PAGBASA

PAGBASA- ito ay interpretasyon ng nakalimbag ba simbolo ng kaisipan
Mga Hakbang sa Pagbasa: 1. Pagkilala- tumutukoy sa kahulugan ng bawat salita 2. Pag-unawa- kaisipan o ideyang ipinahahayag 3. Reaksyon- paghatol na gagawin ng mambabasa 4. Asimilasyon- naiuugnay ng mambabasa ang kaisipan sa nakaraan at kasalukuyan. Uri ng Pagbasa: 1. Masaklaw na pagbasa- ito ay nauukol sa malayang pagbabasa ng anumang paksa at ng posisyon ng bumabasa. 2. Masinsinang pagbasa- pormal na pagbabasa sa silid-aralan o sa aklatan. 3. Mabilisang Pagbasa- may dalawang uri a. Skimming- pinaraanang basa. b. Scanning- paghahanap o pagbabasa sa isang tiyak na impormasyong kailanganin sa isang pahina. 4. Tahimik na pagbasa- mata lang ang ginagamit. 5. Malakas na pagbasa

4 teorya ng pagbasa:
a. Teoryang Bottom-Up- Ito ay isang traditional na pagbasa. Ito ay bunga ng teoryang behaviorist na higit na nagbibigay pokus sa kapaligiran sa paglinang ng komprehension sa pagbasa. Ayon sa teoryang ito, ang pagbasa ay pagkilala ng serye ng nakasulat na mga simbolo upang maibigay ang katumbas nitong tugon. Nananalig ang teoryang ito na ang pagkatuto sa

pagbasa ay nagsisimula sa pagkilala sa mga titik, salita, parirala, at pangungusap bago malaman ang kahulugan ng teksto. Sinasabi nitong ang pagbasa ay pagkilala ng mga salita, at ang teksto ang pinakamahalaga sa pagbasa. Ang mambabasa ay isang pasib na partisipant lamang sa proseso ng pagbasa dahil ang tangin tungkulin niya ay ulitin ang lahat ng mga detalyeng nakasaad sa tekstong kanyang binasa. Ang proseso ng pag-unawa ayon sa teoryang ito, ay nagsisimula sa teksto (bottom), patungo sa mambabasa (up), kaya tinawag itong bottom up. b. Teoryang Top-Down- Nabuo ito bilang reaksyon sa naunang teorya. Ito ay dahil napatunayan ng maraming dalubhasa na ang pag-unawa ay hindi nagsisimula sa teksto kundi sa mambabasa tungo sa teksto. Ito ay impluwensya ng sikolohiyang Gestaltna naniniwalang ang pagbasa ay isang prosesong holistik. Ayon dito, ang mambabasa ay napakaaktib na partisipant sa proseso ng pagbasa, na siya ay may taglay na dating kaalamang nakaimbak sa kanyang isipan ay may sariling kakayahan sa wika na kanyang ginagamit habang nakikipagtalastasan sa may-akda sa pamamagitan ng teksto. Tinatawag din ang teoryang ito na inside out o cenceptually-driven dahil ang kahulugan o impormasyon ay nagsisimula sa mambabasa patungo sa teksto. Ito ay nangyayari dahil ang mambabasa ay gumagamit nga kanyang mga dating kaalaman at ng konseptong nabuo sa kanyang isipan mula sa kanyang mga karanasan at pananaw sa paligid. Bunga nito, nakakabuo siya nga kanyang mga palagay at hinuha na kanyang iuugnay sa mga ideyang inilalahad ng awtor ng isang teksto. c. Teoryang Interaktib- Bunga naman ito ng pambabatikos ng mga dalubhasa sa ikalawang teorya. Ayon sa mga proponent nito, ang top-down at maaaring akma lamang sa mga bihasa nang bumasa at hindi sa mga baguhan pa lamang. Higit na angkop daw ang kombinasyong top-down at bottom-up na nagpapahiwatig ng dalawang direksyon ng komprehensyon, itaaspababa at ibaba-pataas. Ayon sa teoryang ito, ang teksto ay kumakatawan sa wika at

kaisipan. Dito nagaganap ang interaksyong awtor-mambabasa at mambabasa-awtor.. kung gayon, ang interaksyon ay may dalawang direksyon o bi-directional. Masasabing ang teoryang ito ay isang pagbibigay-diin sa pag-unawa sa pagbasa bilang isang proseso at hindi bilang produkto. d. Teoryang Iskima- Mahalaga ang tungkuling ginagampanan sa pagbasa ng dating kaalaman ng mambabasa. Ito ang batayang paniniwala ng teoryang iskima. Bawat bagong impormasyong nakukuha sa pagbabasa ay naidaragdag sa dati nang iskima. Samakatuwid, bago pa man basahin ng isang mambabasa ang teksto, siya ay may taglay nang ideya sa nilalaman ng teksto mula sa kanyang iskima sa paksa. Maaaring binabasa na niya lamang ang teksto upang mapatunayan kung ang hinuha o hula niya tungkol sa teksto ay tama, kulang o dapat baguhin. Dahil dito, maaaring sabihin na ang teksto ay isang input lamang sa proseso ng komprehensyon. Hindi teksto ang iniikutan ng proseso ng pagbasa, kundi ang tekstong nabubuo sa isipan ng mambabasa

PAGBASA
- pagkilala at pagkuha ng mga ideya at kaisipan sa mga sagisag na nakalimbag upang mabigkas ng pasalita. Ito rin ay pag-unawa sa wika ng awtor sa pamamagitan ng mga nasusulat na simbolo. Paraan din ito ng pagkilala, pagpapakahulugan at pag-tataya ng mga simbolong nakalimbag. TATLONG SALIK NG PAGBASA: 1. Uri ng Bokabularyo Talasalitaan. 2. Balangkas at istilo ng Pagpapahayag 3. Nilalaman o Paksa ng Binabasa.

