Dama ng halos kabuuan ng asya ang igting

ng imperyalismo at kolonyalismong kanluranin Malawak ang aspekto ng
 Pulitika  Kabuhayan  Pamumuhay  Lipunan ng mga asyano

Nangangahulugan ng pagmamahal sa bayan Pagkakatanto ng isang nilalang o lahi na mahalagang ipagtanggol ang kanyang bansa laban sa panlulupig ng mga banyaga Kamalayan ng isang lahi na sila ay may iisang kasaysayan, wika at pagpapahalaga *Sa Asya: nagsilbing isang matibay n areaksyon laban sa imperyalismo at kolonyalismo

Hindi napasailalim sa kanluraning kolonyalismo ang Silangang Asya dahil hindi tahasang sinakop bilang kolonya ang bansa rito Maigting ang imperyalismong ipinamalas ng mga kanluranin

2 Rebelyong bunga ng imperyalismong kanluranin Rebelyong Taiping  Naghimagsik noong dekada 1850 laban sa Manchu na hinangad pabagsakin  Pinangunahan ni Hong Xiuquan na ihangad iluklok ang sarili bilang emperador ng isang bagong dinastiya na tinatawag nyang T’ai P’ing o Great Peace  May impluwensyang kristyanismo ang rebelyong ito na naghangad baguhin ang tradisyon

Rebelyong Boxer
 

Noong 1900, sumuporta sa mga Manchu at bumatikos sa mga mapaghimagsik at mapagsamantalang kanluranin Tinawag itong “Rebelyong Boxer” dahil ito ay isang grupo ng naghihimagsik na kasapi sa samahang Boxer Harmony Fists at karaniwan sa kanila ay sanay sa gymnastic exercise

2 magkatiwalas na ideolohiya sa China.  Ideolohiya?

 pangunahing nagsulong ng demokrasya at republikanismo sa

China.  Siya ang tinaguriang “Ama ng Republikang China”  Nangampanya siya para palakasin at pag-isahan ang Tsino san harap ng mga suliranin para hindi matulad sa mga Warlord

3 Prinsipyo ng nasyonalismo, demokrasya at kabuhayang pantao

Mahalaga ang pantay-pantay na pag-aari ng lupa  Regulation ng puhunan  Hindi kailangan ng tungalian ng mga uri  Pagkakasundo  Konsiliasyon *sa pamamagitan ng kanyang liderato, gabay at mga prinsipyo naitatag ang Republika ng China noong oktubre 10, 1911 at naitatag din ang partidong kuomintang o Natiolinalist Party noong 1912  Sa pamamagitan ni Sun Yat sen, si Chiang Kai shek ang pumalit na lider kuomintang. Pag katapos nyang talunin ang mga Warlords, hinarap naman nya ang mga kumonista ni Mao Ze dong

Sa Unibersidad ng Peking nabuo ang

talakayang grupo sa Marxism Marxism- isang ideolohiya kumonismo na galing sa Russian *naniniwala sila sa bourgeois at proletariat. Lahat ay magiging pag-aari ng estado

 Isa sa mga eatyudante na nagpasimula ng Marxism sa China

at isang mangbubukid  Siya ang nagtatag ng Partido Kumonista sa shanghai ng dumating ang mga Russian adviser mula sa Canton  Unti-unting lumakas ang kilusang komunista at pinalaganap nila ang Marxism  Dahil sa lumakas ang kilusang komunismo, ipinagbawal ito ni Chiang Kui shek upang mapanatili ang partido nasyonalista  Naglunsad siya ng kampanya laban sa mga komunista. Marami ang nadakip at namatay  Ngunit naka takas siya at nagtungo sa Kiangsi kung saan nagtatag siya ng kumonistang gobyerno  Ang pagtakas nila ay tinawag na Long March dahil sa layo ng kanilang nilakad at maraming nasawi dahil sa hirap at gutom

 Nagkaron ng United Front ang mga komunista at mga

nasyonalista ng salakayin ng Hapones ang China. Hindi rin nagtagal ang United Front at hiwalay na nilabanan ng mga komunitang at komunista ang mga Hapones. Ito ay natapos lamang pagkatapos ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig  Subalit pagkatapos ng digmaan muling naglaban ang komunista at nasyonalista. Ang nasyonalista ay tinulungan ng United States. Ang kumonista naman ay tinulungan ng Russia at ng mga masang Tsino dahil sa katiwalian ni Chiung Kai Shek.  Nagwagi ang mga kumonista at nagtatag ng “People’s Republic of China”. Sa Peking na pinamumunuan ni Mao Zedong. Tumakas sila Chiang Kai Shek patungong Taiwan at nagtatag ng pamahalaang nasyonalista o Republic of china

• Naganap ang unang pagpasok ng mga kanluranin sa Japan

• • • •

noong panahon ng Shogunatong Tokugawa nang dumating ang mga dayuhang misyonero sa China. Tinutulan ng mga Shogunato sa pagpasok ng kristyanismo kahit na gusto nila ang kalakalan ng kanluranin dahil may magiging epekto raw ang kristyanismo sa lipunan at kultura nila Sa pagpasok ng mga kanluranin, nagbigay ng edict o kautusan si Shogun Ieyasu na patayin ang mga kristyanismong misyonero Isinara ang Japan sa mga Kanluranin sa utos ng Tukogawa. Tinawag itong sakoku o pagsasara ng daungan Sa pagdating ni Commodore Matthew Penny noong 1853, muling nagbukas ang Japan Bumagsak ang pamahalaang shogunato at nagatlaga muli ng emperador Si Mutsuhito ang iniluklok na bagong emperador 14 taong gulang pa lang siya

• Tinawag na Meiji Restoration ang pagkakaluklok sa kanya • Dahil sa pagkakaluklok sa kanya, niyakap ng Japan ang

impluwensyang kanluranin at sumailalim ito sa modernisasyon • Ang isang mahalagang pagbabago sa Japan ay ang reorganisasyon ng pamahalaan batay sa 1889 konstitusyon na ang modelo ay ang saligang batas ng Germany • Pinalakas ang hukbong militar at ang hukbong pandagat at ang mga institusyon ng pamahalaan, nag imbita ng mga dayuhang eksperto atiskolar ng Japan at pinaturuan ang mga iskolar at batang intelektwal na Hapones • Iniangkop ng mga Hapones ang kanilang kultura art mga institusyon, pati ang agham at teknolohiya, sa modelong kanluranin upang mapalakas at maisulong ang kanilang bansa