P. 1
Teorya at Pananaw Sa Pagtuturo Ng Pagbasa FINAL (1)

Teorya at Pananaw Sa Pagtuturo Ng Pagbasa FINAL (1)

|Views: 8,078|Likes:
Published by pogiarchie

More info:

Published by: pogiarchie on Oct 11, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/10/2013

pdf

text

original

Teorya at
Pananaw sa
Pagtuturo ng
Pagbasa

Lydia B. Liwanag
Pamantasang Normal ng Pilipinas

Ang Proseso ng Pag-unawa
sa Pagbasa

Layunin ng pagtuturo ng pagbasa
ang malinang sa mag-aaral ang
pagbasang may pang-unawa o
komprehensyon.
Ngunit batay sa mga pananaliksik,
ang pagtuturo ng komprehensyon ay
hindi gaanong napagtutuunan ng
pansin.

Ano ba ang
komprehensyon?

Ang pagbasang may komprehensyon ay
pagbuo ng mga tulay na mag-uugnay sa
dating kaalaman tungo sa bagong
kaalaman. (Pearson at Johnson , 1978)
Sa maikling salita, ugnayan ng teksto at
ng kaalaman ng mambabasa.

Modelo ni Rumelhart (1977)
ng Interaktibong Pagbasa

Input
mula sa
teksto

Kahulugan

Talasalitaa
n

Pagkilala

Gramar o
Balarila

Kohesyon

Organisasyon /
Kayarian ng Teksto

Dating
kaalaman

Kasanayan

sa
paghinuha

Mapapansing ang dating kaalaman
ng mambabasa at ang mga
kasanayan sa paghinuha ang nasa
sentro ng modelo, pagpapatibay ng
paniniwalang ang komprehensyon
ay pag-uugnay ng impormasyon
mula sa teksto at impormasyon na
nasa isipan ng mambabasa.

Ginagamit naman ng mambabasa ang
mga impormasyon tungkol sa:

pagkilala ng salita
talasalitaan
gramar
kohesyon at
kayarian ng teksto

upang maiugnay ang bagong imporma-
syon sa dati niyang kaalaman.

Mahalaga ang dating kaalaman o
iskima ng mambabasa tungkol sa
teksto.

Kung kulang sa angkop na
konseptong kaugnay ng teksto,
magiging

suliranin

ang

komprehensyon.
Mahalaga bago bumasa ang
paglinang ng mga dating konseptong
nalalaman ng mambabasa na kaugnay
ng tekstong babasahin.

Sinasabing kung walang pag-unawa
ay walang pagbasang nagaganap.
Ayon kay Goodman (1969) ang
pagbasa ay nagiging makahulugan
kung

may

interaksyon

ang

mambabasa at ang teksto.

Nagagamit ng bumabasa ang mga
dati na niyang kaalaman at
karanasan upang iugnay sa binabasa
at sa ganitong paraan nauunawaan
niya at nasusuri ang binabasa.

Ang pagbasa ay higit pa sa
interaksyon

sa

pagitan

ng
nagbabasa at ng teksto (Johnson,
1983).

Binigyan ito ni Johnson ng
kahulugan bilang isang kumplikadong
gawi na binubuo ng may malay o
walang malay na paggamit ng iba’t
ibang istratehiya, kasama ang mga
istratehiya sa paglutas sa suliranin
upang makabuo ng modelo ng
kahulugan na inaasahan ng awtor ng
teksto na matatamo.

Sina Goodman (1977) at Smith
(1973)
ay nagsabi na ang mga
konsepto na dala ng nagbabasa sa
teksto ay mahalaga kaysa sa teksto
mismo para sa pag-unawa o pagbuo
ng kahulugan. Ang mga konseptong
ito ay nagagamit kapag ginagawa ng
nagbabasa ang top-down na
pagpoproseso sa teksto.

Ngunit may problema rin kung
laging nakaangkla ang nagbabasa
sa top-down na paraan o sa
paggamit ng sariling iskima sa
pag-unawa na maaaring batay sa
kanyang kultural na iskimata na
hindi katumbas ng nais na ihatid
ng ideya ng awtor.

Basahin ang talata. Tungkol saan
kaya ito? Paano mo nalaman?

Ang peryodiko ay mabuti kaysa
magasin. Ang dalampasigan ay mas
mabuting lugar kaysa daan. Sa
simula mabuti ang tumakbo kaysa
maglakad. Kailangan mo itong
subukan nang ilang ulit. Kailangan
ang kasanayan pero madali itong
matutuhan.

Kahit ang mga bata ay nasisiyahang
gawin ito. Kapag nagtagumpay, ang
mga kumplikasyon ay kakaunti na
lamang. Ang mga ibon ay iniiwasan
ito. Pero kapag maraming tao ang
gumagawa nito ay magkakaroon ng
problema. Kailangan ang maluwang
na lugar. Ngunit kapag ito’y
nakawala, wala nang pangalawang
tsansa.

Ano ang hula ninyo?

