ANG PAGTUKLAS SA KARUNUNGAN NG MUTYANG SARILI : ISANG PAGSASANAY SA PANLOOB NA PARAANG PAGLILIMI Grace P.

Odal PANIMULA
2 ILOG NG KAMALAYANG PAG-IISIP
KATANGIAN GAMIT SA PAG-OBSERBA INOOBSERBAHAN / SINUSURI GAMIT SA PAG-UNAWA PAG-IISIP NA PA-LABAS Panlabas na mata (kung ano lamang ang pisikal na nakikita ng mata Panlabas na karanasan Konsepto at teoryang abstract na binuo sa isang panlabas na kaisipan o pagiisip ERGO : LOHIKAL Batay sa paggamit ng OBHETIBONG METODO bilang isang disiplina sa pagpapatakbo ng pananaliksik PAG-IISIP NA PA-LOOB Mata ng imahinasyon, galaw ng damdamin at pakiramdam (higit pa sa pisikal na nakikita ng mata) Karanasan o panloob na aspekto ng nito Imahinasyon, kutob, damdamin, atbp. ERGO : PAG-IISIP (isip at diwa) Batay sa panloob na “dating” o pakiramdam ng isang karanasan o penomenon (maaaring sabihing SUBHETIBO)

KAALAMANG NATUTUKLASAN

isang mataimtim at masusing ANG PAGLILIMI BILANG PAMAMARAAN pagbibigay ng tutop, tuon at

Unang Proseso:

ganap na pansin sa isang bagay PAGLILIMI

Lumalawak ang pang-unawa

KONTEMPLASYON Pag-aaral Ang kaisipan ay lumalawak at lumiliwanago pagsusuring mabuti; pagsasaalang-alang sa isang posibleng bagay, paraan, o aksiyon. KAMALAYAN: Nagiging ilaw-tubig (mala-tubig at malabnaw) Nagiging bukas sa lahat Maaaring makiisa sa lahat PANLOOB NA SALITA (anyo) : Larawan, liwanag, salitang wika, boses, bulong, diwa, hangin, esensiya, espiritu, atbp.

Napupuno ng husto ng liwanag kaya’t minsa’y NAGDIDILIM

Gising na gising na tagamasid sa mga bagay na lumulutang sa kamalayan

Maaaring maalala ang karanasan pagbalik sa ordinaryong kamalayan. Muling nakakabalik at nakakapasok sa estadong meditasyon at kontemplasyon PAGLILIMI Nagiging natural na bagay o gawain

1

2. Isang paraan at proseso na nakakatulong sa paglilinaw ng isipan, ng mga karanasang lampas sa ating pangkaraniwang pang-uunawa

Maaaring maging paraan para sa pagtuklas ng karunungan at kaalaman mula sa loob at pa-labas

Maaaring gamitin sa pananaliksik upang mabuksan ang isang dimensiyon ng pagtingin at pag-unawa sa realidad Madalas na hindi pinapansin / isinasantabi / isinasawalang-bahala

3. isang proseso ng pakikipagusap sa kasagutang lumitaw o lumabas na, na nagmula sa sariling kalooban sa iba’t-ibang anyo ng kasagutang dumarating

May interaksiyon, dayalogo, konbersasyon, o pag-uusap na nangyayari sa kalooban ng sarili sa pamamagitan ng pag-aanyo ng katanungang patungkol sa kalooban at ang pagsagot nito pabalik sa nagtatanong

Paulit-ulit hanggang unti-unting magkahugis ang sagot bilang isang malinaw at buong kaisipan.

