LISTAHAN NG MGA ARALIN / LUNSARANG TEKSTO SA FILIPINO GRADE 7 (K-12

)

PAALALA SA GURO: • Sundin ang pagkakasunod-sunod ng mga aralin na nasa Gabay ng Guro • Hangga’t walang ibinibigay na kautusan na nagsasabing gamitin ang “Ibong Adarna” para sa Ikalawang Markahan, huwag itong tatalakayin. Sundin ang nasa gabay ng guro. SISTEMA NG PAGMAMARKA Kaalaman Proseso o Kasanayan 25% Pag-unawa Produkto/Perpormans 30% Kabuuan…………...100% IKALAWANG TAON (2010 SEC gamit ang UbD) PAALALA SA GURO: • Sundin ang pagkakasunod-sunod ng mga aralin: Unang Markahan: TULA Ikalawang Markahan: FLORANTE AT LAURA Ikatlong Markahan: BALAGTASAN Ikaapat na Markahan: DULA • Kung anong mga aralin ang nakahanay sa Gabay sa Pagtuturo sa bawat genre, ito an g sundin batay sa tamang pagkakasunod-sunod ng mga genre sa itaas. SISTEMA NG PAGMAMARKA Kaalaman Proseso o Kasanayan 25% Pag-unawa Produkto/Perpormans 30% Kabuuan…………...100% MGA KOMPETENSING LILINANGIN SA PAGSUSURI NG FLORANTE AT LAURA 1. Nakikilala at nasusuri ang akda batay sa mga tiyak na katangian nito. 1.1 Nasusuri ang akda batay sa pagkakabuo nito. • pagsunod sa bahagi bilang awit • pagsunod sa banghay ng isang awit • pagsunod sa istruktura ng awit 1.2 Nakapagpapahayag ng pansariling pananaw tungkol sa pagkakabuo ng akda ali nsunod sa tatlong bahagi ng isang awit 1.3 Nakapagbabahagi sa klase ng pagsang-ayon at pagsalungat sa mga ideyang m ay kinalaman sa mga bahagi ng awit bilang akdang pampanitikan 1.4 Nasusuri ang banghay batay sa: • kaugnayan sa sariling karanasan • mga suliranin at solusyon • sariling paglalagom • sariling interpretasyon 2. Napahahalagahan ang akdang pampanitikan batay sa mga dati ng kaalaman 2.1 Nasusuri ang mga tiyak na kabanata sa pamamagitan ng: • pagbibigay ng opinyon sa mga pangyayaring inilahad • pag-uugnay sa mga pangyayari sa aktwal na karanasan 15% 30% 15% 30%

• pag-uugnay sa mga pangyayari sa mga karanasan ng iba • pagbibigay solusyon sa mga suliraning inilahad • pag-uugnay ng suliranin sa aktwal na suliranin 2.2 Nakabubuo ng lagom ng kabanatang binasa sa tulong ng mga kaugnay na karan asan 2.3 Naiuugnay ang akda sa mga tiyak na karanasan ng sumulat 3. Napahahalagahan ang akda batay sa mga tiyak na detalye 3.1 Nakabubuo ng pansariling konklusyon sa kabisaan ng ginawang wakas 3.2 Naibibigay ang mga punong kaisipan sa bawat kabanata sa tulong ng pamagat 3.3 Nakapag-uuri-uri ng mga ideya/kaisipang inilahad sa akda • panlipunan • pampamilya • pampamahalaan • pansimbahan 3.4 Napahahalagahan ang paraan ng pagsasalaysay na ginamit ng may-akda • dayalog • monolog • tuwirang pagsasalaysay 4. Nasusuri ang akda sa pamamagitan ng iba’t ibang pana naw pampanitikan 4.1 Naihahanay ang mga tiyak na pangyayari sa akda sa mga aktwal na pangyaya ri sa kasaysayan ng bansa 4.2 Natutukoy ang pagkamakatotohanan ng mga pangyayari sa akda 4.3 Nasusuri ang akda sa romantesismong pagtingin 4.4 Naihahanay ang mga tiyak na bahagi ng akda sa pananaw klasisismo 4.5 Nasusuri ang pagka-naturalistik ng akda 4.6 Natutukoy ang mga tiyak na bahagi na nagpapatunay ng humanistikong karak ter ng akda 4.7 Nakabubuo ng mga matulaing imahe batay sa mga tiyak na bahagi IKATLONG TAON (BEC) 1. 2. 3. 4. 5. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. UNANG MARKAHAN Sa Aking mga Kabata Luha ng Buwaya Jaguar Walang Panginoon Pagsulat ng Liham Paanyaya IKALAWANG MARKAHAN Noli Me Tangere IKATLONG MARKAHAN Ang Guryon Sa Bagong Paraiso Sa Tabi ng Dagat Sa Lupa ng Sariling Bayan Dekada 70 (Buod ng Nobela/Pelikula) IKAAPAT NA MARKAHAN Ang Guryon Sa Bagong Paraiso Sa Tabi ng Dagat Sa Lupa ng Sariling Bayan Dekada 70 (Buod ng Nobela/Pelikula)

