SABBATH SCHOOL BIBLE STUDY GUIDE Tagalog

LIKSIYON

10

Marso 2 - 8

Ang Pagiging Katiwala at ang Kapaligiran

Sabado ng Hapon
Basahin Para sa Pag-aaral sa Linggong Ito: Awit 8; Gen. 2:15; Apoc. 4:11;
Exodo 20:8–11; 1 Corinto 16:19, 20.

Talatang Sauluhin: ““Sila’y binasbasan ng Diyos at sa kanila’y sinabi ng Diyos, ‘Kayo’y
magkaroon ng mga anak at magpakarami, punuin ninyo ang lupa at supilin ninyo ito. Magkaroon kayo ng pamamahala sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa himpapawid, at sa bawat bagay na may buhay na gumagalaw sa ibabaw ng lupa?” (Genesis 1:28).

A

ng mundong tinitirhan natin ay isang regalo ng pag-ibig mula sa Diyos na Lumikha,

mula sa Kanya na “gumawa ng langit, ng lupa, ng dagat at ng mga bukal ng tubig” (Apocalzpsis 14: 7). Sa loob ng sangnilikhang ito ay inilagay Niya ang tao, sadyang inihanda para makipagrelasyon sa Kanya mismo, sa ibang tao, at sa nakapalibot na daigdig. Sa gayon, bilang mga Adventista, pinaniniwalaan natin na ang pangangalaga’t pagpapaunlad nito ay napakalapit na kaugnay ng ating paglilingkod sa Kanya .... “Dahil ang kahirapan ng tao at ang pagkasira ng kapaligiran ay magkaugnay, nangangako tayo na pagbubutihin ang kalidad ng buhay para sa lahat ng tao. Ang ating mithiin ay isang maipagpapatuloy na paglago ng mga mapagkukunan habang nasasapatan ang pangangailangan ng tao .... “Sa pagtatalagang ito ay pinagtitibay natin ang ating pagiging katiwala ng sangnilikha ng Diyos at naniniwala na ang kabuuang pagkakasauli sa dating kalagayan nito ay malulubos lang kapag ginawa nang bago ng Diyos ang lahat.” -Hinalaw mula “Caring For Creation-A
Statement on the Environment by the General Conference of Seventh-day Adventists."
1

SABBATH SCHOOL BIBLE STUDY GUIDE Tagalog

LINGGO

Marso 3

Ang Pamamahala ay Ibinigay

A

yon sa Genesis 1:26, ang pamamahala ni Adan ay hanggang sa lahat

ng iba pang nilikha-sa dagat, sa lupa, at sa himpapawid. Kasama sa pamamahala ang ideya ng pamumuno o pagkakaroon ng kapangyarihan sa mga nilalang na ito. Walang sinasabi tungkol sa pamamahala sa mga puwersa ng kalikasan mismo kundi lang sa mga nilalang. At ayon sa talata, ang pamumunong ito’y pambuong daigdig. Si Adan talaga ay magiging pinuno ng lupa. Basahin ang Awit 8. Ano ang tugon ni David sa karangalang ibinigay Anong ibig sabihin na tayo y binigyan ng kaluwalhatian at karangalan,” lalo na sa konteksto na ang tao ay binigyan ng pamamahala sa lupa? _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ Ayon sa Genesis 2:19, ang isa sa mga unang tungkulin ni Adan ay ang pangalanan ang mga hayop. Ang mga pangalan ay may malaking kabuluhan sa panahon ng Biblia. Ang pangalan mo ang kumakatawan sa iyo at kadalasan, sa posisyon mo. Ang karapatang magpangalan sa mga ibon at hayop ay pagpapatunay sa posisyon ni Adan bilang pinuno ng mga hayop. Basahin ang Genesis 2:15. Sa anong mga paraan mo nakikitang hayag ang prinsipyo ng pagiging katiwala rito? ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ Kay Adan ay itinalaga ang tungkuling pangalagaann ang Halamanan, pangasiwaan ito, at tingnan ang mga pangangailangan nito. Ang Hebreong ugat na smr na isinalin ditong “ingatan ito” ay madalas na nangangahulugang “bantayan” o “protektahan” Ang halamanan ay regalo kay Adan, isang kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos, at si Adan ngayon ay binigyan ng responsibilidad dito, isa pang halimbawa ng pamamahalang natanggap ni Adan sa panahon ng Paglalang. Paano dapat maapektuhan ng ating pagkaunawa sa Diyos bilang Manlalalang, o mas lalo na ng ating pagkaunawa sa kuwento ng Paglalang mismo ang mga paraan ng pagturing natin sa kapaligiran? Bakit dapat tayong maprotektahan ng pagkaunawa natin sa mga bagay na ito mula sa malubhang kawalang-pakialam o di kaya’y kataliwas nito, sa panatikong debosyon dito?
2

