ay isang mekanismo ng pamamahagi ng mga pinagkukunangyaman sa iba’tibang gamit upang sagutin ang mga pangunahing katanungan ng isang

lipunan sa suliranin ng

Sa ilalim ng sistemang ito, ang mga salik ng produksyon ay nasa pagmamamay-ari at kontrol ng mga pribadong indibidwal

Ay sistema kung saan ang pangunahing sangkap sa produksyon ay pag-aari at kontrolado ng pamahalaan

Ay sistemang pinamamahala an ng iisang partido na walang halalan

Kapitalismo

Sosyalismo

Komunismo

Pasismo

Uri ng Pamahalaan

Demokrasya; dalawa o higit sa dalawang partido; malayang halalan; pamamahala ng nakararami

Ang pamahalaan ay higit na nakikialam upang pangalagaan ang kapakanan ng tao

Autokrasya; pamamahala ng iisang partido at hindi malayang halalan

Ang diktador ang namamahala; hindi malayang halalan at iisa ang partido

Kapitalismo

Sosyalismo

Komunismo

Pasismo

Kalagayan ng Tao sa Lipunan

Ang tao ay sentro ng pangangalaga. Ang pamahalaan ay itinatag para sa tao. Nagtamasa ng maraming karapatan at kalayaan tulad ng kalayaan sa pagsasalita, pamamahayag, asembleya, pag-aari at pamimili ng yamang
pangkabuhayan

Ang tao ay nagtatamasa rin ng mga karapatan tulad sa demokrasya, maliban sa mga kontrol, upang pangalagaan ang karapatan ng lahat ng mamamayan

Ang tao ay nabubuhay para sa Estado at walang karapatang tinatamasa sa patakaran ng pamahalaan.

Ang tao ay tagasunod sa mga utos ng diktador. Wala siyang karapatang tinatamasa at ang paglabag sa kagustuhan ng diktador ay naparurusaha n ng pagtatapon, pagkakulong o kamatayan.

Kapitalismo

Sosyalismo

Komunismo

Pasismo

Kompetisyon

Ginaganyak ang kompetisyon dahil ito ang nagtatakda ng produksyon at presyo ng produkto at serbisyo

Ang mahalagang industriya tulad ng asero, langis, karbon at perokaril ay pag-aari at kontrolado ng pamahalaan.

Lahat ng kapital ay pag-aari ng pamahalaan na namamahala sa buong ekonomiya .

Ang pamahalaan ay namamahala sa ekonomiya mula sa pagplaplano hanggang sa pagsasagawa ng mga ito. Mayroon silang subsidy.

Kapitalismo

Sosyalismo

Komunismo

Pasismo

Partisipasyon ng Pamahalaan sa Gawaing Pangkabuhayan

Ang mga namumuhunan ay malayang nakapagtatayo at nakapamama hala ng gawaing pang ekonomiya.

Ang mahalagang industriya tulad ng langis, asero, karbon, perokaril at elektrisidad ay pag-aari at kontrolado ng pamahalaan.

Walang kompetisyon dahil sa kontrolado ng pamahalaan ang produksyon

Ang tao ay tagasunod sa mga utos ng diktador. Wala siyang karapatang tinatamasa at ang paglabag sa kagustuhan ng diktador ay naparurusaha n ng pagtatapon, pagkakulong o kamatayan.

Kapitalismo

Sosyalismo

Komunismo

Pasismo

Pamamahala ng Pamumuhunan

Ang pribadong negosyante ang namamahala sa kalakalan.

Sa pribadong pamumuhunan ang mga negosyante ang namamahala sa kanilang negosyo. Sa nasyonalisadong industriya, ang pamahalaan ang pumipili ng lupong namamahala sa industriya.

Ang mga planong pangekonomiya ay isinasagawa ng lupong pinili ng Partido Komunista

Ang diktador ang pumipili ng mga ahente at lupong naghahanda ng planong pang ekonomiya.

Kapitalismo

Sosyalismo

Komunismo

Pasismo

Paggawa

Ang manggawa ay may kalayaang mamili ng trabahong nais pasukan.

Ang manggagawa ay may kalayaang mamili ng gawain batay sa kakayahan at interes. May karapatan din silang magtatag ng unyon.

Ang pamahalaan ang nagtatakda ng uri ng gawain batay sa kakayahan ng manggagawa

Ang manggagawa ay pinahihintulut ang magkaraoon ng kinatawan sa lupon ng manggagawa at pangasiwaan.

Kapitalismo

Sosyalismo

Komunismo

Pasismo

Pagmamayari ng Ariarian

Pinangangala gaan ng batas ang pribadong pag-aari.

Sa mga industriyang nasyonalisado, ang tao ay bianbayaran sa mga ariariang nakuha ng pamahalaan.

Lahat ng ariariang ginagamit ng pamahalaan sa produksyon ay nasyonalisado

Ang diktador ang namamahala sa lahat ng ari-arian.

Kapitalismo

Sosyalismo

Komunismo

Pasismo

Gantimpalang Pangekono miya

Malaya ang manggagawa upang magtrabaho para makinabang. Bawat isa ay ginagantimpa laan ayon sa kakayahan at kasanayan sa pakikilahok sa pandaigdig na pamilihan.

Ang bawat tao ay may kakayahang gumawa upang magpatubo at makinabang na personal.

Ang pamahalaan ay nagbibigay ng gantimpala sa mga manggagawang pinakamatulungin at produktibo.

Ang mangagagaw ang nakikipagtulu ngan sa pamahalaan ay ginagantimpa laan. Ang ayaw makiiisa ay ipinapada sa kampo.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.