Isang Masusing Banghay Aralin sa Araling Panlipunan I I. Layunin: 1.

Naibibigay ang antas ng lipunan sa Pilipinas sa panahon ng pananakop ng mga Kastila. 2. Naihahambing ang antas ng lipunan bago dumating at pagkarating ng mga Kastila sa Pilipinas. 3. Naibibigay ang sariling saloobin tungkol sa pagkakaroon ng diskriminasyon sa mga Pilipino sa sarili nitong bayan sa panahon ng pananakop ng mga Kastila. 4. Nakasusulat ng maikling paghahambing tungkol sa antas ng lipunan sa panahon ng pananakop ng mga Kastila sa Pilipinas. II. Nilalaman: Paksa: Antas ng Lipunan sa Pilipinas sa Panahon ng Pananakop ng mga Kastila Kagamitan: LCD Projector Computer Desktop Sanggunian: Pilipinas: Isang Sulyap at Pagyakap Pahina 95-114 Kasaysayan ng Bayang Pilipino: Ikaapat na Edisyon Pahina 56-61 III. Pamamaraan: A. Panimulang gawain: 1. Panalangin Gawain ng guro Lahat ay tumayo para sa ating panalangin. Ama naming sumasalangit ka sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo sundin ang loob mo dito sa lupa parang nasa langit… Bigyan mo po kami ngayon n gaming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad naming sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. 2. Pagbati Gawain ng guro Gawain ng mag-aaral Gawain ng mag-aaral

Amen.

Magandang umaga sa inyo I-Elijah!

Magandang umaga din po Bb. Karen, magandang umaga din pos a mga tagamasid.

3. Pagtsitsek ng atendans Gawain ng guro May lumiban ba sa klase? 4. Balitaan Gawain ng guro Gawain ng mag-aaral Mayroon ba sa inyong nakapanuod, nakarinig o nakabasa ng balita? Ako po. Ano ang iyong balita? Iyo itong ibahagi sa klase. (Maglalahad ng balita) 5. Balik-aral Gawain ng guro Gawain ng mag-aaral Balikan natin ang pinag-aralan natin noong Huwebes, ano ba ang tinalakay natin? Ma’am ang tinalakay po natin ay tungkol sa Ekspedisyon ni Legazpi. Si Legazpi ba ay nagtagumpay sa kanyang paglalakbay sa Pilipinas? Opo. At tayo din po ay kanilang sinakop. Tama. At dahil diyan, marami ang nabago sa Pilipinas. At tatalakayin natin ang isa sa mga iyon. B. Panlinang na gawain: 1. Pagganyak Gawain ng guro Gawain ng mag-aaral I- Elijah, bago natin simulan ang klase, magkakaroon muna tayo ng maikling palaro. Yehey! Ang larong ito ay tinatawag na “Human PSP”. Mayroon ba sa inyong nakakaalam kung ano ang Human PSP? Wala po. Kung wala, ituturo ko sa inyo kung paano ito lalaruin. Pero bagi ioyn, nais ko munang malaman niyo na ang larong ito ay may-apat na karakter, ang Gobernador na Kastila, Don, Doña, at Pilipino. Bawat isang karakter ay may katumbas na Gawain ng mag-aaral Wala pong lumiban ngayong araw.