SABBATH SCHOOL BIBLE STUDY GUIDE Tagalog

LUNES

Marso 4

Pangangalaga sa Iba Pang mga Nilalang
“Sapagkat bawat hayop sa gubat ay Akin, ang hayop sa libong mga burol” (Awit 50:10). Ano sa talatang ito ang bumabanggit sa paksa ng ating pagiging katiwala ng lupa? ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ Basahin ang Apocalipsis 4:11. Paanong ang talatang ito’y radikal na kataliwas ng karaniwang ateistikong palagay tungkol sa sangnilikhang walang lumikha,isang paglalang na lumitaw sa pamamagitan lang ng pagkakataon? ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

A

ng paglalang sa mga hayop ay hindi aksidente o pahabol na isipan. Sadya silang nilalang

ng Diyos. Kalooban Niya na si1a’y lumitaw, at ang prinsipyong ito ang dapat na gumabay sa pagtrato natin sa kanila (tingnan din ang Exodo 23: 5, 12; Kawikaan 12:10; Lucas 14:5). Sa katunayan, ang pagmamalupit sa mga hayop at kawalang-malasakit sa pagdurusa nila ay malaganap na kinikilalang sintomas ng diperensya sa personalidad. Maraming organisasyon ang naitatag para isulong ang mabuting pagtrato sa mga hayop, at dapat lang. Gayunma’y kasabay nito, may mga taong sumusobra naman sa paggigiit na ang tao ay hindi likas na mas mahalaga kaysa mga hayop, kung kayat ang tao ay di dapat bigyan ng higit na pagtrato. Ito, sa maraming paraan, ay isang takbo ng isipan na maaasahang dadaloy mula sa modelong ebolusyon ng pinagmulan ng tao. Dahil kung tutuusin, kung tayo at ang mga hayop ay naghiwalay lang dahil sa panahon at pagkakataon, bakit tayo dapat maging espesyal kaysa sa kanila? May isang pilosoper pa ngang nakipagtalo na ang isang manok, o kahit isang isda, ay may higit pang “ pagkatao” kaysa isang fetus sa bahay-bata o kahit sa bagong silang na sanggol. Gaano man parang katawa-tawa ang mga ideyang ito, makukuha ang mga ito, nang may katamtamang lohika, mula sa ateistikong ebolusyon ukol sa pinagmulan ng tao. Siyempre ang ganyang mga ideya ay hindi sinusuportahan ng Kasulatan. Ang tao ay may espesyal na katayuan sa panukala ng Diyos taliwas sa mga hayop. (Tingnan ang Genesis 3:21, Exodo 29:38, Levitico 11:3.) Ilagay ang sarili mo sa isipan ng isang ateistang ebolusyonista at pag-isipan ang mga dahilan kung bakit iniisip mong ang mga hayop ay di dapat tratuhin nang mababa sa mga tao. Ano ang dapat sabihin nito sa‘yo kung gaano kahalaga ang ating mga palagay sa pagtatakda ng kalalabasan ng ating iniisip?
3

