P. 1
Grade_4_TM

Grade_4_TM

|Views: 4,816|Likes:
Published by Rovie Despolo

More info:

Published by: Rovie Despolo on Nov 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/01/2015

pdf

text

original

I. Inaasahang Bunga

A. Mga Layunin
1. Pagbasa

Natutukoy ang mga detalyeng walang kaugna-
yan sa diwa ng binasa

Nakapagbibigay ng kasalungat na kahulugan ng
mga salita

2. Wika

Napapakinggan ang ideyang sang-ayon at suma-
salungat at natutukoy ang damdaming namama-
yani sa usapang napakinggan

Nagagamit ang mga panghalip panao sa pang-
ngalang hinahalinhan

3. Pagsulat

Naisusulat ang interpretasyon o impormasyong
inilalahad sa mga babala
4. Edukasyon sa Pagpapahalaga

Natutukoy kung paano pahahalagahan ang
kalinisan

B. Paksang Aralin

1. Mga Detalyeng Walang Kaugnayan sa Binasa
2. Kasalungat na Kahulugan ng mga Salita
3. Mga Panghalip Panao
4. Pagpapahalaga sa mga Babala
5. Pagpapahalaga sa Kalinisan
C. Pangmatagalang Pang-unawa
1. Maging sensitibo sa mga bagay na nagsisilbing
balakid sa ganda ng mga pangyayari.
2. Maging handa sa mga kataliwas na kahulugan o mga
pangyayari.
3. Matutuhan ang mga angkop na panalita sa mga pang-
ngalan.

Ang Manwal na ito ay para lamang sa gurong gumagamit ng Vibal CTLP. © 2010 Karapatang ari ng Vibal Publishing House, Inc. HINDI IPINAGBIBILI.

70

4. Maging handa sa tuwi-tuwina.
5. Matukoy ang kahalagahan ng kalinisan.

D. Mahahalagang Tanong
1. Bakit dapat tayong maging handa at sensitibo sa mga
bagay/pangyayaring nagsisilbing hadlang sa ating mga
gawain?
2. Paano mo sinusunod ang mga babala? Bakit mo ito
sinusunod?
3. Bakit dapat tayong maging malinis? Anu-ano ang
kahalagahan ng pagiging malinis?

II. Mga Katibayan sa Pagtataya

A. Produkto: Paggawa ng plakards tungkol sa mga babala
para sa kaligtasan ng kapaligiran

Pagganap: Gumawa ng plakards tungkol sa mga babala
para sa kaligtasan ng kapaligiran.

B. Katibayan sa Pagganap

Antas/Marka

Kraytirya sa Pagganap

4 – Napakahusay

Nakagawa ng maganda, malinis, at
maliwanag na plakards tungkol sa mga
babala para sa kaligtasan ng kapaligiran.

3 – Mahusay

Nakagawa ng maganda, malinis,
ngunit hindi maliwanag ang plakards
tungkol sa mga babala para sa kaligtasan
ng kapaligiran.

2 – Mahusay-husay

Nakagawa ng plakards ngunit hindi
maganda, hindi malinis, at hindi maliwa-
nag ang mensahe tungkol sa mga babala
para sa kaligtasan ng kapaligiran.

1 – Magsanay Pa

Hindi tapos ang ginawang plakards
tungkol sa mga babala para sa kaligtasan
ng kapaligiran.

C. Iba Pang Mga Katibayan

Mga Sagot sa Pagsasanay

III. Mga Gawain sa Pagkatuto

Unang Araw – PAGBASA

A. Panimula

1. Paghahanda

Iugnay ang dating kaalaman sa bagong aralin.

Itanong: “Paano natin malalabanan ang pagda-

mi ng basura?”

2. Paghahawan ng Balakid

Piliin sa loob ng panaklong ang wastong kahulu-
gan ng mga salitang italisado sa bawat pangungusap.
Bilugan ito.

1. Bawat isa sa atin ay dapat mabahala sa
patuloy na pagdumi ng paligid.

(magsaya, mag-alala, magalit)

2. Nakapipinsala sa kalikasan ang patuloy na
pagdami ng basura.

(nakasisira, nagpapaganda, nagpapasaya)

3. Nagkalat ang polusyong hindi maapula.

(makita, maamoy, mapigil)

4. Ang paglalakad ay maituturing na mabi-
sang paraan ng ehersisyo.

(epektibo, malakas, mahina)

5. Ang bakanteng lote ay dapat taniman ng
mga halaman.

(puno ng laman, walang laman, mataba)

3. Pagtatakda ng Layunin sa Pagbasa

Sagutin ang mga tanong sa Prediction Chart

nang pangkatan.