SISTEMA NG PAGMAMARKA SA FILIPINO Maiikling pagsusulit…….............................. 15% Markahang Pagsusulit…………………..…. 20% Partisipasyon / Pakikilahok sa Klase.…….... 25% Pagganap ………………………………….. 25% (pag-uulat, pagsasadula, panggagagad, pakikipagtalo, atbp.) Proyekto …………………………………… 15% (komposisyon, lingguhang awtput na pasulat, ulat-aklat) Kabuuan……………………100%

MGA PANGKALAHATAN AT TIYAK NA KOMPETENSI SA PAGSUSURI NG NOLI ME TANGERE 1. Napauunlad at napayayaman ang karanasan sa pamamagitan ng akda upang makap agpalawak ng kaisipan at pananaw sa buhay 1.1 Nasusuri ang akda batay sa isang tiyak na bahagi ng kasaysayan ng bansa/d aigdig 1.2 Naihahanay ang akda sa mga tiyak na isyung panlipunan batay sa ispesifik na panahon 1.3 Nasusuri ang akda batay sa mga umiiral na pilosopiyang pandaigdig 1.4 Nasusuri ang akda batay sa kaugnayan nito sa karanasan ng sumulat 1.5 Nasusuri ang akda batay sa istilo ng istruktura tulad ng: • pagsunod sa anda ng epiko • pakikipagkapwa-texto • pagpapaliguy-ligoy • paggamit ng dalawahang oposisyon • pagkapanitikan 2. Nalilinang ang kahusayang maging mapanuri sa akdang binasa 2.1 Nakikilala at nasusuri ang akda batay sa magkakaugnay at lohikong pagkaka sunud-sunod ng mga pangyayari 2.1.1 Nabibigyang-puna ang kabanata bilang siyang simula ng banghay • pagpapakilala sa mga pangunahing tauhan • paghahanda sa mambabasa tungkol sa napipintong suliranin 2.1.2 Nasusuri ang tiyak na kabanata bilang bahagi na nagpapahayag ng tumitindi ng galaw • maiigting na pangyayari na may kinalaman sa pangunahing tauhan 2.1.3 Nabibigyang-puna ang tiyak na kabanata na tumutukoy sa kasukdulan tungo s a kakalasan ng nobela • pagkilala sa pinakamaigting na bahagi 2.1.4 Nabibigyang-puna ang bahaging nagpapahiwatig ng wakas ng nobela • naging resolusyon sa mga suliranin 2.2 Nasusuri ang akda batay sa masining na paglalarawang pantauhan 2.2.1 Nabibigyang-puna ang pagkamakatotohanan ng tauhan batay sa: • kilos • paniniwala • saloobin • pilosopiya • gawi • paninindigan 2.3 Napahahalagahan ang akda batay sa mga tiyak na pamantayang pampanitikan 2.3.1 Nakabubuo ng kritikal na pagpapasya batay sa: • epektibong paggamit ng tunggalian • epektibong paggamit ng matatalinghagang kaisipan

• epektibong paggamit ng mga tayutay • epektibong paggamit ng mga simbolo 3. Nailalapat ang mga tiyak na teoryang pampanitikan sa pagsusuri sa akda 3.1 Nasusuri ang akda batay sa pagka-klasisismo nito sa tulong ng mga bahagin g nagpapahayag ng: • katotohanan • kagandahan • kabutihan 3.2 Nasusuri ang akda batay sa pananaw naturalismo sa tulong ng mga bahaging nagpapakita ng: • kapaligirang karumal-dumal • pangyayaring kasuklam-suklam • paglalabanan ng tao para mabuhay 3.3 Nasusuri ang akda batay sa pananaw realismo sa tulong ng mga bahaging nag sasaad ng: • makatotohanang kaisipan • pagbabago ng tauhan • makatotohanang pangyayari 3.4 Nasusuri ang akda batay sa pananaw feminismo sa tulong ng mga bahaging na gpapakita ng mga pangyayaring may kinalaman sa mga tauhang babae 3.5 Nasusuri ang akda batay sa pananaw eksistensyalismo sa tulong ng mga baha ging kinakakitaan ng: • pagkamakapangyarihan ng tao sa kanyang sarili • pananagutan ng tao sa kanyang pagpapasya • kalayaan ng taong mag-isip

