Kahulugan, Katangian at Kasaysayan ng Wikang Filipino

Filipino II

Pagsasadula
Hahatiin ang klase sa apat ( 4 ) na grupo. sa loob ng sampung ( 10 ) minuto ay maghahanda ang bawat grupo ng mga sitwasyong magpapakita na maaaring kasapitan ng mga tao kung walang pasalitang wikang nilikha ang Panginoon. Ang bawat grupo ay bibigyan ng 2-3 minuto Lamang upang ipakita ang kanilang presentasyon.

Pagsasadula
Halimbawa ng Sitwasyon : 1. Sa loob ng paaralan 2. Sa loob ng isang pampublikong sasakyan 3. Sa loob ng isang simbahan 4. Sa loob ng isang korte 5. Sa loob ng senado/kongreso 6. Sa loob ng isang bahay

Gabay na Tanong :
A. Batay sa mga presentasyon, anu-ano ang nakita ninyong kahalagahan ng pagkakaroon ng pasalitang wika? B. Ano sa palagay ninyo ang maaaring kahinatnan ng mundo kung walang pasalitang wika? C. Ang lahat ba ng may buhay sa mundo katulad ng kalikasan, hayop at tao ay may maituturing na wika? Bakit OO/Bakit Hindi?

Kahulugan ng Wika
Ang wika ay masistemang balangkas na sinasalitang tunog na pinili at isinaayos sa paraang arbitaryo upang magamit sa komunikasyon ng mga taong nabibilang sa isang kultura.

Masistemang Balangkas
- Kapag sinasabing masistema, ang ibig sabihin nito ay may kaayusan o order, bawat wika kung ganoon ay may kaayusan o order ang istraktura.

Sinasalitang Tunog
- Maraming mga tunog sa paligid na makahulugan ngunit hindi lahat ay maituturing na wika, ilan sa mga halimbawa ay ang alarma ng orasan, kulog sa kalangitan. Ang mga ito ay hindi nabubuo sa pamamagitan ng mga sangkap ng pananalita kaya hindi ito matatawag na wika.

Pinipili at Isinasaayos sa paraang Arbitraryo
- Ang kahulugan ng arbitraryo ay napagkakasunduan. Ang bawat wika ay isinasaayos sa paraang pinagkasunduan ng pangkat ng mga taong gumagamit nito. Ang wikang Maranao halimbawa ay pinili at isinaayos para gamitin ng isang grupo ng kapatid nating Muslim.

Ginagamit sa Komunikasyon
- Ang komunikasyon na galing sa salitang Latin na ‘comminis’ na ang ibig sabihin ay ‘to work publicly with’ ay nagbibigkis sa mga tao para magkaisa. Makikita ito sa pag-oorganisa ng mga manggagawa sa kanilang hanay, sa mga debate at mga pagpapasya.

Pantao
- Malinaw ang sinasabi ni Gleason na ang wika ay pantao lamang. Ngunit ang mga insekto at hayop ay nagpapahayag din ng kanilang mga nararamdaman, ito ay sa pamamagitan ng kanilang pandama at instinct.

Nakaugnay sa Kultura
- Sa payak na pagpapakahulugan, ang kultura ay paraan ng pamumuhay, kung paanong ang isang pangkat ng mga tao sa partikular na lugar ay nag-iisip; dumarama, nagre react sa iba’t ibang pangyayari .

Katangian ng Wika
a. Dalawang masistemang balangkas ( tunog, kahulugan ) b. Arbitaryo ( kahulugan depende sa pinagkasunduan ng mga taong gumagamit nito ) c. Salitang tunog d. Pantao e. Komunikasyon f. Hindi maihihiwalay sa kultura

Wika
1. Ang wika ay malikhain 2. Ang wika ay patuloy na nagbabago 3. Ang wika ay natatangi

Ang wika ay malikhain
- Taglay ng wika ang tuntunin na makabubuo ng salita, parirala, sugnay at pangungusap. - Halimbawa : tapsilog, jolog, erpat, amboy, syota, yosi, ksp - Mga salitang madalas gamitin ngayon ng kabataan

Ang Wika ay patuloy na Nagbabago
- Angpanahon ay patuloy na nagbabago kaya ang pamumuhay ng tao ay nagbabago rin dulot ng agham at teknolohiya. - Lumalawak ang talasalitaan.

Ang Wika ay Natatangi
- Ang bawat wika ay may kaniyang set ng tunog, mga yunit panggramatika at kanyang sistema ng palaugnayan.

Kasaysayan ng Wikang Filipino
7,107 – pulo sa Pilipinas ( 86 na wikain / dialekto )