Shien Ransel Villaruel: Holiness of Heart & Life Movement 2008 (H.H.L.M.

’08)
“Be ye holy, for I am holy,” says the Lord, (Leviticus 19:2; I Peter 1:16, Bible) ● Pangasinan ● Metro Manila ● Cavite ● Laguna ● Everywhere ● e-mail address: brilliant_shiencel_999@yahoo.com ● cleanselvillaruel@yahoo.com _____________________________________________________________________________

PAGBUBUKAS NG ATING MGA SARILI UPANG TANGGAPIN SA PUSO ANG BIYAYA, HABAG, PAG-IBIG, AT KAGANDAHANG-LOOB NG DIYOS: Ang Panimula ng Cristianong Proseso ng *PAGDIDISIPULO,
Inihanda ni

Steve W. Manskar (Methodist)
Edited and Slightly Modified by Brother Shien R. F. Villaruel

The General Board of Discipleship
***

Sumagot si Jesus, “Ang una ay ‘Pakinggan mo, O Israel: ang Panginoong ating Diyos – Siya lamang ang Panginoon; ang Panginoon ay iisa; iyong iibigin ang Panginoon mong Diyos nang iyong buong puso, at ng iyong buong kaluluwa, at ng iyong buong pag-iisip, at iyong buong kalakasan.’ Ang pangalawa ay ito, ‘Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili.’ Wala ng ibang utos na mas hihigit pa rito.” – (Marcos 12:29-31, Bibliya). “Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo, na kayo’y magmahalan sa isa’t isa. Sa pamamagitan nito, malalaman ng lahat na kayo’y mga alagad ko, kung meron kayong pagibig para sa isa’t isa.” – (Juan 13:34-35). “Kung mahal ninyo ako, susundin ninyo ang mga utos ko,” wika ng Panginoong Hesus. - (Juan 14:15, Biblia). ***

The Christian Faith:
An Expression of God’s Active Work in Redeeming the Fallen World Through the Gospel about the Lord Jesus Christ By the Aid of the Holy Spirit
*** “..Ang mahalaga’y ang pananampalatayang nakikita sa gawang udyok ng pag-ibig.”
(Mula sa Sulat ni Pablo sa Mga Taga-Galacia 5:6b, Bibliya).

“Mga kapatid, ano ang mapapala ng isang tao kung sabihin man niyang siya’y may pananampalataya, ngunit hindi naman niya pinatutunayan sa gawa? Maililigtas ba siya ng gayong pananampalataya?”
(Mula sa Sulat ni Santiago 2:14, Bibliya).

Ang Cristianong Pananampalataya o Pananalig:
Isang Expression ng Aktibong Pagkilos ng Diyos
1

Shien Ransel Villaruel: Holiness of Heart & Life Movement 2008 (H.H.L.M. ’08)
“Be ye holy, for I am holy,” says the Lord, (Leviticus 19:2; I Peter 1:16, Bible) ● Pangasinan ● Metro Manila ● Cavite ● Laguna ● Everywhere ● e-mail address: brilliant_shiencel_999@yahoo.com ● cleanselvillaruel@yahoo.com _____________________________________________________________________________

