•Kontekstong sikolohikal- tumutukoy it osa kung sino ka at ano nag iyong naiibag sa •Kontekstong releysyunal-binibigyang-pagpapahalaga rito

ang reaksyon ng isang tao sa
ibang tao interaksyon.

• Kontekstong sitwasyunal-nkaugnay ito sa pakikibagay sa mga taong sangkot sa •Kontekstong pangkapaligiran-inuugnay ito sa pisikal na kapaligiran kung saan naganap
ang pakikipagkomunikasyon. •Kontekstong kultural-kinabibilangan ito ng lahat nga natutuhang kaasalan at tuntuni na nakaaapekto sa interaksyon. pakikipagkomunikasyon.

A. ang Komunikasyong berbal (Tinatawag ding komunikasyong pantao)ay uri ng komunikasyong nangangailangan ng paggamit ng wika pasalita men o pasulat.