Araw 4 Layunin: Pagbasa ng may katamtamang Layunin: Pagbakat ng mga hugis ng mga letra ng Lakas ng boses,wasto at maliwanag ang big- alfabetong natutuhan na kas ng mga salitang may mga letrang a,e,i, o at u Pagbakat ng sariling pangalan mula sa modelo. BANGHAY-ARALIN BANGHAY-ARALIN WORKSHEETS WORKSHEETS Araw 5 Araw 5 Lingguhang Pagsubok Lingguhang Pagsubok

Pag-uuri0uri ng magkatulad na katangiang Fisikal ng kapwa batang Pilipino. a.hayop.hu.bagay.at pook. Pagsulat ng Guhit na Pakurbang pakanan.at patinig na pinagsama na napakingang pan.Linggo 5 Araw 1 Layunin: Pagtukoy ng tunog at ang kaugnay na letra nito sa alfabeto Linggo 6 Araw 1 Layunin: Pagtukoy ng simulang tunog ng mga salitang napakinggan Linggo 7 Araw 1 Layunin: Pagtukoy ng huling tunog ng mga salitang napakinggan Linggo 8 Araw 1 Layunin: Pagsabi kung mga patinig ang tunog na napakinggan BANGHAY-ARALIN BANGHAY-ARALIN WORKSHEETS WORKSHEETS Araw 2 Araw 2 Layunin: Pagtukoy ng salitang ngalan ng tao.bagay. BANGHAY-ARALIN WORKSHEETS Araw 3 Layunin: Pagtukoy ng kulang/labis sa grupo ng mga bagay BANGHAY-ARALIN WORKSHEETS Araw 3 Layunin: Pagsabi ng bilang o dami ng bagay BANGHAY-ARALIN WORKSHEETS Araw 4 Layunin: Pagsulat ng guhit pakurbang paitaas BANGHAY-ARALIN WORKSHEETS Araw 4 Layunin: Pagguhit ng guhit na pakurbang pababa BANGHAY-ARALIN WORKSHEETS Araw 5 Lingguhang Pagsubok BANGHAY-ARALIN WORKSHEETS Araw 5 Lingguhang Pagsubok BANGHAY-ARALIN WORKSHEETS Araw 5 Lingguhang Pagsubok BANGHAY-ARALIN WORKSHEETS Araw 5 Lingguhang Pagsubok Linggo 9 Araw 1 Layunin: Pagtukoy ng tunog na katinig sa simula ng mga salita.hayop. bagay. Pag-uuri-uri ng magkakatulad na bagay ayon sa kulay. Pagbuo ng konklusyon na iba-iba ang katangiang Fisikal ng mga Pilipino BANGHAY-ARALIN WORKSHEETS Araw 4 Layunin. Pagsasabi ng Pagkakaiba ng mga Bagay b. Pagsagot ng mga tanong tungkol sa dekatinig ang napakinggan(una.Paggamit sa pangungusap napanhalip na Paggamit ng mga ssalitang ito.pakanan ng malaki at maliit na letrang Cc BANGHAY-ARALIN WORKSHEETS Araw 3 Layunin: a. BANGHAY-ARALIN WORKSHEETS Araw 2 BANGHAY-ARALIN WORKSHEETS Araw 2 Layunin:Paggamit nang wastoo sa pangungu.hayop. Linggo 10 Linggo 11 Linggo 12 Araw 1 Araw 1 Araw 1 Layunin: Pagsabi kung Alling tunog ng Layunin: Pagsasabi ng mga tunog na katinig Layunin.at pook na nagsisimula sa Layunin: Pag-uuri-uri kung ang salita letrang C na may tunog na /s/ at /k/. mga sa pagtukoy ng ngalan tao. ay ngalan ng tao. BANGHAY-ARALIN WORKSHEETS Araw 4 Layunin: Pagsulat ng guhit na pakurbang kaliwa.hayop at pook BANGHAY-ARALIN WORKSHEETS Araw 3 Layunin.pakaliwa at pakurbang pakaliwa at pakanan.gitna.at pook .bagay.talye ng kwentong napakinggan li) a. at laki b.iyan at iyon sa .hugis.Layunin: Paggamit ng mga panandang ang/ang sap ng ngalan ng tao.

