Pamantasang Normal ng Pilipinas Kolehiyo ng Edukasyon Departamento ng Early Childhood Education Taft Avenue, Manila

A Semi-detailed Lesson Plan in a Multi-grade Classroom (Grade 1, Grade 2 and Grade 3)

Sibika at Kultura

Pamayanan: • • • Uri ng Pamayanan

Mga taong kabilang sa pamayanan

Gawain o hanapbuhay ng mga mamamayan sa pagtugon sa pangangailangan ng pamayanan.

Sibika at Kultura Grade 1 I. Layunin Pambansang Pagkakaisa 1. Nasasabi na ang Pilipinas ay binubuo ng mga pamayanan. 2. Naguguhit ang uri ng pamayanan. 3. Nagpapakita ng pagpapahalag a sa pagguhit ng kanilang pamayanan. 1. Natutukoy ang mga taong kabilang sa isang pamayanan. 2. Nailalarawan ang mga ginagawa ng mga taong kabilang sa pamayanan. 1. Nakikilala ang iba’t ibang gawain o hanapbuhay ng mga mamamayan sa pagtugon sa pangangailangan ng pamayanan. 2. Napaghahambing ang iba’t ibang gawain ng mga mamamayan sa pamayanan. 3. Nagpapakita ng pagpapahalaga sa pamamagitan ng pagbanggit ng mga tulong na ginagawa ng mga manggagawa para sa pamayanan. Grade 2 Grade 3

3. Nagpapakita ng pagpapahalaga sa pamamagitan ng pagbanggit ng mga tulong na ginagawa ng mga manggagawa para sa pamayanan. II. Paksang Araling Kagamitan Anu-ano ang bumubuo sa pamayanan? Alamin ang uri ng mga pamayanan. mga larawan ng iba’t ibang uri ng pamayanan (pamayanang residensyal, agrikultural, Grade 1 pangisdaan, kagubatan, industriyal, minahan at Kilalanin an mga taong kabilang sa pamayanan. mga larawan ng iba’t ibang manggagawa sa pamayanan tulad ng magsasaka, mangingisda, doktor, nars, guro at iba pa. chart ng tula Grade 2 manila paper pentel pen

Mga gawain o hanapbuhay sa pamayanan sa pagtugon sa mga pangangailangan ng pamayanan. mga larawan ng iba’t ibang manggagawa sa pamayanan tulad ng magsasaka, mangingisda, doktor, nars, Grade 3 chart ng kanta manila paper pentel pen

-

Pamantasang Normal ng Pilipinas Kolehiyo ng Edukasyon Departamento ng Early Childhood Education Maikling Pagsusulit sa Sibika at Kultura Pangalan: ______________________________ Antas at Baitang: ________________________ I.
Bilugi n

Petsa: ___________________

ang titik ng tamang sagot.

1. Ano ang tawag sa kinabibilangan ng mga grupo ng pamilya? a. pamahalaan b. pamayanan c. pamilya 2. Matatagpuan dito ang palengke. Anong uri ng pamayanan ito?

a. pamayanang komersyal b. pamayanang industriyal c. pamayanang residensyal 3. Dito nakatira ang mga magsasaka. Anong uri ng pamayanan ito? a. pamayanang agricultural b. pamayangang komersyal c. pamayanang industriyal 4. Ano ang tawag sa proseso ng pagkuha ng mga mineral sa kabundukan? a. pag-akyat b. pagmimina c. pananahi 5. Anong uri ng pamayanan makikita ang mga pasyalan at libangan para sa pamilya? a. pamayanang kagubatan b. pamayanang pangkomersyo c. pamayanang residensyal II. Pagtambalin ang hanay A at hanay B sa pamamagitan ng pagguhit ng linya. Suriin kung anong uri ng pamayanan ang ipinapakita sa larawan.

1. * residensyal

2. * agrikultural

3.

