ANG PAGTUTURO NG PAGBASA

‡ Ano ang Pagbasa? ‡ Marami nang pag-aaral at pananaliksik sa pagbasa. At marami ring pagpapakahulugan na naging bunga ng gawaing ito. Sinabi ni Goodman na ang pagbasa ay isang psycholinguistic guessing game na kung saan ang nagbabasa ay nagbubuong muli ng isang mensahe o kaisipang hango sa tekstong binasa. Kay Goodman, ang gawaing ito ng pagbibigay kahulugan ay isang patuloy na prosesong siklikal buhat sa teksto, sariling paghahaka o paghula, pagtataya, pagpapatunay, pagrerebisa, ibayo pang pagpapakahulugan.

‡ Sa ganitong pagpagpapakahulugan, hindi na kailangan pang basahing lahat ang teksto upang maunawaan ito, lalo na kung higit na magaling ang tagabasa sa paghula o pagbigay ng haka. Kaya nga, ang isang tagabasa na magaling sa pagbibiga ng tamang prediksyon, ay nakababasa nang higit na mabilis kaysa iba dahil hindi niya kailangang basahin nang isaisa ang bawat salita sa teksto.

Ilang Kabatiran sa mga Layunin at Proseso sa Pagbasa ‡ Mahalaga sa pagbasa ang pag-alam sa ilang mga tiyak na kalakaran/konbesnyon sa pagsulat
± Ang hagod ng mata sa pagbasa ay magkakaiba-iba sa iba t ibang wika. Halimbawa, ang mga teksto sa Filipino ay binabasa mula kaliwa pakanan, samantalang ang tekstong Intsik ay binabasa mula itaas-pababa mula sa gawing kanan ng pahina. Ang mga tekstong Arabic naman ay binabasa mula kananpakaliwa. Kaya nga, hindi dapat pagtakhan kung may batang nagbabasa na kaiba sa hagod ng iyong mata kung ikaw ay nagbabasa.

‡ Nagkakaiba-iba rin ang paraan ng paglalahd ng ideya o kaisipan sa iba t ibang wika. Ang Filipino at Ingles ay may alpabeto kung saan ang bawat letra at kumbinasyon ng mga letra ay may tunog at ang isang salita ay maaaring buuin sa pagsasama ng mga letra na sa pagbasa ay nakabubo ng tunog ng salita. Sa kabilang dako, sa wikang Intsik, ang bawat ideograph ay kumakatawan sa kahulugan ng salita at hindi ng tunog nito. Kaya nga, lahat ng Intsik ay nakababasa at nakauunawa ng isang sulat Intsik (ideograph) kung babasahin ito nang tahimik. Ngunit magkakaroon ng kaguluhan kung babasahin ito nang malakas ng isang Cantonese para maunawaan ito ng isang Hokkien. Ang maririnig ay mga salitang Cantonese na hindi naman mauunawaan ng isang Hokkien.

‡ Kahit may gumagamit ng parehong alpabeto, ang letra-tunog na korespondensya ay hindi palaging magkatulad. Halimbawa, ang karaniwang tunog ng /a/ sa Ingles ay /æ/ gaya ng aplle. Sa Filipino, ang tunog ng /a/ ay /a:/ gaya ng ama. Maaaring pag-ugatan ito ng pagkalito kapag parehong pinag-aaralan ang dalawang wika.

‡ Ang tunay na pagbasa ay ang pag-unawa sa mensahe na nakapaloob sa isang teksto. Ang pagpapatunog ng mga salita ay isang bahagi lamang ng proseso sa pagbasa. ‡ Kung ang isang pitong taong gulang na bata ay nakababasa na ng Filipino, magagawa niyang basahin ang teksto A ngunit maaaring hindi niya ito maunawaan dahil kulang pa siya sa mga kaalaman na mahalaga sa pag-unawa ng teksto.

‡ Bahagi ng pag-unawa ng teksto ang pag-unawa sa wika kung saan ito nasusulat. ‡ Ang kaalaman sa wika kung saan nakasulat ang isang teksto ang pangunahing kailanganin sa pagbasa. Hindi sapat na nabibigkas ng tao ang anumang nakalimbag sa teksto. Kailangang mayroon siyang dating kaalaman (prior knowledge) sa wika kung saan ito naksulat upang mabigyang kahulugan niya ito. Maiintindihan mo kaya ang Teksto B kung babasahin ito sa iyo nang malaks. Bakit? Katulad ng pag-aaral ng wika, ang pag-aaral ng pagbasa ay isang habang-buhay ng proseso. Hindi ito dapat huminto pagkatapos mong mapatunog ang mga nakalimbag na salita.

