Fokus ng Pandiwa

Instrumental

Instruental
• - paksa ang ginamit upang magawa ang kilos Hal.
Ang basahan ay ipinamunas niya sa mesa.

Ipinang-

Pinang-

Mga pangungusap na ginamitan ng fokus ng pandiwa sa instrumental
• Ay! Sorry! Pinansulat ko ang ballpen kanina, pero hindi ko alam kung saan nalagay. • Ang damit mo ay ipinampunas ko sa mga kasangkapan, marumi kasi. • Ipangtawag mo ang sellfone ng kasama mo, para makahingi ng tulong.