IKAAPAT NA TAON (BEC) 1. 2. 3. 4. 5. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. UNANG MARKAHAN Paalam sa Pagkabata Pagislam Panambitan Babang Luksa Miliminas IKALAWANG MARKAHAN El Filibusterismo IKATLONG MARKAHAN Aanhin Ninyo ‘Yan Plop! Click! Tahanan ng Isang Sugarol Kay Stella Zeezhandelar Ama IKAAPAT NA MARKAHAN Maganda Pa ang Daigdig Timawa Tundo Man ay May Langit Din Titser

SISTEMA NG PAGMAMARKA SA FILIPINO Maiikling pagsusulit…….............................. 15% Markahang Pagsusulit…………………..…. 20% Partisipasyon / Pakikilahok sa Klase.…….... 25% Pagganap ………………………………….. 25% (pag-uulat, pagsasadula, panggagagad, pakikipagtalo, atbp.)

Proyekto …………………………………… 15% (komposisyon, lingguhang awtput na pasulat, ulat-aklat) Kabuuan……………………100%

MGA PANGKALAHATAN AT TIYAK NA KOMPETENSI SA PAGSUSURI NG EL FILIBUSTERISMO 1. Nailalapat ang mga kasanayan at kaalamang pampanitikan sa pagsasagawa ng i sang masining na pagsusuri 1.1 Nabibigyang-reaksyon ang presentasyong lohikal ng akda 1.1.1 Nabibigyang-puna ang simula ng akda sa tulong ng kagandahan ng simu la • nagpapakilala sa tauhan • naghahanda sa mga mambabasa sa napipintong suliranin 1.1.2 Nabibigyang-reaksyon ang istilo sa pagpapatindi ng galaw sa tulong ng mga maiigting na bahagi 1.1.3 Nasusuri ang bahaging nagpapakita ng kasukdulan at kakalasan ng kwe nto 1.1.4 Nabibigyang-reaksyon ang istilo sa pagwawakas 1.1.5 Nakikita ang kaugnayan ng simula sa wakas 1.2 Nasusuri ang pagkapanitikan ng akda sa pagpapahalaga sa paggamit ng mga si mbolo 1.2.1 Napipili ang mga tiyak na bahaging nagpapakita ng iba’t ibang simbolo 1.2.2 Nabibigyang-reaksyon ang pagkakagamit ng mga simbolo sa kasiningan ng akda 1.2.3 Natutukoy ang bisa ng pagkakagamit ng mga simbolo 1.2.4 Nabibigyang-puna ang paghahanay ng mga simbolo sa mga tiyak na kaba nata 1.3 Nasusuri ang akda batay sa paraan ng paglalarawang-tauhan 1.3.1 Nakikilala ang mga makatotohanang tauhan batay sa : • kilos • gawi • pananalita • paniniwala • mga opinyong inilahad • kinahinatnan 1.3.2 Nakapagpapatunay ng pagkadi-makatotohanan ng tauhan batay sa: • kilos • pananalita • gawi • paniniwala • mga opinyong inilahad • kinahinatnan 1.3.3 Nabibigyang-reaksyon ang ugnayan ng mga tauhan sa : • bawat isa • sa lipunan 2. Nagagamit ang mga batayang kaalaman at mga pamantayan sa pagsasagawa ng is ang masining na pagsusuri 2.1 Nasusuri ang akda batay sa mga tiyak na katangian nito 2.1.1 Nabibigyang-patunay ang ginamit na tunggalian 2.1.2 Nabibigyang-reaksyon ang istilo ng may-akda sa paraan ng presentasy on batay sa: • pagkapanitikan ng akda • pakikipagkapwa-texto ng akda • paggamit ng makatotohanang tauhan • paglalahad ng mga karunungan 2.2 Nailalapat ang mga kaalaman sa iba’t ibang teoryang pampanitikan sa pagsusur

i 2.2.1 a 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6

Nakapagpapatunay sa tulong ng mga bahagi sa pagka-klasisismo ng akd Nasusuri ang akda batay sa pananaw romantesismo Naihahanay ang pananaw realismo sa pagsusuri sa akda Napatutunayan sa tulong ng ilang bahagi ang pagka-feminismo ng akda Nagagamit ang ilang pananaw eksistensyalismo sa pagbasa sa akda Napahahalagahan ang akda sa pananaw naturalismo