sa Pagtubos sa Makasalanang Sangkatauhan at Pagpapanumbalik Nito sa Orihinal na Larawan— Larawan ng Katuwiran at Tunay na Kabanalan, sa Pamamagitan ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesu-Cristo sa Tulong ng Makapangyarihang Espiritu Santo na Siyang Nagco-Convict at Nagco-Convince sa mga Tao Patungkol sa “Kasalanan, Katuwiran, at Kahatulan”.
*** Introduction.
[1.] Ang Ingles na salitang faith ay isinalin sa Filipino Bible bilang “pananalig, pananampalataya, paniniwala, at pagtitiwala” – sapagkat mahirap isalin ito sa iisang salita lamang nang hindi mawawala ang buong bisa at kahulugan. Ang pananampalatayang-Cristiano (or, ‘Christian faith’) ay hindi lamang iyong pagsang-ayon sa set ng mga doktrina [o, Katuruan] – bagamat kasama ito, of course. Bilang Cristiano, naniniwala tayo na ang Biblia ay nagmula sa Diyos, at ibinigay sa pamamagitan ng inspiration from the Holy Spirit – ang Banal na Kasulatan (Holy Scriptures) ay nagmula sa kaisipan ng Diyos, at hindi ito gawa-gawa lamang ng tao. Isinulat ito ng mga taong kinasihan ng Espiritu Santo (ang mga writers ay ginagabayan ng Banal na Espiritu ng Diyos upang mapanatiling walang mali ang pagsulat ng Scriptures, thus, the Bible is errorless, or inerrant.) Sa bisa ng pagkasi (or inspiration) ng Espiritu Santo, “lahat ng kasulatan [na kinasihan] ng Diyos ay magagamit (1) sa pagtuturo ng katotohanan, (2) sa pagpapabulaan sa maling aral, (3) sa pagtutuwid sa likong gawain, at (4) sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay.” (2 Timothy 3:16). Sa puntong ito, nakikita ang pagkakaiba natin sa mga Jews (Hudyo), mga Turks, at mga Infidels. We believe the written word of God to be the only and sufficient *rule [both of Christian faith and practice]; Naniniwala tayo na ang isinulat na salita [ng Diyos] ay ang “nag-iisa at tanging sapat na tuntunin” ng ating paniniwala, at anumang hindi binabanggit rito ay hindi dapat ituro bilang article of faith; ang tunay na Cristiano ay naniniwala na ang Biblia ang pinakamataas na authority sa lahat ng mga paksa na binabanggit nito. The Authority of the Scripture is final, since this is the very Word of God. This is the only perfect guide, hence reliable. Proverbs 30:5 says, “Every word of God is flawless.” Sabi ni Haring Solomon, “Every word of God is pure; He is a shield to those who trust in Him. Do not add to His words, lest He rebuke you, and you be found a liar.” (Proverbs 30:5-6). At sa puntong ito, nakikita rin ang ipinagkaiba natin sa Simbahang Romano (or Romish Church). Ang Biblia rin ang tuntunin na ating susundin (bilang mga Christians), ito ang pagbabasehan ng ating mga gagawin (the basis of our practices & sacraments), and herein, again we are fundamentally distinguished from those of the Romish Church. Naniniwala tayo na si Cristo ay Kataas-taasang Diyos, kapantay ng Ama, at siya rin ang walang hanggang Diyos – Siya ang bugtong na Anak ng Diyos na walang pasimula, walang wakas, at nabubuhay magpasawalang-hangan; at sa puntong ito, naiiba tayo sa mga Socinians, Arians, Watchtower Society (or Jehovah’s Witnesses), Mormons (or The Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints); gayundin, naiiba tayo sa Iglesia ni Cristo [founded by Felix Manalo in 1914]. Naiiba tayo sa kanila sa puntong ito tungkol sa pagka-Diyos ni Cristo [na kapantay ng Ama at Espiritu Santo]. We believe Christ to be the eternal, supreme God (Romans 9:5): “…according to the flesh [human], Christ came, who is over all, the eternally blessed God. Amen.” Sa Filipino Bible, ganito ang nakalagay: “Ang mga Israelita ay nagmula sa mga patriyarka, at sa kanilang lahi nagmula ang Cristo nang siya’y maging tao, Diyos na Kataas-taasan, na pinapupurihan magpakailanman! Amen.” Naniniwala tayo na iba ang persona ng Ama sa persona ng Anak at sa persona ng Espiritu Santo, datapwat silang tatlo ay iisang Diyos: Ang Ama ay Diyos, Ang Anak ay Diyos (si Jesus Christ itong Anak), at ang Holy Spirit ay

2

Shien Ransel Villaruel: Holiness of Heart & Life Movement 2008 (H.H.L.M. ’08)
“Be ye holy, for I am holy,” says the Lord, (Leviticus 19:2; I Peter 1:16, Bible) ● Pangasinan ● Metro Manila ● Cavite ● Laguna ● Everywhere ● e-mail address: brilliant_shiencel_999@yahoo.com ● cleanselvillaruel@yahoo.com _____________________________________________________________________________

Diyos—sapagkat sabi ng Biblia, ‘Mayroon lamang iisang Diyos’. Tatlong persona ngunit ang Diyos ay iisa. This is the mystery of our faith. Ito ang hiwaga ng ating pananampalataya. Mahirap itong unawain ng ating limitadong pag-iisip. Gayunman, dapat natin itong paniwalaan. Ito ay katotohanan na itinuturo ng Biblia. Ang term na Trinity ay hindi matatagpuan sa Biblia, subalit ang concept ng trinity ay nakapaloob sa Scriptures.The Mystery and Reality of the Blessed Triune God: Triune means Three-in-One. Three Persons in One God.
(1) Iba ang Ama sa Anak; iba rin ang Ama sa Espiritu Santo. (2) Ang Anak ay hindi ang Ama, at ang Anak ay hindi ang Espiritu Santo. (3) Ang Espiritu Santo ay hindi ang Anak; ang Espiritu Santo ay hindi rin ang Ama.

