Republika ng Pilipinas

Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas KOLEHIYO NG MGA WIKA AT LINGGWISTIKA

KAGAWARAN NG FILIPINOLOHIYA
Sta. Mesa, Maynila Tel. # 716-7832 to 45 loc. 229

__________________________________________________________________________________________

PANANAW NG MGA PILING MAG-AARAL SA UP,PUP AT PNU SA KURIKULUM NG PROGRAMANG PANGKOLEHIYO NA MAY MALAKING KINALAMAN SA PAGPAPANATILI AT PAGPAPAUNLAD NG WIKANG FILIPINO

Tesis na iniharap sa mga dalubguro ng Kagawaran ng Filipinolohiya Kolehiyo ng mga Wika at Lingggwistika Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas

Bilang pagtugon sa kahingian sa kursong Batsilyer ng Artes sa Filipinolohiya sa asignaturang Pagsulat ng Tesis (FO 421)

Mga mananaliksik: Peña, Romeo P. Moreno, Grace A. Gonzaga, Aiza R. Castillo, Rolina B. Balauro, Arnel C. Omac, Oliver Glenn S. Fellizar, Joy Zerlaine S.

Oktubre, 2007

i

Republika ng Pilipinas
Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas KOLEHIYO NG MGA WIKA AT LINGGWISTIKA

KAGAWARAN NG FILIPINOLOHIYA
Sta. Mesa, Maynila Tel. # 716-7832 to 45 loc. 229

__________________________________________________________________________________________

PAGPAPAKILALA NG PANGKAT

Ang mga bumubuo sa pangkat na nagsagawa ng pag-aaral sa PANANAW NG MGA PILING MAG-AARAL SA UP, PUP AT PNU SA KURIKULUM NG PROGRAMANG PANGKOLEHIYO NA MAY MALAKING KINALAMAN SA PAGPAPANATILI AT PAGPAPAUNLAD NG WIKANG FILIPINO ay ang mga sumusunod:

Peña, Romeo P. Pinuno

Mga Kasapi: Moreno, Grace A. Gonzaga, Aiza R. Castillo, Rolina B. Balauro, Arnel C. Omac, Oliver Glenn S. Fellizar, Joy Zerlaine S.

ii

Republika ng Pilipinas
Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas KOLEHIYO NG MGA WIKA AT LINGGWISTIKA

KAGAWARAN NG FILIPINOLOHIYA
Sta. Mesa, Maynila Tel. # 716-7832 to 45 loc. 229

__________________________________________________________________________________________

DAHON NG PAGPAPATIBAY

Ang pag-aaral na ito na may pamagat na, PANANAW NG MGA PILING MAG-AARAL SA UP, PUP AT PNU SA KURIKULUM NG PROGRAMANG PANGKOLEHIYO NA MAY MALAKING KINALAMAN SA PAGPAPANATILI AT PAGPAPAUNLAD NG WIKANG FILIPINO ay iniharap at inihanda ng mga mag-aaral ng AB Filipinolohiya minor sa Komunikasyong Pangmadla bilang bahagi ng pagtupad sa kahingian sa asigmnaturang Pagsulat ng Tesis (FO 420). LUPON NG TAGASULIT

Prof. Lolita K. Abueg Punong Tagasulit

Prof. Emelinda C. Layos Kagawad

Prof. Robert M. Baldago Kagawad

Prof. Perla S. Carpio Tagapayo/Tagapangulo, KF

Dr. Corazon P. San Juan Dekana, KWL

iii

Republika ng Pilipinas
Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas KOLEHIYO NG MGA WIKA AT LINGGWISTIKA

KAGAWARAN NG FILIPINOLOHIYA
Sta. Mesa, Maynila Tel. # 716-7832 to 45 loc. 229

__________________________________________________________________________________________

MARKA SA DEPENSANG ORAL Ang pag-aral na ito na may pamagat na, PANANAW NG MGA PILING MAG-AARAL SA UP, PUP AT PNU SA KURIKULUM NG PROGRAMANG PANGKOLEHIYO NA MAY MALAKING KINALAMAN SA PAGPAPANATILI AT PAGPAPAUNLAD NG WIKANG FILIPINO ay pinagtibay na Lupon sa Pagsusulit na Oral. Ang kaloob na antas ay: _________. LUPON NG TAGASULIT

Prof. Lolita K. Abueg Punong Tagasulit

Prof. Emelinda C. Layos Kagawad

Prof. Robert M. Baldago Kagawad

Prof. Perla S. Carpio Tagapayo/Tagapangulo, KF

Dr. Corazon P. San Juan Dekana, KWL PASASALAMAT

iv

Buong

pusong

pinasasalamatan

ng

mga

mananaliksik

ang

PANGINOONG DIYOS na walang sawang sumusubaybay at gumagabay sa bawat kasapi upang matapos ang pag-aaral na ito. Salamat sa ibinibigay Mong karunungan, pag-ibig at pananampalataya sa bawat isa. Pinasasalamatan din sina Prof. Lolita K. Abueg Prof. Emelinda C. Layos at Prof. Robert M. Baldago na nagsilbing lupon ng tagasulit sa depensang oral. Salamat sa pakikinig sa bunga ng aming pawis at salamat sa mga kritisismo at mungkahi na malaki ang naitulong para ganap na maging maayos ang aming pananaliksik. Lubos ding pinasasalamatan si Prof. Perla S. Carpio, ang tagapayo na nagsilbing ina at patuloy na kumalinga sa bawat problemang dumarating sa mga mananaliksik. Salamat sa napakalawak na pag-unawa at matalinong pag-iisip sa pangaraw-araw na gawain sa unibersidad. Pinasasalamatan din si Dr. Corazon P. San Juan, ang dekana ng kolehiyo na walang patid ang pagtulong upang maisakatuparan ang pagdedepensa ng pananaliksik. Taos puso ring pinasasalamatan si Dr. Virgilio S. Almario at Prof. Vina P. Paz ng Unibersidad ng Pilipinas, Dr. Lydia B. Liwanag at Prof. Patrocinio V. Villafuerte ng Pamantasang Normal ng Pilipinas sa pagpapahintulot na makapagserbey sa inyong mga mag-aaral. Maraming salamat po sa inyong mabubuting puso. Maraming salamat muli kay Prof. Emelinda C. Layos na nagsilbing unang ina ng mananaliksik, kay Prof. Ma. Victoria R. Apigo na nagsilbi ring sandalan naming mananaliksik, kay Prof. William G. Cabaysa, sa aklatang

v

naging saksi ng malayang kaisipan at karunungan, kay Prof. Mary Joy A. Castillo, sa pagtuturo ng maayos na paggawa ng mga liham at programa. Pangalawa sa Lumikha, wagas na pagpapasalamat sa aming mga magulang na nagsilbing tubig kapag kami’y nauuhaw, nagsilbing damit sa aming kahubdan, kasing halaga ng hanging ating nalalanghap. Maraming maraming salamat, ama, papa, tatay, ina, mama, nanay at sa mga kapatid na mapagmahal at handang tumulong. Maraming salamat sa mga kaibigan, kakilala at sa mga taong nakasalamuha habang binubuo ang pananaliksik na ito. At sa huli, salamat sa edukasyon at wika na nagsisilbing palamuti sa ating katauhan at ang nagbabantayog sa karunungan.

MGA MAY-AKDA

PAGHAHANDOG

Iniaalay sa mga punong pinutol para gawing papel.

vi

Iniaaalay sa Panginoong Diyos at mga magulang.

Noong ako ay bata pa,nasa kupkop pa ni ama, Batambata, walang malay,t anging anak nga ni ina, Itinuro niya sa akin at kanyang sinabi: Unahin mo sa lahat anak, pagtuklas ng kaalaman, Ito’y pilitin mong matamo kahit gaano kamahal. Kaalama’y pahalagahan at kanya kang itataas. Bibigyan kang karangalan kapag siya’y isinakbat. Siya’y korona sa ulo,s akdal ganda,anong inam, At putong pa ng luwalhati sa buo mong katauhan.

Kawikain 4:3-4, 7-9

ABSTRAK Pangalan ng Institusyon: Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas Address/Kinatatayuan: Sta. Mesa, Maynila

vii

PAMAGAT: PANANAW NG MGA PILING MAG-AARAL SA UP, PUP AT PNU SA KURIKULUM NG PROGRAMANG PANGKOLEHIYO NA MAY MALAKING KINALAMAN SA PAGPAPANATILI AT PAGPAPAUNALAD NG WIKANG FILIPINO MAY-AKDA: ROMEO P. PENA, GRACE A. MORENO, AIZA R. GONZAGA, JOY ZERLAINE S. FELLIZAR, ARNEL C. BALAURO, OLIVER GLENN S. OMAC AT ROLINA B. CASTILLO Kurso: Batsilyer ng Artes sa Filipinolohiya minor sa Komunikasyong

Pangmadla Pondo: Personal at sa mga magulang Petsang Nagsimula: Oktubre, 2006 Petsang Natapos: Oktubre, 2007 I. PANIMULA Ang kurikulum ay isang bagay na napakahalaga sa isang programang pangkolehiyo. Ito ay nagsisilbing talaan ng mga kurso o asignatura at ang batayan at gabay ng mga guro at mag-aaral sa institusyong pang-edukasyon Sa pagpili ng tatlong pangunahing pang-estadong unibersidad sa Pilipinas tulad ng UP, PUP, at PNU, ihahain sa pag-aaral na ito kung bakit napakalaki ng bahaging ginagampanan ng kurikulum ng programang pangkolehiyo na may malaking kinalaman sa wikang Filipino kaugnay sa pagpapanatili at papapaunlad ng wikang Filipino.

II. MGA LAYUNIN NG PAG-AARAL Ang pag-aaral na ito ay naglalayong sagutin ang mga sumusunod na katanungan:
viii

1. Bakit pinili ng mga mag-aaral sa tatlong piling unibersidad ang kursong may malaking kinalaman sa wikang Filipino? 2. Anu-ano ang pananaw at kaalaman ng mga mag-aaral sa tatlong piling unibersidad sa programang pangkolehiyo na may malaking kinalaman sa wikang Filipino? 3. Anu- ano ang pananaw at kaalaman ng mga mag-aaral sa

tatlong piling unibersidad sa kurikulum ng programang pangkolehiyo na may malaking kinalaman sa wikang Filipino? 4. Sa anong paraan tumutugon para sa pangangailangan ng kasalukuyang panahon ang mga sumusunod: a. layunin ng programang pangkolehiyo na may malaking kinalaman sa wikang Filipino. b. mga kurso o asignatura na nakapaloob sa kurikulum ng programang pangkolehiyo na may malaking kinalaman sa wikang Filipino. 5. Paano umuugnay ang kurikulum ng programang pangkolehiyo sa tatlong piling unibersidad sa Pangkalahatang Edukasyon na inihain ng CHED? 6. Ano ang saloobin ng mag-aaral sa mga preperensyang pangwika kaugnay sa pagpapanatili at pagpapaunlad ng wiikang Filipino na maaaring ihain ng kurikulum ng programang pangkolehiyo na may malaking kinalaman sa wikang Filipino?

III. SAKLAW AT LIMITASYON

ix

Ang pag-aaral na ito ay kinasasangkutan ng mga piling mag-aaral na may kabuuang bilang na pitumpu’t lima(75) na kumukuha ng programang pangkolehiyo na B,A. Filipino, B.A. Malikhaing Pagsulat at B.A. Araling Pilipino (UP); AB Filipinolohiya (PUP); BSE Major in Filipino (PNU).

IV. PAMAMARAAN NG PANANALIKSIK Ang mga mananaliksik ay gumagamit ng deskriptibong pamamaraan. Nagamit ang pamamaraang ito sapagkat inilarawan ang kasalukuyang ginagamit na kurikulum ng UP, PUP, at PNU. Upang maisakatuparan ang pagaaral na ito ay kumunsulta ang mga mananaliksik sa iba’t ibang silid-aklatan gaya sa Pambansang-Aklatan, Ninoy Aquino Learning Resource Center at Silid-Aklatan ng Kolehiyo ng mga Wika at Linggwistika upang makapangalap ng mahalagang datos na may kaugnayan sa pag-aaral. Kumuha rin ng mahalagang impormasyon sa websayt ng tatlong piling pang-estadong unibersidad. Humingi ng pahintulot sa pamamagitan ng pormal na liham ang mga mananaliksik sa dekana at tagapangulo na nakasasakop sa mga nabanggit na programang pangkolehiyo upang mapahintulutan na

makapagsarbey sa ilang piling mag-aaral namay bilang na dalawampu’t lima (25) sa bawat unibersidad. May kabuuang pitumpu’t limang (75) binahaginan ng talatanungan ng mga mananaliksik at maayos na ipinaliwanag ang nilalaman nito sa mag-aaral.

V. BUOD NG NATUKLASAN AT KONGKLUSYON Mga Natuklasan

x

1. Malaya ang mga mag-aaral ngayon na makapamili ng kursong kanilang kukunin pagtuntong nila sa kolehiyo. 2. Malaki ang pananalig ng mga mag-aaral mula sa UP, PUP at PNU na magiging daan ang programang pangkolehiyo na B.A. Filipino, B.A. Malikhaing Pagsulat at B.A. Araling Pilipino sa UP; AB Filipinolohiya sa PUP; at BSE major sa Filipino sa PNU sa pag-aangat sa kamalayan bilang tunay na mamamayang Pilipino. 3. Higit na nakatuon ang mga nasabing programa pangkolehiyo sa propesyon bilang tagahasik ng kaalaman sa mga paaralan o ang tinatawag na guro. 4. Ang isang mag-aaral ay mapapabilang sa mga nabanggit na programang pangkolehiyo ay malaki ang posibilidad na mapayabong ang kaniyang pagmamahal sa wikang Filipino. 5. Pinakamabisang daan upang magkaroon ng kaalaman ang mag-aaral tungkol sa nilalaman ng kurikulum ay ang pagbabahagi ng kopya nito. 6. Sa wika higit na nakasentro ang mga nabanggit na programang pangkolehiyo. 7. Intelektwal na pagkatuto ang higit na inihahain ng mga asignatura na nakapaloob sa kurikulum ng programang pangkolehiyo na BA Filipino, BA Malikhaing Pagsulat at BA Araling Pilipino sa UP; AB Filipinolohiya sa PUP; at BSE major sa Filipino sa PNU. 8. Ang paggamit ng wikang Filipino sa ulat at korespondensya opisyal ay isa sa mabisang paraan upang lalo pang mapanatili at mapaunlad ang wikang Filipino.

xi

9. Ang pagtangkilik at panonood ng mga palatuntunang Filipino ay isa sa epektibong paraan upang lalo pang mapanatili at mapaunlad ang wikang Filipino. 10.Ang pagbabasa ng iba’t ibang babasahin na nakasulat sa wikang Filipino ay isa sa mabisang paraan upang lalo pang mapanatili at mapaunlad ang wikang Filipino.
11. Ang paggamit ng Filipino sa pagsulat ng mga sulating pampanitikan ay isa

sa epektibong paraan upang lalo pang mapanatili at mapaunlad ang wikang Filipino.
12. Ang pagsasalin sa Filipino ng mga banyagang sulatin para lalong mabatid

ng maraming Pilipino isa sa mabisang paraan upang lalo pang mapanatili at mapaunlad ang wikang Filipino.
13. ang pagsasalita ng wikang Filipino na hindi ito ikinahihiya ay isa sa

epektibong paraan upang lalo pang mapanatili at mapaunlad ang wikang Filipino.
14. ang pagpapalimbag ng maraming aklat sa wikang Filipino upang dumami

ang sanggunian ng mgs mag-aaral ay kailangan upang lalo pang mapanatili at mapaunlad ang wikang Filipino.
15. ang paggamit ng wikang Filipino sa pagtatalumpati ay isa sa mabisang

paraan upang lalo pang mapanatili at mapaunlad ang wikang Filipino.
16. ang pagtangkilik sa mga pelikulang Pilipino ay isa sa epektibong paraan

upang lalo pang mapanatili at mapaunlad ang wikang Filipino.
17. ang pagpapahayag ng kuru-kuro at saloobin gamit ang wikang Filipino ay

makatutulong upang lalo pang mapanatili at mapaunlad ang wikang Filipino.

xii

18. ang pakikiisa sa mga kilusang may kaugnayan sa pagpapaunlad sa

wikang Filipino ay isang daan upang lalo pang mapanatili at mapaunlad ang wikang Filipino.
19. ang panonood at pakikinig sa mga balita sa radyo at telebisyon na wikang

Filipino ang midyum ay isa sa epektibong paraan upang lalo pang mapanatili at mapaunlad ang wikang Filipino.

Mga Kongklusyon 1. Ang pagpili ng mga mag-aaral sa programang pangkolehiyo na may malaking kinalaman sa wikang Filipino. Sa masusing pagsasarbey ng mga mananaliksik ay napagalaman na kaya pinili ng mga mag-aaral na pumasok o mapabilang sa programang pangkolehiyo ay dahil ito ay kagustuhan nila. Naging malaya ang mga mag-aaral ngayon sa pagpili ng kursong kanilang kukunin na hindi kainakailangan ng impluwensiya ng magulang at ng ibang tao. Sa kabilang banda, malaki rin ang nagging bahagdan ng mga mag-aaral na napagsarhan o nawalan ng pagkakataon sa gusto nilang kurso.
2.

Sa pagsarbey, sa kabuuan, nagiging instrumento upang maiangat ang kamalayan ng mag-aaral bilang isang Pilipino ang programang

pangkolehiyo na BA Filipino, BA Malikhaing Pagsulat at BA Araling Pilipino sa UP; AB Filipinolohiya sa PUP; at BSE major sa Filipino sa PNU ay nagtala ng pinakamaraming tugon na may bilang na 34 mag-aaral na may katumbas na 45.33%

xiii

Nangangahulugan programang

na

may sa

pinakamalaking tatlong piling

gampanin

ang

pangkolehiyo

pang-estadong

unibersidad sa kalakhang Maynila sa pag-angat sa kamalayan bilang tunay na mamamayang Pilipino at sa pagmamahal sa wikang Filipino. Nangangahulugan din na higit pa sa hangarin na

makahanap agad ng magandang trabaho ang layunin nito at naniniwala din ang mga mag-aaral na magiging dalubhasa sila sa wikang Filipino sa pamamagitan bg mga nabanggit na programang pangkolehiyo sa pamamagitan ng paghasik ng kaalaman o pagiging guro. 3. Ang Pagkatuto – Napatunayan na sa wika talaga higit na nakasentro ang mga nabanggit na programang pangkolehiyo dahil sa napakaraming mag-aaral ang tumugon nito. Naikintal ang pagkatutong intelektwal sa mga mag-aaral ng programang pangkolehiyo na may malaking kinalaman sa wika. 4. Ang Pagtangkilik at Paggamit ng Wikang Filipino sa mga Gawaing Pangunibersidad ng mga Mag-aaral na may Kinalaman sa Pagpapaunlad Nito. Tinatangkilik ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng panonood ng mga palatuntunang Filipino, pagbabasa ng iba’t ibang babasahin na nakasulat sa wikang Filipino, pagsasalita ng wikang Filipino aklat na sa hindi ikinahihiya, Filipino pagpapalimbag upang dumami ng ang

maraming

wikang

xiv

sanggunian ng mga mag-aaral at pagtangkilik sa pelikukang Pilipino. Gayundin, ginagamit ang wikang Filipino sa mga gawaing pang-unibersidad gaya ng sa ulat at korespondensya opisyal, pagsulat ng mga sulating pampanitikan, pagsasalin sa Filipino ng mga banyagang sulatin, sa pagtatalumpati at sa

pagpapahayag ng mga kuru-kuro at saloobin. Samakatuwid, ang mga mag-aaral na nasa ilalim ng programang pangkolehiyo na may malaking kinalaman sa p-agpapaunlad ng wikang Filipino ay patuloy sa paggawa ng mga epektibong paraan sa pagtangkilik at paggamit ng wikang Filipino sa labas o sa loob ng unibersidad upang lalong mapanatili at mapaunlad ito. 5. Ang Pagpapaunlad sa Wikang Filipino ng mga Mag-aaral sa Aspetong Sosyal Ang pakikiisa sa mga kilos ang may kaugnayan sa pagpapaunlad sa wikang Filipino at ang panonood at pakikinig sa mga balita sa radio at telebisyon na wikang Filipino ang midyum ay ilan lamang sa mga epektibong paraan upang lalong mapanatili at mapaunlad ang wikang Filipino sa aspetong sosyal.

VI. Rekomendasyon 1. Mas mainam kung ang maraming bilang Pilipinong mag-aaral ay kukuha ng kursong naaayon sa kanilang kagustuhan na magiging daan sa pagpapaunlad ng kanilang sarili.

xv

2. Dapat

ipagpatuloy

ang

paghahain

ng

mga

asignaturang

mas

magpapalawak sa kaalaman ng mga mag-aaral sa pangkasalukuyang panahon lalo na sa kaso ng pagpapanatili at pagpapaunlad ng wikang Filipino. 3. Higit na patatagin ang layunin at kahalagahan ng pag-aaral ng wikang Filipino. 4. Higit na palaganapin ang mga pamamaraan at preperensyang pangwika na lalong magtataguyodsa wikang Filipino. 5. Higit na pahalagahan ng mga mag-aaral ang mga Gawain na may kinalaman sa wikang Filipino. 6. Dapat pag-ibayuhin ng mga programang pangkolehiyo na may malaking kinalaman sa wikang Filipino ang pangunguna sa pagpapatatag at pagpapayabong ng wikang Filipino sa iba’t ibang larangang pangedukasyon. 7. Maging matulungin ang mga ahensyang pang-edukasyon at pangwika sa patuloy na pagpapanatili at pagpapaunlad ng wikang Filipino upang lalong maging malakas ang pwersa na gaganap sa usaping ito. 8. Pantilihing tiyak, malinaw, at umuugnay sa kasalukuyang

pangangailangan ng panahon ang mga programang may malaking kinalaman sa wikang Filipino. 9. Ito na ang tamang pagkakataon upang paramihin ang mga programang pangkolehiyo na may malaking kinalaman sa wikang Filipino na maaaring kabilangan ng mga Pilipinong mag-aaral pagtuntong sa tersyarya.

xvi

10.Ang patuloy na pagdaragdag na makatutulong sa pagpapahusay ng pananaliksik na ito ay tinatanggap ng mga mananaliksik upang lalo pang tumibay ang kredibilidad nito.

KABANATA 1 ANG SULIRANIN AT SANLIGANG PANGKASAYSAYAN

PANIMULA “Thought is the blossom; language the bud, action the fruit behind it.” -Ralph Waldo Emerson

xvii

Malaki ang papel na ginagampanan ng wika sa pagbuo ng isang pambansang identidad o kaakuhan, lalo na sa pagsabak sa proseso ng globalisasyon. Mahalagang mabuo muna ang identidad ng isang ng bansa para makasabay sa hamon ng kasalukuyang panahon. Ayon kay Dr. Nita Buenaobra, malaki ang bahagi ng mga mamamayang Pilipino sa pagtanggap sa Filipino bilang wikang umiiral sa bansa. Ang ibig sabihin ng Filipino ngayon ay ang wikang nauunawaan ng lahat, simple, madaling iakma o fleksibol at ekonomikal. Ang wikang Filipino ay isang isyung sosyo-pulitikal, isang krusada na nangangailangan ng pag-unawa at atensyon mula sa mamamayan at pinuno na nangunguna sa pagpapaunlad nito bilang kaluluwa ng isang bansa (Medina, 2003:4). Subalit sa Pilipinas, bunga ng globalisasyon, sa halip na paunlarin ang sariling wika, bakit unti-unting humihina ang wikang Filipino? Sinabi ni Dr. Galileo Zafra, sa larangan ng pananalita mahirap isipin na magkakaroon ng isang wikang puro. Ang katotohanan, hihiram at hihiram ang tao mula sa ibang wika at ito’y tinatanggap na sa kasalukuyan. Sa mga bansang mauunlad, kahanga-hanga ang kanilang pagmamahal sa kanilang wika. Sa bansang Hapon, ang mga pabatid sa trapiko ay nasa wikang Nihongo. Halimabawa, ang tawag sa no right turn nila, usetsu kinshi, no left turn, sasetsu kinshi, no parking, chuusa kinshi. Ang kanilang dahilan, aralin mo ang wika namin kung nais mong alamin ang nais naming sabihin. Nasa wika namin ang pag-unlad at wala sa iba. Sa Malaysia, ang mga pabatid sa trapiko ay nasa wikang Bahasa Malaysia. Sa kanilang bilihan ng mga libro, ang mga aklat ay nasa wika nila. Ang tawag sa Silicon Valley nila ay Cyber Jaya at ang sentro ng kapangyarihan, ay Patra Jaya. Tayo, panay Ingles ang

xviii

titulo, no left turn, no right turn, dagdagan pa natin ng no swerving, no u-turn at no jay-walking (Turgo, 2004). Bilang mga mananaliksik, napakahalaga ng wikang Filipino. Sa katunayan, malaki ang naitutulong ng sariling wika sa pagsusulong ng kahusayang pang-akademya sa iba’t ibang paaralan at unibersidad dito sa ating bansa, may mga programa na tumatalakay at nagtuturo ng

kahalagahan upang mapanatili at mapaunlad ang wikang Filipino. May mga programang pangkolehiyo na may malaking kinalaman sa wikang Filipino sa iba’t ibang unibersidad dito sa Piliipinas. Nakapalobb ang kurikiulum sa mga programang ito na nagsisilbing talaan ng mga kurso o asignatura at ang batayan at gabay ng mga guro at mag aaral. Sa pagbibigay kahulugan ni John Kerr sa kurikulum ay ganito ang isinasaad: Curriculum defines as all learning which is planned and guided by the school, whether it is carried on in groups or individually inside or outside the school (Kelly, 1983:10). Ang ito ni John Kerr ay sinuportahan at pinalawig sa aklat ni John

Franklin Bobbitt na may pamagat na The Curriculum. Ayon kay Bobbitt: The idea of curriculum has its roots in the Latin word for a race-course and explained curriculum as the source of deeds and experiences in which children become the adults that they should be, for success in adult society. Curriculum must be understood as encompassing not only those experiences that take place within schools, but the entire scope of formative experience both within and outside of schools. This includes experiences that are not planned or directed, as well as experiences that are intentionally directed (in or out of school) for the purposeful formation of adult members of society. Dahil sa napakahalagang bagay ang kurikulum sa isang programa na tumatalakay sa sariling wika, minarapat ng mga mananaliksik na pag aaralan ito. Isinasaalang-alang din ang pagtukoy sa mga layunin ng kurikulum para sa pagkatuto at pagpapalawak ng kaalaman tungkol sa kinukuhang programa.

xix

Kasabay

ang

pagsisiyasat

kung

ito

ay

nakasasabay

sa

agos

ng

kontemporaryong panahon. Kasangkot sa pananaliksik na ito ang pag-alam kung nakatutugon ang bawat kursong nakapaloob sa kurikulum bilang tulay upang mapanatili at lalo pang mapaunlad ang wikang Filipino. Gayundin kung ito ay naaayon sa inilalabas na pamantayan ng Commission on Higher Education (CHED). Ayon sa ipinalabas ng Commission on Higher Education (CHED) Special Order No. 42 Series of 2003 na may paksang Guidelines for the Formulation Of Policies and Standards of Academic Programs Sec. 4, Par. e, kung saan ang kurikulum ay dapat magtataglay ng: Kurikulum deskripsyon: Kabilang dito ang: o
o

Kahalagahan at kaugnayan ng mga kurso Katiyakan at kahalagahan ng kurso na nakatala sa balangkas ng kurikulum.

o

Tiyak na paksang mapakikinabangan at makatutulong sa mga mag-aaral at ibang suhestiyon o inihaing opsyon.

o

Suhestiyon sa iba pang paksang maaaring maging alternatibo na magpapalawak sa programa.

Sa pagpili ng tatlong pangunahing unibersidad sa Pilipinas tulad ng UP, PUP, at PNU ihahain ng pag-aaral na ito kung bakit napakalaki ang bahaging ginagampanan ng kurikulum sa programang pangkolehiyo na may malaking kinalaman sa larangan ng Wikang Filipino.

KALIGIRANG PANGKASAYSAYAN

xx

Sa kasaysayan ng kurikulum, ang unang aklat na inilathala noong 1918 tungkol sa kurikulum ay nagpapaliwanag na ang kurikulum ay programa ng mga gawain at mga karanasan kung saan ang mga bata ay lalaki at

matututo sa kung anong nararapat sa kanila sa ikauunlad ng lipunan (Bobbit, 1918). Idinagdag pa ni Bobbit na ang mga nakukuhang karanasan sa loob at labas ng paaralan ay nararapat na naiintindihan. Ang kurikulum ang nagiging kaagapay ng mga mamamayan sa pakikihalubilo at pagkakaroon ng gampanin sa lipunan. Nagkakaroon ng dalawang pormulasyon ayon sa nakikita niyang suliranin: (1) Ang mga eksperto sa siyentipiko lamang ang makagagawa ng disenyo sa paggawa ng mga kurikulum base sa katangian, dunong at kasanayan na mayroon ang mag-aaral na kung saan ay makakatulong pa sa pagpapaunlad nito. (2) Sa kanyang depenisyon na ang kurikulum ay ang mga karanasan o aral na dapat niyang matutunan sa kung anumang dapat maging siya, ang kurikulum ay nagiging tumpak ayon sa pansariling kagustuhan ng isang mag-aaral depende sa realidad ng kanyang karanasan. Ang kurikulum ay kalipunan ng mga kurso at mga programa na inihahain ng institusyon tulad ng paaralan at unibersidad. Sa Estados Unidos, ang kurikulum ay binubuo ng mga indibidwal sa bawat estado o batay sa pangangailangan ng mga mag-aaral. Ang pag-unlad ng kurikulum ay kahalintulad ng kasaysayan ng Pilipinas kung saan naimpluwensyahan ng relihiyon, politika, ekonomiya at mga isyung panlipunan.

xxi

Noong bago pa man dumating ang mga Kastila sa Pilipinas ay nauna nang makarating ang mga taga-Arabia, India, tsina, Indo-Tsina at Borneo kung saan sinasabing sila’y mga sibilisado at may sariling sistema ng pagsulat, batas at moral sa kanilang pamamahala. Ang mga Pilipino ay walang pormal na metodong pagtuturo. Ang kanilang pagkatuto sa mga kaugalian, ideya at mga bagong kaalaman ay hindi planado at walang sinunod na sistema. Samantalang sa pagdating ng mga Kastila, ay nagsimula nang nagtatag ntg mga parochial convent schools. Ang kanilang madalas na pinagaaralan at binabasa ay mga Kartilya, ang Katon at ang Katesismo. Ang sistema ng kanilang pagkatuto ay indibidwal na pagkakabisa. Nagsimulang magkaroon ng mga pampublikong paaralan nang itatag ito ng mga Amerikano. Ang kurikulum noon ay nakabase sa paniniwala at tradisyon ng mga Amerikano. Tulad ng pagkakaroon ng mga babasahin tungkol sa mg tanyag na personalidad sa Amerika at pagtuturo ng pagguhit ng mga kabahayang may impluwensiya ng Amerika. Ingles din ang ginagamit sa pagtuturo ng mga asignatura tulad ng Aritmetik, Heograpiya, Siyensya at Ingles. Ang kurikulum ay nananatiling hiwa-hiwalay na asignatura at sinunod naman ay sistemang pagrupong pagtuturo. Nagkaroon naman noong panahon ng Komonwelt ng mga Amerikanong sundalong-guro na kung tawagin ay Thomasites. Ang kurikulum ay umuunlad sa pagkakaroon ng kurso sa pagtatanim, pangangalakal, negosyo at domestic science.

xxii

Binago ang kurikulum noong dumating ang mga Hapon na isinunod sa kanilang kagustuhan sa pamamagitan ng pagtanggal sa wikang Ingles bilang gamit sa pagtuturo sa halip ay ginamit ang Niponggo.

BALANGKAS TEORETIKAL Naka-angkla ang pag-aaral na ito sa mga teoretikal na oryentasyon tungkol sa kurikulum na inihain ng mga Amerikanong edukador at manunulat na sina Lawrence Stenhouse, John Franklin Bobbit, Ralph W. Tyler at Hilda Taba para lubos na maunawaan ang suliraning inilahad ng mananaliksik. Sa aklat ni Bobbit na The Curriculum, tinalakay niya ang sentral na teorya ng kurikulum. Nakasulat sa aklat niya na: The central theory of curriculum is simple. Human life, however varied, consists in the performance of specific activities. Education that prepares for life is one that prepares definitely and adequately for these specific activities. These will show the abilities, attitudes, habits, appreciations and forms of knowledge that people (students) need. These will be the objectives of he curriculum. They will be numerous, definite and particularized. The curriculum will then be that series of experiences which children and youth must have by way of obtaining those objectives (1918:42). Ayon kay Taba, Stenhouse at Tyler, may apat na gabay na sinusunod ang pagbubuo at pagpaplano sa pagkatuto ng isang mag-aaral sa pamamagitan ng pag-oorganisa ng kurikulum. Ang apat na gabay ay maituturing na teorya at praktika ng kurikulum. Lubos na mauunawaan ang mga gabay na teorya at praktika tungkol sa kurikulum sa pagkakategorya ni Aristotle sa karunungan sa tatlong disiplina: teoretikal, produktibo at praktikal. Ang mga gabay ay ang mga sumusunod:

xxiii

Kurikulum bilang kabuuan ng karunungan na dapat ibahagi. Tumutukoy ito sa pagbabahagi sa mga mag-aaral ng mga paksang pagaaralan, metodo at konteksto sa epektibong proseso at pamamaraan. Kurikulum bilang isang produkto. Ang gabay na ito ay nakabase sa apat na pundamental na tanong ni Tyler na may kinalaman sa teorya at praktika ng kurikulum na gamit sa edukasyon. Ang mga tanong ay ang sumusunod: 1. Anong layuning pang-edukasyon ang gustong makamit? 2. Anong mga karanasang pang-edukasyon ang maibabahagi para makamit ang mga layunin? 3. Paano maisasaayos ang mga karanasang pang-edukasyon sa pagiging epektibo nito? 4. Paano madedetermina kung nakamit na ang mga layuning pangedukasyon? Base sa mga inihain ni Tyler na mga tanong ay nabuo niya ang konsepto sa pagtingin sa kabuuang pananaw sa kurikulum.

xxiv

PURPOSE

IDEAL GRADUAT

MEANS

ASSESSME NT

Pigura 1. Kabuuang Pananaw sa Kurikulum

Kasangkot din dito ang mga epektibong pamamaraan at hakbang sa pagbubuo ng kurikulum ayon kay Taba. Nakasaad ang mga sumusunod: 1. Pag-alam sa maaaring lamanin ng kurikulum 2. Pagbuo ng matibay na layunin ng kurikulum 3. Pagpili ng tiyak na lalamanin ng kurikulum 4. Pag-oorganisa ng lalamanin ng kurikulum 5. Pagbabatay sa mga karanasan ng pagkatuto sa kurikulum 6. Pag-oorganisa sa mga karanasan ng pagkatuto sa kurikulum 7. Pagsasagawa ng mga epektibong pamamaraan sa pagkatuto na lalamanin ng kurikulum Kurikulum bilang proseso. Ipinababatid nito na ang kurikulum ay hindi lamang pisikal na bagay kundi ito ay ang interaksyon ng guro at magaaral sa loob ng silid-aralan at ang kanilang pagpapalitan ng kaalaman. Sa

xxv

pamamagitan ng inihaing basehang prinsipyo sa pagpaplano ng mga kurso sa kurikulum ni Stenhouse ay lubos na mauunawaan kung bakit ito naging isang proseso. A. Sa pagpaplano: 1. Prinsipyo sa pamimili ng nilalaman – Ano ang dapat matutunan at maituro? 2. Prinsipyo sa pagpapa-unlad ng istratehiya sa pagtuturo – Paano ito dapat matutunan at maituro? 3. Prinsipyo sa pagbuo ng desisyon tungkol sa mabisang daloy ng pagtuturo at pagkatuto 4. Prinsipyo na kung saan ay aalamanin ang kahinaan at kalakasan ng magtuturo at tuturuan gayundin kung paano nila tinatanggap ang tatlong naunang prinsipyo. B. Sa emperikal na pag-aaral: 1. Prinsipyo na kung saan ay aalamin at pag-aaralan ang pag-unlad ng mga mag-aaral 2. Prinsipyo na kung saan ay aalamin at pag-aaralan ang pag-unlad ng mga guro C. Sa relasyong pagpapatibay: 1. Prinsipyo na kung saan ay iaayon ang kurikulum sa iba’t ibang sitwasyon ng paaralan, mag-aaral, kapaligiran at organisasyon 2. Prinsipyo sa pag-alam sa maaaring maging epekto ng kurikulum kung may magkakaibang konteksto, paniniwala at pagkakaunawa 3. Prinsipyo sa magiging layunin ng kurikulum

xxvi

Kurikulum bilang praksis o pagganap. Isinasaad na ang kurikulum ay mapapa unlad sa pamamagitan ng aksyon at repleksyon. Hindi lamang simpleng plano ang kurikulum kundi ito’y nakaugnay na matibay sa aktibong paglulunsad at pagsasagawa na ang sentro ay ang marapat at mabisang aksyon ng implementasyon.

BALANGKAS KONSEPTWAL Sa sanaysay ni Dr. Florentino H. Hornedo, Ang Wikang Filipino tungo sa Intelektwalisasyon, higit na mababanaag ang doble-karang paggamit sa wikang Filipino. Ayon sa kanya, dumadaan ang mga kabihasnan sa dalawang antas ng pag-uunlad ng pag-iisip. Para sa pagpapahayag ng damdamin, ninanasa o hangarin, ang Vital Thought o Diwang Buhay ang umiiral. Ngunit sa antas ng pagpapahayag ng mapanimbang na pag-iisip o pagmumuni-muning dulot ng mapanuring kamalayan, umiiral ang Reflexive Thought o Diwang Malay. Kung gayon, magkakatotoo lamang ang puspusang paggamit ng ating wika, kung itataas natin ito sa antas ng Diwang Malay. Ang pagkakaroon ng isang laganap na Wikang Pambansa ay isang yaman at

mahalaga. Ngunit ang malawakang paggamit at pagpapayaman dito ay higit na dapat bigyang tuon. Sa pang-akademikong pamamaraan ng pagpapayaman sa wika, higit na dapat pagtuunan ang mga programang may kinalaman dito. Sa pamamagitan lamang ng edukasyon maitataas ang sinasabi ni Dr. Hornedo na Diwang Malay. Sa edukasyon, papasok na ang kurikulum na sinabi ni Bobbit, ito ay ang paghahanda sa buhay dahil inihandang tiyak ang matututunang

xxvii

kaalaman, pag-uugali, abilidad at karanasan. Ang kurikulum ay isang mabisang kasangkapan sa edukasyon. Inihahalintulad nga ni Stenhouse ang kurikulum sa isang recipe sa pagluluto. Sabi niya na: It can be criticized on nutritional or gastronomic grounds – does it nourish the students and does it taste good? – And it can be criticized on the grounds of practicality – we can’t get hold of six dozen larks’ tongues and the grocer can’t find any ground unicorn horn! A curriculum, like the recipe for a dish, is first imagined as a possibility, then the subject of experiment. The recipe publicly is in a sense a report on the experiment. Similarly, a curriculum should be grounded in practice. It is an attempt to describe the work observed in classrooms that it is adequately communicated to teachers and others. Finally, within limits, a recipe can varied according to taste. So can curricula (1975:4-5). Lubos na ipinabatid ni Stenhouse ang papel ng isang kurikulum. Mula sa pagpaplano, pagsusuri, pagsasagawa, pasasanay, pagpapanatili at

hanggang sa mahusay na pagpapaunlad nito. Matutunghayan sa susunod na pahina ang hulwarang konseptwal na kung saan ibabatay ng mga mananaliksik ang daloy ng pagsusuri.

xxviii

Pagsasagawa at Pagpapaunlad ng mga Natutunan sa Kurikulum ng Programa sa Pagharap sa Aktwal na Buhay

Pagsasanay at pagpapanatili ng mga natutunan sa kurikulum ng programa

Kabuuan na pag-aaral sa Wikang Filipino na nakapaloob sa kurikulum ng Programang AB Filipino/ BSE Major in Filipino.

