KOMUNIKASYON

Arjohn V. Gime, MAT

Page 1

Komunikasyon

•Ay pagpapahayag, paghahatid at pagbibigay o pagtanggap ng mensahe sa mabisang paraan; isang pakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng mga hudyat ng wika.

•Nagmula sa salitang Latin na communis na ang ibig sabihin ay “ibinabahagi”
•Ito ay PROSESO ng PAPADALA at PAGTANGGAP ng mensahe sa pamamagitan ng mga simbolikong cues na maaring berbal at di berbal.

Page 2

Uri ng Komunikasyon
(1) Intrapersonal
• Ito ay tumutukoy sa komunikasyong pansarili. Sangkot dito ang pagiisip, pag-alala at pagdama, mga prosesong nagaganap sa internal nating katauhan.

(2) Interpersonal
• Ito naman ay tumutukoy sa komunikasyong nagaganap sa pagitan ng dalawang tao o sa pagitan ng isang tao at maliit na pangkat. Malaking bahagdan ng komunikasyong nagaganap sa ating lipunan ang nasa uring ito. Ang uri ng komunikasyong ito ang humuhubog ng ating ugnayan o relasyon sa ating kapwa.
Page 3

(3) Pampubliko
• Ito naman ay tumutukoy sa komunikasyong nagaganap sa pagitan ng isa at malaking pangkat ng mga tao. Ang isang tagapagsalitang nagtatalumpati sa harap ng mga tagapakinig ay
nakikipagtalastasang pampubliko.

(4) Komunikasyong Mass Media
• Kabilang dito ang pelikula, telebisyon, radyo, pahayagan at mga aklat. Sa pamamagitan nito ay naaliw, nakababatid, nahihikayat.

Page 4

(5) Komunikasyon Interkultural
• tumutukoy sa pagitan ng mga taong nabibilang sa iba‟t ibang kultura, kabilang na din ang iba‟t ibang kultura na matatagpuan sa isang bansa. • De Vito, “Lahat ng anyo ng komunikasyon (maliban sa intrapersonal) ay maituturing na komunikasyong interkultural dahil sa tayo ay patuloy na nakikipagtalastasan sa ibang taong nabibilang sa ibang kultura o mga taong naiiba ang paniniwala at mga gawi sa ting nakagisnan o nakagawian.

Page 5

• Gumawa ng isang dula-dulaan gamit ang iba‟t ibang uri ng komunikasyon. (isang setting lamang ang gagamitin)

Page 6

Katangian ng Komunikasyon

(1) Ang komunikasyon ay isang proseso
• isang proseso ang komunikasyon na kinapapalooban ng marami pang proseso. Hindi lamang ito kinasasangkutan ng pagpapadala at pagtanggap ng mensahe. (Ano ang mensaheng ipapadala?Paano niya ito ipapadala? Paano isasaayos?ano-anong salita ang gagamitin?ano ang inaasahang reaksyon sa tagatanggap?)

(2) Ang proseso ng komunikasyon ay dinamiko
• nagbabago ang komunikasyon dahil sa naiimpluwensyahan ito ng oras, lugar, mga pangyayari at mga taong sangkot sa proseso.
Page 7

(3) Ang komunikasyon ay komplikado
• Kapag ang dalawang tao ay nag-uusap, ang kanilang komunikasyon ay naiimpluwensyahan ng: a. persepsyon sa sarili b. persepsyon niya sa kanyang kausap c. iniisip niyang persepsyon ng kanyang kausap sa kanya at d. ang tunay na persepsyon ng kanyang kausap sa kanya. Gayundin ang kanyang kausap ay may persepsyon din tulad nito.

(4) Mensahe, hindi kahulugan, ang naipadadala/natatanggap sa komunikasyon
• Kapag nagpadala ang isang tao ng mensahe sa pamamagitan ng salita, maari itong magkaroon ng iba‟t ibang pakahulugan.
Page 8

(5) Hindi tayo maaring umiwas sa komunikasyon
• Kahit hindi pa tayo magsalita, nakikipagtalastasan tayo sa ating kapwa. „NO MAN IS AN ISLAND‟

(6) Laging may dalawang uri ng mensahe sa proseso ng komunikasyon
• mauuri sa mensaheng pangnilalaman o mensaheng panlinggwistika (berbal) at mensaheng relasyunal o mensaheng di berbal na nagpapahiwatig ng iyong damdamin o pagtingin sa kausap.
Page 9

Gawain

• Pangkatan: Gumawa ng isang dula-dulaan na nagpapakita ng komunikasyon na nakapaloob ang iba’t ibang uri ng komunikasyon. (Isang (1) setting lamang ang gagamitin)

Page 10

Pagsusulit (1-10)

Page 11

Proseso ng Komunikasyon
• Nagpapadala ng mensahe
– Kasanayan – Ugali – Kaalaman – Kalagayang panlipunan – Kalinangan

• Mensahe • Daluyan (Channel) • Tumatanggap ng Mensahe
Page 12

Page 13

Ano ang kahulugan mo sa..