kami.siya.ikaw.doc WORKSHEETS WORKSHEETS Araw 3 Araw 3 Araw 3 Layunin: a.kayo at sila panaong Ako.siya. Pagsagot ng mga tanong tungkol sa tugmang napakinggan Paggamit nang wastoo sa mga salitang panghalili sa mga bagay o hayop Linggo 14 Araw 1 Layunin: Pagtukoy ng mga salitang magkasing tunog na napakinggan Pagtukoy ng mga salitang nagsasaad ng kilos sa tulong ng llarawan/aksyon Linggo 15 Araw 1 Layunin: Pagbigkas ng magkasingtunog na mga salitang napakinggan Linggo 16 Araw 1 Layunin: Pagbigkas ng magkasintunog na mga salitang napakinggan . BANGHAY-ARALIN WORKSHEETS Araw 4 Layunin: Pagtukoy ng mga letra na nasa unahan/ gitna/hulihan ng pantig/salita Pagsulat ng maiikling pantig/salita BANGHAY-ARALIN WORKSHEETS Araw 5 Lingguhang Pagsubok Linggo 13 Araw 1 Layunin. Pagsasabi ng iba pang bumubuo ng Pamilyang Pilipino BANGHAY-ARALIN BANGHAY-ARALIN BANGHAY-ARALIN WORKSHEETS WORKSHEETS WORKSHEETS Araw 4 Araw 4 Araw 4 Layunin: Pagsulat ng stick figures Layunin: Pagsulat nang maayos ng Layunin: Pagbasa ng mga letra ng Alpabenatutuhang malaking letra ng alfabeto tong Filipino/pagpapatunog ng bawat letra.BANGHAY-ARALIN WORKSHEETS Araw 2 Layunin: Paggamit ng Panandang si/sina sa pagtukoy sa ngalan na tao.kayo at sila b.kami. BANGHAY-ARALIN WORKSHEETS Araw 2 Layunin: Pagggamit ng Panghalip na ako. a.Layunin: Pagbasa ng unang tingin ng Layunin: Pagsunod sa malakingg panuto ugnay mga pangalan(Labels) ng mga bagay/ na narinig b. paggamit ng mga panghalip-panao sa pagsasabi ng bumubuo ng Pamilya BANGHAY-ARALIN WORKSHEETS Araw 2 Layunin: Pagbasa ng mga salitang madalas na nakikita sa piligid Layunin: Pagsulat nang maayos sa malaking letrang K at iba pang letra ng alfabetong nakilala na pagtukoy ng mga bagay na pansarili BANGHAY-ARALIN WORKSHEETS Araw 2 Layunin. Paggamit ng ako.kami.siya.ikaw.ikaw. b. Pagsulat ng maayos na malaking letrang Al pabetong Pilipino BANGHAY-ARALIN WORKSHEETS Araw 5 Lingguhang Pagsubok BANGHAY-ARALIN WORKSHEETS Araw 5 Lingguhang Pagsubok BANGHAY-ARALIN WORKSHEETS Araw 5 Lingguhang Pagsubok BANGHAY-ARALIN WORKSHEETS Araw 3 Layunin: Pagsasagot ng mga tanong tungkol sa tugmang napakinggan Paggamit ng wastoong salita sa paghalili sa bagay at hayop. Pagbuo ng mga pantig/salita sa pagsasama-sama ng mga patinig at katinig Pagsulat nang maayos ngmalaki at maliit na letra ng alfabeto BANGHAY-ARALIN BANGHAY-ARALIN BANGHAY-ARALIN Worksheets\Linggo9 Araw2_1.tayo. Pagpili ng mga bagay na magka.kayo. at Bansa sila sa pagsasabi tungkol sa sarili at sa ibang tao.Pagtukoy ng ngalan ng mga Bayani sa llarawan sa klasrum.

hugis/anyo ng salita BANGHAY-ARALIN WORKSHEETS Araw 3 Layunin: Pagbasa ng mga bagong salita sa tutulong ng mga tunay na bagay/llarawan at hugis at anyo ng salita BANGHAY-ARALIN WORKSHEETS Araw 3 Layunin: Pagsagot sa mga tanong tungkol sa tugmang napakinggan Paggamit nang wastoo sa mga salitang panghalili sa mga bagay o hayop BANGHAY-ARALIN WORKSHEETS Araw 3 Layunin: Pagtukoy ng mga salitang magkasing tunog na napakinggan a. Pagtukoy sa pangungusap ng Layunin: Pagtukoy sa pangungusap ng mga Salimga salitang nagsasaad ng kilos tang nagsasaad ng kilos na ginagawa na b.BANGHAY-ARALIN WORKSHEETS Araw 2 Layunin: Pagtukoy ng mga letra na nasa unahan/gitna/hulihan ng pantig/salita Pagsulat ng maiikling pantig/salita BANGHAY-ARALIN WORKSHEETS Araw 2 Layunin: Pagbuo ng mga salita sa pagsasama-sama ng mga pantig Pagsulat nang maayos sa sariling pangalan BANGHAY-ARALIN BANGHAY-ARALIN WORKSHEETS WORKSHEETS Araw 2 Araw 2 Layunin:a. Paglahok sa mga gawaing may kinalaman sa wastoo at matalinong paggamit ng anyong tubig sa Bansa BANGHAY-ARALIN WORKSHEETS Araw 3 Layunin: Pagbasa ng mga bagong salita sa tulongng tunog ng tunay na bagay.pagtukoy ng mga salitang nagsasaad ng kilos b.Pagtulong sa pagpapaganda ng kapaligiran BANGHAY-ARALIN WORKSHEETS Araw 4 Layunin: Pagtukoy sa mga letra na nasa unahan/gitna/hulihan ng pantig/salita Pagsulat ng maiikling pantig/salita BANGHAY-ARALIN BANGHAY-ARALIN WORKSHEETS WORKSHEETS Araw 4 Araw 4 Layunin: Pagbuo ng mga salita sa pag Layunin: paguugnay ng maliit sa malaking sasama-sama ng mga pantig letra at pagsulat nang wastoo sa mga ito. Pagsulat ng maayos sa sariling pangalan BANGHAY-ARALIN WORKSHEETS Araw 5 Lingguhang Pagsubok BANGHAY-ARALIN WORKSHEETS Araw 5 Lingguhang Pagsubok BANGHAY-ARALIN WORKSHEETS Araw 4 Layunin: Pag-uugnay ng maliit na letra sa malaking letra at pagsulat nito nang wastoo BANGHAY-ARALIN WORKSHEETS Araw 5 Lingguhang Pagsubok BANGHAY-ARALIN WORKSHEETS Araw 5 Lingguhang Pagsubok s Linggo 17 Linggo 18 Araw 1 Araw 1 Layunin:pagtukoy ng mga salitangmagkasing Layunin: Pagtukoy ng salitang naiiba tun sa tulang napakinggan ang tunog sa pangkat Paggamit sa pangungusap/usapan ng mga salitang-kilos BANGHAY-ARALIN WORKSHEETS BANGHAY-ARALIN WORKSHEETS Linggo19 Araw 1 Layunin: Pagtukoy sa salitang naiiba ang tunog sa pangkat Paggamit sa pangungusap ng mga salitangkilos BANGHAY-ARALIN WORKSHEETS Linggo 20 Araw 1 Layunin: Pagsulat ng letra ng alfabeto ayon sa tunog na narinig Pagsasabi ng mga ginagawa araw-araw na ginaga mit ang mga salitang-kilos BANGHAY-ARALIN WORKSHEETS .llarawan.

