Pangalan: ________________________________ Pangkat: ___________________ Test I: Panuto: Ibigay ang hinihingi ng mga sumusunod.

Petsa: __________________ Guro: __________________

_______________1. Kaukulang halaga upang hindi mapasama sa sapilitang paggawa. _______________2. Sistema ng pamamahalasa lupain at sa mga naninirahan dito. _______________3. Salaping tulong mula sa Mehiko. _______________4. Pagbubuwis. _______________5. Nagtatrabaho sa sapilitang paggawa. _______________6. Sapilitang paggawa. _______________7. Sapilitang pagbebenta ngprodukto sa pmahalaan. _______________8. Namamahala sa Enconmienda. _______________9. Edad ng mga kinakailangang sumama sa sapilitang paggawa. _______________10. Malalaking barko _______________11. Isang pagmamay-ari _______________12. Komersyal na bangko _______________13. Tawag sa namamahala sa komersyal na bangko. _______________14. Monopolyong itinatag ng mga Kastila sa Pilipinas. _______________15. Bilang ng araw na itinatagal ng byaheng Maynila-Acapulco. Test II Panuto: Bilugan ang titik ng tamang sagot. 1.Kailan ipinadala ang ekspedisyon ni Miguel Lopez de Legazpi sa Pilipinas? a. Nobyembre 1, 1564 c. Nobyembre 3, 1564 a. Pebrero 11, 1565 c. Pebrero 13, 1565 a. Samar c. Cebu b. Nobyembre 2, 1564 d. Nobyemre 4, 1564 b. Pebrero 12, 1565 d. Pebrero 14, 1565 b. Leyte d. Panay 1

2. Kailan dumating sa Pilipinas ang ejspedisyon ni Legazpi?

3. Saan lumapag ang pangkat ni Legazpi sa Pilipinas?

4. Kanino nakipaglaban ang pangkat ni Legazpi sa Cebu? a. Raha Lakandula c. Raha Tupas a. Villa San Marino c. Villa de Legazpi a. Padre Urdaneta c. A at B a. San Pedro c. San Sebastian a. Padre de Alba c. Padre Villalobos a. Pakikidigma c. Pakikipagkasundo a. 500 b. 6000 c. 700 b. Raha Sulayman d. Raha Matanda b. Villa San Miguel d.Villa Lopez de Legazpi b. Felipe de Salcedo D. Wala sa nabanggit b. San Geronimo d. San Marino b. Padre Urdaneta d. Padre del Valderama b. Pakikipagkaibigan d. Pakikipagkalakalan d. 800 b. Mayo 17, 1570 d. Mayo 19, 1570 b. Raha Sulayman d. Raha Matanda b. Raha Sulayman d. Raha Matanda b. Raha Sulayman d. Raha Matanda

5. Ano ang unang ipinangalan ni Legazpi sa Cebu?

6. Sino ang ipinadala ni Legazpi upang humingi ng tulong sa Mehiko?

7. Anong barko ang sinakyan ng tulong military mula sa Mehiko?

8. Sinong Pari ang tumulong upang mapadali ang pagsakop sa Panay?

9. Anong paraan ang ginawang mga Kastila upang mapadaling masakop ang Panay?

10. Ilang bisaya ang tumulong sa pangkat ni Legazpi upang sakupin ang Maynila? 11. Kailan nagpadala ng ekspedisyon si Legazpi sa Maynila? a. Mayo 16, 1570 c. Mayo 18, 1570 a. Raha Lakandula c. Raha Tupas a. Raha Lakandula c. Raha Tupas a. Raha Lakandula c. Raha Tupas

12. Sino ang pinuno nh Tondo [agdating ng pangkat ni Legazpi?

13. Sino ang pinunno ng karatig bayan ng Tondo ng dumating ang pangkat ni Legzapi?

14. Sino ang hindi sumangayon sa mga Katila kaya nagkaroon ng unang labanasa Maynila?

15. Kailan nagkaroon ng unang labanan sa Maynila sa pagitan ng mga Pilipino at Kastila? 2

a. Mayo 21, 1570 c. Mayo 23, 1570 a. Mayo 16,1571 c. Mayo 18,1571

b. Mayo 22, 1570 d. Mayo 24, 1570 b. Mayo 17,1571 d. Mayo 19,1571

16. Kailan nasakop ng Mga Kastila ang Maynila?

17. Bakit nagkaroon ng ikalawang labanan sa Maynila? a. Dahilhindi sumunod sa usapan ang mga Kastila b. Dahil nagpakita ng karahasan ang mga Kastila c. Dahil napagisip-isip ng mga Pilipino na ayaw nilang pasakop d. Lahat ng nabanggit 18. Kailan naganap ang ikalawanang labanan sa Maynila? a. Hunyo 1, 1571 c. Hunyo 3, 1571 a. Arsobispo at Audencio Real b. Obispo at Audencio Real c. Kura paroko at Audencio Real d. Cabezza de Barangay at Audencio Real 20. Ilang taon ang kinakailangan upang maging Cabezza de Barangay? a. 20 A 300 a. Real c. Estado a. 6 na reales c. 8 reales a. Situado c. Sedula a. Situado b. 25 b. 400 c. 30 c. 500 d. 35 d.600 b. Nakatalaga sa simbahan d. Pribado b. 7 reales d. 9 na reales b. Situado dela Cobranza d. Real Situado b. Situado dela Cobranza 3 21. Ilan ang pinakamalaking dami ng tao na maaring manirahan sa isang Enconmienda? 22. Alin sa mga sumusunod ang hindi uri ng Enconmienda? b. Hunyo 2, 1571 d. Hunyo 4, 1571

19. Kapag nawala ang Gobernador Hneral, sino ang maaring humalili sa kanya?

23. Magkano ang halaga ng buwis sa panahon ng pananakop ng mga Kastila?

24. Anong tawag sa perang nakokolekta para sa pagpapatayo ng mataas na pader?

25. Anong tawag sa perang nakolekta para sa pagpapatayo ng mga gusali at pasweldo?

c. Sedula

d. Real Situado

Test III Panuto: Iguhit ang masayang mukha  kung ang isinasaad ng pangungusap ay TAMA at malungkot na mukha  kung MALI. _____ 1. Hindi naging maganda ang pakikitungo ng mga Pilipino sa pangkat ni Legazpi. _____ 2. Matagumpay na nakapagtatag ng tirahan sa Pilipinas ang pangkat ni Legazpi. _____ 3. Ang nagpadala ng ekspedisyon ni Miguel Lopez de Legazpi ay si Haring Felipe II. _____ 4. Humina ang pwersa ng mga Kastila sa Pilipinas kaya sila nanghingi ng tulong sa Mehiko. _____ 5. Itinatag ni Legazpi ang pangalawang bayan sa isla ng Panay. _____ 6. Tinulungan ng mga Bisaya ang mga Kastila sa pagsakop sa Maynila. _____ 7. Ang GobernadorHeneral ang pinakamataas na pinuno sa pamahalaang Kastila sa Pilipinas. _____ 8. Ang Visita ay ang pagbisita sa Gobernador Heneral kapag matatapos na ang kanyang tungkulin. _____ 9. Ang Residencia ang hindi inaasahang pagbisita sa Gobernador Heneral upang siyasatin ang kanyang ari-arian. _____ 10. Nagkaroon ng Visita at Residencia dahil sa panlalamang na ginagawa ng mga Gobernador Heneral.

Test IV. Punan ang bawat kahon ng tamang kasagutan.

4

5