Naniniwala tayo na si Hesu-Cristo ang ‘Salita’ — na kasama ng Diyos sa pasimula pa, bago pa nag-umpisa ang mundo, bago pa nalikha ang buong universe, naroon na si Hesus (bagamat hindi pa Siya tinatawag na Hesus), hindi pa siya nag-iincarnate (hindi pa niya ibinibihis ang anyo ng tao), subalit siya’y Siya na! – kasama na Siya ng Ama, taglay ang karangalan bilang Diyos, at Siya’y kamanggagawa ng Diyos sa paglikha sa mga langit at lupa – siya ay co-Creator with God the Father, ayon sa Biblia (Juan 1:1-3). Ang buhay ni Hesus ay hindi nagsimula sa sinapupunan ni Maria. (Gayunman, ang panlupang life ni Jesus Christ ay nagsimula nang isilang siya ni Mary.) Bilang Tao, si Maria ang ina ni Hesus. Ngunit bilang Diyos, walang ina si Hesus, dahil walang ina ang Diyos; kaya ang teaching na nagsasabing “Mary is the Mother of God” ay kasinungalingan. Matagal nang nag-eexists si Cristo Hesus bilang Diyos. Ang Diyos ay walang ina, na gaya ng sinasabi ng iba. Ang Diyos ay Espiritu. Si Maria ay naging ina ni Hesus bilang tao, ngunit hindi bilang Diyos. Ang Diyos ay hindi nilikha – walang gumawa sa Diyos. Ang Diyos pa nga ang gumawa sa lahat! God is the Creator of life & the whole universe – both the visible and invisible things! Gaya ng sinasabi sa Kasulatan, ‘Ang Salita ay Diyos.’ Si Hesus ang Salita. Basahin natin: “Sa pasimula pa’y naroon na ang Salita. Kasama ng Diyos ang Salita, at ang Salita ay Diyos. Kasama na Siya ng Diyos sa pasimula pa. 3Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan Niya (sa pamamagitan ng Salita), at walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan Niya. 4Mula sa Kanya ang buhay, at ang buhay na ito ang siyang ilaw ng sangkatauhan. 5At ang ilaw na ito ay nagliliwanag sa kadiliman, at hindi ito kailanman nagapi ng kadiliman.”
2 1

Note: Sa verse 14 ng The Gospel According to John, chapter One, ganito ang isinasaad:
“14At ang Salita ay naging tao, at nakipamuhay sa piling natin. Nakita namin ang Kanyang kaluwalhatian, ang kaluwalhatian Niya bilang ang tanging bugtong na Anak ng Ama, puspos ng habag at katotohanan.

Note: Paano matutukoy kung si Jesus nga ba ang tinutukoy na Salita [or Word] sa verses one hanggang 14? Tingnan natin ang buong context or background. Basahin pa natin ang mga ibabang talata: 15, 16, 17, at 18 –
15”

Nagpatotoo si Juan (Bautista – or John the Baptist) tungkol sa Kanya, at ito ang kanyang sinabi, “Siya ang tinutukoy ko na dumarating na kasunod ko. Dakila Siya kaysa sa akin, sapagkat Siya’y Siya na bago pa ako ipinanganak.”
16”

At dahil sa Kanyang kapuspusan [Siya’y puspos ng biyaya (or grace)], tumanggap tayong lahat ng abut-abot na saganang habag at pagpapala (grace upon grace – biyaya sa biyaya).
17 “

Sapagkat ang batas [o kautusan] ay ibinigay sa pamamagitan ni Moises, ngunit ang habag at katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Jesu-Cristo.
18”

Kailanma’y walang taong nakakita sa Diyos sa anumang panahon. Ngunit ipinakilala siya ng bugtong na Anak, na nagmula sa kalooban ng Ama.”

3

Shien Ransel Villaruel: Holiness of Heart & Life Movement 2008 (H.H.L.M. ’08)
“Be ye holy, for I am holy,” says the Lord, (Leviticus 19:2; I Peter 1:16, Bible) ● Pangasinan ● Metro Manila ● Cavite ● Laguna ● Everywhere ● e-mail address: brilliant_shiencel_999@yahoo.com ● cleanselvillaruel@yahoo.com _____________________________________________________________________________

Napansin mo ba ang mga connecting words sa pagitan ng Salita at ng Panginoong Jesu-Cristo? Nasa mga salitang “habag at katotohanan” (sa verse 14 at 17). Malinaw na ipinakikita ang pagka-Diyos at pagka-Tao ni Jesus Christ. Sabi sa verse 14, “Naging tao ang Salita” – incarnated – ibig sabihin, ‘nagkatawang-tao’ ang Word. Bago naging Tao ang Word, Siya ay Siya na – nag-eexists na Siya – nabubuhay na Siya. Salungat sa itinuturo ng I. N. C. na si Cristo ay hindi Diyos. Subalit maliwanag ang sabi ng Biblia, ‘Si Hesus ay nagkatawang-tao.’ Hindi lamang sa passage na ito ipinakikita ang divinity ni Jesus Christ. Makikita rin ito sa Colossians 2:9,

“Sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay nakay Cristo na Siya’y maging tao.”
For in Christ the fullness of God lives in a human body,* (New Living Tranlation) For in Him dwells all the fullness of the Godhead bodily; (New King James Version) Samakatuwid, hindi nawala ang pagka-Diyos ni Jesus Christ nang Siya’y mag-incarnate (nang Siya’y nagkatawang-tao); kundi nagsama sa iisang katauhan ang dalawang nature: (1) Divine nature at (2) Human Nature. 100 % Deity, Plus + 100 % Humanity, Equals __________________ 200 % (Double-Nature) in one Person of Jesus Christ. How wonderful our Savior! May nagsasabi, ‘Cristiano din ako kase naniniwala rin ako kay Cristo.’ Subalit kahit ang Diyablo [na si Satanas] ay naniniwala din kay Jesu-Cristo. “Sumasampalataya ka sa iisang Diyos, hindi ba? Mabuti iyan. [Ngunit]Kahit ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin—at nangangatal pa!,” oo, nanginginig sila sa takot, sabi ng Biblia (Santiago [James] 2:19). Ang tunay na pananampalataya ay ang pananampalatayang nakapagliligtas – a saving faith. The faith that saves is not the faith of a devil. Kahit ang mga kampon ni Satanas ay may pananampalataya rin sa Diyos; ngunit hindi ito nangangahulugan na sila’y mga tagasunod rin ng Panginoong Jesu-Crsito. Though they believe in God, yet they remain evil, they are but still, devils. Kaya mag-ingat ang nagsasabing siya’y may pananampalataya sa Diyos. Ang tunay na pananampalaya ay nagreresulta sa binagong buhay. Mayroon ka bang bagong buhay sanhi ng pagkakakilala mo sa Diyos? Changed life is the necessary evidence of right faith! [2.] Ang Cristianong pananalig ay isang pananalig na tumitingin sa magagawa ng Diyos sa pamamagitan ni Hesus – it is a working faith, pananampalataya na kumikilos, faith na nagbubunga ng mabubuting gawa! Ang isang tao ay naliligtas sa poot ng Diyos sa pamamagitan ng pananalig kay Hesus. At ang pananalig na ito ay nanggagaling sa Diyos – ibinibigay ito ng libre sa sinumang nais ng Diyos na pagbigyan nito. Si Jesus ang ating nag-iisang Tagapagligtas. Hindi ang simbahan, hindi ang relihiyon, hindi ang philosophy, hindi ang science ang makapagliligtas sa atin mula sa ating mga kasalanan. Mayroon lamang isang power na makakabreak sa power ng sin – ito’y ang makapangyarihang dugo ng Panginoong Hesus na nabuhos sa krus ng kalbaryo bilang handog sa ikapagpapatawad ng ating mga pagsalangsang. Walang anumang bagay na ating ginawa ang may kapangyarihan na mag-alis ng ating mga kasalanan. Walang anuman mula sa ating mga gawa ang makatutugon sa ating napakalaking problema – ang problemang tinutukoy ko ay ang kabayaran ng kasalanan: walang iba kundi kamatayan. ‘Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang regalo

4

Shien Ransel Villaruel: Holiness of Heart & Life Movement 2008 (H.H.L.M. ’08)
“Be ye holy, for I am holy,” says the Lord, (Leviticus 19:2; I Peter 1:16, Bible) ● Pangasinan ● Metro Manila ● Cavite ● Laguna ● Everywhere ● e-mail address: brilliant_shiencel_999@yahoo.com ● cleanselvillaruel@yahoo.com _____________________________________________________________________________

ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Cristo Jesus na ating Panginoon,’ sabi ng Biblia. Ang isang tao ay maliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at hindi sa pamamagitan ng gawa. Faith is the condition of salvation. Ganito kahalaga ang faith. higit pa ito sa simpleng pagsang-ayon at paniniwala sa mga creeds o kredo. Meron ding nagsasabi, ‘Naniniwala din ako sa sinasabi ng Banal na Kasulatan – agree ako na ang Biblia ay Salita ng Diyos; hindi ba’t sapat na iyon?’ Ang biblical faith ay hindi lamang pag-unawa ng mga truths; ito ay ang pag-aplika ng mga truths. Ang pananampalatayang Cristiano ay higit pa sa mga panlabas na tuntunin, seremonya, o ritwal – higit pa ito sa mga panlabas na kaanyuan, higit pa sa mga visible signs (katulad ng pagsusuot ng kwintas na krus, o paggamit ng rosario), at mga symbols (sign of the cross), o, sagisag (emblems) gaya ng oscha o grape-juice. Ang pananampalatayang Cristiano ay higit pa sa pagsasabing ‘Ako’y Cristiano.’ Ultimately, ang Christian Faith ay patungkol sa nangyayaring pagbabago sa iyong kalooban, at nagri-reflect ito sa panlabas na gawi at uri ng pamumuhay. Sabi sa Bibliya, “Ang sinumang nakipag-isa na kay Cristo Jesus ay isa ng bagong nilalang; wala na ang lumang pagkatao, siya’y bago na,” (2 Corinto 5:17). Ang pananampalatayang Cristiano ay ang lubusang kapahayagan ng napakalaking pagibig ng Diyos sa atin – at ang pag-ibig na ito ang nagtutulak sa atin na talikuran ang buhay na makasanlibutan, at ito ang nagmo-motivate sa atin na humarap sa Diyos, at humakbang papalapit sa Kanya, sa pamamagitan ng *pananalig. Gaya ng nasusulat sa Biblia, “Ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananalig.” Nagsisimula ito sa pagbubukas ng ating sarili sa grace ng Diyos. Ang grace na ito ay perpektong dumating sa mundo sa persona ni Jesus, ang Cristo, o Messiah (ang literal na ibig sabihin ng Cristo ay “Ang Pinahiran ng Langis” upang Maghari, Manguna – samakatuwid, “Ang Pinili bilang Tagapagligtas – yan ang ibig sabihin ng Christ, or Messiah: Siya na Hinirang upang Magsagawa ng Natatanging Misyon). Kapag si Cristo ang naghahari sa puso ng isang tao, ito’y magriresulta sa tinatawag na bunga ng Espiritu. “Ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili,” (Galacia 5:22, 23). Puso ang pinag-uusapan dito – iyan ang matimbang sa pananampalatayang Cristiano. Ito ay isang heart na nabago sanhi ng pagkaka-encounter ng tao sa mahabaging Diyos – ang pagkakatagpo at pagkaka-kilala ng tao sa isang buhaý na Diyos – encounter with the living God, na dumarating sa’tin kay Cristo Hesus. “Christian faith is a heart changed by an encounter with the living God who comes to us in Jesus Christ.” Do you personally know Jesus Christ? Do you have an intimate relationship with Him? Answer it honestly. [3.] Ang binagong puso ay nakagagawa ng kaibhan kung papaano natin ipinamumuhay ang ating mga buhay sa mundo. Ang buhay na ito ay nagsisimula sa pagpapatawad ng Diyos sa lahat ng ating mga kasalanan. Ito ang isa sa napakalaking regalo – ang kaligtasan. Ang bagong buhay kay Cristo ay nagsisimula sa pagpapawalang-sala sa inyo [sa pamamagitan ng pananalig sa Panginoong Jesu-Cristo]. Ang tawag dito ay justification. Kapag ating kinikilala at tinatanggap kung sino tayo (mga makasalanan na nangangailangan ng kapatawaran), makakapag-umpisa tayo na mamuhay sa paraang naaayon sa kalooban ng Diyos. Tunay na maipapamuhay natin ang mga buhay na ninanais ng Diyos para sa atin bilang kanyang mga minamahal na mga anak. Sa sandaling maranasan ang kompletong kapatawaran ng lahat ng mga kasalanan, kasunod nitong dumarating ang kalayaan – kalayaan mula sa kasalanan at kamatayan – gayundin ang kalayaan sa takot at pangamba – kalayaan sa galit, poot, o sama ng loob – upang magawa nating ibigin o mahalin ang Diyos nang ating buong puso, buong kaluluwa, pag-iisip, at kalakasan, at upang makaya nating mahalin ang mga [taong] minamahal ng Diyos – God loves you, and He has a wonderful plan for your life; ang pag-ibig ng Diyos ang magku-compel sa’yo na ibigin ang iyong kapwa-tao, whether kaibigan mo o hindi, oo, kahit kaaway mo, ay magagawa mong ibigin sa pamamagitan ni Hesus na nagmamahal sa atin. Mamahalin mo ang iyong kapwa kung paano sila iniibig ng Diyos, kay Cristo Jesus. Ang utos ng Panginoon: ‘Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa’yong sarili’. Ang lahat ng ito’y regalo ng Diyos sa mundo – ang tawag dito’y grace [biyaya, o habag, or gracia, o kaya’ kagandahang-loob]. Those are the synonyms of grace. What is grace? Ano ang kagandahang-loob, o biyaya? Para saan ito?

5

Shien Ransel Villaruel: Holiness of Heart & Life Movement 2008 (H.H.L.M. ’08)
“Be ye holy, for I am holy,” says the Lord, (Leviticus 19:2; I Peter 1:16, Bible) ● Pangasinan ● Metro Manila ● Cavite ● Laguna ● Everywhere ● e-mail address: brilliant_shiencel_999@yahoo.com ● cleanselvillaruel@yahoo.com _____________________________________________________________________________

