Ang Pinagmulan ng Lahi

Ayon sa matatanda, ang bathalang lumikha ng daigdig ay si Laor. Ayon sa paniwala ng marami ay matagal siyang namuhay na nag-iisa dito sa daigdig. Hindi nalaunan at siya ay nakaramdam ng pagkalungkot sa kanyang pag-iisa. Upang maiwasan ang ganitong pangyayari ay umisip siya ng isang magandang paraan. Isang araw ay naisipan niyang kumimpal ng lupa upang gawing mga tao, sa gayon ay malulunasan ang kanyang mga kalungkutan. Iniluto niya sa hurno ang lupang kanyang ginawa. Sa hindi malamang sanhi ay nakalingatan niya ito, kaya't nang kanyang buksan ay maitim at sunog. Ang lumabas na sunog ay naging nuno ng mga Ita. Hindi nasiyahan ang Bathala sa una niyang pagsubok. Kumuha uli siya ng lupa at hinubog na anoyong tao at isinilid sa hurno. Sa takot niyang ito'y masunog tulad ng una, hinango agad sa kalan. Ang lumabasnmgayon ay hilaw at maputi. Ito naman ang mga ninuno ng mga puting lahi. Muling humubog si Bathala ng lupa at iniluto sa hurno. Palibahasa'y ikatlo na niyang pagsubok ito, hindi napaaga ni napahuli ang pagkakahango niya sa pugon. Hustonghusto ang paglala;uto ngayon at katamtaman ang kulay. Ito ang pinagmulan ng lahing kayumanggi na kinabibilangang ng mga Pilipino.

Ang Kalapati at ang Uwak
Ang uwak ay inutusan ng Diyos sa lupa upang alamin ang lalim ng tubig sa dagat. Nguni't ang uwak ay nalibang sa kakakain ng sari-saring bagay na natagpuan niya sa lupa. Nalimutan niya ang utos ng Diyos. Nang ikatlong araw at hindi bumalik ang uwak, ang kalapati naman ang inutusan ng Diyos. Ang kalapati ay matapat kaya hindi niya nalimutan ang utos ng Diyos. Nang dumating siya sa lupa ay hindi siya natagalan sa paghahanap ng sari-saring bagay at agad-agad siyang dumapo sa tubig. Ang kalapati ay bumalik agad sa kalangitan at ibinalita ang kanyang nakita. Ang uwak ay nagbalik din. Ang Diyos ay nagtanong. "Bakit ka natagalan? Bakit hindi ka nagbalik agad?" Ang uwak ay hindi nakasagot dahil sa hiya. Ang naging parusa ng Diyos sa uwak ay and paglagay ng pabigat sa kanyang paa, kaya ngayon, ang uwak ay palundag-lundag. Ang kalapati na tapat sa Diyos, ay kinagigiliwan ng buong daigdig. Ang pula sa paa ng kalapati ay katunayan ng pagtupad sa kanyang tungkulin.