Ralph Joseph de Guzman Paksa: palakumpasang 2 ay tinatawag na cut time ito ay may dalawangkumpas sa bawat sukat, at bawat 2 hating

nota ay tumatanggap ng isang kumpas. Layunin: sapagtatapos ng klase ang mga mag-aaral ay: 1. Masabi ang ibig sabihin ng 2 o Cut time 2 2. Ay maiibibigay ang halaga ng mga nota at pahinga sa palakumpasang 2 2 3. Magawa ang palukumpasang 2 sa pamamagitan ng ibat ibang galaw ng katawan 2 4. Makabuo ng isang sukat sa cut time gamit ang pag-guhit ng mga nota o pahinga. Lunsarang Awit : “Parang Hari” key of G 2 2 “Up and down together” key of D 2 2 Kagamitan: Tsart ng awit Tsart ng pagkumpas ng 2 2 music player at speaker

Pamamaraan: Panimulang Gawain 1. Balik-aral: ipakanta ang “Parang Hari” habang tinatapik ang pulso 2. Pagsasanay: a. ipa-awit ang iskalang G b. ipatapik ang hulwarang ritmo: A.

B.

Panlinang na Gawain: 1.Pagganyak: itanong 1. Kung sa isang pagdiriwang, ang tampok nabisita ay isang hari,paano siya sasalubungin? Anu ang inyong gagawin 2. magbigay ng mga bagay na kadalasan ay laging dalawa ( hal. Mata). 2. Ituro ang lunsarang awit 3. ipakilala ang kumpas na 2 2

pagtapik. Ipalagay ang mga nota na kailangan sa mga sumusunod na hulwaran: 5. Ipagawa ang hulwarang ritmo sa ibat-ibang kilos ng katawan ( pagpadyak. Magpabuo ng hulwarang ritmo. pagpitik at pag lakad) C. ang bawat sukat ay may_____ na kumpas 2 Tumatanggap ng isang kumpas ang ________ nota .Ralph Joseph de Guzman 4. Paglalahat: Sa palakumpasang 2.