Ang Manwal na ito ay para lamang sa gurong gumagamit ng Vibal CTLP. © 2010 Karapatang ari ng Vibal Publishing House, Inc. HINDI IPINAGBIBILI.

71

Mga Tanong

Ang Hula Namin

Tunay na Nangyari

1. Anong mga paraan
ang dapat nating
gawin upang mai-
wasan ang pagdami
ng basura?

2. Paano ka manga-
ngampanya laban sa
pagdami ng basura?

B. Paglinang

Pagsubaybay ng guro sa pagbasa nang tahimik ng
kwento. Balikan at talakayin ang mga tanong sa Prediction
Chart.
C. Pagpapalalim

Pag-uulat ng pangkat sa mga isinagot nila sa Predic-
tion Chart.
Ipasagot ang mga tanong sa aklat, pp. 110-111.
Talakayin ang Mga Detalyeng Walang Kaugnayan sa
Binasa, p. 112.
Ipasagot ang Magsanay, pp. 112-113.
Pag-usapan ang Kasalungat na Kahulugan ng mga
Salita.
Ipasagot ang Magsanay A at B, p. 113.

D. Paglalapat

Pagsulat sa Pansariling Journal

Petsa: _______________

Mga natutuhan sa aralin – Sumulat ng isa o
dalawang pangungusap tungkol sa paksa.
Lagda: ______________

Ikalawang Araw – WIKA AT PAGSULAT

A. Paghahanda

1. Balik-aral sa tulang binasa.
2. Pagbasa ng isinulat sa pansariling journal

B. Paglinang

1. Talakayin ang aralin sa Wika, p. 114.
2. Ipaliwanag ang lagom ng aralin sa bahaging Tandaan,
p. 114.
C. Pagpapalalim

1. Ipagawa ang Magsanay A, B, at C, p. 115.
2. Karagdagang Pagsasanay
A. Palitan ng panghalip panao ang mga salitang
may salungguhit sa pangungusap. Isulat ang
sagot sa patlang.

_____ 1. Si Sophia ay kamag-aral ko.

_____ 2. Sina Yeoj, Yev, at Yezhxia ay magka-
kapatid.

_____ 3. Ako, si Joey, at si Eugene ay mama-
masyal sa mall.

_____ 4. CJ, ___ ba ang makakapareha ko sa sayaw?

_____ 5. Ang kotseng pula ay sa tatay, nanay,
at akin.
B. Buuin ang bawat pangungusap. Punan ang pat-
lang ng wastong panghalip panao. Gawing pat-
nubay ang mga salitang nasa panaklong upang
maibigay ang wastong sagot.
(ang mga bata)

1. ___ ay masasayang
naglalaro.
(ako, ikaw, tayo) 2. Mahalin ___ ang ating
mga magulang.
(ako, ikaw, siya) 3. ___ ay mga Pilipino.
(Si Gng. Luces) 4. ___ ay isang guro.
(nina Sandy,

5. Ang bahay _____ ay
malayo.

Joshua, at Lorie)

Ang Manwal na ito ay para lamang sa gurong gumagamit ng Vibal CTLP. © 2010 Karapatang ari ng Vibal Publishing House, Inc. HINDI IPINAGBIBILI.

72

C. Buuin ang talata. Punan ng wastong panghalip
panao ang mga patlang.
Alam 1

_____ nagbago na 2

___. Itinata-

pon na 3

____ ang mga 4

____ pinagkainan sa

basurahan di tulad ng dati na wala 5

____ paki-

alam. Nais 6

____ makatulong sa pagpapanatili

ng kalinisan at kaayusan ng 7

_____ paligid.

D. Pagsulat

1. Pagtalakay sa Kasanayan
Talakayin ang kasanayan sa Pagsulat, p. 116.
2. Ipasagot ang Magsanay A, B, C, at D, pp. 117-118.
3. Karagdagang Pagsasanay

Isulat nang maayos at mas wastong porma ng
titik ang kahulugan ng nakalarawang dayagram.

1.

2.

3.

4.

5.