Linggo 23 Araw 1 Layunin.Pagsasabi ng mga Gawaing nagbibigay saya/ katahimikan sa tahanan b.hayop.Pagsasagawa ng makakayang gawain sa pagtugon sa pangangailangan ng Pamilya BANGHAY-ARALIN BANGHAY-ARALIN WORKSHEETS WORKSHEETS Araw 4 Araw 4 Layunin: Pagbasa ng magkakaibang salita sa Layunin: Pagsusunod-sunod nang wastoo sa mga pangkat letra ayon sa bagong alfabetong Filipino Pagsulat ng pantig salitang binasa Pagsulat ng malalaki at maliliit na letrang Alfabeto BANGHAY-ARALIN WORKSHEETS Araw 5 Lingguhang Pagsubok BANGHAY-ARALIN WORKSHEETS Araw 5 Lingguhang Pagsubok BANGHAY-ARALIN WORKSHEETS Araw 5 Lingguhang Pagsubok LinggO 21 Araw 1 Layunin: Pagsagot sa mga tanong tungkol sa awit na napakinggan Linggo 22 Araw 1 Layunin: Pagsagot sa mga tanong tungkol sa seleksyong napakinggan.gitna.hulihan BANGHAY-ARALIN WORKSHEETS Araw 4 Layunin: Pagbasa ng magkakaibang salita sa pangkat Pagsulat nang wastoo sa pantig/salita na binasa BANGHAY-ARALIN WORKSHEETS Araw 5 Lingguhang Pagsubok BANGHAY-ARALIN WORKSHEETS Araw 3 Layunin: Pagsagot ng detalye ng kwento/seleksyong binasa Paggamit sa pangungusap o usapan ng mga salitang-kilos sa pagpapahayag ng mga bagay tungkol sa sarili BANGHAY-ARALIN WORKSHEETS Araw 3 Layunin: Pagsulat ng mga letra ng alfabeto ayon sa tunog ng narinig a.at pook naglallarawan ng Laki at kulay ng mga BANGHAY-ARALIN WORKSHEETS Araw 2 Layunin: Pagsasabi ng mga salitang naglalarawan ng laki at kulay ng mga Bagay .Araw 2 Layunin:Pagbibigay ng salitang-kilos Araw 2 Layunin: Pagbasa ng magkakaibang salita sa pangkat Pagsulat ng pantig/salitang binasa Araw 2 Araw 2 Layunin: Pagbasa ng magkakaibang salitang Layunin: Pgsusunod-sunod nang wastoo ng mga sa pangkat letra ayon sa bagong alfabetong Filipino Pagsulat ng pantig/salitang binasa Pagsulat nang wastoo sa malalaki at maliliit na letra ng alfabetong Pilipino BANGHAY-ARALIN BANGHAY-ARALIN WORKSHEETS WORKSHEETS Araw 3 Araw 3 Layunin: Pagbasa ng mgkakatulad na salita Layunin:Pagtukoy ng salitang naiiba sa pangkat ang huling tunog sa mga salitang napakinggan Paggamit sa pangungusap ng mga salitang-kilos BANGHAY-ARALIN WORKSHEETS Araw 4 Layunin: Pagsulat ng letra na nakikita sa simula. Pagbibigay ng inpormasyong nasa balitang napakinggan Linggo 24 Araw 1 Layunin: Pagbibigay ng mga informasyong nasa Balitang napkinggan BANGHAY-ARALIN WORKSHEETS Araw 2 Layunin: Pagtukoy ng mga salitang naglalarawan ng tao at hayop BANGHAY-ARALIN BANGHAY-ARALIN WORKSHEETS WORKSHEETS Araw 2 Araw 2 Layunin: Pagtukoy ng mga salitang Layunin: Pagsasabi ng mga salitang naglallarawan ng bagay.

bagay BANGHAY-ARALIN WORKSHEETS Araw 3 Layunin: Paghanap ng detalye na sumasa got sa mga tanong na sino.ano at saan BANGHAY-ARALIN BANGHAY-ARALIN BANGHAY-ARALIN WORKSHEETS WORKSHEETS WORKSHEETS Araw 3 Araw 3 Araw 3 Layunin: Paghahanap ng mga detalye Layunin: Paghanap ng mga detalyeng sumaLayunin: Pagsabi ng diwang nakapaloob na sumasagot sa mga tanong na Ano sagot sa mga tanong na kailan at bakit at saan BANGHAY-ARALIN WORKSHEETS Araw 4 Layunin: Pagsipi nang maayos ng mga salitang naglallarawan BANGHAY-ARALIN WORKSHEETS Araw 4 Layunin: Pagsulat ng maayos ng mga Salitang nagsasabi ng Laki at kulay BANGHAY-ARALIN WORKSHEETS Araw 4 Layunin: Pagsulat ng maayos ng mga salitang nagsasabi ng laki at kulay BANGHAY-ARALIN WORKSHEETS Araw 4 Layunin: Pagsipi nang maayos ng mga Salitang naglallarawan BANGHAY-ARALIN WORKSHEETS Araw 5 Lingguhang Pagsubok BANGHAY-ARALIN WORKSHEETS Araw 5 Lingguhang Pagsubok BANGHAY-ARALIN WORKSHEETS Araw 5 Lingguhang Pagsubok BANGHAY-ARALIN WORKSHEETS Araw 5 Lingguhang Pagsubok