MODELO

Page 14

Modelo ng Komunikasyon
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Modelo ng Berlo (SMR) Modelo ni Aristotle sa Pag-eekowd ng Mensahe Modelo ni Schramm Modelong Kontekstwal-Kultural Modelo ng Transaksyong Komunikasyon Interaktib na Modelo ng Komunikasyon Shanon-Weaver Mathematical Model Helical Model of Communication Ruesch and Bateson Functional Model
Page 15

Modelo ng Berlo (SMR)
• Linear ang proseso ng modelong ito. • Binibigyang diin ang proseso mula sa pinanggalingan (S) patungo sa tagatanggap (R). • Ipinahihiwatig na ang mensahe o ang pagpapadala at pagtanggap ay nakadepende sa enkowding at dekowding.
Page 16

Modelo ni Aristotle sa Pag-eekowd ng Mensahe
• Sa kahit anong diskurso (pasalita o pasulat), ito ay may aplikasyon sa mensahe na kailangang tuklasin, isaayos at bihisan bago ihatid.

Page 17

Modelo ni Schramm

• Bawat kasangkot ay may kani-kaniyang field of experience na maaring makaapekto sa komunikasyon. • The more sender and receiver share common field of experience, the more tendency for their communication to be effective.
Page 18

Modelong Kontekstwal-Kultural

• Ang konteksto at kultura ang sentral na elemento sa siklikal na proseso ng komunikasyon.

Page 19

Modelo ng Transaksyong Komunikasyon
• Tinutukoy sa modelong ito ang salik na nakakaapekto sa pinanggalingan at tagatanggap ng mensahe at kung paano nililimitahan o hinuhubog ng daluyan ang mensahe.

Page 20

Interaktib na Modelo ng Komunikasyon
• Ang interkasyon ng pinanggalinan at tagatanggap ay nakasalalay sa mensahe, daluyan, kaligiran, pidbak at mga sagabal.

Page 21

Shanon-Weaver Mathematical Model

• Sa modelong ito, ang bisa ng aktong pangkomunikasyon ay nakasalalay sa wastong kalkulasyon ng mga salik na nakaaapekto rito.

Page 22

Helical Model of Communication

• Sa modelong ito, inilalarawan ang impluwensayang nagaganap sa isang tao, sa komunikasyon. (ang nakaraan (past) ay ang pinag-uugatan ng mga pagbabago sa komunikasyon sa kasalukuyan (present) at ang kasalukuyan (past) ay ang batayan ng infinite na hinaharap.
Page 23

Ruesch and Bateson Functional Model
• Ang function o tungkulin ng komunikasyon ay binibigyang-diin:
• • • • Antas 1: Intrapersonal Antas 2: Interpersonal Antas 3: Pangkatan Antas 4: Kultural

• Habang tumataas ang antas ay mas dumarami ang taong sangkot sa apat na gawain: pagsusuri (E), pagpapadala (S), pagtsatsanel (C) at pagrerekord.
Page 24

Sa kabuuan…
• Masabing ang..
– Nagpapadala ng mensahe – Mensahe – Daluyan o tsanel ng mensahe – Tagatanggap ng mensahe – Tugon o pidbak – Mga potensyal na sagabal sa komunikasyon ay………………
Page 25

Page 26

Mga Krayterya

KAILANGAN NG PAGSULONG 75%-81  Hindi gaanong handa sa pagbigkas/pagsadula/pag-uulat Hindi malinaw na nasagot ang mga tanong sa gawain (paguulat) Walang reaksyon at kinakitaan ng pagkabagot ang tagapakinig Palamya-lamya ang kilos at galaw May pakikipag-ugnayan ngunit mailap ang mata, magalaw ang ulo at katawan habang bumibigkas/nagsasadula/naguulat Walang ekspresyon ang mukha habang bumibigkas/nagsasadula/naguulat 

KASIYA-SIYA 82%-87% Handa ngunit kakikitaan ng bahagyang kaba sa pagbigkas/pagsadula/pag-uulat Malinaw na nasagot ang mga tanong sa gawain (pag-uulat) Bahagyang nahihikayat ang tagapakinig, nagbibigay ng reaksyon at nakikiisa damdamaing ipinahahayag Bahagyang naipakita ang kakanyahang pantanghalan sa pagtindig, natural na pagkilos at pagkumpas Hindi konsistent sa pakikipagugnayan sa tagapakinig Hindi konsistent sa pagpapakita ng ekspresyon ng mukha 