E. Pagpapahalaga

Paggamit ng Katibayan sa Pagtataya at Katibayan

sa Pagganap

Ikatlong Araw – UGNAYAN

A. Paghahanda

1. Balik-aral sa tema ng aralin na nasa advance organizer.
Ipaliwanag: “Kaugaliang maganda, simulan ha-

bang bata pa.”
2. Pag-uugnay ng nilalaman ng tekstong binasa sa tema
ng aralin

B. Pagtalakay

1. Pag-uugnay ng tema sa sariling buhay
Iugnay ang temang “Kaugaliang maganda,
simulan habang bata pa” sa sariling buhay.
2. Pagsagot ng pagsasanay sa aklat, p. 119
3. Karagdagang Pagsasanay

Magtala ng iba pang paraan na magagawa mo
upang mapigil ang iba’t ibang uri ng polusyon.

C. Pagpapalalim

1. Magtala ng magagandang kaugalian upang malaba-
nan ang pagdami ng basura.
2. Bumuo ng awit, jingle, rap na tumutukoy ng kam-
panya laban sa basura.

D. Pagpapahalaga

Sagutin ang rubric.

Oo

Hindi

1. Napapanahon ba ang tema ng nabu-
ong jingle o rap?

2. Nagbibigay ba ng mensahe laban sa
mga basura ang nabuong rap?

3. Masaya ba ang himig ng inilapat sa
awit?

4. Nakapagtala ba ng magagandang
kaugalian na dapat gawin upang mai-
wasan ang pagdami ng basura?

5. Nakabuo ba ako ng awit, jingle, o rap
na tumutukoy ng pangangampanya
laban sa basura?

Ikaapat na Araw – PAKIKINIG

A. Paghahanda

1. Pag-uugnay ng dating kaalaman sa paksang iparirinig
2. Pagbibigay ng panuntunan sa pakikinig ng kwento

Ang Manwal na ito ay para lamang sa gurong gumagamit ng Vibal CTLP. © 2010 Karapatang ari ng Vibal Publishing House, Inc. HINDI IPINAGBIBILI.

73

B. Paglalahad

Iparinig ang kwentong ito:

Malinaw, malayang umaagos ang tubig sa ilog
ng Barangay Masaya sa isang distrito ng Maynila mga
ilang taon na ang nakalipas. Ito ang kinalulugdan ng
mga tao noon. Subalit ngayon ay nagbago na. Bakit
kaya?

“Napakabaho ng ilog,” ang wika ni Leo. “Puro
basura at may patay pang hayop. Nakakasuka.”
“O, paano? Itatapon ba natin ang dala nating
basura rito?” wika naman ni Greg. Sige, itapon na na-
tin diyan. Sama-sama na silang mabulok sa ilog,” sabi
ni Teody. “Huwag na,” sabi ni Leo. “Kawawa naman
ang ilog. Dadagdag pa ang dumi ng basurang dala
natin. Di ba napag-aralan nating panatilihing mali-
nis ang kalikasan. Ibalik na lang natin ang sako ng
basura at hintayin ang pagdating ng trak ng basura.
Doon na lang natin itapon,” nakokonsensyang wika ni
Leo. “Nandito na tayo e itapon na natin. Kung ayaw
mo, ikaw na ang magbuhat pabalik sa bahay,” wika ni
Teody. “Nais lang ni Kuya Leo na makatulong sa pa-
glinis ng kapaligiran. Kaya tama siya. Maawa tayo sa
ilog. Sige tutulungan kita sa pagbuhat ng sako, Kuya,”
wika ni Greg.

Sagutin ang mga tanong:

1. Sinu-sino ang magtatapon ng basura?
2. Natuloy ba nilang itapon ang basura sa ilog?
Bakit?
3. Sino ang nagtatalo kung itatapon o hindi ang
basura?
4. Sino ang sumasang-ayon? sino ang sumasalu-
ngat?
5. Anong damdamin ang namamayani sa mga tau-
han sa kwento?

C. Pagpapalalim

Makinig ng dula sa radyo. Pakinggan kung anong
ideya ang sumasang-ayon at sumasalungat. Tukuyin ang
damdaming namamayani rito.
D. Pagpapahalaga sa Pagsulat sa Journal

Petsa: _______________

Mga natutuhan sa aralin – Sumulat ng isa o
dalawang pangungusap tungkol sa paksa.
Lagda: ______________

E. Karagdagang Pagsasanay

Magsaliksik ng isang dula o kwento sa inyong aklat.
Isulat ang mga ideyang sumasang-ayon at sumasalungat.
Tukuyin ang damdaming namamayani rito.

IV. Kagamitin/Resorses

Batayang aklat, pp. 110-119

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->