‡ Bahagi rin ng pagbasa ang paggamit ng dating alam (tungkol sa daigdig, sa paksang tinatalakay, mga kalakaran atb.) ‡ Isang panuntunan na maaaring gamitin sa pagpili ng tekstong babasahin ay dapat itong makatulong sa pagpapalawak ng ating kaalamano kasanayan; nakapagbibigay ng bagong perspektibo hinggil wsa dating kaalaman, naglalaan ng bagong impormasyon, nagbibigay ng pagkakataon para sa intelekwal, emosyonal at ispiritwal ng debelopment, atb. Gayon pa man, dapat isaisip na ang bagong kaalaman ay nababatay sa kung ano ang umiiral na kaalaman.

‡ Halimbawa, hindi magiging makabuluhan sa isang taong walang kamuwangan sa stock exchange ang inilahad ng Teksto H. Kaya nga, hindi mababasa ng isang bataang tekstong ito. Maaari niyang maisa-isang basahin nang malakas ang lahat ng salita sa teksto subalit wala siya ng mga ipinalalagay na kaalaman upang maunawaan at mailagay ito sa tamaang pananw o perspektibo. Ang pagbasa ay pagpapakahulugan sa teksto at hindi basta lamang pagpapatunog ng mga salita.

‡ Ang pagbasa ay isang proseso ng pag-iisip. Hindi mapag-aalinlanganan na ang pagiisip ay mahalaga sa pagbasa. Ang pagbasa ay pagtatangka ng isang tagabasa na maunawaan kung ano ang iniisip o nais pakahulugan ng isang awtor. Upang maisagawa ito, ang isang tagabasa ay naghihinuha, nanghuhula, nagbubuo ng kongklusyon.

‡ Ang pagbasa ay isang prosesong interaktibo. Malinaw na may interaksyong naganap sa isang usapan, hindi ba? Nakikinig tayo sa sinasabi ng iba. Nakikiayon. Sumasalungat. Nagtatanong. Sumasagot. Hindi ganitong kalinaw ang interaksyon ng tagabasa, ngunit naroon ang interaksyon. Tingnan muli ang naging tugon sa teksto H. ang mga serye ng tanong habang binabasa ang teksto ay mga halimbawa ng iyong reaksyon sa teksto. Ang reaksyon sa isang teksto ay naitatakda ng maraming bagay gaya ng mga sumusunod: ang datingalam sa nilalaman ng teksto, saloobin at paniniwala tungkol sa nilalaman, ang awtor, ang anyo/ uri ng teksto (adbertisment, dyaryo, liham, atb.)

‡ Ang pagbasa ay isang sistema sa pagtataguyod ng ating buhay. Kailangang nakababasa tayo ng iba t ibang uri ng teksto para sa ating pang-araw-araw na pakikipamuhay. Kailangan din natin ang talatakdaan ng lipad ng mga eroplano o alis at dating ng bus sa terminal kung tayo ay may pupuntahang malayong lugar. Kailangan nating basahin ang mga leybel sa botelya ng gamot upang malaman ang tamang dosis ng gamot na iinumin. Kailangang basahin rin natin ang mga karatula o babala para sa sariling kaligtasan. Kailangan din nating magbasa ng mga sangguniang aklat, dyornal at mga teksbuk upang makakuha ng mga impormasyon tungkol sa mga bagong tuklas na mga kaalaman sa ating paligid at sa buong daigdig.

‡ Gumagamit tayo sa pagbasa ng maraming kasanayan (multiple skill) na iniaangkop natin ang mga ito sa iba t ibang uri ng teksto upang matugunan ang ating mga layunin sa pagbabasa. Magkaiba ang paraan ng pagbabasa ng isang sirektoryo ng telepono at pagbasa ng isang teksbuk. Hindi magkatulad ang pagtanggap natin sa mga katotohanang inilalahad sa isang adbertisment at sa kinalabasan ng isang pananaliksik na inilathala sa isang dyornal. Anupa t mapapatunayan na batay sa ating mga karanasan, ang paraan ng pagbasa ay iniaangkop natin sa uri ng tekstong binabasa upang matugunan ang layunin sa pagbasa nito