Kaalamang Pang-wika at Pang-literatura

Basikong Bahagi ng Panalita

Pigura 2. Hulwarang Konseptwal

Pag-usal ng ilang pantig, magkahalong patinig at katinig. xxix

Ang pananaliksik ay nakatuon sa kabuuang pagsusuri sa wikang Filipino na nakapaloob sa kurikulum ng programang AB Filipino/BSE Major in Filipino. Ang pagsusuri ay ibabatay sa unang bahagi ng pagkatuto patungo sa pagpapaunlad nito.

PAGLALAHAD NG SULIRANIN Sa pag-aaral na ito na may paksang Pananaw ng mga Mag-aaral sa UP, PUP at PNU sa Kurikulum ng Programang Pangkolehiyo na may Malaking Kinalaman sa Pagpapanatili at Pagpapaunlad na Wikang Filipino, ninais ng mga mananaliksik na sagutin ang mga sumusunod na suliranin: 1. Bakit pinili ng mga mag-aaral sa tatlong piling unibersidad ang kursong may malaking kinalaman sa wikang Filipino? 2. Anu-ano ang pananaw at kaalaman ng mga mag-aaral sa tatlong piling unibersidad sa programang pangkolehiyo na may malaking kinalaman sa wikang Filipino? 3. Anu- ano ang pananaw at kaalaman ng mga mag-aaral sa

tatlong piling unibersidad sa kurikulum ng programang pangkolehiyo na may malaking kinalaman sa wikang Filipino? 4. Sa anong paraan tumutugon para sa pangangailangan ng kasalukuyang panahon ang mga sumusunod: a. layunin ng programang pangkolehiyo na may malaking kinalaman sa wikang Filipino. b. mga kurso o asignatura na nakapaloob sa kurikulum ng programang pangkolehiyo na may malaking kinalaman sa wikang Filipino.

xxx

5. Paano umuugnay ang kurikulum ng programang pangkolehiyo sa tatlong piling unibersidad sa kursong Pangkalahatang Edukasyon na inihain ng CHED? 6. Ano ang saloobin ng mag-aaral sa mga preperensyang pangwika kaugnay sa pagpapanatili at pagpapaunlad ng wiikang Filipino na maaaring ihain ng kurikulum ng programang pangkolehiyo na may malaking kinalaman sa wikang Filipino?

KAHALAGAHAN NG PAG-AARAL Sa Mga Guro at Mag-aaral Ang pananaliksik na ito ay magsisilbing gabay ng sinumang guro at mag-aaral ukol sa kahalagahan ng mahusay na kurikulum bilang instrumento sa pag-unlad ng wika. Mahalaga ang gagampanan nito bilang pagmumulat sa bawat guro at mag-aaral na Pilipino na kung ganap na tatanggapin ang wikang Filipino ay tiyak na uunlad ang ating bansa.

Sa Paaralan Malaki ang buting maidudulot sa paaralan lalo na sa unibersidad na ito ang pananaliksik. Magsisilbing gabay ang pananaliksik na ito sa mga maaaring pagbabago o pagpaplano sa pagbuo ng isang kurikulum na umaagapay sa kasalukuyang panahon. Dapat lamang na maging mahusay ang isang kurikulum ng isang programang tumatalakay at tumutugon sa pangangailangan upang mapanatili ang wikang Filipino at pagpapaunlad pa nito. Ang pagtatakda ng mahusay na kurikulum ay sumasailalim sa kagalingan ng isang bansa tungo sa pagbuo ng identidad nito.

xxxi

Sa Pamahalaan Lubos na makikinabang ang Commission on Higher Education (CHED) sa pananaliksik na ito. Mabibigyan sila ng impormasyon tungkol sa paggawa ng mahusay na pamantayan na gagawing batayan ng mga unibersidad sa paggawa ng mahusay na kurikulum.

SAKLAW AT LIMITASYON NG PAG-AARAL Ang pag-aaral ay kinasangkutan ng mga piling mag-aaral ng TaongPanuruan 2007-2008 na kumukuha ng kursong BA Filipino, BA Malikhaing

Pagsulat at BA Araling Pilipino (UP); AB Filipinolohiya (PUP); BSE Major in Filipino (PNU). Naging tagatugon ang dalawampu’t limang (25) mga mag-aaral na kumukuha ng mga nabanggit kurso sa tatlong piling pang-estadong unibersidad sa kalakhang Maynila, ito ang Unibersidad ng Pilipinas,

Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas at Pamantasang Normal ng Pilipinas. Sa paksang usapin, saklaw ng pag-aaral ang pagsusuri sa kurikulum ng bawat unibersidad at kung paano ito nagiging instrumento sa pagpapanatili at pagpapaunlad ng wikang Filipino. Tatalakayin din sa pag-aaral na ito kung nakabatay sa pamantayang Pangkalahatan Edukayon ng Commission on Higher Education (CHED) ang nilalaman ng kurikulum sa bawat unibersidad. Bahagi rin nito ang pagsusuri kung nakatutugon ba sa mabilis na pagbabago ng panahon ang mga inihaing kurso sa bawat kurikulum.

KATUTURAN NG TALAKAY

xxxii

Kurikulum- kabuuan ng mga sistematikong kurso sa loob ng isang programang pangkolehiyo at nangangahulugan din ito na kabuuang buhay ng kurso sa isang pamantasan. Kursotumutukoy sa asignaturang itinuturo sa loob ng pamantasan o unibersidad. Ang halimbawa nito ay Sining ng

Pakikipagtalastasan, Retorika, at Panimulang Linggwistika. Teoryaisang uri ng kaisipang nagagamit na batayan o pamantayan, nagbabago rin ang mga ito, hindi palagian. Programang Pangkolehiyotumutukoy ito sa kursong pinili ng isang

mag-aaral kapag tumuntong na siya sa tersarya. Nakapaloob ditto ang kurikulum na nagtataglay ng mga asignaturang ihahain sa apat o higit oang taong aralan. Pamantayantumutukoy sa mga tuntunin na dapat sundin at nagsisilbi

rin itong gabay para sa ikaaayos ng isang progama. Intelektwalisasyonprosesong isinasagawa upang matamo ang sariling

identidad o kaakuhan. Sa punto ng wika, sa pamamagitan ng pagpapalaganap at paggamit nito sa pangaraw-araw na buhay ay matatamo ang intelektwalisasyon. Pagpapapanatili- tumutukoy sa patuloy na pagtangkilik o paggamit para hindi tuluyang mawala, hindi kinalilimutang bigyang

pagpapahalaga o tuon. Wikabinubuo ng kalipunan ng mga tunog na may sinusunod na tuntunin at ginagamit sa paghahatid ng mensahe sa kapwa.

xxxiii

Pagpapaunlad-

tumutukoy sa malawakang paggamit, pagpapatatag at

pagpapayaman. Kung sa kaso ng wik, ito’y nangangahulugang paggamit ng wikang pambansa hindi lamang sa laangan ng pakikipagtalastasan kund pati na rin sa larangang pangakademya. Fleksibolkakayahan ng wikang umangkop sa iba ang wika upang madaling maunawaan ng nakararami. Paksaang pinag-uusapan o ang tinatalakay. pagpapaliwanag tungo sa ikalilinaw ng isang usapin,

Paglalahad-

paraan o pagsasakatuparan ng isang layunin. Paglalarawannaglalayong bumuo nang malinaw na larawan sa isipan

ng mambabasa. Istratehiyapiling pamamaraan o teknik na umaangkop sa isang

gawain. Ugnayanpakikisangkot sa isang gawain na kompleto ang mga

pangunahing impormasyon.

KABANATA 2 PAGLALAHAD NG MGA KAUGNAY NA LITERATURA AT PAG-AARAL

Ang bahaging ito ay tumatalakay sa mga akdang pampanitikan na binasa at kinalap mula sa mga aklat, tesis, lathalain, websayt, at mga artikulo na may kinalaman sa pananaliksik.

xxxiv

MGA KAUGNAY NA BANYAGANG LITERATURA Ang mababaw na pagpapakahulugan sa kurikulum ay sinasabing ito ay serye lamang ng pagpaplano, ngunit ang malawak na pagpapakahulugan nito ayon kay Daniel Lee at J. Gwynn Lee sa kanilang aklat na “Educational Competencies and Curriculum Planning” na nailathala noong 1998, ang kurikulum ay ang mga karanasan ng isang bata na kung saan maraming paraan ng paggamit at pagpapaunlad nito sa impluwensiya ng paaralan. Pagdating sa paaralan, dumadaan ito sa organisadong proseso at

replektibong paggabay, kaagapay ng pagbabagong pang-edukasyon sa lahat ng aspeto ng buhay at pagtuntong sa hinaharap (98). Inilahad naman ng isang edukador at manunulat na si James A. Ragan sa “MEC Catalog of Curriculum Research and Development Outputs” noong 1998, kung pag-uusapan ang kabihasnan ng kurikulum, ito ay nangangahulugan na mga asignaturang itinuturo sa paaralan o mga kursong pag-aaralan. Sa kasalukuyang panahon, ang terminong kurikulum ay pinalawak at nangangahulugan na ito ng kabuuang buhay at programa ng paaralan. Kasangkot dito ang lahat ng karanasan ng isang kabataan na kung saan ito’y hinuhubog ng paaralan. Tumutukoy na rin ito sa resulta ng impluwensiya ng mga tao sa komunidad o bansang kinamulatan ng kabataan para maging produktibo at kasama na rin ang nananatiling kultura na nakakaapekto sa kanya (8). Sa pagpapakahulugan naman ni Ronald Krug, isa ring manunulat at edukador sa kanyang aklat na may pamagat na “Study and Teaching in Developmental Education” na nailimbag noong 1996, ang kurikulum ay naglalaman ng mga araling inihahanda ng isang institusyong pang-

xxxv

edukasyon at nagbibigay ng pagkakataon sa mag-aaral na ang lahat ng kanyang karanasan ay magbunga ng kaalaman at kahusayan para sa ikauunlad niya. Ipinaliwanag niya na ang paraan ng pagkatuto, kabilang dito ang pag-aaral sa loob ng silid-aralan, programang paggabay at pagpapayo, serbisyo para sa komunidad at paaralan, silid-aklatan, at mga gawaing madalas na tawaging “extra-curricular” (13-14).

MGA KAUGNAY NA BANYAGANG PAG-AARAL Ayon sa tesis na ginawa ni Jeffs Smith na may pamagat na “Curriculum Planning in Formal Education” noong 1999 na matatagpuan sa websayt na http://www.infed.org/biblio/b-curric.html, isinasaad na ang pagpaplanong pang-kurikulum ay isang gawain na hindi lamang ang eksperto sa edukasyon ang kasangkot kundi pati na rin ang publiko na ang halimbawa ay ang mag-aaral, kawani at ito’y ginagawa sa pamamaraang: (1)

malakihang pagpapaliwanag sa malalawak na isyung pang-edukasyon at (2) ang maramihang pakikilahok ng bawat miyembro ng publiko sa pagkatuto mula sa pagtuturo at sa paghahanda sa kakailanganin nito. Samakatuwid, sa pag-aaral ni Smith, ang pagpaplanong pang-

kurikulum ay nagiging daan para maging organisado at nasa replektibong pamamaraan ang bawat programa ng isang institusyong pang-edukasyon na para sa kapakanan ng bawat indibidwal sa lipunang kanyang ginagalawan. Sa pananaliksik naman na may pamagat na “Curriculum

Conceptualization in Education at Teachers Level” ni William B. Stapp, pinuno ng Environmental Education Program ng University of Michigan, noong 1996 na matatagpuan sa websayt na

xxxvi

http://en.wikipedia.org/wiki/Curriculum, binanggit niya na ang epektibong edukasyon ay nakadepende sa mga sumusunod: kurikulum, tamang mga aklat na sanggunian, “functional audio-visual aids”, sapat na pasilidad ng paaralan at kaaya-ayang kapaligiran. Sa lahat ng nabanggit ang

pinakaimportante pa rin ang taong gaganap para maabot niya ang kanyang minimithi. Ang tao ang gagamit at makikinabang sa mga pasilidad ng paaralan at ang magbibigay katugunan sa mga “visual aid” at ito ang mabisang naghuhulma sa buhay ng isang mag-aaral.

MGA KAUGNAY NA LOKAL NA LITERATURA Sa isinulat ni Prof. Ramades M. Doctor na may pamagat na “Teacher Education Curricula” na matatagpuan sa aklat na Philippine Extension Service Review na nailimbag noong 1996. Tinalakay niya ang propesyon ng pagtuturo na naaayon sa kurikulum ng edukasyon na kung saan dapat mapaunlad ang pagkaunawa, kakayahan at pag-uugali ng mag-aaral. Ang tagapagturo ay isa sa tagapagpaunlad ng programang pang-edukasyon at pangwika (97). Idinagdag pa niya na ang mga paaralan ay gumagamit ng iba’t ibang pamamaraan para madaling matuto ang mga mag-aaral. Isa sa

pamamaraang ito ay ang kurikulum na nagiging instrumento sa pagsalin ng pag-asa o inaasahang edukasyon sa kongkretong realidad. Para magawa na ang kurikulum sa programang pang-edukasyon at pangwika ay maging totoong epektibo, ang kailangan ay iagapay sa panahon ang sistema ng edukasyon na kung saan nalilinang ang kaalaman, operasyunal na kakayahan at pagpapatupad ng tanggap na pamamaraan. Sa bawat isa na nagbibigay ng

xxxvii

malikhaing mga karanasan at pagpapaunlad ng pag-iisip kasabay ang paparating na bagong kaalaman sa pag-usad ng panahon (97-98). Sa artikulo ni Dr. Cristeto Bonilla na, “A Framework on Education Curriculum” na nailathala sa manwal ng Education and Culture Planning Service noong 1996. Binanggit niya na ang ilang konsepto ng isang kurikulum para sa wika at lipunan. Sinabi niya na ang kurikulum ay dapat magtaglay ng sapat na nilalaman patungkol sa Agham Panlipunan at Humanidades na napakahalaga sa Sosyo-Ekonomikong kalagayan ng Pilipinas. Ayon din sa kanya, ang kurikulum ay dapat nakatuon sa kahalagahan ng pag-aaral ng wika sa bawat guro bilang propesyon sa pagtuturo sa silid-aralan at sa bawat estudyante upang madagdagan at mapalawig ang kaalaman tungkol sa magiging epekto kung kontrolado at napapanatili ang sariling wika. Binigyang diin naman ang mabisang katangian ng kurikulum at pagpapaunlad nito sa librong may pamagat na “Curriculum Development System” na nailimbag noong 1992 na isinulat ni Dr. Jesus C. Palma na nagtuturo sa Ateneo Graduate School of Education. Ayon sa aklat may limang katangian ang kurikulum:
1.

Sistematiko, tumutukoy sa kurikulum bilang isang sistema at kung paano ito nagiging kasangkapan sa pagbuo ng edukasyon at ang malaking nagagampanan nito sa paaralan

2.

Kolaboratibo,

ang

pagiging

sistematiko

ng

kurikulum

ay

magagampanan sa aktibong partisipasyon ng mga sangkot sa pagbuo at pagpapa-unlad para maabot ang hinahangad na kahusayan nito.

xxxviii

3.

Dinamiko, ang kurikulum ay dapat sumasabay sa agos ng panahon na magdadala sa institusyon ng mataas na uri ng kagalingang pangedukasyon.

4.

Sabstansyal o mahalaga, ang kurikulum ay mahalaga sa sentral na layunin ng pag-aaral at pagtuturo na umaayon sa itinatakdang Bisyon at Misyon ng institusyong pang-edukasyon.

Dinagdag din sa aklat nina Dr. Tomas Quintin D. Andres at Dr. Felizardo Y. Francisco na may pamagat na “Curriculum Development in the Philippine Setting” na nailimbag noong 1989, na ang ubod ng edukasyon ay ang kurikulum na nabuo mula sa malawak na repleksyon at pag-aaral at habang tumatagal ay kailangang pag-ibayuhin ang

pagpapaunlad. Tinalakay rin sa aklat na ang pagpapaunlad ng kurikulum sa kasaysayan ay karaniwan ng para sa limang hangarin: (1) hangaring pangrelihiyon, (2) hangaring pang-pulitikal, (3) hangaring pang-yutilitaryan, (4) hangaring pang-masang edukasyon, (5) hangarin para sa kagalingang pangedukasyon.

MGA KAUGNAY NA LOKAL NA PAG-AARAL Sa tesis na “Kahandaan at Kaalaman sa Pagtuturo ng Filipino ayon sa Binagong Kurikulum ng DepEd ng mga Mag-aaral sa Teachers Education Institutions” ni Melanie M. Lorica noong Oktubre 2004 sa Pamantasan ng Bikol, Lungsod ng Legazpi. Inilahad ang layunin nitong malaman ang kalagayan ng wikang Filipino sa edukasyon at paano lalong mapatataas ang kalidad ng pagtuturo nito. Nagbigay ito ng nga mungkahing

xxxix

gawain para mapaunlad ang kaalaman sa pagtuturo ng Filipino tulad ng ganap na paggamit nito bilang instrumento sa pakikipagtalastasan. Ang pag-aaral naman ni Cynthia A. Aragones na “Asyanong

Pagpapahalaga sa Bagong Kurikulum” noong Marso 2004 sa Pamantasan ng Nueva Caceres, Lungsod ng Naga, na tumatalakay sa pagtukoy at pagsusuri ng mga pagpapahalagang taglay ng mga Asyano patungkol sa kurikilum. Kaugnay nito ang pagtukoy sa kahalagahan ng binagong kurikulum sa Southern Luzon Polytechnic College at Judge Guillermo Eleazar Polytechnic College, Tagkawayan, na Quezon. naaayon Binanggit sa din ang mga Asyanong makabayan,

pagpapahalaga

kurikulum

thrusts:

makakalikasan, at maka-Diyos.

Ang pag-aaral naman na ginawa ni Anita A. Gesta na may pamagat na “Saloobin ng mga Mag-aaral sa Antas Tersyarya sa Lungsod ng Surigao tungkol sa Filipino bilang Isang Kurso sa Kurikulum” noong 1996 sa Pamantasan ng Xavier. Inilahad dito ang saloobin ng mga mag-aaral sa antas tersyarya tungkol sa Filipino bilang kurso sa kurikulum. Binanggit din dito ang kahalagahan ng wikang Filipino pati ang kaasalan at kawilihan sa Filipino ng mga mag-aaral at guro sa Filipino. Lahat ng mga literatura at pag-aaral na tinalakay sa unahan ay may malaking naitulong sa mga mananaliksik dahil sa pagkaka-ugnay o

pagkakaroon ng relasyon nito sa isinasagawang pag-aaral.

xl

KABANATA 3 MGA PAMAMARAAN GINAMIT AT PINAGKUNAN NG DATOS

Ang kabanatang ito ay naglalahad ng mga pamamaraang ginamit, paghahanda ng instrumentong ginamit sa pag-aaral, mga hakbang na ginawa sa paglikom ng mga datos, istratehiya sa pagpili ng mga kalahok, paglalarawan sa mga kalahok, populasyon at magiging bilang ng kalahok at estadistikang ginamit sa pagsusuri at pagpapakahulugan ng mga datos.

