Mga Kasanayan sa Ulat ni: Jesse Wilvic Jacildo Pag-unawa

PAGBASA
 Ang

pagbasa ay gintong susi sa daigdig ng kaliwanagan at lugod. Isang katotohanang matutuklasan natin ang hiwaga ng daigdig, masasaliksik natin ang mga natipong karunungan at matutuhan ang mga bagay na dati’y wala tayong kaalaman upang makatulong sa paglawak at paglalim ng

Ang Mabisang Pagbasa
• Ayon kay William Gray (Ama ng Pagbasa) ang pagbasa ay isang

prosesong binubuo ng apat na hakbang:
1)Pagdama sa kahulugan ng salita 2)Pag-unawa sa kahulugan nito 3)Reaksyon sa kahulugan

Ang Mabisang Pagbasa
 Ayon

kay Kenneth Goodman:

 Ang kaayusan ng salita ay

nakakatulong ng malaki sa pagunawa sa mga nakalimbag na pahayag.  Ang mga proseso ng pagbabasa ay pag-ikot ng paghahalimbawa, paghihinuha, pagsubok at pagkilatis sa katotohanan.

Ang Mabisang Pagbasa
 Inilarawan

ni Smith ang dalawang uri ng impormasyong kinakailangan sa pagbabasa, ang mga ito ay ang:
▪ Biswal na Impormasyon na makukuha mula sa mga limbag na pahina; at ▪ Hindi Biswal na Impormasyong sumasaklaw sa ating pagkaunawa na kaugnay ng wika, ang pagiging pamilyar sa paksa, ang pangkahalatang kakayahan sa

Mga Kasanayan sa Pagunawa

Ibinabagay ang bilis ng pagbasa sa uri ng materyal talasalitaang ginagamit, maging ang haba ng talata, at higit sa lahat ay ang layunin ng pagbasa. Ang pagbabasa ay dapat na maging mabilis kasabay rin ng pagkaunawa sa binabasa na dapat gamitin sa wastong pagkakataon. Ang pag-aaral ng Matematika o Agham ay mangangailangan ng mabagal na pagbasa at mangangailangan pa ng muling pagbasa (rereading). Ang pag-aaral ng Heograpiya ay may kabagalan kung basahin ngunit mabilis naman ang

Mga Kasanayan sa Pagunawa

Mabilis ang pagbasa kung ang layunin ay maglibang kaysa pagbabasa ng isang kwento na ang layunin ay ilarawan ang mga tauhan. Kung nagbabasa ng magasin ay maaaring bumasa nang pahapyaw lamang at palundag-lundag ang pagbasa hanggang matagpuan ang kwentong nais basahin. Mabilis din ang pagbasa ng pahayagan o mga kawili-wiling kwento ng pakikipagsapalaran. Karaniwang mabilis ang pagbasa sa mga liham ng kaibigan dahil sa kasabikang mabasa ang mga balita nito at pagkatapos ay saka muling babasahin. Maingat na binabasa at pinag-aaralan ang lihampangangalakal o liham ng pag-ibig para sa mga detalye,


Dalawang uri ng Pagbasa:

Skimming at Scanning

Skimming  Pinaraanang pagbasa at pinakamabilis na pagbasang magawa ng isang tao.  Binabasa niya nang pahapywa ang kabuuan ng seleksyon at nilalaktawan ang mga hindi kawili-wili sa kanya.

 Scanning  Nangangailangang hanapin ang isang partikular na impormasyon sa aklat o sa anumang babasahin. • hal. • table of contents telephone no. • classified ads index 

Paghihinuha
 Meaning

 Mga

Dapat Tandaan sa Pagbibigay ng Hinuha:
 May malawak na talasalitaan  Kakayahang magpakahulugan sa mga

patalinghagang pagpapahayag  Katalasan ng isip sa mga pahiwatig ng may-akda

Paglalahat
 Ito

ay paglalagom ng mga kaalaman at impormasyong natutuhan o nakuha sa teksto o akdang binasa. maayos at sunud-sunod ang mga pagpapahayag ng pangyayari.

 Kailangang

Pagwawakas
 Ang

bumabasa ang binibigyang pagkakataon ng may-akda na magbigay ng wakas sa kanyang kwento o nobelang nalikha.

Pagkilatis sa Katotohanan at Opinyon
 Ito

ay ang pagkilala ng bumabasa kung ang mga nakasaad at mga pagyayari sa akdang kanyang binasa ay may Verisimilitude.

 Verisimilitude  Pagiging sang-ayon sa katotohanan

ng buhay.

Pagtukoy sa Layunin ng Teksto
 Ang

pagtuklas ng mambabasa sa layunin ng sumulat sa kanyang nilikhang teksto o seleksyon. ang layunin ay manlibang, manghikayat , magpaliwanag, magbigay ng impormasyon, magpahay ng kuru-kuro, at iba pa.

 Maaaring

Pagsusuri sa mga Pamamaraang Ginamit ng Mayakda sa Paghahatid ng Mensahe
 Ito

ay ang pagsusuri sa pamamaraang ginamit ng awtor sa paghahatid ng mensahe upang lubos na maunawaan ang nilalaman ng teksto o akdang binasa, at kung ito ba ay umaantig sa damdamin ng mambabasa at nagbibigay sa kanya ng kaisipang ilagay an sarili sa katayuan ng pangunahing tauhan. gumamit ang may-akda ng: paghahalimbawa, pagbabahagi, paguulit, paghahambing at pagsalungat,

 Maaaring

Pagbibigay ng Ebalwasyon sa mga Ebidensya at Pangangatwiran
 Ito

ay ang pagbibigay ng ebalwasyon na ginagamitang ng pagbubuo at pagsasaklaw kapag pangangatwiran ang pagpapahayag.

Reading quote