‡ Mahalaga ang malawak na karanasan sa pagbabasa ng isang partikular na teksto para sa tamang pagunawa nito sa isang tiyak na pagkakataon. Balikan at isipin kung paano mo binasa at binigyangkatuturan ang teksto da itaas. Ito y lamang na marami ka nang nabasang adbestisment ng pelikula at may lubos kang kaalaman sa konbensyong ginagamit sa ganitong teksto (halimbawa pelikulang ipinalalabas sa kasalukuyan at kung saan, huling oras ng pagpapalabas, talaan ng sinehan sa loob at labas ng kalakhang Maynila, atb.) ang lahat ng ito y nakatutulong sa iyo upang makuha mo ang kailangang impormasyon sa madaling paraan. Ang isang batang marunong bumasa ay kailangan pang turuan kung paano ang pagkuha ng impormasyon sa ganitong uri ng teksto.

‡ Kailangang makuro ng isang tao na ang pagbasa ay makabuluhan at kawili-wili. Kung hindi, walang mangyayaring pagbabasa sa labas ng silid-aralan. Ito y isang patunay lamang sa mga nababasa sa mga pahayagan sa araw-araw- wala sa pagbabasa ang hilig ng mga kabataan natin sa kasalukuyan. Bagamat mataas ang ating literasi rate, ang oras na ginugugol sa pagbabasa ay napakaikli. Tandaan na hindi natatapos ang tungkulin ng guro sa pagbasa pagkatapos matutong bumasa ang kanyang mga mag-aaral. Kailangang linangin din niya sa bawat isa ang pagkagusto sa pagbabasa. Sa ganitong kalagayan hindi sapat na dalhin mo lamang ang kabayo sa ilos para makainom. Kailangan mo rin siyang uhawin.

‡ Mga Layunin sa Pagtuturo ng Pagbasa
± Matulungan ang mga mag-aaral na magkaroon ng kusa sa pagbabasa nang malaya.

‡ Sa pagtuturo ng pagbsa hindi lamang pagunawa sa teksto ang dapat bigyang-diin. Manapa y ginagamit natin ang teksto upang malinang sa mag-aaral ang iba t ibang kasanayan sa pagbasa na magagamit niya sa pagbabasa ng iba pang teksto na kanyang pipiliing basahin. ‡

Idebelop ang kasanayan sa pagtugon sa teksto.

Ito y nangangahulugan na dapat kilalanin ng guro ang bawat mag-aaral bilang isang indibidwal at kailangang matutuhan niyang mayugunan ang teksto batay sa kanyang sariling pag-iisip at magkukuro. Kung hindi ito mangyayari malamang na mawalan ng interes ang mga mag-aaral sa pagbabasa. Kaya sa pagbasa, kailangan ang ganitong uro ng mga tanong: Nagustuhan mo ba si Mister X sa kuwento. Sumasang-ayon ka ba sa ikikilos ni Y? Bakit? Naniniwala ka ba sa sinabi ng awtor? Ano ang gagawin mo kung ikaw si Mister X?

Tulungan ang mga mag-aaral na magbasa nang may sapat na pag-unawa.

‡ Ito y nangangahulugan na hindi dapat unawin ng mga aaral ang lahat ng mga binaggit sa teksto. Ang dapat niyang unawain ay iyon lamang tumutugon sa kanyang layunin sa pagbabasa. Kung ipipilit sa mag-aaral na dapat niyang maunawaan ang kabuuan ng teksto, maaaring humantong ito sa kahinaan sa pagbasa na tinawag na barking at print .

‡ Ito y maaaring magbunga ng isang kaisipan na mas mahalaga sa kanilang pag-unawa ang pag-alam sa kahulugan ng ilang mahihirap na salita kaysa sa alam nilang mga simpleng salita na bumubuo sa teksto. Kaya nga, kung nagtatanong ang isang bata sa kahulugan ng ilang salita, itanong kung kailangan niya ito para sa kanyang layunin sa pagbabasa.

Tulungan ang mga mag-aaral na magbasa nang may angkop na bilis.

Hindi ito karaniwang dinidebelop ng mga guro sa pagtuturo ng pagbasa. Minsa y tumatagal nang kalahating oras hanggang apatnapu t limang minuto ng pagbabasa ng isang maikling kuwento. Hindi ganitong klase ng pagbasa ang dapat umiral sa loob ng klasrum. Ang magaling na mambabasa ay oyong naiaangkop ang bilis ng pagbasa sa uri ng tekstong kanyang binabasa.