[4.] Ito ang pag-ibig ng Diyos na malayang ibinuhos at ikinalat sa ating mga puso; ang grace na ito ang siyang pinagmumulan ng ating kaligtasan – ito’y libreng handog na iniaalok sa lahat, at libre para sa lahat! Ang grace na ito ay dalisay at walang kapantay, umaagos mula sa napakayamang bukal ng pag-ibig at awa ng Diyos – umaagos mula sa kanyang trono, dumadaloy sa mga pusong handang tumanggap nito, at nagsisilbing kalakasan, hindi lamang ng katawan, kundi maging sa espiritu at kaluluwa ng tao [na nilalang ayon sa wangis ng Diyos – kawangis ng kanyang katuwiran at tunay na kabanalan]. Ang grace ng Diyos ay regalo (gift) – inihahandog nang walang bayad sa mga makasalanan upang magbago. Ang tao ay makasalanan, at kailangan niya ang grace na ito. Ang gracia na ito ay nagsisilbing ilaw, na nagbibigay-liwanag sa ating mga isip upang makilala natin ang kabutihan at kagandahan ng Diyos, na nahahayag sa pamamagitan ni Hesus. Bagama’t ito’y libre, gayunman, hindi ito cheap – ito’y mahal, at ang presyo na binayaran dito upang maging libre ay walang iba kundi, dugo, o buhay – ang ‘banal na buhay ni Cristong ipinako’ sa krus. [Because life is in the blood]. Dugo ni Hesu-Cristo ang katumbas nito. “Life is in the Blood.”Ang dugo ni Jesus ay may kapangyarihang maglinis sa ating mga puso upang mahugasan ito mula sa mga karumihan at kasalanan, upang maging dalisay at banal, sa paningin ng Diyos. Nililinis nito maging ang ating konsensiya. Kaya nga, “Call upon the name of the Lord, and be saved.” Si Hesus ay Diyos na naging tao [sapagkat Siya’y sinugo ng Diyos Ama sa sanlibutan bilang Tagapagligtas ng sangkatauhan]. Mahigit dalawang libong taon na ang nakalilipas buhat nang siya’y manaog sa lupa at magkatawang-tao, at isinilang ni Maria. Siya ang tinatawag na ‘the incarnate heavenly grace.’ Ang grace ng Diyos ay tunay nga na dumating at nahayag sa buhay ni Jesu-Cristo. Si Cristo Jesus ay muling nabuhay mula sa mga patay. He is our living Savior! [6.] Habang ipinamumuhay natin ang buhay-Cristiano [sa pamamagitan ng pananampalataya at patuloy na pagtitiwala kay Cristo], tayo ngayon ay nagiging mga daluyan ng biyaya. We become channels of grace for the world. Dumadaloy sa atin ang pag-ibig ng Diyos at umaagos para sa mundo, bilang malaking awa sa ikaliligtas ng mga tao sa mundo; nagsisilbi rin itong lunas o kagamutan sa sakit ng sanlibutan. Ang biyayang ito ang kailangan natin para magbago patungo sa pag-unlad sa kabanalan. “Magpakabanal kayo, sapagkat Ako’y banal,” wika ng Panginoong Diyos. At habang lumalakad tayo sa buhay kasama ni Cristo sa mundo, patuloy na inaalis ni Cristo Hesus ang mga balakid sa pagdaloy ng gracia ng Panginoon. Tinatanggal ng ating Makapangyarihang Panginoon ang mga bara, o hadlang, na parang pader, na ating itinayo o binuo. At habang ang mga balakid ay natitibag, ang kapangyarihan at biyaya ng Diyos ay nakaka-agos sa mundo sa pamamagitan natin bilang mga instrumento. Ang pamumuhay nang kasama ni Cristo sa mundo ang siyang magbabago sa atin [mula sa loob, papalabas], at gagawin tayong mga nilalang na hangad ng Diyos na maging tayo. Binubuo at hinuhubog niya ang ating karakter o pag-uugali upang maging reflection nang kanyang character. Katulad ng buwan na nagri-reflect ng liwanag ng araw, so Masasalamin sa ating buhay ang buhay ni Cristo habang tayo’y patuloy na lumalago at nagiging kawangis ni Jesus sa pag-uugali. Ang layon o tunguhin ng buhay na ito ay ang “magtaglay tayo ng kaisipang tulad ng kay Cristo,” (Filipos 2:5). Ginagawa ito ng Diyos sa atin habang ‘patuloy nating isinasagawa ang ating kaligtasan’ [upang malubos ito],” (Philippians 2:13, Bible). “Work out your salvation with fear and trembling.”

Conclusion.
Let us honestly face ourselves. Harapin natin nang tapatan ang ating mga sarili. Such are our natures. Iyan ang ating mga kalikasan. Likas sa atin na mahalin ang kadiliman. Likas sa atin na kamuhian ang liwanag. They love the darkness, they hate the light. They are twisted [sila’y baluktot, at pinilipit], they are perverted [lihis, mali, lisya, ligaw ang ating kalikasan], they prefer the wrong to the right [ang kalikasan natin ay mas pipiliin ang mali kaysa sa piliin ang tama] and enjoy evil, rather than known good [at tamasahin o ikatuwa ang masama kaysa sa alam na mabuti]. What we need is not more light, but a nature which will be capable of loving the light instead of hating it. Ang kailangan natin ay hindi dagdag na liwanag, kundi isang nature o kalikasan na may kakayahang ibigin ang liwanag sa halip na kamuhian ito. The light is there, we know it to be there but we dislike it. Ang liwanag ay nandiyan, alam nating ito’y nariyan pero hindi natin ito gusto.

