Panahon ng Lumang Bato

Ang sakop ng panahong Paleolithic, na

ang ibig sabihin ay Lumang ang tao Ang panahong ito

Panahon ng Bato (Old Stone Age), ay nagmula noong unang lumitaw hanggang magsimula silang magsaka noong 8000 B.K.

ang pinakamahaba sa lahat ng pagkakahati-hati ng mga panahon sa kasaysayan ng mundo bago naimbento ng epokang Pleistocene. ang pagsusulat. Nagsimula at natapos ito nang kasabay

Ang mga katangian ng Lumang Panahon ng Bato ay sumusunod: (1)

ang

ang paggamit ng mga tao ng mga kasangkapang yari sa bato, ang

buto, kahoy, o mga halamang nilala at ginawang mga sisidlang-basket, (2) paggamit nila ng apoy, (3) pagkain, (4)

ang pangangaso nila at pangunguha ng gulay bilang ang pagsusuot nila ng mga damit na gawa mula sa mga balat ng

hayop, (5) ang paminsan-minsan nilang pagtulog sa mga kuweba, samantalang nagtatayo rin sila ng magagaspang na kubong maaaring tulugan o gawing kanlungan mula sa hangin, at (6) inaalagaan. ang kawalan ng mga nagsasaka, agrikultura, o mga hayop na

Panahon ng Bagong Bato
Ang Bagong Panahon ng Bato (New Stone Age) o Neolithic ay nagsimula banding 4000 hanggang 3000 B.K. Ang mga pangunahin nitong katangian ay ang pagkakaroon

ng (1) agrikultura, (2) mga alagang hayop, (3) mga banga, paso, palayok, at iba pang kasangkapang kahawig nito, at (4) makikinis na kagamitang yari sa bato. Ang mga katangiang ito ng bagong Panahon ng Bato ang tao ay tumigil sa ang populasyon,

ang nagging dahilan naman upang (1) kalalaboy at magsimulang magtanim ng makakain, (2) lumaki (3) magkaroon ng

mga bagong pamayanan, (4) magkaroon ng oras ang malalaking mga organisasyong

ang tao para sa pag-iisip at pag-iimbento, (5) umunlad pamayanan, at (6) magkaroon ng higit na masasalimuot na panlipunan.

Ang kulturang pansakahan ng Bagong Panahon ng Bato ay nagsimula sa Timog Asya, at lumaganap mula rito patungo sa ibang bahagi ng Asya, sa Aprika, at sa Europa,

subalit hindi sa Amerika. Sa Mesapotamia, Palestina, Syria, at Egipto umunlad nang mabuti ang agrikultura at paghahayupan noon pa mang Ilan sa mga alagang hayop ng baboy, kambing, tupa, at baka. mga tao rito ay mga 4000 B.K. mga

Sa kabilang dako, lahat ng bakas ng Bagong Panahon ng Bato ay tinatayang naiwan sa Europa noong banding 3000 o 2500 B.K. lamang.

Panahon ng Metal
Mayroong nagsasabing bago pa man sumapit ang 2500 B.K. ay mayroon nang nagtutunaw ng mga dukalin (ore) upang gawing asero o bakal sa Mesopotamia. Subalit ang Panahon ng Asero ay karaniwang inilalagay mapalitan ang simula sa petsang 1000 B.K., nang tuluyan na nitong

ang tanso bilang pangunahing sangkap sa paggawa ng mga kagamitan at

sandata ng mga tao. Sa Asya Minor unang sinimulang gamitin ang asero noong 1400 B.K., at sa Austria sa Europa noong banding 1100 o 1000 B.K. Sa ilang bahagi ng Asya at Aprika, hindi ginamit ang asero kundi noong makalipas pa ang ilang dantaon matapos

na ito ay masimulang gamitin sa Mesopotamia. Sa Amerika naman, dumating ang asero at nagging bahagi ng kultura doon nang dalhin lamang ito doon ng mga Europeo noong taong 1500 hanggang 1600 P.K. (panahon ni Kristo).