aksyon. Ang gobernador ay ganito, ang dalawang braso ay magkakrus. Sa Don naman ay ganito, magpapaypay kayo na pangmayaman. Sa Doña naman ay ang ordinaryong paraan ng pagpapaypay at ang huli ay ang Pilipino, nakalagay ang kanang kamay sa kaliwang dibdib. Ganito naman ang paglalaro, sa umpisa, lahat kayo ay nakahawak sa kaliwang dibdib at bawat isa sa inyo ay maghahanap ng kapareha, pagkahanap ng kapareha, kayo ay magjajack n’ poy, ang mananalo ay magiging Doña, at iaaksyon niya ang aksyon ng Doña, at ang natalo ay mananatiling Pilipino. Pagkatapos ay hahanap kayo na kauri ninyo, halimbawa ang Pilipino ay papareha sa kapwa Pilipino at ang Doña ay papareha sa kapwa Doña, bawat isang panalo ay aangat ng uri, hanggang sa marating niya ang pagkagobernador na kastila. Ngunit ang bawat matalo naman ay baba ng isang uri. Ang makarating sa pagiging gobernador na Kastila ay lalapit dito sa unahan at kukuha ng tatlong bituin at ididikit sa damit, sa may kaliwang dibdib. Maliwanag ba I-Elijah? Dahil maliwanag na, nais kong kayong lahat ay tumayo at humanap na ng kapareha, bibigyan ko lamang kayo ng isang minuto upang laruin ang “Human PSP”. Pagkasabi ko ng simulan na, maari na kayong magsimula. Maliwanag ba? Lahat ba ay may kapareho na? Handa, simulan na. (Pagkatapos ng isang minuto) Sino ang mga naging gobernador? Lumapit kayo dito sa unahan at kunin ang mga bituin. Iyan ay palatandaan na kayo ay mga gobernador at kayo ay may karagdagang puntos sa ating maikling pagsusulit mamaya. Maaari na kayong umupo. 6. Paglinang ng aralin Gawain ng guro

Opo, maliwanag po.

Opo, maliwanag po. Mayroon na po lahat. (Maglalaro ng Human PSP) Kami po.

Yehey.

Gawain ng mag-aaral

Ngayon, sisimulan na natin ang pagtalakay sa ating aralin para sa araw na ito. Base sa ating nilaro na Human PSP, ano kaya ang tatalakayin natin ngayong Ma’am, ang tatalakayin po natin ngayong araw? araw ay may kinalaman sa mga Kastila at mga Pilipino. Tama. Ang ating tatalakayin nga ay tungkol sa mga Pilipino at Kastila, ngunit ano kayang tungkol sa kanila ang ating tatalakayin? Inyong pansinin, yung ating Ma’am, alam ko na po, antas ng lipunan nilaro, mayroong mataas, at mayroong ng mga Pilipino sa panahon ng mga mababa. Kastila. Tama. Antas ng lipunan sa Pilipinas sa panahon ng pananakop ng mga Kastila. Sa inyong palagay, saan kaya ang Pilipino noon, sa mataas na pwesto o sa Sa mababang pwesto po. mababang pwesto? Ma’am kasi po takot po yung mga dating Bakit mo nasabi na sa mababang pwesto? Pilipino s mga Kastila kasi malakas po sila kaya po sinusunod na lang nila ang mga gusto ng Kastila. Tama. At dahil nga doon, naging mababa ang tingin sa atin ng mga Kastila kaya inilagay tayo sa pinakababa ng antas ng lipunan. At binigyan pa ang nila ng bansag ang mga Pilipino. Ano kaya yung binansag nila na iyon? Tama, Indio. Yun ang tawag nila sa mga Pilipino, at hindi lang basta-basta tinatawag na Indio, may ginagawa din silang kalupitan minsan at diskriminasyon. Sumunod sa Indio ay ang mga Mestiso. Ano ba ang Mestiso?

Indio po.

Ma’am ang Mestiso po ay ang anak ng Kastila at ng isang Pilipino. Wala po.

Tama. Mayroon ba sa inyong kalahating Pilipino at kalahating Kastila? Pero alam niyo ba na ang ilan sa inyo ang Ma’am bakit po nagkaganoon? mga apelyido ay mula sa mga salitang Kastila. Pero hindi iyon nangangahulugan na ang inyong mga ninuno ay may lahing Kastila. Kaya nagkaganoon ay dahil nahirapan ang mga Kastila sa pagkilala sa mga Pilipino, dati kasi ay walang apelido ang mga

