Hilagang

Asya

Hilagang Asya
• Ang nasyonalismo ng mga mongol
ay nailuwal ng isang mabangis na
uri ng lupain na taiga, tundra, at
steppe
• Sa kanilang kasaysayan, parang
isang kontradiksyon kung paanong
ang
isang
mapayapang
pamamaraan ng pamumuhay gaya
ng pagpapastol ay naiuwi sa
pakikidigma ng mga Mongol

Taiga

Tundra

Steppe

• Mayayaman ang mga kalapit-rehiyon
gaya ng Silangan at Timog Asya, kung
kaya nilusob nila ito sa panahon ni
Genghis Khan
• Ang Tuluyang pagkakaisa ng mga
Mongol sa ilalim ng pamumuno ni
Genghis Khan ay maituturing na rurok
ng pag-unlad ng nasyonalismo ng
mga Mongol
• Ang sumunod pang mga panahon ay
pagtatangka na lamang na ibalik ang
mga pagkakaisang ito at panatilihing

Genghis
Mongols

Khan

• Ang Silangan at Timog Asya ay sa
gitna ng dalawang higanteng mga
estado ng Russia at China na
nakapalibot sa kanya
• Sa halip na makabalik sa dati nitong
ningning ng pagiging isang imperyo,
ang Hilagang Asya ay nauwi na
lamang sa mga kumpul-kumpol na
mga republika o rehiyong autonomo

• Tila hindi sapat ang nasyonalismo
upang papag-isahin silang muli tulad
ng ginawa ni Genghis Khan noong
unang
panahon
ng
kanilang
kasaysayan
• Gayunpaman, hindi nawala ang
pangarap na magkaisa muli bilang
isang lahi
• Patunay ang pagkabighani mila sa
maging popular na prinsipyo ng
panMongolism bilang isang pangarap