Anu nga ba ang IMPLASYON???

IMPLASYON
Ito ay isang economic indicator upang sukatin ang kalagayan ng ating ekonomiya. Ito ay tumutukoy sa patuloy an pagtaas ng pangkalahatang presyo ng mga bilihin sa pamilihan. Ito ay isang suliranin ba kinakaharap ng maraming bansa sa daigdig. Kataliwas nito ang Deplasyon na nangaagahuluagn ng pagkalahatang

PULL
Ang lahat ng sektor ng ekonomiya, sambahayan, kompanya at pamahalaan ay may kani- kanilang demand sa anumang uri ng produkto. Ito ang bumubuo sa aggregate demand ng ekonomiya. Ito ay nagaganap kapag ang pagnanais ng mga sektor na makabili ng produkto at serbisyo ay mas marami kaysa sa kayang isuplay o

PULL

IMPLASYON SA PANANAW NA RADIKAL
Tinatanggap ng radikal na pananaw ang dalawang naunang uri upang ipaliwang ang mga madaling pagbabago sa presyo.Ngunit hindi nito iniuugnay lamang sa suplay at demand ang Implasyon. Iniuugnay nito ang pagtaas ng presyo sa pagbaba ng produksyon, pagtaas ng halaga ng produksyon sa bawat yunit ng output at mga gawain ng monopolyo. Nagaganap ang istagplasyon ( stagflation) kapag ang mga monopolyo ay naghahangad paring mapanatili ang

IMPLASYONG ISTRUKTURAL
Nangyayari ang implasyong instruktural dahil sa labis na pagsandal ng ekonomiya sa mga dayuhang kapital at pamilihan o eksport. Malaki ang epekto sa presyo ng mga lokal na produkto ang mataas na halaga ng dayuhang kapital, input at pabagubagong palitan

Ang presyo ay mahalagang basehan ng anumang akibidad sa ekonomiya lalao na sa isang bansa na nakabase sa sistemang pampamiliha. Lahat ng produkyo at serbisyo ay may presyo na tinutumbasn ng salapi. Ang ekonomiya ay madalas mabagabag sa pag babago ng presyo. Ang hangganan ng pagbabago ng poresyo ay masusukat sa pamamagitan ng cOsumer Price indfex (CPI. Ang Consumer Price Index ay ang pagbabago sa presyong tingi (retail) ng mga kalakal at paglilinkod. Kinakatawan ng CpPI ang presyo ng isang basket ng bilihing karaniwan nang binibili ng isang ordinaryong pamilya. May itinatakdang bigat sa bawat produkto sa baske, depande sa kung ano ang bahagi ng kita ng pamilya ang inilalaan sa partikular na produkto.

*BIGAT- Ang bigat ay ibinabatay sa kahalagahan ng kalakal para sa sambahayan. *PRICE INDEX- Ang price index ay ang average na bigat ng mga presyo sa isang takdang taon bilang porsyento ng average na bigat ng nga presyo sa isang basehang taon. Pinagsama-sama ang lahat ng presyo x bigat para sa bawat taon upang makuha ang average na presyo pra sa isang taon. Dinivide ito sa average na presyo ng basehang taon saka minultiply ng 100 upang makuha ang price index para sa naturang taon. *IMPLASYON- Makukuha ang rate ng implasyon sa pamamagitan ng pagbawas ng price index ng basehang taon sa price index ng basehang taon; pag-divide ng resulta sa price index ng basehang taon at pagkaraan ay pagmultiply ng resulta sa 100.

KAPAG ANG PORSYENTO NG PAGBABAGO AY POSITIBO

INFLATION RATE:

Deflation Rate:
Kapg ang porsyento ng pagbabago ay negatibo.