6

Shien Ransel Villaruel: Holiness of Heart & Life Movement 2008 (H.H.L.M. ’08)
“Be ye holy, for I am holy,” says the Lord, (Leviticus 19:2; I Peter 1:16, Bible) ● Pangasinan ● Metro Manila ● Cavite ● Laguna ● Everywhere ● e-mail address: brilliant_shiencel_999@yahoo.com ● cleanselvillaruel@yahoo.com _____________________________________________________________________________

Inaayawan natin ito. Ano ang punto ng pag-aasam nang walang katiyakan [o may kalabuan] para sa dagdag na ilaw, ano ang punto na umasa ka sa mas maraming liwanag, kung hindi mo nga maipagpasalamat ni maappreciate ang liwanag na meron ka na? na dapat sana’y tinatamasa mo na? What we need is not knowledge, but love. Ang kailangan natin ay hindi kaalaman, kundi pag-ibig. Marami na tayong nangalalaman, pero ang pag-ibig natin ay hindi pa ganon ka-matured. Alam natin ang tama at mabuti, subalit nabibigo tayong gawin ito dahil ang ating mga kalikasan ay pasadyang ganyan, na hindi gusto ang tama at mabuti. Kung minsan tayo’y naiirita pagka-inuutusan, o kaya nama’y nagagalit tayo pag may pumupuna sa’ting mga kamalian… madaling mag-init ang ating ulo ‘pag pinagsasabihan. Mga kaibigan, makinig kayo: Lahat ng kaalaman, kultura, at pag-eensayo ng buong sanlibutan ay walang kakayahang magbago ng ating pangit na kalikasan, ng ating bulok na kalooban, at ng ating madayang puso. Hinding-hindi nito matuturuan ang ating puso na mahalin ang Diyos sa paraang ninanais o hinahanap ng Diyos sa atin. Ang sabi ni Cristo Hesus, ‘Ang Panginoon na ating Diyos ay iisa lamang: Iyong iibigin ang Panginoon mong Diyos nang buong puso mo; mamahalin mo rin Siya ng iyong buong kaluluwa, ng buong pag-iisip mo, at buong kalakasan mo.’ Iyan ang una, at pinakamahalagang utos. Ngunit ang ating enerhiya ay hindi sapat para makasunod sa ganitong utos! Kailangan natin ang biyaya ng Diyos! Try your best and utmost to do so. Kung hindi ka kombinsido, subukan mong gawin ang iyong pinaka-mahusay na magagawa, ang pinakasukdulan ng iyong buong kalakasan. Sa ngalan ng ebanghelyong ito, I defy you to succeed. But do not be so foolish, do not be so blind, do not be so mad. Huwag ka namang magpaka-mangmang; huwag kang magbulag-bulagan, ni huwag kang magpakahangal. Kilalanin mo at aminin, at tanggapin, dito at ngayon, na… ‘it is your nature that is wrong’, yung kalikasan mo ang lihis at mali; ang puso mo, ang iyong esensiyal na personalidad at pagkatao ang may depekto. See further that as the years tend to pass, you do not improve but tend to get worse. Tingnan mong maigi – na habang lumilipas ang mga taon, hindi ka nababago patungo sa kagandahan at pag-unlad, kundi nauuwi ka pa sa mas malubhang kalagayan. May mga instances na nahulog ka mula sa mataas mong katayuan, at hirap na hirap kang bumangon. Has anyone ever succeed in turning his own hatred of God into love? Meron bang nagtagumpay na baguhin at palitan ang nararamdaman niyang pagkamuhi sa Diyos, upang maging pag-ibig? Mayroon bang nagtagumpay [sa sariling lakas at pagsisikap] na baguhin ang ating makasalanang kalikasan?? Meron ba? He may have given up this sin and that [maaaring isinuko na niya ang ganito at ganiring kasalanan, maaaring naihinto na niya ang paglalasing o paninigarilyo, pero siya ba’y dumating sa punto na kanyang mamahalin ang Diyos bilang kanyang unang pag-ibig? Unang priority? Minahal ba niya ang Diyos nang buong puso? Ang Diyos ba ang kanyang one desire? Ano ba ang tangi mong hinahangad? Ang tangi mong inaasam? Highest joy and delight? Has anyone ever done so? Can a man entirely and completely change his own nature? Mayroon bang taong lubusang nakapagpabago sa kanyang sariling kalikasan? Upang sa gayo’y maging kalarawan niya ang Diyos na sa kanya’y lumalang? Do you now love God? Iniibig mo na ba ngayon ang Diyos? For if you do not, you hate Him! Sapagkat kung hindi mo iniibig ang Diyos, kinasusuklaman mo Siya! No! No one has ever succeed in bringing this change about, and YET IT HAS HAPPENED. Walang sinumang nagtagumpay na dalhin ang pagbabagong ito, gayunma’y may ganitong naganap. NANGAYARI ITO. [Si Pablo, at milyumilyon pang ibang tao ay dating namumuhi kay Cristo at kanilang inusig at sinasaktan ang Kanyang mga tagasunod, ang church ni Jesu-Cristo, ngunit dumating ang pagkakataon na sila’y nagsabing ‘Para sa’kin ang mabuhay ay si Cristo.’] What had happened? Anong nangyari? Oh, well, they had seen themselves as they really were [in the light of Christ] – sa liwanag ni Cristo, nakita nila ang tunay nilang pagkatao, ang kanilang tunay na kulay; they cried out to God for mercy. Nanaghoy sila sa Diyos para sa Kanyang awa, tumawag sila sa kanya at humihingi ng habag, bagamat hindi sila karapat-dapat maging sa pinakamaliit na awa ng Diyos. They do not deserve God’s mercy, nor his pardon. But for the sake of Jesus Christ, for the sake of His onlybegotten Son, God forgave them, because He is gracious, and forgiving, and merciful. Alang-alang kay Hesus, alang-alang kay Jesu-Cristo na bugtong na Anak ng Diyos, na ipinako sa krus bilang kapalit natin, na siyang tumubos sa ating mga pagkakasala sa pamamagitan ng sarili niyang dugo na umagos sa Krus ng Kalbaryo, pinatawad tayo ng Diyos, dahil kay Hesus; sapagkat ang Diyos ay sagana sa awa at pagmamalasakit. God hates sin, but He loves the sinner. "For God loved the world so much that he gave his one and only Son [Jesus], so that everyone who believes in him will not perish but have eternal life.” (John 3:16). And Paul obtained forgiveness and a new nature also in addition. There it is. At si Pablo nga’y nakatanggap ng