PAMAMARAANG GINAMIT Gumamit ang mga mananaliksik ng diskriptibong pamamaraan ng pananaliksik. Napili ang pamamaarang ito dahil makatugon ito sa pagtukoy sa kung mahusay ang programang may malaking kinalaman sa Filipino sa bawat unibersidad sa pamamagitan ng paglalarawan sa kasalukuyang gagamit sa kurikulum nito. Ang pamamaraan ding ito ay tumugon sa layunin

xli

ng pag-aaral na masuri ang kurikulum ng tatlong piling unibersidad bilang kasangkapan para mapanatili at mapaunlad pa ang wikang Filipino. Ang naging tagatugon sa pananaliksik ay dalawampu’t limang (25) mga mag-aaral mula sa una hanggang sa ikaapat na taon ng tatlong piling unibersidad ( UP, PUP at PNU ) na kumukuha ng programang B,A. Filipino, B.A. Malikhaing Pagsulat at B.A. Araling Pilipino (UP); AB Filipinolohiya (PUP); BSE Major in Filipino (PNU) sa unang semestre ng taong- panuruan 2007-2008. Sa tagatugon. PARAAN NG PAGPILI NG MGA KALAHOK Pinagsamang istratipayd random sampling at sistematikong sampling ang ginamit sa paraan sa pagpili ng kalahok. Sa bawat unibersidad nagmula ang dalawampung mag-aaral na tagatugon, kumuha ng representante sa una hanggang sa ikaapat na taon at ang mga mag-aaral na ito ay ang mga kabuuan, nagkaroon ng pitumpu’t lima (75) mag-aaral na

pangunahing opisyales na nahirang ng klase sa bawat taon. Pinili ang mga pangunahing opisyales sa kaisipang sila ang tumatayong haligi o lider sa klase na magiging mabisang tagatugon sa mga inihaing mga katanungan. Naghanda rin ng talatanungan ang mga mananaliksik na naglalaman ng ilang katanungan para sa impormal na panayam sa ilang dalubguro sa bawat unibersidad.

DISKRIPSYON SA MGA KALAHOK Ang mga mag-aaral sa tatlong piling pang-estadong unibersidad sa kalakhang Maynila ang magsisilbing tagatugon ng pananaliksik. Napili ang Unibersidad ng Pilipinas (UP, Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas (PUP) at

xlii

Pamantasang Normal ng Pilipinas (PNU) sapagkat ayon sa resulta ng pagaaral na isinagawa ng Professional Regulation Commission (PRC) at ng

Commission on Higher Education (CHED) kabilang ang tatlong piling pangestadong unibersidad na ito sa kalakhang Maynila sa dalawampung (20) nangungunang unibersidad na naghahain ng mataas na uri ng edukasyon at sa loob ng sampung taon ay laging nangunguna sa mga Board Examination sa lahat ng unibersidad at kolehiyo sa buong Pilipinas. Ang pinagbatayan sa pagpili ng tatlong piling pang- estadong unibersidad ay nagmula sa talaan ng mga nagungunang unibersidad sa Pilipinas batay sa websayt na http://www.topuniversities.com. Ang estadistikang ito ay resulta ng pag-aaral na isinagawa ng Professional Regulation Commission (PRC) at ng Commission on Higher Education (CHED) na base sa kabuuang marka ng mga pumapasa sa mga kursong may Board Examination ng lahat ng pamantasan at kolehiyo sa Pilipinas. Ang pag-aaral ay isinasagawa kada sampung taon. Ang mga

sumusunod ay resulta ng unang pag-aaral mula taong 1992 hanggang 2002. Labindalawang pamantasan/kolehiyo ay nagmula sa Luzon, dalawa sa Visayas at anim sa Mindanao. Nakatala roon ang mga sumusunod na pamantasan/kolehiyo: 1. Unibersidad ng Pilipinas (Diliman/Luzon) 2. Unibersidad ng Pilipinas (Los Baños/Luzon)

3. Unibersidad ng Pilipinas (Maynila/Luzon) 4. Unibersidad ng Silliman (Lungsod ng Dumaguete/Visayas) 5. Unibersidad ng Ateneo de Davao (Davao/Mindanao)

xliii

6. Unibersidad ng Ateneo de Manila (Maynila/Luzon) 7. Unibersidad ng Santo Tomas (Maynila/Luzon) 8. Pang-Estadong Unibersidad ng Mindanao (Institusyong Panteknolohiya ng Iligan/Mindanao) 9. Pamantasan ng Lungsod ng Maynila (Maynila/Luzon) 10. Unibersidad ng Saint Louis (Lungsod ng Baguio/Luzon) 11. Unibersidad ng San Carlos (Lungsod ng Cebu/Visayas) 12. Unibersidad ng Xavier (Cagayan de Oro/Mindanao) 13. Pang-Estadong Unibersidad ng Mindanao (Main/Mindanao) 14. Kolehiyo ng Urios (Lungsod ng Butuan/Mindanao)
15. Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas (Maynila/Luzon)

16. Unibersidad ng De La Salle (Maynila/Luzon) 17. Institusyong Panteknolohiya ng Mapua (Maynila/Luzon) 18. Unibersidad ng Adamson (Maynila/Luzon)
19. Pamantasang Normal ng Pilipinas (Maynila/Luzon)

20. Unibersidad ng Katimugang Pilipinas (Davao/Mindanao)

INSTRUMENTONG GINAMIT Ang instrumentong ginamit sa pag-aaral na ito ay talatanungan. Ito ay binuo ng mga mananaliksik pagkatapos ang masusing pag-aaral sa mga suliranin at matapos makapagbasa ng mga kaugnay na literatura at pagaaral. Iniharap ito sa tagapayo upang maaprubahan at ipinasuri rin ito sa mga dalubguro na may malawak at mahabang karanasan sa pagtuturo ng mga asignaturang may kinalaman sa wikang Filipino.

xliv

Nagkaroon ng tatlong bahagi ang talatanungan. Ang unang bahagi ay naglalaman ng mga tanong patungkol sa personal na datos ng mag-aaral. Ang pangalawang bahagi naman ay naglalaman ng mga tanong na may kinalaman sa pananaw ng mga mag-aaral sa kanilang kurso at kurikulum. At ang huling bahagi ay naglalaman ng mga preperensyang pangwika na makatutulong sa pagpapanatili at pagpapaunlad ng wikang Filipino. Lahat ng mga tanong ay nakatulong upang bigyang tugon ang mga suliraning inihain sa unang bahagi ng pananaliksik na ito. Ang inihandang tanong sa huling bahagi ng talatanungan ay sasagutin sa pamamagitan ng “five (5) point Lickert scale” tulad ng: 5 - lubos na sumasang-ayon (highly agree) 4 - sumasang-ayon (agree) 3 - hindi sigurado (not sure) 2 - hindi sumasang-ayon (disagree) 1 - lubos na hindi sumasang-ayon (highly disagree)

PARAAN NG PANGANGALAP NG DATOS Ang unang hakbang na isinagawa ng mga mananaliksik ay ang pangangalap ng datos sa iba’t ibang silid-aklatan; Pambansang Aklatan, Ninoy Aquino Learning Resource Center (NALRC), Silid-aklatan ng Kolehiyo ng mga Wika at Linggwistika. Pangalawa ay ang paglikom ng datos at ang paghingi ng pahintulot sa dekana at tagapangulo ng kolehiyo at kagawaran na nakasasakop sa programang B.A. Filipino, B.A. Malikhaing Pagsulat at B,A. Araling Pilipino (UP); AB Filipinolohiya (PUP); BSE Major in Filipino (PNU) ng pormal na liham upang payagang makapagsagawa ng sarbey.

xlv

Ang mga mananaliksik mismo ang mamimigay ng mga talatanungan sa mga tagatugon sa bawat unibersidad at humingi ng gabay sa ilang dalubguro ng bawat unibersidad para sa ikaaayos ng pagsasarbey. Lahat ng talatanungan ay tinipon sa itinakdang panahon maliban lamang sa mga talatanungang mas maagang ipinamahagi ng mga

mananaliksik sa mga mag-aaral PUP na kaagad ding kinolekta matapos nilang masagutan.

URI NG GAGAMITING ESTADISTIKA Ginamit lamang ng simpleng estadistika ang mga mananaliksik upang malinaw at madaling mabigyan ng pagsusuri at pagpapakahulugan ang mga katanungan sa mga talatanungan. Ang porsiyento ng tugon ay hahanguin batay sa pormulang nasa ibaba:

(f) bilang ng mga sumasagot Bahagdan (%) = --------------------------------------------------(n) kabuuang bilang ng respndent

X100

xlvi

KABANATA 4 PAGLALAHAD, PAGSUSURI AT PAGPAPAKAHULUGAN SA MGA NAKALAP NA DATOS

Nilalaman ng bahaging ito ang mga nalikom na datos ng mga mananaliksik na tumugon sa nabanggit na mga suliranin sa unang bahagi ng pananaliksik na ito. Tinugunan sa pamamagitan ng paghahain ng mga impormasyong ibinase sa sarbey ang una hanggang ikalimang suliranin. Samantala, ang kasagutan sa ikaanim na suliranin ay ibinase sa mga datos na nakalap na ipinamahagi ng tatlong piling pang-estadong unibersidad tungkol sa kanilang kurikulum, kasama na rin ang datos mula sa kanilang websayt at ang mga sagot sa isinagawang impormal na pagtatanong.

Pananaw

at

Kaalaman

ng

mga

Mag-aaral

sa

Programang

Pangkolehiyo na may Malaking Kinalaman sa Wikang Filipino Ilalahad ng talahanayan sa susunod na pahina ang distribusyon ng tugon ng mga mag-aaral sa piling pang-estadong unibersidad sa tanong na: Bakit mo pinili ang kursong may malaking kinalaman sa wikang Filipino? Ang tanong na nagtukoy sa mga dahilan ng mag-aaral sa pagpili sa programang pangkolehiyo na may kinalaman sa wikang Filipino tulad ng BA Filipino, BA Malikhaing Pagsulat at BA Araling Pilipino sa UP; AB Filipinolohiya sa PUP; at BSE major sa Filipino sa PNU.

xlvii

Mga Sangkot na Piling Unibersidad Opsyon UP PUP Distribusyon ng Tugon f sariling kagustuhan 18 % 72 f 11 % 44 f 23 % 92 f 52 % 69.33 PNU Kabuuan sa Pangkalahatan

Impluwensya ng kaibigan kagustuhan ng magulang wala ng ibang kursong bakante kabuuan sa bawat unibersidad

1 1 5 25

4 4 20 100

1 1 12 25

4 4 48 100

1 1 0 25

4 4 0 100

3 3 17 75

4 4 22.67 100

Talahanayan 1- Mga Dahilan sa Pagpili ng mga Mag-aaral sa Programang Pangkolehiyo na may Malaking Kinalaman sa Wikang Filipino _____________________
Tala: UP – Unibersidad ng Pilipinas-Diliman (B.A. Filipino, B.A. Malikhaing Pagsulat at B.A. Araling Pilipino) PUP – Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas-Sta.Mesa (AB Filipinolohiya) PNU – Pamantasang Normal ng Pilipinas-Taft (BSE Major sa Filipino) f – dalas ng tugon (frequency) sa partikular na opsyon % - bahagdan

Makikita sa Talahanayan 1 ang tugon ng mag-aaral sa tatlong piling pang-estadong unibersidad kung bakit nila napili ang programang

pangkolehiyo na may malaking kinalaman sa wikang Filipino. Nangunguna ang PNU sa may pinakamataas na bahagdan na tumugon sa unang opsyon na may bilang na 23 mag-aaral o 92%, sumunod ang UP na may bilang na 18 mag-aaral o 72% at ang PUP na may bilang na 11 mag-aaral o 44%. Sa pangalawa at pangatlong opsyon ay magkakatulad ang tatlong unibersidad na may 1 mag-aaral na tumugon o 4%. Sa huling opsyon ang may

xlviii

pinakamataas na bilang na tumugon ay ang mga mag-aaral ng PUP na may bilang na 12 o 48%, pangalawa ang UP na may bilang na 5 mag-aaral o 20% at walang tumugon sa mga mag-aaral ng PNU. Sa kabuuan, ang unang opsyon na, sariling kagustuhan ang pagpili sa programang pangkolehiyo na may kinalaman sa wikang Filipino ay nagtala ng pinakamaraming tugon na may bilang na 52 mag-aaral na may katumbas na 69.33%. Pumangalawa ang huling opsyon na, wala ng ibang kursong bakante kaya napabilang sa programa pangkolehiyo na may bilang na 17 mag-aaral na may katumbas na 22.67%. Sa huling posisyon ay magkatulad ang pangalawang opsyon na, impluwensiya ng kaibigan at ang pangatlong opsyon na, kagustuhan ng magulang kaya napabilang sa nasabing

programang pangkolehiyo na may bilang na 3 mag-aaral bawat opsyon na may katumbas na 4%. Dahil sa napakaraming mag-aaral na tumugon sa unang opsyon na kaya sila pumasok o napabilang sa programang may malaking kinalaman sa wikang Filipino ay dahil ito’y kagustuhan nila. Nangangahulugan na malaya na ang mga mag-aaral ngayon na makapamili ng kursong kanilang kukunin pagtuntong nila sa kolehiyo. Kakaunti na ang bahagdan ng mga mag-aaral na naiimpluwesyan ng mga magulang o mga kaibigan sa pagpili ng programang pangkolehiyo kung saan nais nila mapabilang. Ngunit malaki pa rin ang bahagdan ng mga mag-aaral na napagsasarhan at nawawalan ng

pagkakataon mapabilang sa gusto nilang programang pangkolehiyo dahil limitado lamang ang kinukuhang bilang na mag-aaral. Ang susunod na talahanayan ay naglalahad ng distribusyon ng tugon ng mga mag-aaral sa UP, PUP at PNU sa tanong na: Ano ang pagkakaalam mo

xlix

sa iyong kurso? Ang tanong na ito ang nagtukoy kung may kaalaman ba ang mga mag-aaral sa kinukuha nilang programang pangkolehiyo.

Mga Sangkot na Piling Unibersidad Opsyon UP PUP Distribusyon ng Tugon f simpleng kurso gamit ang wikang Filipibo may layuning magpakadalubhasa sa Filipino tulay para madaling matanggap sa trabaho mag-aangat sa kamalayan bilang isang Piipino kabuuan sa bawat unibersidad 2 % 8 f 0 % 0 F 0 % 0 f 2 % 2.67 PNU Kabuuan sa Pangkalahatan

5 0

20 0

14 7

56 28

12 1

48 4

31 8

41.33 10.67

18 25

72 100

4 25

16 100

12 25

48 100

34 75

45.33 100

Talahanayan 2 – Pagkakaalam ng mga Mag-aaral sa Programang Pangkolehiyo na may Malaking Kinalaman sa Wikang Filipino _____________________
Tala: UP – Unibersidad ng Pilipinas-Diliman (B.A. Filipino, B.A. Malikhaing Pagsulat at B.A. Araling Pilipino) PUP – Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas-Sta.Mesa (AB Filipinolohiya) PNU – Pamantasang Normal ng Pilipinas-Taft (BSE Major sa Filipino) f – dalas ng tugon (frequency) sa partikular na opsyon % - bahagdan

Sa Talahanayan 2 nangunguna ang UP sa may pinakamataas na bahagdan na tumugon sa unang opsyon na may bilang na 2 mag-aaral o 8%, at wala namang mag-aaral na tumugon mula sa PUP at PNU. Sa pangalawang opsyon nanguna ang PUP na may bilang na 14 na mag-aaral na may katumbas na 56%, pumangalawa ang PNU na may bilang na 12 mag-aaral na

l

may katumbas na 48%, at ang panghuli ay ang UP na may bilang na 5 magaaral na may katumbas na 20%. Sa pangatlong opsyon ay nanguna muli ang PUP na may bilang na 7 mag-aaral na may katumbas na 28%, pangalawa ang PNU na may bilang na 1 mag-aaral na may katumbas na 4%, samantalang sa UP ay walang tumugon. Sa huling opsyon, ang may pinakamataas na bilang na tumugon ay ang mga mag-aaral na mula sa UP na may bilang na 18 o 72%, pangalawa ang PNU na may bilang na 12 mag-aaral na may katumbas na 48%, at ang huli ay ang PUP na may bilang na 4 na mag-aaral na may katumbas na 16%. Sa kabuuan, ang huling opsyon na, mag-aangat sa kamalayan bilang isang Pilipino ang programang pangkolehiyo na BA Filipino, BA Malikhaing Pagsulat at BA Araling Pilipino sa UP; AB Filipinolohiya sa PUP; at BSE major sa Filipino sa PNU ay nagtala ng pinakamaraming tugon na may bilang na 34 mag-aaral na may katumbas na 45.33%. Pumangalawa ang ikalawang opsyon na, ang mga programang pangkolehiyo na nabanggit ay may layuning magpakadalubhasa sa Filipino na may bilang na 31 mag-aaral na may katumbas na 41.33%. Nasa ikatlong posisyon ang opsyon na, magiging tulay ang mga nabanggit na programang pangkolehiyo upang madaling

matanggap sa trabaho na may bilang na 8 mag-aaral na may katumbas na 10.67%. Nasa huling posisyon na may bilang lamang na 2 mag-aaral na may katumbas na 2.67% tumugon sa unang opsyon na, simpleng kurso lamang gamit ang wikang Filipino ang mga nabanggit na programang pangkolehiyo. Dahil sa napakaraming mag-aaral na tumugon sa huling opsyon, nangangahulugan lamang na malaki ang pananalig ng mga mag-aaral mula sa UP, PUP at PNU na magiging daan ang programang pangkolehiyo na B.A.

li

Filipino, B.A. Malikhaing Pagsulat at B.A. Araling Pilipino sa UP; AB Filipinolohiya sa PUP; at BSE major sa Filipino sa PNU sa pag-aangat sa kamalayan bilang tunay na mamamayang Pilipino. Nangangahulugan din na higit pa sa hangarin na makahanap agad ng magandang trabaho ang layunin nito at naniniwala rin ang mga mag-aaral na magiging dalubhasa sila sa wikang Filipino sa pamamagitan ng mga nabanggit na programang

pangkolehiyo.

Ang susunod na talahanayan ay naglalahad ng distribusyon ng tugon ng mga mag-aaral sa UP, PUP at PNU sa tanong na: Saang propesyon higit na nakatuon ang iyong kurso? Ang tanong na ito ang nagtukoy sa pananaw ng mga mag-aaral kung saang propesyon nakapokus ang kanilang programa.

Mga Sangkot na Piling Unibersidad Opsyon UP PUP Distribusyon ng Tugon f manunulat 10 % 40 f 5 % 20 f 4 % 16 f 19 % 25.33 PNU Kabuuan sa Pangkalahatan

guro Tagapagsalin

11 1

44 4

11 3

44 12

14 5

56 20

36 9

48 12

lii

mamamahayag/ tapagbalita iba pa kabuuan sa bawat unibersidad

2 1 25

8 4 100

5 1 25

20 4 100

2 0 25

8 0 100

9 2 75

12 2.67 100

Talahanayan 3– Propesyon Kung Saan Nakatuon ang Programang Pangkolehiyo na may Malaking Kinalaman sa Wikang Filipino _____________________
Tala: UP – Unibersidad ng Pilipinas-Diliman (B.A. Filipino, B.A. Malikhaing Pagsulat at B.A. Araling Pilipino) PUP – Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas-Sta.Mesa (AB Filipinolohiya) PNU – Pamantasang Normal ng Pilipinas-Taft (BSE Major sa Filipino) f – dalas ng tugon (frequency) sa partikular na opsyon % - bahagdan

Sa Talahanayan 3 nangunguna ang UP sa may pinakamataas na bahagdan na tumugon sa unang opsyon na may bilang na 10 mag-aaral o 40%, pangalawa ang PUP na may bilang na 5 mag-aaral na may katumbas na 20% at ang huli ay ang PNU na may bilang na 4 na mag-aaral na may katumbas na 16%. Sa pangalawang opsyon nanguna ang PNU na may bilang na 14 na mag-aaral na may katumbas na 56%, samantalang magkatulad ang bahagdan ng tumugon mula sa UP at PUP na may bilang na 11 mag-aaral na may katumbas na 44% sa bawat unibersidad. Sa pangatlong opsyon ay nanguna muli ang PNU na may bilang na 5 mag-aaral na may katumbas na 20%, pangalawa ang PUP na may bilang na 3 mag-aaral na may katumbas na 12%, samantalang sa UP ay 1 lamang ang tumugon na may katumbas na 4%. Sa pang-apat na opsyon, ang may pinakamataas na bahagdan na tumugon ay ang mga mag-aaral na mula sa PUP na may bilang na 5 o 20%, samantalang magkatulad ang bahagdan ng tumugon mula sa UP at PNU na may bilang na 2 mag-aaral na may katumbas na 8% sa bawat unibersidad.

liii

May dalawa (2) namang sumagot ng ibang propesyon na nagmula sa UP at PUP. Sa kabuuan, ang pangalawang opsyon na, pagiging guro ang higit na binibigyang tuon ng programang pangkolehiyo na B.A. Filipino, B.A. Araling Pilipino sa UP; AB Filipinolohiya sa PUP; BSE major sa Filipino sa PNU at maliban lamang sa B.A. Malikhaing Pagsulat ng UP na talagang nakasentro sa pagiging guro, ay nagtala ng pinakamaraming tugon na may bilang na 36 mag-aaral na may katumbas na 48%. Pumangalawa ang unang opsyon na, pagiging manunulat na may bilang na 19 mag-aaral na may katumbas na 25.33%. Samantalang magkatulad sa ikatlong posisyon ang mga opsyon na, pagiging tagapasalin at pagiging mamamahayag/tagapagbalita na may bilang na 9 mag-aaral na may katumbas na 12% sa bawat opsyon. Dahil sa napakaraming mag-aaral na tumugon sa pangalawang opsyon, nangangahulugan lamang na higit na nakatuon ang mga nasabing programa pangkolehiyo sa propesyon bilang tagahasik ng kaalaman sa mga paaralan o ang tinatawag na guro. Hindi rin nalalayo sa propesyon bilang manunulat ang mga magtatapos sa programang nabanggit. At may pagkakataon din naman na maging tagapagsalin at

mamamahayag/tagapagbalita ang mga mag-aaral.