MGA PALATANDAAN NG IMPLASYON:
Mga Gastos ng Militar Investment Export Orientation Sahod Import Buwis Tubo Suplay ng Salapi Implasyong Global Monopolyo/ Kartel Malaking Utang Panlabas

GASTUSIN NG PAMAHALAAN
Oo, kung ginamit sa labis na burukrasya, militar, proyektong pagbabago ng imahe, eleksyon, digmaan at iba pa.

Hindi,
kungitinuon sa mga gawaing produktibo na naglalayong pataasin ang purchasing power ng piso.

INVESTMENT
Oo, kung ginagamit sa investment gaya ng alahas, real estate at madaliang panahong gawaing nagbabakasakali. Hindi, king ginagamit sa

pagpataas
ng produksyon ng mga output na kailangan ng lokal na pamilihan.

EKSPORT
Oo, kung nawawalan lokal na pamilihan ng mga kalakal na may mataas ding demand. Dahil dolyar ang ginagamit sa transaksyon ng mga ekspor, tumataas din ang domestikong Hindi, kung ang kinikita sa eksport ay isinusuporta sa mga lokal na industriya o ipinambili ng mga makinarya upang mapatas ang produksyong

SAHOD
Oo, kung higit na mabilis ang pagtaas ng sahod kaysa pagtaas ng produksyon.
Hindi, dahil yaon lamang pagtaas ng sahod na higit na mabilis kaysa pagtaas ng produksyon ang nagbubunga ng implayon. Sa sektor ng pagmamanupaktura, ang sahod ay 10% lamang ng gross na halaga ng output kaya hindi napakapangunahin

IMPORT
Oo, kung ang lokal na industriyaay umaasa sa importasyon ng mga hilaw na materyal. Kung ang presyo ng importasyon ay itinakda ng dayuhang kompanya.
Hindi, kung ang importasyon ay limitado sa mga kalakal na kapital para sa pagpapataas ng produksyon. Kung mapipigilan ang pagtatambak dito ng mga kalakal na pangkonsumo mula sa maunlad na bansa.

DAYUHANG PANGUNGUTANG Oo, dahil dinadagdagan ang mga gastusin na ipipasa sa mga nagbabayad ng buwis o mga konsyumer.
Hindi, kung ginagamit sa paglinang ng mga lokal na resorses at nagpapataas ng lebel ng pagdepande sa sarili.

BUWIS
Oo, dahil ipinapasa ito sa mga konsYumer.
Hindi, dahil itinuturing na deplasyunaryo ang mga buwis sapgkat binabawasan nito ang kinikitang maaring gastusin ng mga tao n anagpapababa sa pagkonsumo.

TUBO
Oo, ibinibilang ang implasyong cost push ang tubo bilang bayarin sa kapital. Ang pagtaas ng presyo ay dahil sa tubo. Ginagawang dahilan ng mga monopolyo ang pagtaas sa sahod ng nga manggagawa upang itaas ang presyo.

Hindi, kung ang tubo ay ibinabayad sa mga manggagawa upang pataasin ang demand at magkaroon ng bagong investment.

SUPLAY NG SALAPI
Oo, kung may higit na dami ang salapi kaysa kalakal. Ang labis na demand ay magpapataas sa presyo.
Hindi, madaragdagan ng ekonomiya ang suplay ng salapi nang aimplasyon kung tunay na umuunlad ang ekonomiya. Kailangan dagdagan ang suplay ng salapi upang matugunana ang mga pangangailangan implasyunaryo.

IMPLASYONG GLOBALS
Oo, kung ang bansa ay palaasa sa pag iimport dahil ang pagtaas ng presyo ng mga kalakal na naiimport ang sanhi ng implasyong costpush. Nahihirapang kontrolin ng mga bansa ang sarili nitong implasyon upang higit na maging mababa kaysa sa maunlad na bansa.

Hindi, kung ang bansa aymay kakayahang magprodyus ng sarili nitong mga pangunahing pangangailanga n n ang ginagamit ay mga lokal na resorses.

Ma. Regina Paz G. Sarmiento April F. Morcozo

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.