ERGO : Ang PAGLILIMI ay isang proseso ng pakikipagusap sa kalooban, ng pagtatanong sa kaibuturan ng loob, at paghihintayng kasagutan mula rito

Isang proseso ng paglilinaw sa kasagutang dumating, hanggang sa ito’y maunawaan bilang isang kaisipang buo at maliwanag, na maaari nang maitalastas sa iba

Ikalawang Proseso:
PAGPAPATUNAY NG KAISIPANG NABUO SA PAGLILIMI

Paghahanap ng isang konsepto na nag-uugnay ng kaisipang nabuo sa labas (pagsasakonteksto sa kapaligiran, kalikasan, lipunan, kultura)

Kung WALA pa Maaaring bumuo ng konseptong kakatawan mula sa panloob na mundo ng imahinasyon

Kung MAYROON na

Hahanapan ng lugar, galaw, o posisyon sa lipunan, kalikasan, kultura

“ Ang paggamit ng kalooban sa pagbanaag ng mga suliranin, na kasama ang paggamit ng damdamin, pakikiramdam, at pag-iisip na pa-loob, malaking katuwang at mahalagang kasamang pamamaraan sa

2

pananaliksik na pa-labas. Sa pagsasama na panlabas at panloob na aspekto na pag-aaral, ay lalong lalalim at lalawak ang bahagi ng realidad ang ating makikita at mauunawaan.”

KARANASAN – DAAN TUNGO SA PAGLILIMI
KARANASAN:
 Pagsasalita ng mga bagay nang walang boses at panlabas na wika; pagsasalita nang walang wika; salitang may wika ngunit walang boses na gumuguhit sa kamalayan; salitang nabubuo at nababanaag na lumulutang sa katahimikan ng paligid at kapaligiran; ilaw sa kalooban na wari’y nagsasalita nang walang boses at wika Isang larawang diwang nabubuo at unti-unting maglalaro sa balintataw; larawang unti-unting nagkakabuhay “Nabuksan ang aking mata sa panloob at di nakikitang aspekto ng kalikasan. Natanto kong mayroon palang panloob na mundo ang mga bagaybagay.” Ang damdamin at pakiramdam ay may iba’t-ibang antas sa loob ng kamalayan; May mas malalim na damdaming hindi agad-agad napapasok ng ating pangibabaw na kamalayan Ang nauunawaan sa isang iglap ng mga MAKADAMDAMING-KAISIPANG ito ay matagal bago maunawaan ng isang sistematiko, metodiko, at step-by-step na pag-iisip na ginagamit sa pag-iisip na panlabas MAKADAMDAMING-KAISIPAN:  parang isang ilaw na naglalagos mula sa kalooban pa-labas Mauuwi ito sa pag-iisip na ang lahat ay maaaring ituring na SARILI sa pamamagitan ng pagpasok at pakikiisa ng ating kamalayan at damdamin sa kamalayan at damdamin ng iba, kasama na ang pagunawa rito nang buong kataimtiman ng isip at damdamin.

Ayon pa sa konsepto ng “KAPWA” ni Virgilio G. Enriquez:


Ang KAPWA ay nangangahulugang “ang iba ay sarili rin.” Ang PAKIKIPAGKAPWA ay ang proseso ng pagtuturing sa ibang tao bilang sarili na rin.

“Ang hiwalay at nag-aaway na mga sarili sa kalooban ay mapag-iisa bilang isang pangkabuuang sarili sa pamamagitan ng pagmamahal at pag-ibig.”

Ang lahat ng ito ay nabuo sa pamamagitan ng PAGLILIMI:
SARILI (SARILI sa LOOB) KAPWA (SARILI sa LABAS) PAMBANSANG SARILI PANDAIGDIGANG SARILI

ang malalim at mataimtim na pag-iisip, damdamin, mithiin, kahilingan, daing, pangarap ay nagiging ILAW SA KAPALGIRAN (nakakakita ng walang mata, makakaamoy ng walang ilong, nakakalasa ng walang dila, nakakrinig ng walang tenga, nakakakapa ng walang kamay)

Hindi kayang ganap na mahuli ng mundong panlabas ang ganda at kulay ng mundong panloob ERGO : Ang panloob na pag-iisip at kamalayan ay may mayamang maiaambag sa pagtatag ng isang PANGKABUUANG PANANAW SA KATOTOHANAN.