Linggo 25 Araw 1 Layunin: Pagbibgay ng mga salitang magkatugma at pamagat ng tulang napakinggan Pagsasabi ng mga salitang naglallarawan ng dami at bilang ng mga Bagay at Tao Linggo 26 Araw 1 Layunin: Pagsagot ng mga tanong tungkol sa kwentong napakinggan Pagtukoy ng mga salitanag nagsasaad ng pook/lugar Linggo 27 Araw 1 Layunin: Pagsasabi ng katangian ngg tauhan sa kwentong napakinggan Linggo 28 Araw 1 Layunin: Pagtukoy ng sanhi at bunga ng mga pangyayaring narinig BANGHAY-ARALIN BANGHAY-ARALIN BANGHAY-ARALIN BANGHAY-ARALIN WORKSHEETS WORKSHEETS WORKSHEETS WORKSHEETS Araw 2 Araw 2 Araw 2 Araw 2 Layunin: Pagbigay ng angkop na pamagat sa Layunin: Pagsunod-sunod ng mga Layunin: Mga ngaan ng Araw at buwan bilang Layunin: Paggamit sa pangunguasap ng kwentong binasa pangyayari sa kwentong binassa sa ng panahon ngalan ng mga araw at buwan bilang Pagsulat nang maayos ng mga salitang tulong ng mga pamatnubay sa tanong pang-abay nagsasabi ng dami o bilang BANGHAY-ARALIN WORKSHEETS Araw 3 BANGHAY-ARALIN WORKSHEETS Araw 3 BANGHAY-ARALIN WORKSHEETS Araw 3 BANGHAY-ARALIN WORKSHEETS Araw 3 .

Bagay. BANGHAY-ARALIN WORKSHEETS Araw 5 Lingguhang Pagsubok Layunin: Pagsasabi ng katangian ng mga tauhan sa komiks istrip na binasa Layunin: Pag-uugnay ng sanhi at bunga ng mga pangyayari sa seleksyong binasa BANGHAY-ARALIN WORKSHEETS Araw 4 Layunin: Paggamit ng malaking letra sa simula ng ngalan ng mga Araw at Buwan BANGHAY-ARALIN WORKSHEETS Araw 4 Layunin: Pagsulat ng malaking letra BANGHAY-ARALIN WORKSHEETS Araw 5 Lingguhang Pagsubok BANGHAY-ARALIN WORKSHEETS Araw 5 Lingguhang Pagsubok BANGHAY-ARALIN WORKSHEETS Araw 5 Lingguhang Pagsubok Linggo 29 Araw 1 Layunin: Pag-uulit ng usapan ng mga tauhang narinig Linggo 30 Linggo 31 Araw 1 Araw 1 Layunin:Pagtala sa mga sagot sa taLayunin: Pagbibigay ng paksa sa narinig na nong Batay sa narinig na kwento tula Paggamit ng at bilang salitang pangPagbuo ng payak na pangungusap ugnay ng dalawang ngalan ng Tao.Layunin: Pagtukoy sa binasa ng mga abay sa pagsasabi ng Lugar/Panahon sagot sa tanong na Literal Pagsulat ng mga parirala at pangungusap na may pang-ugnay na at BANGHAY-ARALIN WORKSHEETS Araw 2 Layunin: Pagbibigay ng angkop na wakas sa kwentong Binasa Paggamit ng Bantas Pananong sa pagsulat ng mga Pangungusap na Pananong BANGHAY-ARALIN WORKSHEETS Araw 3 Layunin: Pag-uugnay ng tauhan sa sinabi niya BANGHAY-ARALIN WORKSHEETS Araw 3 Layunin: Pagbigay ng sariling pahayag sa sitwasyon Pagtukoy kung ang Lipon ng mga sa- BANGHAY-ARALIN WORKSHEETS Araw 3 Layunin: Pagbibigay ng mga kaisipan na nasa kwentong narinig Layunin: Pagbibigay ng mga Payak na pa- BANGHAY-ARALIN WORKSHEETS Araw 3 Layunin: Pagtukoy ng katangian ng tauhan batay sa narinig na sitwasyon Pagbuo ng mga Pangungusap na Pautos/Pakiu- .Layunin: Pagsagot sa mga tanong tungkol sa alamat na napakinggan Paggamit sa pangungusap ng mga salitang naglallarawan BANGHAY-ARALIN WORKSHEETS Araw 4 Layunin: Pagsunod-sunod ng mga pangyayari sa kwentong may Llarawan Layunin: Pagsasagawa sa mga panutong napakinggan Pagtukoy ng mga salitan nagsasaad ng panahon BANGHAY-ARALIN WORKSHEETS Araw 4 Layunin: Pagsunod sa mga panutong nakalimbag Paggamit ng malaking letra sa simulang salita sa pangungusap/panuto.hayop o pook BANGHAY-ARALIN WORKSHEETS Araw 2 Layunin: Pagbibigay ng paksa ng tulang binasa Pagsipi ng mga Linya ng tula o tugma Linggo 32 Araw 1 Layunin: Pagbibigay ng sariling wakas batay sa kwentong narinig Pagbuo ng mga pangungusap na patanong BANGHAY-ARALIN BANGHAY-ARALIN WORKSHEETS WORKSHEETS Araw 2 Araw 2 Layunin: Paggamit ng mga gpariralang pang.