ISKANING Uri ng pagbasa sa kung saan ang nagbabasa ay nagsasagawa ng paggalugad sa materyal na hawak tulad ng pagbasa sa mga susi na salita o key word, pamagat at sub-titles. Dito, ang mahalagang salita ay di binibigyan pansin. Binibigyan pansin ang ganitong pagbasa ang mahalagang mensahe sa pahinang binabasa o tinitingnan, halimbawa nito ay pagtingin sa diyaryo upang alamin kung nakapasa sa isang Board Examination, pagtingin ng winning number ng lotto. Ang scanning ay isang uri ng pagbasa ng nangangailangan hanapin ang isang partikular na impormasyon sa aklat o sa anumang babasahin. Ginagawa ito ng isang bumabasa sa pamamagitan ng palaktaw-laktaw na pagbuklat sa materyal at pag-uukol ng mabilisang pagsulyap sa mga ito. Nakatuon ang kanyang mga mata sa partikular na impormasyon sa isang tiyak na pahina ng materyal. Nagagamit ang ganitong pamamaraan sa pagbasa ng mga nilalaman (table of contents), index, classified ads at sa paghahanap ng numero ng isang taong nais makausap.

ISKIMING Ito ay pagsaklaw o mabilisang pagbasa upang makuha ang pangkalahatang ideya o impresyon, o kaya�¢ï¿½ï¿½y pagpili ng materyal na babasahin. Ito rin ay pagtingin o paghanap sa mahalagang impormasyon, na maaaring makatulong sa pangangailangan tulad ng term paper o pamanahong papel, riserts at iba pa. Ang skimming ay pinaraanang pagbasa at pinakamabilis na pagbasang magagwa ng isang tao. Ang gumagamit ng kasanayang ito ay pahapyaw na bumabasa ng mga pahiwatig sa seleksyon katulad ng pamagat at paksang pangungusap. Binabasa niya nang pahapyaw ang kabuuan ng seleksyon at nilalaktawan ang mga hindi kawili-wili sa kanya sa sandaling iyon.

PREVIEWING

Sa uring ito, ang mambabasa ay hindi kaagad sa aklat o chapter. Sinusuri muna ang kabuuan at ang estilo at register ng wika ng sumulat. Ang ganitong paraan ay makatutulong sa mabilis na pagbasa at pag-unawa sa babasa. May iba� ¢ÃƒÂ¯Ã‚¿Â½Ã¯Â¿Â½t ibang bahagdan ang pre-viewing gaya ng mga sumusunod:
• • • • •

Pagtingin sa pamagat, heding at sub-heding na karaniwang nakasulat ng italik. Pagbasa ng heding na nakasulat sa ng blue print. Pagbasa sa una at huling talata. Pagbasa sa una at huling pangungusap ng mga talata. Kung may kasamang introduksyon o buod, larawan, graps at tsart, ito ay binibigyan suri o basa. Pagtingin at pagbasa ng table of contents o nilalaman. 1. KASWAL Pagbasa ng pansamantala o di-palagian. Magaan ang pagbasa tulad halimbawa habang may inaantay o pampalipas ng oras.

• •

2. PAGBASANG PANG-IMPORMASYON Ito�¢ï¿½ï¿½y pagbasang may layunin malaman ang impormasyon tulad halimbawa ng pagbasa sa pahayagan kung may bagyo, sa hangarin malaman kung may pasok o wala. Maaari rin ang pagbasa ng aklat sa layunin masagot ang takdang-aralin. Ito rin ay pagbasa na may hangarin na mapalawak ang kaalaman.

3. MATIIM NA PAGBASA Nangangailangan ito ng maingat na pagbasa na may layuning maunawaang ganap ang binabasa para matugunan ang pangangailangan tulad ng report, riserts, at iba pa.

4. RE-READING O MULING PAGBASA

Paulit na binabasa kung ang binabasa ay mahirap unawain bunga ng mahirap na talasalitaan o pagkakabuo ng pahayag. Isinasagawa ang muling pagbasa upang makabuo ng pag-unawa o masakyan ang kabuuang diwa ng materyal na binasa.

5. PAGTATALA Ito�¢ï¿½ï¿½y pagbasang may kasamang pagtatala ng mga mahalagang kaisipan o ideya bilang pag-imbak ng impormasyon. Kasama rito ang paggamit ng marker para bigyan ng pansin o highlight ang bahaging mahalaga sa binabasa lalo na�¢ï¿½ï¿½t ito� ¢ÃƒÂ¯Ã‚¿Â½Ã¯Â¿Â½y sariling pag-aari. MGA PATNUBAY SA MAKABULUHANG PAGBASA 1. Kahandaan pisyolohikal at sikolohiya 2. Ang ugnayan ng bumabasa�¢ï¿½ï¿½t layunin ng pagbasa 3. Kaalaman pangwika TATLONG LAWAK NG KASANAYAN SA PAGBABASA 1. Bilis at kaayusan sa pagbabasa * Mapabibilis ang pagbabasa nang tahimik sa pamamagitan ng mga sumusunod: 1. Pangalagaan ang kundisyon ng paningin. Tiyaking may wastong liwanag at tahimik ang kapaligiran. 2. Palawakin ang talasalitaan 3. Basahin ang buong kaisipan, hindi paisa-isang salita lamang. 4. Ituloy ang pagkilos ng mata buhat kaliwa pakanan. Sundan ang bantas, ang kuwit, tuldok, pananong o panamdam upang maliwanagan ang dalang ideya. 5. Kung nagbabasa ng tahimik, huwag ikibot ang labi. 6. Magsanay sa pagbasa nang mabilis.