Ang susunod na talahanayan ay naglalahad ng distribusyon ng tugon ng mga mag-aaral sa UP, PUP at PNU sa tanong na: Bilang mag-aaral ng kursong may malaking kinalaman sa wikang Filipino, anong damdamin ang umuusbong habang lalong lumalalim ang iyong kaalaman sa wikang Filipino? Ang tanong na ito ang nagtukoy sa kung anong damdamin ang kumikintal sa

liv

mga mag-aaral ng programang pangkolehiyo na BA Filipino, BA Malikhaing Pagsulat at BA Araling Pilipino sa UP; AB Filipinolohiya sa PUP; at BSE major sa Filipino sa PNU.

Mga Sangkot na Piling Unibersidad Opsyon UP PUP Distribusyon ng Tugon f pagmamalasakit sa bayan pagmamahal sa sariling wika pagpapahalaga sa buhay bilang Isang Pilipino walang umusbong na anumang damdamin kabuuan sa bawat unibersidad 6 % 24 f 3 % 12 f 7 % 28 f 16 % 21.33 PNU Kabuuan sa Pangkalahatan

14 5 0 25

56 20 0 100

16 5 1 25

64 20 4 100

10 8 0 25

40 32 0 100

40 18 1 75

53.33 24 1.34 100

lv

Talahanayan 4– Damdaming Umuusbong Habang Lalong Lumalalim ang Kaalaman sa Programang Pangkolehiyo na may Malaking Kinalaman sa Wikang Filipino _____________________
Tala: UP – Unibersidad ng Pilipinas-Diliman (B.A. Filipino, B.A. Malikhaing Pagsulat at B.A. Araling Pilipino) PUP – Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas-Sta.Mesa (AB Filipinolohiya) PNU – Pamantasang Normal ng Pilipinas-Taft (BSE Major sa Filipino) f – dalas ng tugon (frequency) sa partikular na opsyon % - bahagdan

Sa Talahanayan 4 nangunguna ang PNU sa may pinakamataas na bahagdan na tumugon sa unang opsyon na may bilang na 7 mag-aaral o 28%, pangalawa ang UP na may bilang na 6 mag-aaral na may katumbas na 24% at ang huli ay ang PUP na may bilang na 3 na mag-aaral na may katumbas na 12%. Sa pangalawang opsyon nanguna ang PUP na may bilang na 16 na mag-aaral na may katumbas na 64%, sumunod ang UP na may bilang na 14 mag-aaral na may katumbas na 56%, at ang huli ay ang PNU na may bilang na 10 mag-aaral na may katumbas na 40%. Sa pangatlong opsyon ay nanguna ang PNU na may bilang na 8 mag-aaral na may katumbas na 32%, samantalang magkatulad ang UP at PUP na may bilang na 5 magaaral na may katumbas na 20% sa bawat unibersidad. Sa pang-apat na opsyon, ang may pinakamataas na bahagdan na tumugon ay ang mga magaaral na mula sa PUP na may bilang na 1 o 4%, samantalang magkatulad ang UP at PNU na walang tumugon. Sa kabuuan, ang pangalawang opsyon na, pagmamahal sa sariling wika ang damdaming umuusbong ang may pinakamaraming tugon na may bilang na 40 mag-aaral na may katumbas na 53.33%. Pumangalawa ang pangatlong opsyon na, pagpapahalaga sa buhay bilang isang Pilipino ang umuusbong na damdamin na may bilang na 18 mag-aaral na may katumbas na 24%. Nasa pangatlo ang unang opsyon na, pagmamalasakit sa bayan ang

lvi

umuusbong na damdamin na may bilang na 16 mag-aaral na may katumbas na 21.33%. At may isang (1) mag-aaral ang sumagot na walang umuusbong na anumang damdamin. Dahil sa napakaraming mag-aaral na tumugon sa pangalawang opsyon, nangangahulugan lamang na kung ang isang mag-aaral ay

mapapabilang sa mga nabanggit na programang pangkolehiyo ay malaki ang posibilidad na mapayabong ang kaniyang pagmamahal sa wikang Filipino. Hindi rin naman nawawala ang posibilidad na pahalagahan pang lalo ng magaaral ang kaniyang buhay pagmamalasakit sa bayan. bilang isang Pilipino at ang patuloy na

Pananaw at Kaalaman ng mga Mag-aaral sa Kurikulum ng Programang Pangkolehiyo na may Malaking Kinalaman sa Wikang Filipino

Ang susunod na talahanayan ay naglalahad ng distribusyon ng tugon ng mga mag-aaral sa UP, PUP at PNU sa tanong na: Paano mo nalaman ang nilalaman ng kurikulum ng iyong kurso? Ang tanong na ito ang nagtukoy sa mga pamamaraan na naging tulay upang malaman ng mga mag-aaral ang nakapaloob sa kurikulum ng programang pangkolehiyo na BA Filipino, BA Malikhaing Pagsulat at BA Araling Pilipino sa UP; AB Filipinolohiya sa PUP; at BSE major sa Filipino sa PNU.

lvii

Mga Sangkot na Piling Unibersidad Opsyon UP PUP Distribusyon ng Tugon f nagpamahagi ng kopya nabanggit ng guro sa klase nabanggit sa pangkalahatang asembleya nabanggit ng kaibigan o kakilala kabuuan sa bawat unibersidad 10 % 40 f 10 % 40 f 10 % 40 f 30 % 40 PNU Kabuuan sa Pangkalahatan

4 7 4 25

16 28 16 100

3 10 2 25

12 40 8 100

4 10 1 25

16 40 4 100

11 27 7 75

14.67 36 9.33 100

Talahanayan 5 – Mga Pamamaraan na Naging Tulay Upang Malaman ng mga Mag -aaral ang Nilalaman ng Kurikulum _____________________
Tala: UP – Unibersidad ng Pilipinas-Diliman (B.A. Filipino, B.A. Malikhaing Pagsulat at B.A. Araling Pilipino) PUP – Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas-Sta.Mesa (AB Filipinolohiya) PNU – Pamantasang Normal ng Pilipinas-Taft (BSE Major sa Filipino) f – dalas ng tugon (frequency) sa partikular na opsyon % - bahagdan

Sa Talahanayan 5, sa unang opsyon ang UP, PUP at PNU ay magkakatulad ang bahagdan na tumugon na may bilang na 10 mag-aaral na may katumbas na 40% sa bawat unibersidad. Sa pangalawang opsyon nanguna ang UP at PNU na may bilang na 4 na mag-aaral na may katumbas na 16% bawat unibersidad, at ang huli ay ang PUP na may bilang na 3 magaaral na may katumbas na 12%. Sa pangatlong opsyon naman ay nanguna ang PUP at PNU na may bilang na 10 mag-aaral na may katumbas na 40%, samantala ang UP ay may bilang na 7 mag-aaral na may katumbas na 28%. Sa ikaapat na opsyon, ang may pinakamataas na bahagdan na tumugon ay

lviii

ang mga mag-aaral mula sa UP na may bilang na 4 o 16%, sumunod ang PUP na may bilang na 2 na may katumbas na 8%, at nasa huli ang PNU na may bilang na 1 na may katumbas na 4%. Sa kabuuan, ang unang opsyon na, pagpapamahagi ng kopya ng kurikulum ang may pinakamaraming tugon na may bilang na 30 mag-aaral na may katumbas na 40%. Pumangalawa ang pangatlong opsyon na,

pagbabanggit sa pangkalahatang asembleya na may bilang na 27 mag-aaral na may katumbas na 36%. Nasa pangatlo ang pangalawang opsyon na,

pagbabanggit ng guro sa klase na may bilang na 11 mag-aaral na may katumbas na 14.67%. At nasa huli ang ikaapat na opsyon na, pagbabanggit ng kaibigan o kakilala na may 7 mag-aaral na may katumbas na 9.33%. Dahil sa napakaraming mag-aaral na tumugon sa unang opsyon, nangangahulugan lamang na pinakamabisang daan upang magkaroon ng kaalaman ang mag-aaral tungkol sa nilalaman ng kurikulum ay ang pagbabahagi ng kopya nito. Mabisa rin naman ang pagtalakay sa kurikulum sa pangkalahatang asembleya at ang pagbabanggit ng nito ng mga guro sa klase.

Ang susunod na talahanayan ay naglalahad ng distribusyon ng tugon ng mga mag-aaral sa UP, PUP at PNU sa tanong na: Sa iyong palagay, sa anong larangan higit na nakatuon ang kurikulum ng iyong kurso? Ang tanong na ito ang nagtukoy sa

lix

Mga Sangkot na Piling Unibersidad Opsyon UP PUP Distribusyon ng Tugon f wika 10 % 40 f 10 % 40 f 5 % 20 f 25 % 33.33 PNU Kabuuan sa Pangkalahatan

panitikan/literatura linggwistika

12 1

48 4

5 5

20 20

3 4

12 16

20 10

26.67 13.33

komunikasyon edukasyon iba pa kabuuan sa bawat unibersidad

1 1 0 25

4 4 0 100

3 2 0 25

12 8 0 100

5 7 1 25

20 28 4 100

9 10 1 75

12 13.33 1.34 100

Talahanayan 6 – Larangan Kung Saan Higit na Nakatuon ang Kurikulum _____________________
Tala: UP – Unibersidad ng Pilipinas-Diliman (B.A. Filipino, B.A. Malikhaing Pagsulat at B.A. Araling Pilipino)

lx

PUP – Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas-Sta.Mesa (AB Filipinolohiya) PNU – Pamantasang Normal ng Pilipinas-Taft (BSE Major sa Filipino) f – dalas ng tugon (frequency) sa partikular na opsyon % - bahagdan

Sa Talahanayan 6, magkatulad sa unang opsyon ang UP at PUP sa bahagdan na tumugon na may bilang na 10 mag-aaral na may katumbas na 40% sa bawat unibersidad, at nasa huli ang PNU na may bilang na 5 magaaral na may katumbas na 20%. Sa pangalawang opsyon nanguna ang UP na may bilang na 12 na mag-aaral na may katumbas na 48%, pangalawa ang PUP na may bilang na 5 mag-aaral na may katumbas na 20%, at ang huli ay ang PNU na may bilang na 3 mag-aaral na may katumbas na 12%. Sa pangatlong opsyon naman ay nanguna ang PUP na may bilang na 5 magaaral na may katumbas na 20%, pangalawa ang PNU na may bilang na 4 mag-aaral na may katumbas na 16%, samantala nasa huli ang UP na may bilang na 1. Sa ikaapat na opsyon, ang may pinakamataas na bahagdan na tumugon ay ang mga mag-aaral mula sa PNU na may bilang na 5 o 20%, sumunod ang PUP na may bilang na 3 na may katumbas na 12%, at nasa huli ang UP na may bilang na 1 na may katumbas na 4%. Sa ikalimang opsyon, nangunguna ang PNU na may bilang na 7 mag-aaral na may katumbas na 28%, nasa ikalawa naman ang PUP na may bilang na 2 mag-aaral na may katumbas na 8% at nasa huli ang UP na mayroong isang (1) tumugon. May isang (1) mag-aaral mula sa PNU ang sumagot ng iba pang larangan.. Sa kabuuan, ang unang opsyon na, wika ang may pinakamaraming tugon na may bilang na 25 mag-aaral na may katumbas na 33.33%. Sinundan ng pangalawang opsyon na, panitikan/literatura na may bilang na 20 mag-aaral na may katumbas na 26.67%. Sumunod dito ang ikatatlo at ikalimang opsyon na, linggwistika at edukasyon na may bilang na 10 mag-

lxi

aaral na may katumbas na 13.33% sa bawat opsyon. At nasa ikaapat na posisyon ang pang-apat na opsyon na, komunikasyon na may bilang 9 magaaral na may katumbas na 12%. Dahil sa napakaraming mag-aaral na tumugon sa unang opsyon, napatunayan nito na sa wika talaga higit na nakasentro ang mga nabanggit na programang pangkolehiyo. Hindi rin naman namamatay ang panitikan na kabuhol ng wika.

Ang susunod na talahanayan ay naglalahad ng distribusyon ng tugon ng mga mag-aaral sa UP, PUP at PNU sa tanong na: Anong aspeto ng pagkatuto ang higit na nalilinang sa pag-aaral ng mga asignaturang kabilang sa kurikulum ng kursong may kinalaman sa wikang Filipino?

Mga Sangkot na Piling Unibersidad Opsyon UP PUP Distribusyon ng Tugon f intelektwal na pagkatuto pisikal na pagkatuto emosyonal na pagkatuto moral na pagkatuto sikolohikal na pagkatuto iba pa 10 % 40 f 10 % 40 f 8 % 32 f 28 % 37.33 PNU Kabuuan sa Pangkalahatan

1 3

4 12

3 3

12 12

3 4

12 16

7 10

9.33 13.33

4 7 0

16 28 0

5 4 0

20 16 0

5 4 1

20 16 4

14 15 1

18.67 20 1.34

lxii

kabuuan sa bawat unibersidad

25

100

25

100

25

100

75

100

Talahanayan 7 – Aspeto ng Pagkatuto na Nalilinang sa Pag-aaral ng mga Asignaturang Kabilang sa Kurikulum

_____________________
Tala: UP – Unibersidad ng Pilipinas-Diliman (B.A. Filipino, B.A. Malikhaing Pagsulat at B.A. Araling Pilipino) PUP – Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas-Sta.Mesa (AB Filipinolohiya) PNU – Pamantasang Normal ng Pilipinas-Taft (BSE Major sa Filipino) f – dalas ng tugon (frequency) sa partikular na opsyon % - bahagdan

Sa Talahanayan 7, magkatulad sa unang opsyon ang UP at PUP sa bahagdan na tumugon na may bilang na 10 mag-aaral na may katumbas na 40% sa bawat unibersidad, at nasa huli ang PNU na may bilang na 8 magaaral na may katumbas na 32%. Sa pangalawang opsyon magkatulad naman ang PUP at PNU na may bilang na 3 mag-aaral na may katumbas na 12%, huli ang UP na may bilang na may bilang na 1 mag-aaral na may katumbas na 4%. Sa pangatlong opsyon ay nangunguna ang PNU na may bilang na 4 magaaral na may katumbas na 16% at magkatulad naman ang UP at PUP na may bilang na 3 mag-aaral na may katumbas na 12%. Sa ikaapat na opsyon, ang may pinakamataas na bahagdan na tumugon ay ang mga mag-aaral mula sa PNU at PUP na may bilang na 5 o 20% at sumunod ang UP na may bilang na 4 na may katumbas na 16%. Sa ikalimang opsyon, nangunguna ang UP na may bilang na 7 mag-aaral na may katumbas na 28%at nasa huli naman ang PNU at PUP na may bilang na 4 mag-aaral na may katumbas na 16%. Sa ikaanim na opsyon, natatanging ang PNU lamang ang may sumagot, na may bilang na isang (1) mag-aaral.

lxiii

Sa kabuuan, ang unang opsyon na, intelektwal na pagkatuto ang may pinakamaraming tugon na may bilang na 28 mag-aaral na may katumbas na 37.33%. Sinundan ng ikalimang opsyon na, sikolohikal na pagkatuto na may bilang na 15 mag-aaral na may katumbas na 20%. Sumunod dito ang ikaapat na opsyon na, moral na pagkatuto na may bilang na 14 mag-aaral na may katumbas na 18.67%. At nasa ikaapat na posisyon ang ikatatlong opsyon na, emosyonal na pagkatuto na may bilang na 10 mag-aaral na may katumbas na 13.33%. Nasa ikalimang posisyon ang ikalawang opsyon na, pisikal na pagkatuto na may bilang na 7 mag-aaral na may katumbas na 9.33%. Nasa huli ang ikaanim na opsyon na, iba pa na may bilang na isa(1). Dahil sa napakaraming mag-aaral na tumugon sa unang opsyon, nangangahulugan lamang na intelektwal na pagkatuto ang higit na inihahain ng mga asignatura na nakapaloob sa kurikulum ng programang pangkolehiyo na BA Filipino, BA Malikhaing Pagsulat at BA Araling Pilipino sa UP; AB Filipinolohiya sa PUP; at BSE major sa Filipino sa PNU.

Ang mga Programang Pangkolehiyo na may Malaking Kinalaman sa Wikang Filipino

UNIBERSIDAD NG PILIPINAS (UP) – Diliman Tatlo ang programang pangkolehiyo sa UP ang may kinalaman sa wikang Filipino na nasa ilalim ng Kolehiyo ng Arte at Literatura, Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas. Ito ay ang B.A. Filipino, B.A. Araling Panlipunan (Philippine Studies), at B.A. Malikhaing Pagsulat.

lxiv

B.A. MALIKHAING PAGSULAT Ang B.A. Malikhaing Pagsulat ay pang-apat na taong programang magsisilbing daluyan ng pormal na kasanayang akademiko para sa mga manunulat sa wikang pambansa. Nangagailangan ito ng 90 na yunit sa mga pangunahing asignatura at 45 na yunit na kurso sa pangkalahatang edukasyon. Layon nito na mabigyan ang mga estudyante ng:
1.

Masinsinang kasanayan sa mga batayang prinsipyo at pamamaraan sa malikhaing pagsulat sa iba’t ibang anyo,

2. Kaalaman sa mga tradisyon pampanitikan ng Pilipinas at 3. Pag-unawa sa mga katangian ng Filipino bilang Kasangkapan para sa malikhaing pamamahayag. Ang programang ito ay may 42 yunit na kurso na nakatuon sa malikhaing pagsulat gamit ang wikang Filipino tulad ng: Mga Palihan Gamit ang Filipino sa mga Malikhaing Akda, Pagbsa at Pagsulat sa mga Wika ng Pilipinas, Istilo sa Paggamit ng Wikang Pambansa, Pagsulat ng Tula sa Filpino, Panulaang Filipino ng Pilipinas, Pagsasalin sa Filipino, Pagsulat ng Prosa sa Filipino, Pamamahayag sa Filipino, Kasanayan sa Wika at Kamalayang Filipino at Kasanayan sa Pagsulat sa Wikang Filipino.

Ang

Pagtugon

ng

B.A.

Malikhaing

Pagsulat

sa

Pangangailangan

sa

Kasalukuyang Panahon Masasabing ang programang ito ay tumutugon sa pangangailangan sa kasalukuyang panahon sapagkat ito’y naghahain ng kasanayang akademiko para sa mga nais pumasok sa larangan ng pagsusulat. Batay sa layunin ng

lxv

programa, sa pamamagitan ng mga asisnatura ay masasanay ang mga magaaral sa mga batayang prinsipyo at istilo sa pagsulat. Gayundin, matutukoy ang katangian ng wikang pambansa na magiging mabisa para sa malikhaing pamamahayag.