Bilang Pagpapatunay ng Napaglimian: (Pagsasakonteksto sa Kultura)

ANG PAGTUKLAS NG MUTYANG SARILI

A) KAPWA – “Ang iba ay sarili din.”
“MUTYANG SARILI”:
Nagsisimula ang konseptong ito sa PAGTATANONG TUNGKOL SA SARILI (i.e. ano ang kahulugan ng sarili at buhay)

Matatagpuan ito sa konsepto ng KAPWA ni Virgilio G. Enriquez:  Konsepto ng KAPWA – ang kaisipan ukol sa kakayahan ng Pilipino na makipagkapwa sa lahat ng tao sa kanyang paligid.  Ang PAKIKIPAGKAPWA ay kakayahan ng isang taong nakipag-isa o nakipagniig sa lahat.

Bilang Pagpapalawak: 1. KALIKASAN KALIKASAN (Ka-LIKAS) SARILI / TAO (LIKAS)

3

KALIKASAN bilang kasama o kaisa ng SARILI sa pagiging LIKAS

PAGPAPATUNAY:
BERNARDO CARPIO

ERGO: Ang KALIKASAN ay KASARILI ng TAO/SARILI.

KRISTO: tagapamagitan ng pronsipyo ng taas at baba, kalangitan at kalaliman ERGO: Si Bernardo Carpio ay isang uri ng Kristong Pilipino Sa pamamagitan ng pa-labas na pamamaraan ay naghahanap ng ebidensiya para sa pagpapatunay ng nabuong kaisipan (i.e. pagtatanong, pakikipanayan, pagbabasa, atbp.) “MUTYA” Isang konseptong galing sa taong-bayan “MUTYANG DIWATA” “MUTYA”:  Mula sa tula ng makatang si Conrado Victoria (1959): “…Nasunog ng mga alon isang munting batong kristal…” “…Ang lumitaw sa daigdig ay marilag na diwata…” “…Mutyang yao’y nagkabuhay, nagkadiwa, nagkapuso…” “…Oh, babae kayong lahat parang bugtong na malalim…” “…May simangot pa at ngiwi ngunit mayroong ngiting lihim…” (Ang mutyang bato ay naging mutyang dalaga na kaugnay naman ng isang “marilag na diwata”)  May iba’t-ibang antas ng kahulugan batay sa mga nakolektang impormasyon: 1. Ito ay nagbibigay ng bisa, galing, potensiya, at kapangyarihang galing sa kalikasan bilang isang antinganting, i.e. mutya ng saging, mutyang bato, mutya sa kalabaw, atbp. 2. Ito ay may kapangyarihan sa kanyang pagiging “natatangi” at “bukod-tangi”, i.e. ang mga kakaibang anyo ng buto o kahoy ay pinamamahayan ng isang mabisang potensiya; kakaibang kapangyarihang dala ng kagandahan sa tao (mutya sa patimpalak-kagandahan); at kapangyarihan bilang isang natatanging pagmamahal na iginagawad sa isang taong walang katulad (“mutyang anak”, “mutyang sinta”). 3. Ito bilang isang “mutyang hiyas” ay bahagi ng isang proseso ng pagbabagong-anyo mula sa isang hama, ordinaryo at pangkaraniwang estado tungo sa isang kakaiba, mamahalin, kumikinang at nangniningning na bagay, kondisyon at katauhan, i.e. pagbabago ng karbon sa pagiging diyamante Ito ang tinatawag na “proseso ng pagiging mutya” o “mutya process”.

2.

DIYOS
DIYOS (tagapagLIKHA ng lahat) SARILI/TAO at KALIKASAN (niLIKHA/ kaBAHAGI ng DIYOS)

Ang LAHAT ay kaisa ng KANTANG SARILI (DIYOS):  Ang TAO (at KALIKASAN) ay bahagi ng Diyos


 

Ang Diyos at kanyang mga nilikha ay matatagpuan sa parehong kapaligiran at sa kalooban ng tao Ang SARILI ng DIYOS ay BUMABALOT sa ating MUNTING SARILI. Ang Diyos ay bahagi na rin ng ating sarili na matatagpuan sa kalikasan, kapwa-tao, mga anito, diwata, at Bathalang Lumikha Sa KALOOBAN, bilang DIYOS SA LOOB na nagbibigay ng panloob na liwanag, lakas, at kakayahang lumikha ng tao.