SABBATH SCHOOL BIBLE STUDY GUIDE Tagalog

MARTES

Marso 5

Ang Sabbath at Ang Kapaligiran

G

aya ng nakita na natin, ang konsepto ng pagiging katiwala, sa konteksto ng paraan ng

pangangalaga natin sa ating planeta, ay tuwirang nakatali sa Paglalang. Ang mga pananaw natin sa Paglalang ay makakaimpluwensya sa ating mga pananaw kung paano dapat tayo makikiugnay sa Sangnilikha. Para sa iba, ang Sangnilikha ay dapat pakinabangan, gamit, o pagnakawan pa nga sa anumang antas na kinakailangan para masapatan ang mga sarili nating hangarin at kagustuhan. Kataliwas nito, ang iba naman ay sinasamba na ang mga nilikha mismo (tingnan ang Roma 1:25). At nariyan din ang biblikal na pananaw na dapat magbigay sa atin ng balanseng pagkaunawa kung paano tayo makikitungo sa mundong nilikha ng Pangmoon para sa atin. Basahin ang Exodo 20:8-11. Anong makikita natin sa kautusang ito na kaugnay ng pagiging katiwala? _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ “Ibinukod ng Diyos ang ikapitong araw na Sabbath bilang isang alaala at patuloy na tagapagpagunita sa Kanyang malikhaing gawa at pagkakatatag sa daigdig. Sa pagpapahinga sa araw na iyan, pinagtitibay ng mga Seventh-day Adventist ang espesyal na pagkadama sa relasyon sa Lumikha at sa Kanyang nilikha. Ang pangingilin ng Sabbath ay nagdiriin sa kahalagahan ng ating pagkakasanib-sanib sa kabuuang kapaligiran.”-Hinalaw mula sa “Caring for Creation-A Statement on the Environment.” Sa pagturo sa atin sa katotohanan na tayo at ang mundong tinitirhan natin ay nilikha ng Diyos, ang Sabbath ay isang palagiang paalaala na tayo’y hindi lubusang nagsasariling nilalang na kayang gawin ang anumang gusto natin sa iba at sa mtmdo mismo. Dapat tayong turuan ng Sabbath na tayo’y talagang mga katiwala, at ang pagiging katiwala ay may kaakibat na responsibilidad. At gaya ng makikita natin sa utos mismo, kasama sa responsibilidad ktmg paano natin tinatrato yung mga nasa “ilalim” natin. Isipin kung paano mo tinatrato ang ibang tao, lalo na yung mga nasa ilalim ng pamamahala mo. Tinatrato mo ba sila nang patas, may paggalang, at kagaanan ng loob? O sinasamantala mo ang kapangyarihang meron ka sa kanila? Kung iyang huli, tandaan mong balang araw ay mananagot ka sa mga kilos mo.

4

SABBATH SCHOOL BIBLE STUDY GUIDE Tagalog

MIERKULES

Marso 6

Katiwala ng Ating Kalusugan

G

aya ng nakita natin sa buong tremestreng ito, ang orihinal na Paglalang ng Diyos ay

“mabuti,” “napakabuti” pa nga. Lahat ng bagay at nilalang ay nanggaling sa kamay ng Lumikha nang perpekto. Walang sakit, karamdaman, kamatayan. Kataliwas ng modelo ng ebolusyonna ang karamdaman, sakit, at kamatayan ay bahagi ng pinakaparaan ng paglalang-ang mga ito’y nangyari lang pagkatapos ng Pagkakasala, pagkatapos ng pagpasok ng kasalanan. Kaya, tanging sa konteksto lang ng kuwento ng Paglalang puwede nating mas maunawaan ang turo ng Biblia tungkol sa kalusugan at kagalingan. Basahin ang 1 Corinto 6:19, 20. Ano ang responsibilidad natin sa Diyos tungkol sa pangangalaga ng ating katawan? _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ Ang ating katawan ay behikulo ng ating utak, at sa pamamagitan ng ating utak nakikipag-usap ang Banal na Espiritu sa atin. Kung gusto nating makipag-ugnayan sa Diyos, kailangang alagaan natin ang ating katawan at utak. Kung inaabuso natin ang ating katawan, sinisira natin ang ating pisikal at espirituwal. Ayon sa mga talatang ito, ang buong paksa ng kalusugan mismo, at kung paano natin iniingatan ang ating katawan, na “templo ng Diyos” ay isang moral na usapin, isang isyu puno ng walang hanggang kahihinatnan. Ang pangangalaga sa ating kalusugan ay isang mahalagang bahagi ng ating relasyon sa Diyos. Malinaw na may mga aspeto ng ating kalusugan na di natin makokontrol, Lahat tayo’y may mga depektibong genes, lahat tayoý lantad sa mga di-nalalamang kemikal o iba pang nakakapinsalang ahensya, at lahat tayo’y nasa panganib na magkaroon ng pisikal na kapinsalaan na maaaring makasira sa ating kalusugan. Alam ng Diyos ang lahat ng ito. Pero sa abot makakaya natin, dapat nating gawin ang pinakamabuti natin para mapanatili ang ating katawan na ginawa sa larawan ng Diyos. “Huwag ipagwalang-bahala ng mga nagsasabing maka-Dios ang kalusugan ng katawan, at lokohin ang kanilang sarili na hindi kasalanan ang kawalangpagtitimpi, at hindi makakaapekto sa kanilang espirituwalidad. May malapit na pagdadamayan sa pagitan ng pisikal at moral na likas. Ang pamantayan ng katangiang moral ay naiaangat o kaya’y naibababa ng mga ugaling pisikal... Anumang kaugalian na hindi nagsusulong sa nakakalusog na pagkilos sa sistema ng tao ay nagpapababa sa mga mas mataas at mas marangal na kakayahan.” Ellen G. White, THE REVIEW AND HERALD, Enero 25, 1881.

5

SABBATH SCHOOL BIBLE STUDY GUIDE Tagalog

HUWEBES

Marso 7

Mga Prinsipyo ng Pagiging Katiwala

A

ng bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawing buhat sa itaas,

na nanggagaling sa Ama ng mga ilaw, na sa Kanya ay walang pag-iiba, o anino man ng pagbabago” (Santiago 1:1 7). Paano nakakatulong ang mga talatang ito na ilagay ang pundasyon ng konsepto ng pagiging katiwala na nakabase sa Biblia? ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ Madalas nating naiisip na ang pagiging katiwala ay tungkol sa pera. Gayunman, gaya ng nakita natin sa linggong ito, higit pa riyan ang sangkot sa pagiging katiwala. Subalit pera man o mga problema sa kapaligiran o sarili nating kalusugan ang pinag-uusapan natin may mga prinsipyong sangkot sa pagiging mabuting katiwala, mga prinsipyong ang pinakapundasyon ay ang Paglalang ayon sa inilarawan ng Genesis. Sa huli dahil ang Diyos ang ating Manlalalang at dahil lahat ng meron tayo ay regalo Niya, obligado tayo sa harap Niya na maging mabubuting katiwala ng anumang ipinagkatiwala sa atin. Basahin ang Mateo 25:14-30 para makita kung paano inilalarawan ng talinghagang ito ang mga gantimpala ng pagiging mabuting katiwala. Ano ang mensahe ng talinghagang ito tungkol sa mga prinsipyo ng pagiging katiwala sa pangkalahatan? _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ “Sa Kanyang mga lingkod ay ipinagkatiwala ni Cristo ang Kanyang mga ari-arian” mga bagay na dapat gamitin para sa Kanya Ibinigay Niya sa bawat tao ang kanyang Gawain. Bawat isa’y may kanyang lugar sa walang hanggang panukala ng langit. Bawat isa ay dapat gumawa sa pakikipagtulungan kay Cristo para sa ikaliligtas ng mga kaluluwa. Hindi mas tiyak ang lugar na inihahanda para sa atin sa makalangit na tahanan kaysa sa espesyal na lugar na itinalaga sa lupa kung saan tayo dapat gumawa para sa Diyos.” Ellen G White, CHRIST’S OBJECT LESSONS, pp. 326-327 Ano ang ginagawa mo sa mga talentong ipinagkatiwala sa ‘yo (tandaan mo-lahat ng mabutmg bagay ay galing sa “Ama ng makalangit na liwanag”) Anong mga pagpili ang puwede mong gawm na makakatulong sa iyong gamitin ang mga kaloob na ito sa mas mabutmg serbisyo sa gawain ng Panginoon”?

