Magpasalamat Kayo Sa Panginoon

Magpasalamat kayo sa Panginoon Na Syang lumikha ng lahat ng bagay dito sa mundo. Siya'y gumawa ng buwan at mga bit'win Upang magbigay ng liwanag sa pagsapit ng dilim O magpasalamat sa kanyang mga biyaya at awa.

Magpasalamat kayo sa Panginoon Dahil sa kagandahang loob Niya'y magpakailanman At pagpalain ng Diyos habang buhay Na siyang nagligtas sa Kanyang hinirang bayang Israel O ating purihin ang Poon na mahabagin sa atin. REFRAIN: Group A: 1. Siya'y gumawa ng buwan at mga bit'win Upang magbigay ng liwanag sa pagsapit ng dilim. 2. At pagpalain ng Diyos habang buhay Na siyang nagligtas sa Kanyang hinirang bayang Israel. Group B: 1. O magpasalamat sa kanyang mga biyaya at awa. 2. At ating purihin ang Poon na mahabagin sa atin.

Purihin Ang Panginoon
Koro: PURIHIN AND PANGINOON UMAWIT NG KAGALAKAN AT TUGTUGIN ANG GITA-RA AT ANG KAAYA-AYANG LIRA HIPAN NINYO ANG TROMPETA

1.

SA ATING PAGKABAGA-BAG

SA DIYOS TAYO'Y TUMAWAG SA ATING MGA KAA- WAY TAYO AY KANYANG INILIGTAS (Koro) 2. ANG PASANING MABIGAT SA 'TING MGA BALIKAT PINAGAAN NG LUBUSAN NG DIYOS NA TAGAPAGLIGTAS. (Koro)

Diyos Ay Pag-Ibig

1.

PAG-IBIG ANG SIYANG PUMUKAW SA ATING PUSO AT KALULUWA AT SIYANG NAGDULOT SA ATING BUHAY NG GINTONG ARAL AT PAG-ASA

2.

PAG-IBIG ANG SIYANG BUKLOD NATIN DI MAPAPAWI KAILAN PA MAN SA PUSO'T DIWA, TAYOY ISA LAMANG KAHIT NA TAYO'Y MAGKAHIWALAY

Refrain: PAGKAT ANG DIYOS NATI'Y DIYOS NG PAG-IBIG MAGMAHALAN TAYO'T MAGTULUNGAN AT KUNG TAYO'Y BIGO AY HUWAG LIMUTIN NA MAY DIYOS TAYONG NAGMAMAHAL

3.

SIKAPIN SA ATING PAGSUYO ATING IKALAT SA BUONG MUNDO PAG-IBIG NI HESUS, ANG SIYANG SUMAKOP SA BAWAT PUSONG UHAW SA PAGSUYO. (Refrain)

Coda:

DIYOS AY PAG-IBIG, DIYOS AY PAG-IBIG

DIYOS AY PAG-IBIG

PAPURI SA DIYOS (GLORIA)
Koro: All: Papuri sa Diyos! Papuri sa Diyos! Papuri sa Diyos sa kaitaasan!

At sa lupa'y kapayapaan. At sa lupa'y kapayapaan Sa mga taong kinalulugdan N'ya Pinupuri Ka namin, dinarangal Ka namin Sinasamba Ka namin, ipinagbubunyi Ka namin Pinasasalamatan Ka namin Dahil sa dakila Mong angking kapurihan Panginoong Diyos hari ng langit Diyos Amang makapangyarihan sa lahat Panginoong Hesukristo, bugtong na anak Panginoong Diyos Kordero ng Diyos Anak ng Ama

Koro:

Papuri sa Diyos! Papuri sa Diyos! Papuri sa Diyos sa kaitaasan!

(slow) Solo: Ikaw na nagaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan Maawa Ka, maawa ka sa amin All: lkaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan Tanggapin Mo ang aming kahilingan Tanggapin Mo ang aming kahilingan Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama Maawa Ka, maawa ka sa amin. Papuri sa Diyos! Pauri sa Diyos! Papuri sa Diyos sa kaitaasan!

Koro:

Sapagkat Ikaw lamang ang banal at ang kataastaasan Ikaw lamang O Hesukristo ang Panginoon Kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan Ng Diyos Ama, Amen. Ng Diyos Ama, Amen. (slow) Koro: Papuri sa Diyos! Papuri sa Diyos! Papuri sa Diyos sa kaitaasan!