KASAYSAYAN, KULTURA AT KABIHASNAN

KASAYSAYAN : Kahulugan
1. pag-aaral sa mahahalagang pangyayaring naganap sa nakaraan. Bigyan diin: pag-aaral bilang isang Agham Panlipunan, konsepto ng kontekstwalisasyon sa ugnayan ng pook, kultura at panahon. 2. salaysay ukol sa nakalipas na may saysay para sa sariling grupo na iniuulat sa pamamagitan ng sariling wika at kalinangan. (Zeus Salazar)

Pansinin: Ka-saysay-an!!! History – “historia”- pagsisiyasat 3. kolektibong pakikibaka ng mga tao upang makamit ang kalayaan at kaganapan ng kanilang pagkatao. (Renato Constantino) 4. pag-aaral sa kultura at sibilisasyon/ kabihasnan. (Arnold Toynbee)

KASAYSAYAN: Kahalagahan
1. Nagsisilbing gabay/ salamin/ tagapagturo. “Those who neglect the lessons of the past are doomed to repeat it!” – George Santayana “The vision of the future must be rooted in our image during the past!” – F. Landa Jocano “Ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makararating sa paroroonan!” – Jose Rizal “Mag-ingat sa Kasaysayan sapagkat walang lihim na maitatago sa kanya!” – Andres Bonifacio/ Gregoria de Jesus Pahiwatig: Natututo ang tao sa kanyang pagkakamali, nagiging maingat at nakapagbibigay solusyon sa problema.

2. Napahahalagahan ang ginawang pagsisikap ng mga ninuno sa lahat ng larangan ng kaalaman at disiplinang panlipunan. Pahiwatig: Paggalang, pagpakumbaba at parangal sa mga ninuno/ bayani 3. Nalilinang ang damdaming makabayan/ nasyonalismo. 4. Nagiging kritikal/ mapanuri ang pag-iisip ng isang indibidwal. 5. Tunghayan ang mga adhikain ng kurso sa silabus.

KASAYSAYAN: Pananaw
1. Sayklikal – Nauulit ang Kasaysayan. (mga Griyego at Romano) 2. Probidensyal – May pasimula at katapusan ang Kasaysayan. (St. Augustine) 3. Ang Kasaysayan ay ang pag-angat at pagbagsak (rise & fall) ng sibilisasyon/ kabihasnan. (Arnold Toynbee, challenge & response theory)

4. Progresibo/ Progresib – mula sa pagiging barbaro, naging sibilisado ang tao. (dulot ng edukasyon, moral formation, constitutional reform & rational enlightenment) 5. Pakikibaka ng mga klase ng tao (class struggle) sa lipunan. (Karl Marx, dialectic materialism)

KULTURA/ KALINANGAN
1. sistema ng pamumuhay ng tao. 2. lahat ng nagawa ng tao (materyal at di-materyal): kagamitan, pamahalaan, relihiyon, tradisyon, edukasyon, literatura, uri ng kabuhayan, atbp. 3. tatak/pagkakakilanlan ng tao sa lipunan. 4. tunghayan ang PPt hinggil sa Arts and Culture! Tanong: Mayroon bang superyor/ inferyor na kultura?

KABIHASNAN/ SIBILISASYON
1. Ka-bihasn-an at Sibilisasyon o Civilization Pansinin ang pagkakaiba sa pananaw ng mga Silanganin at Kanluranin!!!