Pilipino kundi mga bansag lang. Halimbawa, si Nikko Matapang, dahil matapang siya, iyon na din ang naging kasunod ng kanyang panglan. At ayaw ng mga Kastila iyon, mahirap daw malaman kung sinu-sino ang magkakamag-anak, kaya ang ginawa nila ay naglagay sila ng listahan ng mga Kastilang salita ay pinapili ang mga Pilipino ng gusto nilang maging mga apelido, pero mayroon pa ring ilan nanatili sa dati nilang apelido, kagaya ng kapangyarihan, katapang, gamutan at iba pa. Dito sa Mestiso, lahat na sila ay may apelyidong Kastila, kasi noong panahon, sila ang mga naghahangad na maging kauri ng mga Kastila. Pero kahit mayroon pa rin silang mga lahing Kastila, mayroon pa rin silang mga lahing Pilipino, kaya ang tingin pa rin sa mga ito ay mababang uri ngunit mataas ng kaunti sa mga Indio. Kung ang una ay purong Pilipino, at sumunod ay kalahating Pilipino at Kastila, ano naman kaya ang susunod? Tama. Sila ay tinatawag na mga Insulares. Pero sila ang mga purong Kastila na sa Pilipinas ipinanganak. At dahil, sa Pilipinas ipinanganak, mayroon pa ring diskriminasyon nga mayroon pang mas mataas sa kanila. Ano yon, ito na yung pinakamataas sa antas ng lipunan? Tama. Magaling. Peninsulares. Ano naman ang pinagkaiba ng Peninsulares sa mga Insulares?

Ma’am purong Kastila po.

Peninsulares po. Kung ang Insulares po ay sa Pilipinas isinilang, ang mga Peninsulares po naman ay mga Kastilang sa Espanya sinilang.

Tama! Magaling! Iyon ang kanilang ipinagkaiba. Ngayon, ipapakita ko rin sa inyo kung ano naman ang antas ng lipunan bago dumating ang mga Kastila. Ngayon, ano ang napapansin niyo sa antas ng lipunan bago dumating ang mga Kastila? E nang dumating na ang mga Kastila? Wala na po. Eh ano naman ang kanilang pagkakatulad?

Puro po sila Pilipino. May mga Kastila na po. Ma’am, parehas po may mataas at mababa, sa lipunan. Pero po ang pinagkaiba lang nila eh naging mas mataas pa ang mga Kastila kesa sa mga Pilipino.

Tama! Magaling! Mas umangat pa sa lipunan natin ang mga dayuhan. Mayroon pa bang katanungan? 7. Pangwakas na Gawain 1. Paglalahat Gawain ng guro Gawain ng mag-aaral Kung talagang wala ng katanungan, magkakaroon muli tayo ng munting palaro. Magkakaroon tayo ng munting Quiz Bee. Hahatiin ko kayo sa dalawang grupo. Ma’am tungkol po saan ang Quiz Bee? Anu ba ang pinag-aralan natin ngayon? Tungkol pos a antas ng lipunan ng mga Pilipino sa panahon ng pananakop ng mga Kastila. (Quiz Bee)

Tama! (Quiz Bee) Palakpakan natin ang mga nagwagi. Ang mga nagwagi ay magkakaroon ng karagdagang isang puntos sa ating maikling pagsusulit. Yehey! 2. Pagpapahalaga

Gawain ng guro Gawain ng mag-aaral Di ba sinabi ninyo kanina na ang mga Pilipino ay napunta sa ilalim ng antas ng lipunan, ano naman ang reaksiyon ninyo dito? Kayo ba ay natuwa o nainis o nagalit? Ma’am nainis po ako sa mga Kastila, kasi po atin po itong bansa pero po tayo pa po yung kinawawa nila. Pero nakakainis din po yung mga dating Pilipino kasi po pumayag sila na magpababa sa mga Kastila. Magaling. Ikaw pala ay isang makabayan. Mayroon pa bang ibang kasagutan? Kung wala na ay kumuha na kayo ng papel at magkakaroon tayo ng maikling pagsusulit IV. Ebalwasyon:

Panuto: Punan ng tamang sagot ang antas ng lipunan bago dumating at pagkarating ng mga Kastila sa Pilipinas. 1-7

8-10 Paghambingin ang antas ng lipunan sa Pilipinas bago dumating at pagkarating ng mga Kastila. Anu-ano ang pagkakatulad at pagkakaiba nito? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ V. Takdang-aralin: Gumawa ng isang maikling sanaysay batay sa ako,ipinagmamalaki ko ito” Isulat ito sa inyong kwaderno. temang “Pilipino

Inihanda ni:

Iniwasto ni: