Gawain: Paglalarawan at Pagsusuri Pangalan: Realino, Jose Mari Carmelo G.

Namuncura Petsa: Hulyo 10, 2012 Taon at Pangkat: 7 Guro: G. Tan

Paglalarawan ng Bangang Manunggul
AngBangangManunggul 1. Buo ba ang banga? 2. Ano ang hugis nito? 3. May mga butas ba sa katawan ng banga? 4. Ano ang itsura ng takip? 5. Ano ang disenyo sa katawan ng banga? 6. Ilan ang nakasakay sa bangka? Ano ang ayos ng mga nakasakay? 7. Ano ang masasabi mo tungkol sa kakayahan ng mga sinaunang Pilipino? Paglalarawan Oo, buo ang banga. bilohaba Wala

Mukha itong baong nakabaligtad at may bangka sa itaas na may nakasakay na dalawang tao. May mga guhit na nakakurba sa itaas na bahagi ng banga. Dalawa ang nakasakay sa bangka. Ang nasa likod ay may hawak na sagwan at ang nasa harap ay nakaupo lamang at naka-ekis ang mga kamay sa dibdib. Sila ay mahuhusay at malikhain.

Inililibing ang mga bangkay sa tabi ng kanilang bahay at kung pinuno naman ang namatay. inililibing ang mga bangkay sa ilalim ng bahay o balkon o sa kung saan mang lugar nila ito ipinaglaan. Pangalawang paglibing naman ang paglagay ng mga buto ng bangkay sa banga paglipas ng isang taon o higit pa. Saan inilalagay ang bangkay upang ilibing? Sa bangka inilalagay ang bangkay. Pinaglalamayan ng apat na araw bago ilibing sa bangka na nagsisilbing kabaong/ataul at ilalagay sa ilalim ng bahay o balkon. .Para sa Manunggul 2 Pagsipi ng Sulatin ukol sa Bangang Manunggul AngBangangManunggul Saan inililibing ang bangkay? Paano ang proseso ng Paglilibing? Paglalarawan Sa loob ng bangang manunggul.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.