Ang Pagtugon sa mga Pangangailangan sa Kasalukuyang Panahon ng mga Asignatura o Kursong Nakapaloob sa Kurikulum ng B.A. Malikhaing Pagsulat Ang mga kursong nakatuon sa wikang Filipino na nakapaloob sa kurikulum ng B.A. Malikhaing Pagsulat ay masasabing tumutugon sa pangangailangan sa kasalukuyang panahon. Halimbawa ang mga

asignaturang: Pagsulat ng Tula, Pagsulat ng Prosa, Pagsulat ng Drama at Pagsulat ng Iskrip sa Telebisyon, Radyo at Pelikula, sinasanay sa

pamamagitan ng mga asignaturang ito ang mga mag-aaral na Pilipino sa paggamit ng mga pundamental na konsepto, elemento at pamamaraang Pilipino sa pagsulat ng mga akdang patuloy na magpapatingkad na mga babasahin at panoorin nasa wikang Filipino.

B.A. FILIPINO Ang B.A. Filipino ay pang-apat na taong programang mangangailangan ng 96 yunit ng mga pangunahing asignatura at 45 yunit na kursong pangkalahatang edukasyon. Layon ng programang ito na mabigyan ang mga estudyante ng: 1. Kaalaman sa kasaysayan ng pag-unlad ng pambanssang wikang Filipino at panitikan ng Pilipinas sa konteksto ng kalagayan at Lipunang Pilipino;

lxvi

2. Pag-unawa sa kalikasan at gamit ng wika sa Lipunang Pilipino at sa mga teorya at kritikal na lapt sa pag-aaral ng panitikan; at 3. Kasanayan sa kritikal na pagsusuri ng wika at panitikan ng Pilipinas.

Ang B.A. Filipino ay may pitong (7) kurso o asignatura na may katumbas na 21 yunit na nakayuon o malaking kinalaman sa wikang Filipino, ito ay ang; Pagbasa at Pagsulat sa mga Wika ng Pilipinas, Kasaysayan at Pagunlad ng Wikang Pambansa ng Pilipinas, Mga Natatanging Diskurso sa Wika at Lipunan, Istruktura ng Filipino, Mga Barayti at Baryasyon ng Filipino, Gramar ng mga Wika ng Pilipinas, Leksokograpong Filipino, Mga Tunguhin at Tradisyon sa Analisis ng Gramar na Filipino, Natatanging Suliranin sa Wika at Sikolohiya ng Wikang Filipino.

Ang

Pagtugon

ng

Layunin

ng

B.A.

Filipino

sa

Pangangailangan

sa

Kasalukuyang Panahon Masasabing ang B.A.Filipino ay tumutugon sa pangangailangan sa kasulukuyang panahon sapagkat nilalayon nito ang pagbibigay kaalaman sa kasaysayan ng pag-uunlad ng pambansang wikang Filipino na mahalagang mabatid ng lipunang Pilipino sa kasalukuyan upang matuto silang

pagyamanin ang sariling wika. Gayundin, sa pamamagitan ng programa ay mauunawaan ng mga Pilipinong mag-aaral ang kalikasan at gamit ng wikang Filipino sa lipunang Pilipino at mapahuhusay ang kanilang kahusayan sa pagamit ng sariling wika sa iba’t ibang larangan.

lxvii

Ang Pagtugon sa mga Pangangailangan sa Kasalukuyang Panahon ng mga Asignatura o Kursong Nakapaloob sa Kurikulum ng B.A. Filipino Ang mga kursong nakatuon sa wikang Filipino na nakapaloob sa kurikulum ng B.A. Filipino ay masasabing tumutugon sa pangangailangan sa kasalukuyang panahon. Halimbawa ang asignaturang, Mga Natatanging Diskurso sa Wika at Lipunan, sinusuri nito ang ilang piling diskursong pangwika sa lipunan sa konteksto ng lipunang Pilipino. Tinutukoy rin ang mga teorya, konsepto at isyung pangwika, at ang kahalagahan at kaugnayan ng mga ito sa akademiko at di-akademikong gawain at karanasan ng mga magaaral na Pilipino. Sa asignaturang, Mga Barayti at Baryasyon ng Filipino, isinasagawa naman ang komparatibong sarbey ng iba’t ibang rehiyonal at sosyal na dayalekto ng Filipino. Mayroon ding isinasagawang sarbey sa mga akdang panggramar ng mga wika sa Pilipinas sa ilalim ng asignaturang, Gramar ng mga Wika ng Pilipinas. Tinutukoy naman ang mga perspektibo at mga tunguhin sa pag-aanalisa ng istrukturang panglinggwistika ng wikang pambansa sa kursong, Mga Tunguhin at Tradisyon sa Analisis ng Gramar na Filipino. Sinusuri naman ang mga kasalukuyang natatanging suliranin sa wika gaya ng suliranin sa lingua franca ng wikang pambansa, wikang panturo, at wikang opisyal sa kursong, Natatanging Suliranin sa Wika. At patuloy na tinatalakay ang mga simulain at pamamaraan sa pag-aaral sa wika sa asignaturang, Sikolohiya ng Wikang Filipino.

B.A. Araling Pilipino (Philippine Studies)

lxviii

Natatangi ang B.A. Araling Pilipino sa pagsasanay ng estudyante sa interdisiplinari na pag-aaral ng kultura at lipunang Pilipino. Pang-apat na taong programa ito na nangangailangan ng 93 na yunit sa mga kursong pangmajor at 45 na yunit sa kursong pangkalahatang edukasyon. Nakaangkla ang programa sa mga susing kursong interdisiplinari at mga sandigang kurso sa wika, panitikan at kasaysayan sapagkat itinuturing ang mga ito ng tagapayo, makakapagdisenyo ang estudyante ng sariling programang naaayon sa kanyang interes. Bukod sa mga susing kurso, pipili ang estudyante ng alinmang dalawang disiplina mula sa Artes at Literatura, Agham Panlipunan, Community Development, Economics, Fine Arts, Islamic Studies, Mass Communication, Music at iba pa para bumuo ng 39 yunit ng mga kursong pangmajor. Panghuling kailanganin ang pagsulat ng isang tesis na gumagamit ng interdisiplinaring lapit sa isang natatanging problema, aspeto, at isyu sa lipunan at kulturang Pilipino. May 15 yunit na kurso ang B.A. Araling Pilipino na nakasentro sa pagaaral nbg wikang Filipino. Ito ay ang: Mga Natatanging Diskurso sa Wika at Lipunan, Pagbasa at Pagsulat sa mga Wika ng Pilipinas, Kasaysayan at Pagunlad ng Wikang Pambansa ng Pilipinas. Kasanayan sa Wika at Kamalayang Filipino at Kasanayan sa Pagsulat sa Wikang Filipino.

Ang Pagtugon ng B.A. Araling Pilipino sa Pangangailangan sa Kasalukuyang Panahon

lxix

Hindi maikakaila mula sa datos na nakalap ng mga mananaliksik , tumutugon ang programang B.A. Araling Pilipino sa pangangailangan sa kasalukuyang panahon sapagkat inihahain nito ang mga kursong pangwika, pmapanitikan at pangkasaysayan na sinasabing magiging tulay upang matanto ang kalinangang Pilipino at ang yamang pangkaisipan bilang lahing Pilipino. Ipinapatalos ng programang ito na bilang Pilipino sa kasalukuyang panahon ay kailangan nating magmalasakit at tumangkilik sa sariling wika, tradisyon, kultura at panitikan natin.

Ang Pagtugon sa mga Pangangailangan sa Kaslukuyang Panahon ng mga Asignatura o Kursong Nakapaloob sa Kurikulum ng B.A. Araling Pilipino

Ang mga kursong nakatuon sa wikang Filipino na nakapaloob sa kurikulum ng B.A. Araling Pilipino ay masasabing tumutugon sa

pangangailangan sa kasalukuyang panahon. Halimbawa ang asignaturang, Mga Natatanging Diskurso sa Wika at Lipunan, sinusuri nito ang ilang piling diskursong pangwika sa lipunan sa konteksto ng lipunang Pilipino. Tinutukoy rin ang mga teorya, konsepto at isyung pangwika, at ang kahalagahan at kaugnayan ng mga ito sa akademiko at di-akademikong gawain at karanasan ng mga mag-aaral na Pilipino. Sa asignaturang Kasaysayan at Pag-unlad ng Wikang Pambansa, tinutukoy ang mga naging kasaysayan ng wikang Filipino at kung paano ito umuunalad na mahalagang malaman ng mga mag-aaral ngayon. At patuloy namang sinasanay ang mga mag-aaral sa paggamit ng wikang Filipino at paghubog ng kamalayang Pilipino sa mga asignaturang, Kasanayan sa Wika at Kamalayang Filipino at Kasanayan sa Pagsulat sa

lxx

Wikang Filipino na importante na magawa ng mga mag-aaral ngayon bilang isang Pilipino.

POLITEKNIKONG UNIBERSIDAD NG PILIPINAS (PUP) – Sta. Mesa AB FILIPINOLOHIYA May isang programang pangkolehiyo sa PUP na may kinalaman sa wikang Filipino na nasa ilalim ng Kolehiyo ng mga Wika at Linggwistika, Kagawaran ng Filipinolohiya, ito ay ang AB Filipinolohiya. Apat na taong programang pang-akademiko ang Batsilyer ng Artes sa Filipinolohiya (ABF). Sinasaklaw ng kurso ang wika, komunikasyon, panitikan at kultura o pambansang kabihasnan sa pangkalahatan. Pibnapanday nito ang mga potensyal at talino ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng mga karunungang makakamit sa Filipinolohiya. Nakatuon sa pagiging malikhain (creativity) at sikahayan (scholarly works) ang lalim at lawak ng

pagpapakadalubhasa sa Filipinolohiya na napakahalaga sa propesyon. Ang mga mag-aaral sa kursong AB Filipinolohiya ay kailangang makatapos ng 155 yunit; 57 yunit para sa dalubhasa (bukod sa 9 ng yunit na kahingian); 60ng yunit para sa pangkalahatang edukasyon (general

education), 12ng yunit ng sariling pili para sa dalubhasa (elective), at 14 na yunit para sa NSTP At P.E. Inaasahang ang mga mag-aaral ay: • Maging dalubhasa sa pagtatamo ng mga kagalingan/kasanayan sa larangan ng komunikasyon, wika at literatura.

Matututong magsalin sa wikang Filipino ng mga kagamitan sa pag-aaral at pagtuturo mula sa ibang bansa.

lxxi

Mapaghuhusay ang komunikasyong pasulat at pasalita para sa pangangailangan ng mga paaralang bayan, pamantasan,

industriya, at institusyon. • Makatulong sa pagpapalaganap ng makabuluhang karunungan para sa kapakinabangan ng sambayananang Pilipino; at

Mahahasa sa gawaing pananaliksik upang makapagbahagi ng kaalaman at karunungan.

Sa

pagsusuri

ng

mga

mananaliksik

ay

napag-alaman

na

ang

programang ito ay may 75 yunit na kurso na nakatuon sa wikang Filipino. Ito ay ang: Kayarian ng Wikang Filipino, Kasaysayan at Pag-unlad ng Wikang Filipino, Komunikasyon sa Akademikong Filipino, Filipinolohiya sa Larangan ng Pagtuturo, Filipinolohiya sa Larangan ng Komunikasyong Pangmadla,

Pamamahayag sa Filipinolohiya, Pagbasa at Pagsulat sa Iba’t ibang Disiplina, Retorika, Gramatikang Filipino, Pagsasaling Wika sa Filipino, Tula at Panulaang Filipino, Maikling Kwento at Nobelang Filipino, Dula at Dulaang Pilipino, Malikhaing Pagsulat sa Filipino, Mga Isyung Pangwika, Mga Dulog sa Pagtuturo ng Filipino sa Kolehiyo, Antropolohiyang Filipino, Pagpaplanong Pangwika, Pilosopiya ng Wika, Pulitika ng Wika, Sikolohiya ng Wika, Wika at Lipunan, at Pagsulat ng Ulat at Korespondensya Opisyal.

Ang Pagtugon ng AB Filipinolohiya sa Pangangailangan sa Kasalukuyang Panahon Masasabing ang programang ito ay tumutugon sa pangangailangan sa kasalukuyang panahon sapagkat inaasahan sa kursong Batsilyer ng Sining sa Filipinolohiya (ABF) ay magkakamit ang karunungan sa wikang Filipino. Ito’y

lxxii

tulay sa pagpapataas sa pagkilala ng mga mag-aaral sa kanilang pagiging Pilipino sa pamamagitan ng pakikisangkot sa pagtatatag ng isang lipunang makabansa, malaya, maunlad, makatao at maka-Diyos sa panahon ng sibilisasyong cyberspace.

Ang Pagtugon sa mga Pangangailangan sa Kasalukuyang Panahon ng mga Asignatura o Kursong Nakapaloob sa Kurikulum ng AB Filipinolohiya

Ang mga kursong nakatuon sa wikang Filipino na nakapaloob sa kurikulum ng AB Filipinolohiya ay masasabing tumutugon sa pangangailangan sa kasalukuyang panahon sapagkat ito’y magiging daan upang mapahusay ang kakayahang pangkomunikatibo ng mga mag-aaral at magiging kaagapay upang magkaroon sila ng mapanuri at malikhaing pag-iisip. Matutulungan din ang mga mag-aaral na maiangkla ng mabisa ang kanilang kakayahan sa pagtuturo ng wika, paggamit ng wika at pagpapayaman nito para sa kapakanan ng bansang Pilipinas at upang makaagapay sa kompetisyong global sa kasalukyan.

PAMANTASANG NORMAL NG PILIPINAS (PNU) – Taft BSE major sa Filipino May isang programang pangkolehiyo sa PNU na may kinalaman sa wikang Filipino na nasa ilalim ng Kolehiyo ng mga Wika, Linggwistika at Literatura, Departamento ng Filipino, ito ay ang BSE major sa Filipino. Apat na taong programang pang-akademiko ang BSE major sa Filipino na may mga layunin na:

lxxiii

Mapaunlad ang kaalaman ng mga mag-aaral sa mga batayang simulaing panlinggwistika ng wikang Filipino at sa mga teorya at pamamaraan ng paggamit nito bilang midyum ng komunikasyon at pagtuturo.

Malinang ang kasanayan ng mga mag-aaral sa mabisang paggamit ng Filipino sa iba’t ibang larangang akademiko at sa pagdukal ng mga karunungan at paksaing nangangailangan ng mataas na antas ng pagiisip at pagpapahalaga.

Mapasigla ang kakayahan at kawilihan ng mga mag-aaral sa paglahok at pagsasagawa ng iba’t ibang gawaing pangwika at pampanitikan na nangangailangan ng pagkamasining at pagkamalikhain.

Ang Pagtugon ng BSE major sa Filipino sa Pangangailangan sa Kasalukuyang Panahon Batay sa pagsusuri ng mga mananaliksik masasabing ang programang ito ay tumutugon sa pangangailangan ng kasalukuyang panahon sapagkat ayon sa mga layunin nito mapapaunlad ng mga mag-aaral ang mga batayang simulain ng wikang Filipino at ang paggamit nito bilang midyum ng komunikasyon at pagtuturo. Gayundin, malilinang ang kasanayan ng magaaral sa mabisang paggamit ng Filipino sa pagdukal ng mga bagong karunungan na kakailanganin sa susunod na panahon. At mapapataas ang kakayahan at kawilihan ng mga Pilipinong mag-aaral sa mga gawaing may kinalaman sa wikang Filipino nma nangangailangan ng mataas na pag-iisip at pagpapahalaga.

lxxiv

Ang Pagtugon sa mga Pangangailangan sa Kasalukuyang Panahon ng mga Asignatura o Kursong Nakapaloob sa Kurikulum ng BSE major sa Filipino Sa pagtungo sa PNU, sinubukang humingi ng mga mananaliksik ng kopya ng kurikulum ng programang pangkolehiyo na BSE major sa Filipino subalit tumanggi silang magbigay ng kopya nito. Ngunit nagkaroon ng pagkakataon na kapanayamin ang tagapangulo ng departamento na

nakakasakop sa programang BSE major sa Filipino na si Prof. Patrocinio V. Villafuerte. Sinabi niya na ang mga asignatura na nakapaloob sa kurikulum ng nasabing programa ay kulang sa panitikan ngunit mayaman sa mga asignaturang pangwika. Idinagdag din niya na walang kahandaan ang pagkakabalangkas ng kurikulum at may mga asignatura ring itinuturo sa di gradwadong mga programa na itinuturo rin sa gradwadong programa o masteral na ang halimbawa ay ang mga asignaturang: Pagtataya sa Pagbasa at Pagsulat at Panimula sa Pagsasaling Wika.

Ang Pagtugon ng Kurikulum ng Programang Pangkolehiyo na B.A. Filipino, B.A. Araling Filipino at B.A. Malikhaing Pagsulat Filipinolohiya (PUP); BSE major sa Filipino (PNU) sa (UP); AB Kursong

Pangkalahatang Edukasyon na Inihain ng CHED Batay sa mga nasuring datos tungkol sa kurikulum ng tatlong piling pang-estadong unibersidad ay nalaman na ang mga programang

pangkolehiyo ng UP na B.A. Filipino, B.A. Araling Filipino at B.A. Malikhaing Pagsulat ay naghahain ng 45 yunit na kursong pangkalahatang edukasyon ang bawat programa. Base naman sa datos mula sa PUP, naghahain ang programang pangkolehiyong AB Filipinolohiya ng 60 yunit na kursong

lxxv

pangkalahatang edukasyon. Samantalang, sa PNU, ayon sa impormal na pagtatanong sa tagapangulo ng Departamento ng Filipino na si Prof. Patrocinio V. Villafuerte, sinusunod nila ang 63 yunit na kursong

pangkalahatang edukasyon ng CHED. Samakatuwid, nangangahulugan na ang UP ay may kulang na 15 yunit para sa kursong pangkalahatang edukasyon na inihain ng CHED. Gayundin naman ang PUP na may kulang na 3 yunit, samantalang sumunod naman ang PNU sa panukala mg CHED para sa bilang ng yunit ng mga kursong pangkalahatang edukasyon.

Saloobin

ng

mga

Mag-aaral

sa

mga

Preperensyang

Pangwika

Kaugnay sa Pagpapanatili at Pagpapaunlad ng Wikang Filipino na Maaaring Ihain ng mga Programang Pangkolehiyo na may Kinalaman sa Wikang Filipino

Sa isinagawang pananaliksik ni Anita A. Gesta na may pamagat na, “Saloobin ng mga Mag-aaral sa Antas Tersarya sa Lungsod ng Surigao

Tungkol sa Filipino bilang Isang Kurso sa Kurikulum” sa Pamantasan ng Xavier, lalawigan ng Surigao noong 1996, naghain siya ng mga preperensyang pangwika para sa pagpapanatili at pagpapaunlad ng wikang Filipino. Dahil sa naging matagumpay ang paghahain niyang iyon ay minarapat ng mga mananaliksik na iangkop ang mga preperensyang pangwika na magagamit ng programang pangkolehiyo na may malaking kinalaman sa wikang Filipino. At ang mga sumusunod na talahanayan ang naging resulta ng pag-agapay ng mga mananaliksik sa mga haing preperensyang pangwika na hiningian ng

lxxvi

tugon sa tatlong piling pang-estadong unibersidad sa kalakhang Maynila (UP, PUP at PNU).