ERGO: TAYO ay nakikipagkapwa sa LAHAT-LAHAT. At ang KALAHATANG ito ay nakikipagkapwa tin sa atin. B) ALAMAT AT MGA BAYANI NG LAHI KAAKBAY SA PAGTUKLAS NG SARILI –

BERNARDO CARPIO :  Halaw sa kapaligiran ng tao; alamat ng ating kultura  TAGAPAMAGITAN sa 2 nag-uumpugang bato  Nagsisilbing PUWANG o PAGITAN sa 2 malakas at makabuluhang lakas  Ang TAGAPAMAGITANG ito ay ang SARILI. SARILI SA LOOB (SARILI) SARILI (tagapamagitan) tagaPAGLIMI SARILI SA LABAS (KAPWA)

“MUTYANG SARILI”  PANGKABUUANG SARILI (SARILI sa LOOB + SARILI sa LABAS)

Isang INDIBIDWALIDAD, isang ESENSIYA, isang KAKANYAHANG may GANAP at LUBOS nang KARUNUNGAN na MAGBALANSE sa 2 LAKAS (LOOB at LABAS) Ito ay isang tuloy-tuloy na proseso upang tuluyang mabuo at makamit.

 

Ang KALIWANAGAN, ILAW, NINGNING at KISLAP ng mutya ay kaugnay ng katangian ng mga diwata at ng pagiging Diyos. Ang konsepto ng mutya sa ating kultura ay kaugnay sa pagiging LIKAS TAO-DIYOS o DIYOS-SARILI. Ito ay nangangahulugan ng kakayahang tunay na umibig ng tao sa paraang nagkakaroon siya ng kakayahang makiisa nang ganap

4

sa lahat na parang MUTYANG LIKAS o indibidwalidad at TUNAY NA LIKAS ay di nawawala. “Tunay na ang pagiging mutya ay proseso ng paglalakbay ng kamalayan o katauhan tungo sa ating TUNAY NA LIKAS – ang pagiging isa sa AGOS ng LIKAS-DIYOS sa ating kalooban at kapaligiran. Ito ay ang BANAL NA PAGLALAKBAY mula sa pagkapangkaraniwan at ordinaryong bagay, tungo sa isang natatangi at bukud-tanging ESENSIYA o INDIBIDWALIDAD, na ang ganap na kabuuan ay ang MUTYANG SARILI – ang LIKAS NA HIYAS ng ating pagugung LIKAS TAO-DIYOS, ang PERLAS-ARAW, ang GINTO-ARAW, ang DIYAMANTE-ARAW, ang TAOARAW. Ito ang LIWANAG na sumusinag mula sa kanyang kalooban, sa kanyang buong katauhan na naging diwata.”

PAGLILIMI – KATUNAYAN

ISANG

BATAYAN

NG

Ang panloob na uri ng pag-iisip ay nababatay sa isang pangkabuuang paningin sa pinag-aaralan sa pamamagitan ng paggamit ng sabay, sa damdamin at isip, o ng “makadamdaming pag-iisip”. Pinagsasama-sama nito ang mga bahagi ng isang kabuuan sa pamamagitan ng paggamit ng pangkabuuang mata ng imahinasyon. Ang taong nagmamasid ay nakikiisa sa pinagaaralan hanggang mapasok niya ang kalooban ng pinag-aralan, at bigla, isang mala-iglap at mala-kidlat na kaunawaan ukol sa pangkabuuang kahulugan ng pinag-aaralan ang guguhit sa kanyang kamalayan. Nakakamit ang pangkabuuang kahulugan sa pamamagitan ng pamamaraang panloob. Sa pamamagitan nito ay napapalalom ang antas ng kamalayan at paguunawa ng tao.

Ulat ni: Patrick Conde ;)

5

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.