6

SABBATH SCHOOL BIBLE STUDY GUIDE Tagalog

BIERNES

Marso 8

Karagdagang Pag-aaral: “Ang mga tagasunod ni Cristo ay tinubos para sa
Paglilingkod. Itinuturo ng ating Panginoon na ang tunay na layunin ng buhay ay ang ministeryo. Si Cristo mismo ay isang manggagawa at sa lahat ng Kanyang tagasunod ay ibinibigay Niya ang batas ng paglilingkod sa Dlyos at sa kapwa nila tao. Dito’y iniharap ni Cristo sa mundo ang isang mas mataas na pagkaunawa sa buhay kaysa sa anumang alam na nila. Sa pamumuhay para paglingkuran ang iba, ang tao ay nakokonekta kay Cristo. Ang batas ng paglilingkod ay nagiging pangkonektang dugtong na nagtatali sa atin sa Diyos at sa ating kapwa.”Ellen G. White, CHRIST’S OBJECTLESSONS p. 326.

Mga Tanong sa Talakayan:

May mga sekyular na taong nagmumungkahi na ang halaga raw ng buhay ay di
dapat sukatin sa kung lto ba’y buhay ng tao kundi sa kakayanan nitong mabuhay ng isang masayang buhay. Maaaring pahalagahan nila nang higit ang isang bata’t malusog na chimpanzee kaysa sa lsang matanda na’t may sakit na tao. Halimbawa, basahin ang sumusunod na sipi mula sa Australianong si Peter Singer na naggigiit na sa ilang kalagayan, ang mga tao ay di dapat magkaroon ng higit na karapatan kaysa sa ibang mga hayop. Malayong magkaroon ng malasakit para sa lahat ng buhay, 0 ng isang sukat ng pasanin na walang pagtatanglng nakabase sa likas ng buhay na pinag uusapan, yung mga nagpoprotesta laban sa aborsyon pero regular na kumakain ng karne ng manok, baboy, at baka ay nagpapaklta lang ng may pagkiling na malasaklt para sa buhay ng mga kaun natin. Sapagkat sa anumang patas na paghahamblng ng mga katangiang may kinalaman sa moralidad, gaya ng pagkakaroon ng katwiran, sariling kamalayan, unawa, pagsasarili, kasiyahan, kirot, at kung anu-ano pa, ang baka, baboy, at ang masyadong tinutuyang manok ay lumlitaw na mas nakahihigit kaysa fetus sa alinmang yugto ng pagbubuntls--samantalang kung lkukumpara sa isang fetus na wala pang tatlong buwang gulang, ang lsang lsda ay magpapaklta ng higit na palatandaan ng kamalayan.” Peter Singer, Writings on an Ethical Life (NewYork, N Y The Ecco Press, 2000) p. 156. Si Singer, slyempre, ay lsang ebolusyonista, kaya ngat naniniwala siya na wala talagang lantarang pagkakaiba ng kalidad sa pagitan natin at ng mga hayop. Nagkataon lang na tayo’y nag-ebolusyon sa isang katauhang iba kaysa kanila, ‘yon lang. Ano ang talagang maling- mali sa larawang ito? Bilang mga Kristiyano, paano tayong tutugon sa ganitong uri ng pag-iisip?

7

 Kung makikita mo ito, dalhin sa klase ang buong laman ng Caring for Creation- A
Statement on the Environment. (Ang pahayag na lto’y makikita sa adventist.0rg/beliefs/statements/main-stat5. html) Kung hindi mo makita, gamitin ang bahagmg sinipi sa aralin noong Sabbath ng linggong lto. Pagtuunan kung paano nlto plnag uugnay nang malapit ang Paglalang sa Genesls at ang kapaligiran. Talakayin pa kung paanong tayo’y maiingatan ng tamang pagkaunawa sa Paglalang mula sa pagkakaroon ng sobra-sobra nang paninindigan.

SABBATH SCHOOL BIBLE STUDY GUIDE Tagalog

8