7

Shien Ransel Villaruel: Holiness of Heart & Life Movement 2008 (H.H.L.M. ’08)
“Be ye holy, for I am holy,” says the Lord, (Leviticus 19:2; I Peter 1:16, Bible) ● Pangasinan ● Metro Manila ● Cavite ● Laguna ● Everywhere ● e-mail address: brilliant_shiencel_999@yahoo.com ● cleanselvillaruel@yahoo.com _____________________________________________________________________________

kompletong kapatawaran, at gayon din ng isang bagong kalikasan bilang karagdagan. “Ang sinumang nakipag-isa na kay Jesu-Cristo ay isa ng bagong nilalang – may taglay na bagong kalikasan; wala na ang dating pagkatao, wala na ang lumang kalikasan, siya’y bago na.” (II Corinto 5:17, Biblia). Dahil sa si Cristo’y namatay, makatatanggap ka ngayon ng bagong puso, at mabubuhay ka magpakailanman sa Kanyang piling. Ganyan kasimple, at kaluwalhati, at kamangha-mangha ang ebanghelyo. You see? Ang ibig sabihin ng ebanghelyo ay Mabuting Balita! At ang Magandang Balita ay yaong si Cristo ay namatay para sa atin at sa ating mga kasalanan. ‘Hindi na ako hahatulan, hindi na ako pupunta ng impiyerno, hindi na ako mapapahamak, ang kaluluwa ko’y tinubos na, pupunta ako ng langit.’ Ngunit kinakailangan ko munang pagsisihan at talikdan ang aking mga kasalanan, at tanggapin si Cristo Hesus bilang aking Tagapagligtas at Panginoon. At sa gayon, maliligtas ako. Mahal na mahal ka ng Diyos, kaya’t harapin mo ang iyong sarili – harapin mo ito nang matapat, kung sino ka talaga sa kanyang harapan. Bibigyan ka niya ng gracia at enerhiya para gawin ito. Kung hindi mo ito kikilalanin, ikaw ay mapapahamak. Subalit, tingnan mo ito at tanggapin, at ikaw ay ligtas sa buong kawalanghanggan, magpakailanman. Amen. Hayaan mong pawiin ng awit ang iyong kabigatan:
Kalimutan mo na ang nakaraan, Ngayo’y nakalaan ang buhay mo Sa‘ting Panginoon. Mga dati mong gawi, Na palagi nang mali… At hindi kasiya-siya sa Maykapal! Kung noon ang naghahari ay galit, Ngayon ang kapalit, pag-ibig na Nanggagaling kay Hesus! Ang baku-bakong landas, Tinuwid na ng Mesias (Tagapagligtas) – Patunayan mong ikaw ngayo’y ligtas! Mayro’n bang tuwid ang isip Na naglinis at nagbihis Ngunit ang isinuot ay dati niyang damit. Ang alak na mamahalin Kung kailangan mang isalin Ang paglalagyan mo ba’y tapayang luma rin. Kalimutan mo na ang nakaraan, Ngayo’y nakalaan ang buhay mo Sa‘ting Panginoon. Mga dati mong gawi, Na palagi nang mali… At hindi kasiya-siya sa Maykapal! Kung noon ang naghahari ay galit, Ngayon ang kapalit, pag-ibig na Nanggagaling kay Hesus! Ang baku-bakong landas, Tinuwid na ng Mesias (Tagapagligtas) – Patunayan mong ikaw ngayo’y ligtas! Patunayan mong ikaw ngayo’y…ligtaa

8

__________________________________________________________________________________ Translated on October 13, 2008: The Basics of Christian Discipleship The 2 Magazine of the Holiness of Heart & Life Movement – An Spiritual Resources / October 01, 2008 Prepared by the Writing Band, headed by S. R. F. Villaruel, for the Evangelical Society of Christian People.
nd

“Plain Truth for Plain People”
AGAPEI-LOVE *Magazine, edited periodically by Shien Ransel F. Villaruel, H.H.L.M.-‘08

Page9