NAPAKAHUSAY 88%-95% Handing-handa sa pagbigkas/pagsadula/pag-uulat at may tiwala sa sarili Malinaw na nasagot ang mga tanong sa gawain (pag-uulat) Lubos na nahihikayat ang tagapakinig, nagbibigay ng reaksyon at nakikiisa sa damdaming ipinahahayag Lubos na naipakita ang kahusayan sa kakanyahang pantanghalan sa pagtindig, natural na pagkilos at pagkumpas May mabisang pakikipag-ugnayan sa tagapakinig Naipakita ang angkop na ekspresyon ng mukha

KAHANDAAN 50%

 HIKAYAT 30%  

 

 

TINIG 10%

Hindi angkop ang paglalapat ng tinig sa damdamin o kaisipan ng binibigkas/isinasadula/iniuulat (paglakas o paghina) Hindi maliwanag ang pagbigkas ng mga salita Hindi malinaw ang pagbibitiw ng mga salita

Nalapatan nang angkop na tinig ang damdamin o kaisipan ng binibigkas/isinasadula/iniuulat

Mahusay na nalapatan nang angkop na tinig at damdamin o kaisipan ng binibigkas/isinasadula/iniuulat

 BIGKAS 10% 

 

May ilang salitang maliwanag ang  pagbigkas (6-10) Hindi gaanong matatas at  malinaw ang pagbibitiw ng mga salita

Maliwanag ang pagbigkas ng mga salita Matatas at malinaw ang pagbibitiw ng mga salita

Page 27

Gawain

• Gumuhit ng sariling modelo batay sa mga napag-aralang mga modelo ng komunikasyon. • Ipaliwanag ang sariling modelo ayon sa pananaw rito.

Page 28

Mga Krayterya

KAILANGAN NG PAGSULONG 70%-79
 Hindi sapat ang kaalaman o impormasyon tungkol sa paksa/balangkas Maligoy at di ganap na kasiyasiyang basahin ang paksa Hindi angkop ang pamagat Walang panimula at pangwakas na pangungusap Kulang sa kaisahan at kaugnayan ang mga pangungusap Hindi maayos ang organisasyon ng ideya May limitadong paggamit ng salita May kahinaan sa paggamit ng mga bahagi ng pananalita (1115) Mahirap unawain ang mga pangungusap Malimit na paggamit ng “at” at “pagkatapos” Maraming mali (11-15) sa mga sumusunod o pagbaybay ng salita o malaking titik o bantas o palugit o anyo ng pagkakasulat Mahirap basahin dahil hindi maayos at malinis ang pagkakasulat 

KASIYA-SIYA 80%-87%
Sapat ang kaalaman o impormasyon tungkol sa paksa/balangkas Kawili-wili at kasiya-siyang basahin ang paksa Angkop ang pamagat May angkop na simula at pangwakas na pangungusap May kaisahan at kaugnayan ang mga pangungusap tungkol sa paksa Maayos ang pagkakalahad ng ideya May sapat na paggamit ng mga salita Kakaunti lamang ang mali sa paggamit ng mga bahagi ng pananalita (6-10) May maayos na pagkabuo ng mga pangungusap May 1-2 magkakarugtong na pangungusap May 6 hanggang 10 mali sa mga sumusunod: o pagbaybay ng salita o malaking titik o bantas o palugit o anyo ng pagkakasulat Malinis ngunit hindi lahat ay maayos ang pagkakasulat ng mga pangungusap 

NAPAKAHUSAY 88%-95%
May malawak na kaalaman at impormasyon tungkol sa paksa/balangkas Maayos at lubos na kasiya-siyang basahin ang paksa Makatawag-pansin ang pamagat May magandang panimula at pangwakas na pangungusap Maayos ang pagkakabuo ng mga pangungusap Mahusay ang pagkakalahad ng ideya May mayamang bokabularyo Limitado o walang mali sa paggamit ng mga bahagi ng pananalita May wasto at angkop na pagkakabuo ng mga pangungusap Sapat ang haba ng bawat pangungusap

NILALAMAN (Paksa o ideya) 30%

  

  

  

ORGANISASYON (Pagkakabuo o paglalahad ng ideya) 30%


  PAGGAMIT NG WIKA  20% (Talasalitaan/Bahagi ng Pananalita    MEKANIKS AT PRESENTASYON

  

   

  

20%

(Sangkap sa Pagsulat)

Wala o may mangilan-ngilang kamalian (1-5) sa mga sumusunod: o pagbaybay ng salita o malaking titik o bantas o palugit o anyo ng pagkakasulat Malinis at maayos ang pagkakasulat ng talata at may sariling disenyo ng plano sa pagsulat

Page 29

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.