Mga Sangkot na Piling Unibersidad Opsyon UP PUP Distribusyon ng Tugon f lubos na sumasang-ayon sumasang-ayon hindi sigurado 15 % 60 F 11 % 44 F 20 % 80 f 46 % 61.33 PNU Kabuuan sa Pangkalahatan

7 3

28 12

11 3

44 12

3 2

12 8

21 8

28 10.67

hindi sumasangayon lubos na hindi sumasang-ayon kabuuan sa bawat unibersidad

0 0 25

0 0 100

0 0 25

0 0 100

0 0 25

0 0 100

0 0 75

0 0 100

Talahanayan 8 – Paggamit ng Wikang Filipino sa mga Ulat at Korespondensya Opisyal _____________________
Tala: UP – Unibersidad ng Pilipinas-Diliman (B.A. Filipino, B.A. Malikhaing Pagsulat at B.A. Araling Pilipino) PUP – Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas-Sta.Mesa (AB Filipinolohiya) PNU – Pamantasang Normal ng Pilipinas-Taft (BSE Major sa Filipino)

lxxvii

f – dalas ng tugon (frequency) sa partikular na opsyon % - bahagdan

Sa Talahanayan 8, sa paggamit ng wikang Filipino sa mga liham at korespondensya opisyal, ang bilang ng mga mag-aaral na lubos na sumasang-ayon sa UP - 15 (60%), PUP - 11 (44%), PNU - 20 (80%). Ang mga sumasang-ayon naman sa UP – 7 (28%), PUP – 11 (44%), PNU – 3 (12%). Ang mga sumagot ng hindi sigurado sa UP – 3 (12%), PUP –3 (12%), PNU – 2 (8%). Walang sumagot ng hindi sumasang-ayon at lubos na hindi sumasang-ayon. Sa pangkalahatang kabuuan, lubos na sumasang-ayon – 46 (61.33%), sumasang-ayon – 21 (28%), hindi sigurado – 8 (10.67%).

Samakatuwid,

ang

paggamit

ng

wikang

Filipino

sa

ulat

at

korespondensya opisyal ay isa sa mabisang paraan upang lalo pang mapanatili at mapaunlad ang wikang Filipino.

Mga Sangkot na Piling Unibersidad Opsyon UP PUP Distribusyon ng Tugon f lubos na sumasang-ayon sumasang-ayon hindi sigurado 15 % 60 F 15 % 60 f 20 % 80 f 50 % 66.67 PNU Kabuuan sa Pangkalahatan

8 2

32 8

7 3

28 12

4 1

16 4

19 6

25.33 8

hindi sumasangayon lubos na hindi sumasang-ayon

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

lxxviii

kabuuan sa bawat unibersidad

25

100

25

100

25

100

75

100

Talahanayan 9 - Pagtangkilik at Panonood ng mga Palatuntunang Filipino _____________________
Tala: UP – Unibersidad ng Pilipinas-Diliman (B.A. Filipino, B.A. Malikhaing Pagsulat at B.A. Araling Pilipino) PUP – Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas-Sta.Mesa (AB Filipinolohiya) PNU – Pamantasang Normal ng Pilipinas-Taft (BSE Major sa Filipino) f – dalas ng tugon (frequency) sa partikular na opsyon % - bahagdan

Sa Talahanayan 9, sa pagtangkilik at panonood ng mga palatuntunang Filipino, ang bilang ng mga mag-aaral na lubos na sumasang-ayon sa UP - 15 (60%), PUP - 15 (60%), PNU - 20 (80%). Ang mga sumasang-ayon naman sa UP – 8 (32%), PUP – 7 (28%), PNU – 4 (16%). Ang mga sumagot ng hindi sigurado sa UP – 2 (8%), PUP –3 (12%), PNU – 1 (4%). Walang sumagot ng hindi sumasang-ayon at lubos na hindi sumasang-ayon. Sa pangkalahatang kabuuan, lubos na sumasang-ayon – 50 (66.67%), sumasang-ayon – 19 (25.33%), hindi sigurado – 6 (8%). Samakatuwid, ang pagtangkilik at panonood ng mga palatuntunang Filipino ay isa sa epektibong paraan upang lalo pang mapanatili at mapaunlad ang wikang Filipino.
Mga Sangkot na Piling Unibersidad Opsyon UP PUP Distribusyon ng Tugon f lubos na sumasang-ayon sumasang-ayon 15 % 68 F 19 % 76 f 21 % 84 f 57 % 76 PNU Kabuuan sa Pangkalahatan

8

32

6

24

4

16

18

24

lxxix

Hindi sigurado

0

0

0

0

0

0

0

0

hindi sumasangayon lubos na hindi sumasang-ayon kabuuan sa bawat unibersidad

0 0 25

0 0 100

0 0 25

0 0 100

0 0 25

0 0 100

0 0 75

0 0 100

Talahanayan 10- Pagbabasa ng Iba’t Ibang Babasahin na Nakasulat sa Wikang Filipino _____________________
Tala: UP – Unibersidad ng Pilipinas-Diliman (B.A. Filipino, B.A. Malikhaing Pagsulat at B.A. Araling Pilipino) PUP – Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas-Sta.Mesa (AB Filipinolohiya) PNU – Pamantasang Normal ng Pilipinas-Taft (BSE Major sa Filipino) f – dalas ng tugon (frequency) sa partikular na opsyon % - bahagdan

Sa Talahanayan 10, sa pagbabasa ng iba’t ibang babasahin na nakasulat sa wikang Filipino, ang bilang ng mga mag-aaral na lubos na sumasang-ayon sa UP - 15 (68%), PUP - 19 (76%), PNU - 21 (84%). Ang mga sumasang-ayon naman sa UP – 8 (32%), PUP – 6 (24%), PNU – 4 (16%). Walang sumagot ng hindi sigurado, hindi sumasang-ayon at lubos na hindi sumasang-ayon. Sa pangkalahatang kabuuan, lubos na sumasang-ayon – 57 (76%), sumasang-ayon – 18 (24%). Samakatuwid, ang pagbabasa ng iba’t ibang babasahin na nakasulat sa wikang Filipino ay isa sa mabisang paraan upang lalo pang mapanatili at mapaunlad ang wikang Filipino.

lxxx

Mga Sangkot na Piling Unibersidad Opsyon UP PUP Distribusyon ng Tugon F lubos na sumasang-ayon sumasang-ayon hindi sigurado 20 % 80 F 18 % 72 f 19 % 76 f 57 % 76 PNU Kabuuan sa Pangkalahatan

5 0

20 0

7 0

28 0

4 2

16 8

16 2

21.33 2.67

hindi sumasangayon lubos na hindi sumasang-ayon kabuuan sa bawat unibersidad

0 0 25

0 0 100

0 0 25

0 0 100

0 0 25

0 0 100

0 0 75

0 0 100

Talahanayan 11 - Paggamit ng Filipino sa Pagsulat ng mga Sulating Pampanitikan, Mga Artikulo at Balita _____________________
Tala: UP – Unibersidad ng Pilipinas-Diliman (B.A. Filipino, B.A. Malikhaing Pagsulat at B.A. Araling Pilipino) PUP – Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas-Sta.Mesa (AB Filipinolohiya) PNU – Pamantasang Normal ng Pilipinas-Taft (BSE Major sa Filipino) f – dalas ng tugon (frequency) sa partikular na opsyon % - bahagdan

Sa Talahanayan 11, sa paggamit ng Filipino sa pagsulat ng mga sulating pampanitikan, mga artikulo at balita, ang bilang ng mga mag-aaral

lxxxi

na lubos na sumasang-ayon sa UP - 20 (80%), PUP - 18 (72%), PNU - 19 (76%). Ang mga sumasang-ayon naman sa UP – 5 (20%), PUP – 7 (28%), PNU – 4 (16%). Ang mga sumagot ng hindi sigurado sa PNU – 2 (8%). Walang sumagot ng hindi sumasang-ayon at lubos na hindi sumasang-ayon. Sa pangkalahatang kabuuan, lubos na sumasang-ayon – 57 (76%), sumasangayon – 16 (21.33%), hindi sigurado – 2 (2.67%). Samakatuwid, ang paggamit ng Filipino sa pagsulat ng mga sulating pampanitikan ay isa sa epektibong paraan upang lalo pang mapanatili at mapaunlad ang wikang Filipino.

Mga Sangkot na Piling Unibersidad Opsyon UP PUP Distribusyon ng Tugon F lubos na sumasang-ayon sumasang-ayon hindi sigurado 16 % 64 F 14 % 56 f 19 % 76 f 49 % 65.33 PNU Kabuuan sa Pangkalahatan

6 3

24 12

8 3

32 12

4 2

16 8

18 8

24 10.67

hindi sumasangayon lubos na hindi sumasang-ayon kabuuan sa bawat unibersidad

0 0 25

0 0 100

0 0 25

0 0 100

0 0 25

0 0 100

0 0 75

0 0 100

Talahanayan 12 - Pagsasalin sa Filipino ng mga Banyagang Sulatin para Lalong Mabatid ng Maraming Pilipino _____________________
Tala:

lxxxii

UP – Unibersidad ng Pilipinas-Diliman (B.A. Filipino, B.A. Malikhaing Pagsulat at B.A. Araling Pilipino) PUP – Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas-Sta.Mesa (AB Filipinolohiya) PNU – Pamantasang Normal ng Pilipinas-Taft (BSE Major sa Filipino) f – dalas ng tugon (frequency) sa partikular na opsyon % - bahagdan

Sa Talahanayan 12, sa pagsasalin sa Filipino ng mga banyagang sulatin para lalong mabatid ng maraming Pilipino, ang bilang ng mga mag-aaral na lubos na sumasang-ayon sa UP - 16 (64%), PUP - 14 (56%), PNU - 19 (76%). Ang mga sumasang-ayon naman sa UP – 6 (24%), PUP – 8 (32%), PNU – 4 (16%). Ang mga sumagot ng hindi sigurado sa UP – 3 (12%), PUP –3 (12%), PNU – 2 (8%). Walang sumagot ng hindi sumasang-ayon at lubos na hindi sumasang-ayon. Sa pangkalahatang kabuuan, lubos na sumasang-ayon – 49 (65.33%), sumasang-ayon – 18 (24%), hindi sigurado – 8 (10.67%). Samakatuwid, ang pagsasalin sa Filipino ng mga banyagang sulatin para lalong mabatid ng maraming Pilipino ay isa sa mabisang paraan upang lalo pang mapanatili at mapaunlad ang wikang Filipino.
Mga Sangkot na Piling Unibersidad Opsyon UP PUP Distribusyon ng Tugon f lubos na sumasang-ayon sumasang-ayon Hindi sigurado 23 % 92 F 23 % 93 f 22 % 88 f 68 % 90.67 PNU Kabuuan sa Pangkalahatan

2 0

8 0

2 0

8 0

3 0

12 0

7 0

9.33 0

hindi sumasangayon lubos na hindi sumasang-ayon kabuuan sa bawat unibersidad

0 0 25

0 0 100

0 0 25

0 0 100

0 0 25

0 0 100

0 0 75

0 0 100

lxxxiii

Talahanayan 13 - Pagsasalita ng Wikang Filipino na Hindi Ito Ikinahihiya _____________________
Tala: UP – Unibersidad ng Pilipinas-Diliman (B.A. Filipino, B.A. Malikhaing Pagsulat at B.A. Araling Pilipino) PUP – Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas-Sta.Mesa (AB Filipinolohiya) PNU – Pamantasang Normal ng Pilipinas-Taft (BSE Major sa Filipino) f – dalas ng tugon (frequency) sa partikular na opsyon % - bahagdan

Sa Talahanayan 13, sa pagsasalita ng wikang Filipino na hindi ito ikinahihiya, ang bilang ng mga mag-aaral na lubos na sumasang-ayon sa UP 23 (92%), PUP - 23 (92%), PNU - 22 (88%). Ang mga sumasang-ayon naman sa UP – 2 (8%), PUP – 2 (8%), PNU – 3 (12%). Walang sumagot ng hindi sigurado, hindi sumasang-ayon at lubos na hindi sumasang-ayon. Sa pangkalahatang kabuuan, lubos na sumasang-ayon – 68 (90.67%),

sumasang-ayon – 7 (9.33%). Samakatuwid, ang pagsasalita ng wikang Filipino na hindi ito

ikinahihiya ay isa sa epektibong paraan upang lalo pang mapanatili at mapaunlad ang wikang Filipino.

lxxxiv

Mga Sangkot na Piling Unibersidad Opsyon UP PUP Distribusyon ng Tugon F lubos na sumasang-ayon sumasang-ayon hindi sigurado 18 % 72 F 14 % 56 f 19 % 76 f 51 % 68 PNU Kabuuan sa Pangkalahatan

5 2

20 8

8 3

32 12

4 0

16 0

17 5

22.66 6.67

hindi sumasangayon lubos na hindi sumasang-ayon kabuuan sa bawat unibersidad

0 0 25

0 0 100

0 0 25

0 0 100

2 0 25

8 0 100

2 0 75

2.67 0 100

Talahanayan 14 - Pagpapalimbag ng Maraming Aklat sa Wikang Filipino Upang Dumami ang Sanggunian ng mgs Mag-aaral _____________________
Tala: UP – Unibersidad ng Pilipinas-Diliman (B.A. Filipino, B.A. Malikhaing Pagsulat at B.A. Araling Pilipino) PUP – Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas-Sta.Mesa (AB Filipinolohiya) PNU – Pamantasang Normal ng Pilipinas-Taft (BSE Major sa Filipino) f – dalas ng tugon (frequency) sa partikular na opsyon % - bahagdan

Sa Talahanayan 14, sa pagpapalimbag ng maraming aklat sa wikang Filipino upang dumami ang sanggunian ng mgs mag-aaral, ang bilang ng mga mag-aaral na lubos na sumasang-ayon sa UP - 18 (72%), PUP - 14 (56%), PNU - 19 (76%). Ang mga sumasang-ayon naman sa UP – 5 (20%), PUP – 8 (32%), PNU – 4 (16%). Ang mga sumagot ng hindi sigurado sa UP – 2 (8%), PUP –3 (12%). Ang sumagot ng hindi sumasang-ayon sa PNU – 2 (8%). Walang sumagot ng lubos na hindi sumasang-ayon. Sa pangkalahatang kabuuan,

lxxxv

lubos na sumasang-ayon – 51 (68%), sumasang-ayon – 17 (22.66%), hindi sigurado – 5 (6.67%), hindi sumasang-ayon – 2 (2.67%). Samakatuwid, ang pagpapalimbag ng maraming aklat sa wikang Filipino upang dumami ang sanggunian ng mgs mag-aaral ay kailangan upang lalo pang mapanatili at mapaunlad ang wikang Filipino.

Mga Sangkot na Piling Unibersidad Opsyon UP PUP Distribusyon ng Tugon F lubos na sumasang-ayon sumasang-ayon hindi sigurado 23 % 92 f 20 % 80 f 20 % 80 f 63 % 84 PNU Kabuuan sa Pangkalahatan

2 0

8 0

5 0

20 0

4 0

16 0

11 0

14.67 0

hindi sumasangayon lubos na hindi sumasang-ayon kabuuan sa bawat unibersidad

0 0 25

0 0 100

0 0 25

0 0 100

1 0 25

4 0 100

1 0 75

1.33 0 100

Talahanayan 15 - Paggamit ng Wikang Filipino sa Pagtatalumpati _____________________
Tala: UP – Unibersidad ng Pilipinas-Diliman (B.A. Filipino, B.A. Malikhaing Pagsulat at B.A. Araling Pilipino) PUP – Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas-Sta.Mesa (AB Filipinolohiya) PNU – Pamantasang Normal ng Pilipinas-Taft (BSE Major sa Filipino) f – dalas ng tugon (frequency) sa partikular na opsyon % - bahagdan

Sa Talahanayan 15, sa paggamit ng wikang Filipino sa pagtatalumpati ang bilang ng mga mag-aaral na lubos na sumasang-ayon sa UP - 23 (92%),

lxxxvi

PUP - 20 (80%), PNU - 20 (80%). Ang mga sumasang-ayon naman sa UP – 2 (8%), PUP – 5 (20%), PNU – 4 (16%). Ang mga sumagot ng hindi sumasangayon sa PNU – 1 (4%). Walang sumagot ng hindi sigurado at lubos na hindi sumasang-ayon. Sa pangkalahatang kabuuan, lubos na sumasang-ayon – 63 (84%), sumasang-ayon – 11 (14.67%), hindi sumasang-ayon – 1 (1.33%). Samakatuwid, ang paggamit ng wikang Filipino sa pagtatalumpati ay isa sa mabisang paraan upang lalo pang mapanatili at mapaunlad ang wikang Filipino.

Mga Sangkot na Piling Unibersidad Opsyon UP PUP Distribusyon ng Tugon f lubos na sumasang-ayon sumasang-ayon hindi sigurado 14 % 56 f 18 % 72 f 14 % 56 f 46 % 61.33 PNU Kabuuan sa Pangkalahatan

9 2

36 8

7 0

28 0

9 2

36 8

25 4

33.34 5.33

hindi sumasangayon lubos na hindi sumasang-ayon kabuuan sa bawat unibersidad

0 0 25

0 0 100

0 0 25

0 0 100

0 0 25

0 0 100

0 0 75

0 0 100

Talahanayan 16 - Pagtangkilik sa mga Pelikulang Pilipino _____________________
Tala: UP – Unibersidad ng Pilipinas-Diliman (B.A. Filipino, B.A. Malikhaing Pagsulat at B.A. Araling Pilipino) PUP – Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas-Sta.Mesa (AB Filipinolohiya) PNU – Pamantasang Normal ng Pilipinas-Taft (BSE Major sa Filipino) f – dalas ng tugon (frequency) sa partikular na opsyon

lxxxvii

% - bahagdan

Sa Talahanayan 16, sa pagtangkilik sa mga pelikulang Pilipino, ang bilang ng mga mag-aaral na lubos na sumasang-ayon sa UP - 14 (56%), PUP 18 (72%), PNU - 14 (56%). Ang mga sumasang-ayon naman sa UP – 9 (36%), PUP – 7 (28%), PNU – 9 (36%). Ang mga sumagot ng hindi sigurado sa UP – 2 (8%), PNU – 2 (8%). Walang sumagot ng hindi sumasang-ayon at lubos na hindi sumasang-ayon. Sa pangkalahatang kabuuan, lubos na sumasang-ayon – 46 (61.33%), sumasang-ayon – 25 (33.34%), hindi sigurado – 4 (5.33%). Samakatuwid, ang pagtangkilik sa mga pelikulang Pilipino ay isa sa epektibong paraan upang lalo pang mapanatili at mapaunlad ang wikang Filipino.