* pangingisda

4. * kagubatan

5. *industriyal

*minahan Pamantasang Normal ng Pilipinas Kolehiyo ng Edukasyon Departamento ng Early Childhood Education Maikling Pagsusulit sa Sibika at Kultura Pangalan: ______________________________ Antas at Baitang: ________________________ I.
Bilugi n

Petsa: ___________________

ang titik ng tamang sagot.

1. Siya ang kasama ng doktor upang gamutin ang maysakit? a. imbentor b. manggagawa c. nars 2. Siya ang nangangalaga sa kalusugan ng ating mga ngipin?

a. bumbero b. dentist c. doktor 3. Siya ang nagtatahi ng mga polo at pantalong panlalaki? a. inhinyero b. modista. c. sastre 4. Pinapatay niya ang apoy sa mga bagay na nasusunog? a. bumbero b. karpintero c. pulis 5. Siya ang nagluluto ng kinakain nating pandesal? a. tinder b. panadero c. sapatero II. Alamin kung sino ang tinutukoy ng mga tanong.. Piliin ang sagot sa mga salitang nasa kahon at isulat ang tamang sagot sa patlang.

Mangingisda Guro Manggagawa Doktor Minero Magsasak a

_________________ 1. Siya ang nag-aalaga sa atin kung tayo ay may sakit. _________________ 2. Tinuturuan niya ang mga bata ng tamang pagbasa,

pagsulat at pag-uugali. _________________ 3. Siya ang nagtatanim ng mga gulay at prutas. _________________ 4. Siya ang humuhuli ng pagkaing-dagat. _________________ 5. Siya ang may gawa n gating aklat, upuan at pisara.

Pamantasang Normal ng Pilipinas Kolehiyo ng Edukasyon Departamento ng Early Childhood Education Maikling Pagsusulit sa Sibika at Kultura Pangalan: ______________________________ Antas at Baitang: ________________________ I. Isulat ang titik ng tamang sagot sa patlang. ___ 1. Ang pulis ang tumutulong upang: a. gumaling ang maysakit b. maging malinis ang kalye c. maging tahimik ang pamayanan ___ 2. Ang karpintero ay: a. gumagawa ng bahay b. naghahakot ng basura c. tinuturuan tayong mapalapit sa Diyos Petsa: ___________________

___ 3. Ang guro ang tumutulong upang ikaw ay: a. maging ligtas sa sakit b. maligtas sa sunog c. matutong bumasa at sumulat ___ 4. Ang sapatero ay: a. gumagawa ng bahay b. gumagawa ng sapatos c. naghahatid ng sulat ___ 5. Ang dentist ay tumutulong upang: a. gumaling ang maysakit b. maging malusog ang ngipin c. maligtas sa sunog II. Hanapin sa mga pinaghalong titik ang mga uri ng hanapbuhay sa ating bansa ang tinutukoy ng mga tanong sa ibaba. Isulat ang iyong sagot sa patlang.

F A F G X C B T B L

R E D T T Z R A S K

T C P S N P X V N M

R P A G S A S A K A

Y L G J Q N N A A P

E S T T I G A N I R

P W O O I I S U C O

A X T R I N D Z M P

G P R A N G R I T E

M A O T S I E E N S

I G S R T S Y T D Y

M O O D R D O I D O

I D E O Y A R N E N

N R Y R Y N A A R A

A R E D T A B I N L

____________

1. Ang mga pamayanang malapit sa katubigan, pangunahing hanapbuhay ay ang __________.

____________
mineral,

2. Sa mga bahaging kalupaan na mayaman sa __________ ang madalas na hanapbuhay.

____________ ____________
guro,

3. Sa kabundukan naman tanging matatagpuan ang hanapbuhay ng __________. 4. Ang mga taong nakatapos ng pag-aaral tulad ng

doktor, nars, inhenyero, at abogado ay tinatawag na __________.

____________
ang

5. Ang pangunahing hanapbuhay ng mga Pilipino ay __________.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.