Tulad ng sinabi ni Goodman
(1970) ang pagbasa ay isang
saykolinggwistikong laro ng
panghuhula (psycholinguistic
guessing game). Paano ninyo
nahulaan ang sagot?

Mga Teorya sa Pagbasa

Ang Teoryang Iskima

Ang komprehensyon o pang-unawa
ay proseso ng pag-uugnay ng mga
kaalaman sa paksa at kaalaman sa
pagkakabuo ng mahahalagang
salik sa pag-unawa. (Pearson,
1978)

Ang lahat ng dating nararanasan at
natutuhan ay nakalagak sa isipan at
maayos na nakalahad ayon sa
kategorya. Ang mga iskimang ito ay
nadaragdagan, nalilinang, nababago
at napauunlad (Pearson at Spiro,
1982).

Sa kasalukuyang pananaw, ang
mambabasa bago pa man niya
basahin ang teksto ay may ideya
na siya sa nilalaman nito batay sa
dati niyang iskima sa paksa.

Binabasa niya ang teksto upang
patunayan kung ang mga hinuha /
ekspektasyon niya ay wasto, may
kulang o dapat baguhin.

Ang teksto ay lunsaran lamang
o resors sa pagbuo ng kahulugan.
Hindi ang teksto ang sentrong
iniikutan ng pang-unawa kundi
ang tekstong nabubuo sa isipan
ng mambabasa. Ang kahulugang
nabuo sa isipan ng nagbabasa
ang batayan kung nauunawaan
niya ang binasa.

Implikasyon sa
Pagtuturo ng Pagbasa
(Pearson 1979)

1.Iniuugnay ang dating kaalaman sa
bagong impormasyong nabasa.
2.Nakasubaybay (monitor) sa kanilang
pang-unawa habang bumabasa.
3.Gumagawa ng kaukulang aksyong
panlunas sa mga bahaging hindi pa
niya maunawaan.

4.Nakapipili ng mahalagang ideya sa
tekstong binasa.
5.Nakapagbubuod ng mga
impormasyong binasa.
6.Patuloy na nakapagbibigay-hinuha
bago bumasa.
7.Bumubuo ng tanong mula sa
kanilang binabasa tungkol sa paksa.

Interaktibong Teorya sa Pagbasa

Ang isang magaling na mambabasa ay
gumagamit ng dalawang uri ng paraan sa
pagproseso ng kaalaman mula sa teksto.
(Carell at Eisterhold,1983)

1. Paraang bottom-up o pag-unawa
sa teksto
batay sa mga nakikita rito
tulad ng mga:
- salita
- pangungusap
- larawan
- dayagram
- iba pang simbolo

Tinawag ito ni Smith (1983)
na text-based, outside-in o
data-driven
sa dahilang ang
impormasyon ay hindi nagmula
sa mambabasa kung hindi sa
teksto.

2. Ang paraang top-down o pag-
unawa batay sa kabuuang kahulugan
ng teksto

Tinatawag din itong reader-based,
inside-out o conceptually-driven

sa dahilang ang kahulugan o
impormasyon ay nagmula sa
mambabasa patungo sa teksto.

Nangyayari ito kung ang mambabasa
agumagamit ng kanyang dating kaalaman
(prior knowledge) at mga konsepto o
kaalaman (schema) na nabuo na sa
kanyang isipan batay sa kanyang mga
karanasan at pananaw sa paligid.

Nakabubuo siya ng mga palagay at
hinuha at ito ay iniuugnay niya sa mga
ideya na inilahad ng awtor sa teksto.

Nagaganap ang interaksyon sa pagitan
ng mambabasa at teksto

Nagkakaroon ng epektibong pag-
unawa sa teksto kapag ginagamit ng
isang mambabasa ang kaalaman niya sa
istruktura ng wika at sa talasalitaan
kasabay ang paggamit ng dating
kaalaman at mga pananaw.

Narito ang mga kasanayan sa
pagbasa na ginagawa sa klase.
Tingnan at uriin kung paano ang
pagpoproseso rito ng mga mag-
aaral ayon sa dalawang paraan:
Bottom-up o Top-down.

1. Pagsagot sa mga tanong tungkol sa
binasa
2. Pagsusunud-sunod ng mga
pangyayari

3. Pagbibigay ng hinuha o palagay
4. Pagtukoy sa sanhi at bunga
5. Pagbibigay ng wakas sa kuwento
6. Paglalarawan ng tauhan
7. Pagbibigay ng buod ng kuwento
8. Pagbibigay ng sanhi at bunga
9. Pagbibigay ng reaksyon sa binasa
10. Paggawa ng direksyon o mapa
batay sa binasa

Implikasyon sa
Pagtuturo

Ang mga gawain sa pagbasa na
naaayon sa interaktibong pananaw
ay nagbibigay ng pangunahing diin
sa paggamit ng mga dating
kaalaman at konsepto ng mga mag-
aaral sa kanilang paligid. Ang bawat
bahagi ng gawaing pagbasa ay
kakikitaan ng aktibong partisipasyon
ng mga mag-aaral.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->