lita ay pangungusap o di-pangungusap ngungusap as pagsasalaysay sap BANGHAY-ARALIN WORKSHEETS Araw 4 Layunin: Pagsulat nang maayos sa mga pariralang pang-abay BANGHAY-ARALIN BANGHAY-ARALIN WORKSHEETS WORKSHEETS Araw 4 Araw 4 Layunin:Pagbibigay ng sariling palaLayunin:Paggamit ng malaking inihahatid gay o hula sa binasa ng binasa Pagsulat ng mga payak ng pangungu.Paggamit ng malaking letra at tuldok sap BANGHAY-ARALIN WORKSHEETS Araw 5 Lingguhang Pagsubok BANGHAY-ARALIN WORKSHEETS Araw 5 Lingguhang Pagsubok BANGHAY-ARALIN WORKSHEETS Araw 4 Layunin: Pagbibigay ng katangian ng tauhan ayon sa ginawa nito Paggamit ng tuldok bilang panapos na bantas sa mga pangungusap na pautos/pakiusap BANGHAY-ARALIN WORKSHEETS Araw 5 Lingguhang Pagsubok BANGHAY-ARALIN WORKSHEETS Araw 5 Lingguhang Pagsubok Linggo 33 Linggo 34 Araw 1 Araw 1 Layunin: Pagbibigay ng sariling Karanasan Layunin: Pag-uulit ng mahahalagang kaugnay ng narinig na kwento Pangyayari sa kwentong narinig Pagbuo ng mga pangungusap na padamdam Pagbuo ng mga pangungusap na nasa karaniwan at di-karaniwang Anyo BANGHAY-ARALIN BANGHAY-ARALIN WORKSHEETS WORKSHEETS Araw 2 Layunin: Pag-uugnay ng binasa sa sariling Karanasan Paggamit ng malaking letra at bantas na padamdam sa Pagsulat ng pangungusap ng padamdam BANGHAY-ARALIN WORKSHEETS Araw 3 Araw 2 Layunin: Pagbibigay ng buod ng kwentong binasa Pagsulat ng mga pangungusap na may ay at walang ay BANGHAY-ARALIN WORKSHEETS Araw 3 Layunin: Paghahambing ng mga tauhan mu.Layunin:Pagsunod sa hakbang ayon la sa kwentong narinig sa direksyon naririnig Pagbuo ng mga pangungusap na padamdam Paggamit ng iba't-ibang uri na pangungusap sa pagpapahayag BANGHAY-ARALIN WORKSHEETS BANGHAY-ARALIN WORKSHEETS .

Araw 4 Layunin: Paghahambing ng mga tauhan mula sa kwentong binasa pagsulat ng mga pangungusap na padamdam BANGHAY-ARALIN WORKSHEETS Araw 5 Lingguhang Pagsubok Araw 4 Layunin: Pagsagot sa mga tanong batay sa mapa Pagsulat ng maikling talata nang maayos at may wastoong palugit BANGHAY-ARALIN WORKSHEETS Araw 5 Lingguhang Pagsubok .