Mga Sangkot na Piling Unibersidad Opsyon UP PUP Distribusyon ng Tugon f % F % f % f % PNU Kabuuan sa Pangkalahatan

lxxxviii

lubos na sumasang-ayon sumasang-ayon hindi sigurado

18

72

19

76

20

80

57

76

7 0

28 0

6 0

24 0

5 0

20 0

18 0

24 0

hindi sumasangayon lubos na hindi sumasang-ayon kabuuan sa bawat unibersidad

0 0 25

0 0 100

0 0 25

0 0 100

0 0 25

0 0 100

0 0 75

0 0 100

Talahanayan 17 - Pagpapahayag ng Kuru-kuro at Saloobin Gamit ang Wikang Filipino _____________________
Tala: UP – Unibersidad ng Pilipinas-Diliman (B.A. Filipino, B.A. Malikhaing Pagsulat at B.A. Araling Pilipino) PUP – Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas-Sta.Mesa (AB Filipinolohiya) PNU – Pamantasang Normal ng Pilipinas-Taft (BSE Major sa Filipino) f – dalas ng tugon (frequency) sa partikular na opsyon % - bahagdan

Sa Talahanayan 17, sa pagpapahayag ng kuru-kuro at saloobin gamit ang wikang Filipino, ang bilang ng mga mag-aaral na lubos na sumasangayon sa UP - 18 (72%), PUP - 19 (76%), PNU - 20 (80%). Ang mga sumasangayon naman sa UP – 7 (28%), PUP – 6 (24%), PNU – 5 (20%). Walang sumagot ng hindi sigurado, hindi sumasang-ayon at lubos na hindi sumasang-ayon. Sa pangkalahatang kabuuan, lubos na sumasang-ayon – 57 (76%), sumasangayon – 18 (24%). Samakatuwid, ang pagpapahayag ng kuru-kuro at saloobin gamit ang wikang Filipino ay makatutulong upang lalo pang mapanatili at mapaunlad ang wikang Filipino.

lxxxix

Mga Sangkot na Piling Unibersidad Opsyon UP PUP Distribusyon ng Tugon F lubos na sumasang-ayon sumasang-ayon hindi sigurado 9 % 36 F 17 % 68 f 20 % 80 f 46 3 11 1 44 4 7 1 28 4 3 0 12 0 21 2 28 2.67 % 61.3 PNU Kabuuan sa Pangkalahatan

hindi sumasangayon lubos na hindi sumasang-ayon kabuuan sa bawat unibersidad

4 0 25

16 0 100

0 0 25

0 0 100

2 0 25

8 0 100

6 0 75

8 0 100

Talahanayan 18 - Pakikiisa sa mga Kilusang may Kaugnayan sa Pagpapaunlad sa Wikang Filipino _____________________
Tala: UP – Unibersidad ng Pilipinas-Diliman (B.A. Filipino, B.A. Malikhaing Pagsulat at B.A. Araling Pilipino) PUP – Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas-Sta.Mesa (AB Filipinolohiya) PNU – Pamantasang Normal ng Pilipinas-Taft (BSE Major sa Filipino) f – dalas ng tugon (frequency) sa partikular na opsyon % - bahagdan

Sa Talahanayan 18, sa pakikiisa sa mga kilusang may kaugnayan sa pagpapaunlad sa wikang Filipino, ang bilang ng mga mag-aaral na lubos na sumasang-ayon sa UP - 9 (36%), PUP - 17 (68%), PNU - 20 (80%). Ang mga sumasang-ayon naman sa UP – 11 (44%), PUP – 7 (28%), PNU – 3 (12%). Ang mga sumagot ng hindi sigurado sa UP – 1 (4%), PUP – 1 (4%). Ang mga sumagot ng hindi sumasang-ayon sa UP – 4 (16%), PNU – 2 (8%). Walang sumagot ng lubos na hindi sumasang-ayon. Sa pangkalahatang kabuuan,

xc

lubos na sumasang-ayon – 46 (61.33%), sumasang-ayon – 21 (28%), hindi sigurado – 2 (2.67%), hindi sumasang-ayon – 6 (8%). Samakatuwid, ang pakikiisa sa mga kilusang may kaugnayan sa pagpapaunlad sa wikang Filipino ay isang daan upang lalo pang mapanatili at mapaunlad ang wikang Filipino.

Mga Sangkot na Piling Unibersidad Opsyon UP PUP Distribusyon ng Tugon f lubos na sumasang-ayon sumasang-ayon hindi sigurado 16 % 64 F 23 % 92 f 17 % 68 f 56 % 74.6 7 21.3 3 2.67 PNU Kabuuan sa Pangkalahatan

7 2

28 8

2 0

8 0

7 0

28 0

16 2

hindi sumasangayon lubos na hindi sumasang-ayon kabuuan sa bawat unibersidad

0 0 25

0 0 100

0 0 25

0 0 100

1 0 25

4 0 100

1 0 75

1.33 0 100

Talahanayan 19 - Panonood at Pakikinig sa mga Balita sa Radyo at Telebisyon na Wikang Filipino ang Midyum _____________________
Tala: UP – Unibersidad ng Pilipinas-Diliman (B.A. Filipino, B.A. Malikhaing Pagsulat at B.A. Araling Pilipino) PUP – Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas-Sta.Mesa (AB Filipinolohiya) PNU – Pamantasang Normal ng Pilipinas-Taft (BSE Major sa Filipino) f – dalas ng tugon (frequency) sa partikular na opsyon % - bahagdan

xci

Sa Talahanayan 19, sa panonood at pakikinig sa mga balita sa radyo at telebisyon na wikang Filipino ang midyum, ang bilang ng mga mag-aaral na lubos na sumasang-ayon sa UP - 16 (64%), PUP - 23 (92%), PNU - 17 (68%). Ang mga sumasang-ayon naman sa UP – 7 (28%), PUP – 2 (8%), PNU –7 (28%). Ang mga sumagot ng hindi sigurado sa UP – 2 (8%). Ang sumagot ng hindi sumasang-ayon sa PNU – 1 (4%). Walang sumagot ng lubos na hindi sumasang-ayon. Sa pangkalahatang kabuuan, lubos na sumasang-ayon – 56(74.67%), sumasang-ayon – 16 (21.33%), hindi sigurado – 2 (2.67%), hindi sumasang-ayon -1 (1.33%). Samakatuwid, ang panonood at pakikinig sa mga balita sa radyo at telebisyon na wikang Filipino ang midyum ay isa sa epektibong paraan upang lalo pang mapanatili at mapaunlad ang wikang Filipino.

KABANATA 5 PAGLALAGOM NG NATUKLASAN, KONGKLUSYON AT REKOMENDASYON

MGA NATUKLASAN

xcii

Sa isinagawang masusing pag-aaral na may paksang “Pananaw ng mga Piling Mag-aaral sa UP, na PUP may at PNU sa Kurikulum Kinalaman ng sa

Programang

Pangkolehiyo

Malaking

Pagpapanatili at Pagpapaunlad ng Wikang Filipino”, natuklasan ng mga mananaliksik ang mga sumusunod: 20.Malaya ang mga mag-aaral ngayon na makapamili ng kursong kanilang kukunin pagtuntong nila sa kolehiyo. 21.Malaki ang pananalig ng mga mag-aaral mula sa UP, PUP at PNU na magiging daan ang programang pangkolehiyo na B.A. Filipino, B.A. Malikhaing Pagsulat at B.A. Araling Pilipino sa UP; AB Filipinolohiya sa PUP; at BSE major sa Filipino sa PNU sa pag-aangat sa kamalayan bilang tunay na mamamayang Pilipino. 22.Higit na nakatuon ang mga nasabing programa pangkolehiyo sa propesyon bilang tagahasik ng kaalaman sa mga paaralan o ang tinatawag na guro. 23.Ang isang mag-aaral ay mapapabilang sa mga nabanggit na

programang pangkolehiyo ay malaki ang posibilidad na mapayabong ang kaniyang pagmamahal sa wikang Filipino. 24.Pinakamabisang daan upang magkaroon ng kaalaman ang mag-aaral tungkol sa nilalaman ng kurikulum ay ang pagbabahagi ng kopya nito. 25.Sa wika higit na nakasentro ang mga nabanggit na programang pangkolehiyo. 26.Intelektwal na pagkatuto ang higit na inihahain ng mga asignatura na nakapaloob sa kurikulum ng programang pangkolehiyo na BA Filipino,

xciii

BA Malikhaing Pagsulat at BA Araling Pilipino sa UP; AB Filipinolohiya sa PUP; at BSE major sa Filipino sa PNU. 27.Ang paggamit ng wikang Filipino sa ulat at korespondensya opisyal ay isa sa mabisang paraan upang lalo pang mapanatili at mapaunlad ang wikang Filipino. 28.Ang pagtangkilik at panonood ng mga palatuntunang Filipino ay isa sa epektibong paraan upang lalo pang mapanatili at mapaunlad ang wikang Filipino. 29.Ang pagbabasa ng iba’t ibang babasahin na nakasulat sa wikang Filipino ay isa sa mabisang paraan upang lalo pang mapanatili at mapaunlad ang wikang Filipino.
30. Ang paggamit ng Filipino sa pagsulat ng mga sulating pampanitikan ay

isa sa epektibong paraan upang lalo pang mapanatili at mapaunlad ang wikang Filipino.
31. Ang pagsasalin sa Filipino ng mga banyagang sulatin para lalong

mabatid ng maraming Pilipino isa sa mabisang paraan upang lalo pang mapanatili at mapaunlad ang wikang Filipino.
32. Ang pagsasalita ng wikang Filipino na hindi ito ikinahihiya ay isa sa

epektibong paraan upang lalo pang mapanatili at mapaunlad ang wikang Filipino.
33. Ang pagpapalimbag ng maraming aklat sa wikang Filipino upang

dumami ang sanggunian ng mgs mag-aaral ay kailangan upang lalo pang mapanatili at mapaunlad ang wikang Filipino.
34. Ang paggamit ng wikang Filipino sa pagtatalumpati ay isa sa mabisang

paraan upang lalo pang mapanatili at mapaunlad ang wikang Filipino.

xciv

35. Ang pagtangkilik sa mga pelikulang Pilipino ay isa sa epektibong

paraan upang lalo pang mapanatili at mapaunlad ang wikang Filipino.
36. Ang pagpapahayag ng kuru-kuro at saloobin gamit ang wikang Filipino

ay makatutulong upang lalo pang mapanatili at mapaunlad ang wikang Filipino.
37. Ang pakikiisa sa mga kilusang may kaugnayan sa pagpapaunlad sa

wikang Filipino ay isang daan upang lalo pang mapanatili at mapaunlad ang wikang Filipino.
38. Ang panonood at pakikinig sa mga balita sa radyo at telebisyon na

wikang Filipino ang midyum ay isa sa epektibong paraan upang lalo pang mapanatili at mapaunlad ang wikang Filipino.

KONGKLUSYON Batay sa isinagawang pag-aaral ng mga mananaliksik tungkol sa paksang “Pananaw ng mga Piling Mag-aaral sa UP, PUP at PNU sa Kurikulum ng Programang Pangkolehiyo na may Malaking Kinalaman sa Pagpapanatili at Pagpapaunlad ng Wikang Filipino” ay nabuo ang mga sumusunod na kongklusyon: 6. Ang pagpili ng mga mag-aaral sa programang pangkolehiyo na may malaking kinalaman sa wikang Filipino. Sa masusing pagsasarbey ng mga mananaliksik ay napag-alaman na kaya pinili ng mga mag-aaral na pumasok o

xcv

mapabilang sa programang pangkolehiyo ay dahil ito ay kagustuhan nila. Naging malaya ang mga mag-aaral ngayon sa pagpili ng kursong kanilang kukunin na hindi kainakailangan ng impluwensiya ng magulang at ng ibang tao. Sa kabilang banda, malaki rin ang nagging bahagdan ng mga mag-aaral na napagsarhan o nawalan ng pagkakataon sa gusto nilang kurso.
7.

Sa pagsarbey, sa kabuuan, nagiging instrumento upang maiangat ang kamalayan ng mag-aaral bilang isang Pilipino ang programang pangkolehiyo na BA Filipino, BA Malikhaing Pagsulat at BA Araling

Pilipino sa UP; AB Filipinolohiya sa PUP; at BSE major sa Filipino sa PNU ay nagtala ng pinakamaraming tugon na may bilang na 34 mag-aaral na may katumbas na 45.33% Nangangahulugan na may pinakamalaking gampanin ang programang pangkolehiyo sa tatlong piling pang-estadong

unibersidad sa kalakhang Maynila sa pag-angat sa kamalayan bilang tunay na mamamayang Pilipino at sa pagmamahal sa wikang Filipino. Nangangahulugan din na higit pa sa hangarin na makahanap agad ng magandang trabaho ang layunin nito at naniniwala din ang mga mag-aaral na magiging dalubhasa sila sa wikang Filipino sa pamamagitan bg mga nabanggit na programang pangkolehiyo sa pamamagitan ng paghasik ng kaalaman o pagiging guro. 8. Sa aspetong pagkatuto, napatunayan na sa wika talaga higit na nakasentro ang mga nabanggit na programang pangkolehiyo dahil sa napakaraming mag-aaral ang tumugon nito.

xcvi

Naikintal ang pagkatutong intelektwal sa mga mag-aaral ng programang pangkolehiyo na may malaking kinalaman sa wika. 9. Ang Pagtangkilik at Paggamit ng Wikang Filipino sa mga Gawaing Pangunibersidad ng mga Mag-aaral na may Kinalaman sa Pagpapaunlad Nito. Tinatangkilik ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng panonood ng mga palatuntunang Filipino, pagbabasa ng iba’t ibang babasahin na nakasulat sa wikang Filipino, pagsasalita ng wikang Filipino aklat na sa hindi ikinahihiya, Filipino pagpapalimbag upang dumami ng ang

maraming

wikang

sanggunian ng mga mag-aaral at pagtangkilik sa pelikukang Pilipino. Gayundin, ginagamit ang wikang Filipino sa mga gawaing pang-unibersidad gaya ng sa ulat at korespondensya opisyal, pagsulat ng mga sulating pampanitikan, pagsasalin sa Filipino ng mga banyagang sulatin, sa pagtatalumpati at sa

pagpapahayag ng mga kuru-kuro at saloobin. Samakatuwid, ang mga mag-aaral na nasa ilalim ng programang pangkolehiyo na may malaking kinalaman sa p-agpapaunlad ng wikang Filipino ay patuloy sa paggawa ng mga epektibong paraan sa pagtangkilik at paggamit ng wikang Filipino sa labas o sa loob ng unibersidad upang lalong mapanatili at mapaunlad ito. 10.Ang Pagpapaunlad sa Wikang Filipino ng mga Mag-aaral sa Aspetong Sosyal

xcvii

Ang pakikiisa sa mga kilos ang may kaugnayan sa pagpapaunlad sa wikang Filipino at ang panonood at pakikinig sa mga balita sa radio at telebisyon na wikang Filipino ang midyum ay ilan lamang sa mga epektibong paraan upang lalong mapanatili at mapaunlad ang wikang Filipino sa aspetong sosyal.

REKOMENDASYON Matapos ang masusing pag-aaral, magalang na inihahayag ng mga mananaliksik ang mga sumusunod na rekomendasyon na ibinatay sa kongklusyon: 1. Mas mainam kung ang maraming bilang Pilipinong mag-aaral ay kukuha ng kursong naaayon sa kanilang kagustuhan na

magiging daan sa pagpapaunlad ng kanilang sarili. 2. Dapat ipagpatuloy ang paghahain ng mga asignaturang mas magpapalawak sa kaalaman ng mga mag-aaral sa

pangkasalukuyang panahon lalo na sa kaso ng pagpapanatili at pagpapaunlad ng wikang Filipino. 3. Higit na patatagin ang layunin at kahalagahan ng pag-aaral ng wikang Filipino. 4. Higit na palaganapin ang mga pamamaraan at preperensyang pangwika na lalong magtataguyodsa wikang Filipino.

xcviii

5. Higit na pahalagahan ng mga mag-aaral ang mga Gawain na may kinalaman sa wikang Filipino. 6. Dapat pag-ibayuhin ng mga programang pangkolehiyo na may malaking kinalaman sa wikang Filipino ang pangunguna sa pagpapatatag at pagpapayabong ng wikang Filipino sa iba’t ibang larangang pang-edukasyon. 7. Maging matulungin ang mga ahensyang pang-edukasyon at pangwika sa patuloy na pagpapanatili at pagpapaunlad ng wikang Filipino upang lalong maging malakas ang pwersa na gaganap sa usaping ito. 8. Pantilihing tiyak, malinaw, at umuugnay sa kasalukuyang pangangailangan ng panahon ang mga programang may

malaking kinalaman sa wikang Filipino. 9. Ito na ang tamang pagkakataon upang paramihin ang mga programang pangkolehiyo na may malaking kinalaman sa wikang Filipino na maaaring kabilangan ng mga Pilipinong magaaral pagtuntong sa tersyarya. 10.Ang patuloy na pagdaragdag na makatutulong sa pagpapahusay ng pananaliksik na ito ay tinatanggap ng mga mananaliksik upang lalo pang tumibay ang kredibilidad nito.

xcix

TALASANGGUNIAN Aklat Andres, Tomas Quntin D. at Felizardo Y Francisco. Curriculum Development in . the Philippine Setting. National Bookstore Inc. ECZ Enterprises, Sta. Cruz, Manila.1989. Auztero, Cecilia S., et.al. Pagbasa at Pagsulat sa Iba’t ibang Disiplina. Gold Publishing Palace, Makati, Metro Manila. 2003. Bobbit, John Franklin. The Curriculum. Allyn and Bacon, Inc. Boston. 1918. Bonilla, Cristeto. A Framework on Education Curriculum. Education and Culture Planning Service Manual. 1996. Doctor, Ramades M. Teacher Education Curricula. Philippine Extension Service Review. December, 1996. Japanese For Busy People. Basic Japanese Level 1. Asia Dempa Research ang Training Research Institute Foundation, Inc. 2005. Kelly, Kathleen. Curriculum Design: A Handbook for Educators. Scott Forseman Company, Illinois. 1983. Krug, Ronald. Study and Teaching in Developmental Education. 1996. Lachica, Veneranda S. Komunikasyon at Linggwistika. GMK Publishing House, Sta.Cruz, Manila. 2002. Lachica, Veneranda S., Perla S. Carpio, et.al. Lingas sa Akademikong Komunikasyon. GMK Publishing House, Quezon City. 2006. Lee, Daniel at J. Gwynn Lee. Educational Competencies and Curriculum Planning. 1998. Magandang Balita Biblia. Philippine Bible Society, Sta. Mesa, Manila. 1980. Mag-atas, Rosario U., et.al. Komunikasyon sa Akademikong Filipino. Booklore Publishing Corp. Sta. Cruz, Manila. 2007.

c

Palma, Jesus C. Curriculum Development System. National Bookstore Inc. 24K Printing Co., Inc. Valenzuela, Metro Manila. 1992. Rogan. James A. MEC Catalog of Curriculum Research and Development Outputs. 1998. Santiago, Alfonso O. at Tiangco, Norma G. makabagng BAlarilang Filipino, Binagong Edisyon. Rex Bookstore, Inc. Sampaloc, Manila. 2003. Stenhouse, Lawrence. The Teacher and Curriculum Making Macmillian Publishing Company, New York. 1981. Taba, Hilda. Curriculum Development: Theory and Practice. Harcourt Brace Jovanovich, New York. 1962. Tyler, Ralph. Basic Principles of Curriculum and Introduction. University of Chicago Press, Chicago. 1960. Tesis Aragones, Cynthia A. Asyanong Pagpapahalaga sa Bagong Kurikulum. Pamantasan ng Nueva Caceres, Naga. 2004. Carpio, Perla S. Katanggapan ng 2001 Revisyon sa Alfabeto at Patnubay sa Ispeling ng Wikang Filipino ng Piling Mag-aaral sa Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas: Isang Pagsusuri. PUP, Manila. 2004. Gesta, Anita A. saloobin ng mga Mag-aaral sa Antas Tersarya sa Lungsod ng Surigao Tungkol sa Filipino bilang Isang Kurso sa Kurikulum. Pamantasan ng Xavier, Surigao. 1996. Lazaro, Ma. Lourdes Y., et al. kurikulum ng AB Filpinolohiya sa PUP sa Pananaw ng mga MAg-aaral ng AB Filipinolohiya taong aralan 2004-2005. PUP, Maynila. 2004. Lorica, Melanie M. Kahandaan at Kaalaman sa Pagtuturo ng Filipino ayon sa BInagong Kurikulum ng DepEd ng mga Mag-aaral sa Teachers Education Institutions. Pamantasan ng Bikol, Legazpi. 2004. Websayt http://en.wikipedia.org/wiki/curriculum http://www.ched.gov.ph/policies/1996.pdf http://www.infed.org/biblio/b-curric.html http://www.pnu.edu.ph http://www.pup.edu.ph http://www.topuniversities.com http://www.upd.edu.ph

ci

http://www.wisdomquotes.com/cat_writingwriters.html Mga Artikulo

Abeleda, Kakoi. Ang Wikang Filipino sa Kasalukuyan: Tungkulin at Suliranin. Apigo, Ma. Victoria R. Ang Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas Bilang Aktibong Tagapagsulong ng Wikang Filipino tungo sa Pagiging Isang Pamantasang Umuugit sa Pagkapilipino. PUP. 2003. Medina, Roy. Wikang Filipino: Mabisang Panturo. abs-cbnnews.com. 2003. Ocampo, Nilo S. Onli in da Pilipins: Ang Reispeling Mula Ingles sa Paglilinang sa Filipino. Unibersidad ng Pilipinas. 1998. Turgo. Nelson. Kung Bakit Nagmura Ako ng Putang Ina sa Buwan ng Wika/ Ang Diskurso ng Kapangyarihan/ Pulitika ng Tunggalian sa Filipino Bilang Wikang Pambansa. 2004.

cii

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.