‡ Halimbawa, magkaiba nang bilis ang inilalapat natin sa pagbasa ng isang kuwento at sa pagbasa ng isang legal na dokumento (kontrata, kasunduan, atb.). upang malinang ang angkop na bilis sa pagbasa, kailangang pumili ang guro ng mga teksto na babasahin ng mga mag-aaral ayon sa katakdaang bilis nito nang may pag-unawa.

Tulungan ang mag-aaral ng epektibong pagbasa nang tahimik.

‡ Mas mabilis ang pagbasa nang tahimik. Bilang guro ng pagbsa, kailangang bigyang-diin ang pagbasa nang tahimik sa klasrum. ‡ Ang pagtuturo ng pagbasa ay naglalayong matulungan ang isang mag-aaral na makapagtamo ng mga kasanayan, istratehiya at mga saloobin na kailangan sa pag-unawa ng isang teksto. Ang mga layunin sa pagbasa ay maaaring nakasentro sa paglinang ng alinman sa mga sumusunod:

± Angkop na motibasyon ± Kamalayan sa iba t ibang layunin ng pagbasa
‡ ‡ ‡ ‡ pag-alam ng paksa ng teksto pagtukoy sa tiyak na impormasyon pagsasagawa ng isang task paghahanap ng impormasyon

± Paglinang ng iba t ibang istratehiya sa pagbasa

‡ skimming ‡ scanning
± Pagpapabuti ng mga kasanayan sa pag-unawa.

Ilang Mungkahing Istratehiya Upang Matulungan ang mga Bata sa Pagkakaroon ng kahandaan sa Pagbasa ‡ Maglaan sa klasrum ng mga gawaing magbibigay ng pagkakataon sa mga bata para makapagtamo ng mayaman at kawiliwiling mga karanasan. Gaya ng:
± Mga larong pambata na kalulugdan ng bawat isa. Maraming magandang karanasan na makukuha ditto. Marami ring pagpapahalaga ang malilinang ditto gaya ng pakikiisa, pagkamasayahin, pagtanggap ng panalo at pagkatalo sa tamang pananaw atb.

± Pagdalhin sa klase ang mga bata ng kanilang paboritong laruan o anumang paboritong gamit o bagay. Pagsalitain sila sa harap ng klase ng dalawa hanggang tatlong pangungusap tungkol sa laruan, gamit o bagay. ± Pagbuuin ng iba t ibang anyo o hugis sa pamamagitan ng modeling clay, wood blocks, puzzle, o paguhitin ng mga hugis, larawan at pakulayan ang mga ito. ± Paawitin ng mga awiting may kilos at pabigkasin ng maikling tugmang pambata. ± Magkuwnto o basahan ang klase ng kuwento o dula. Hayaang magtanong ang mga bata o di kaya y bigyan ng madadaling tanong sa pag-unawa.

‡ Linangin ang matalas na paningin at pakikinig
± Maglagay ng magagandang display sa paskilan. ± Lagyan ng leybel o pangalan ang mga bagay sa loob ng klasrum gaya ng blackboard, pinto, bintana, mesa, desk, silya atb. ± Ipagaya ang karaniwang tunog sa paligid, huni ng hayop (para sa diskriminasyon ng tunog).

‡ Linangin ang kasanayang pangwika
± Isaalang-alang ang wikang dala ng mga bata sa paaralan at gawin itong batayan ng mga gawain ukol sa pagbasa at pagsulat. ± Basahan ng kuwento o kwentuhan ang buong klase. Ipakuwento muli sa sariling pananalita. ± Ganyaking magtanong sa klase o magdagdag ng kabatiran sa bagay na pinag-uusapan. ± Maglaro ng bugtungan at palaisipan.

‡ Linangin ang kasanayang sosyal at emosyunal
± Hikayating lumahok sa mga gawain sa klase, sa mga laro atb. ± Magtakda ng mga gawaing kalulugdan ng mga bata. ± Ganyaking lumahok sa mga pagsasadula. ± Bigyan ng kaukulang papuri at pagkilala ang mabuting gawa.

‡ Linangin ang mga kakayahang motor o pagkilos
± Ganyaking lumahok sa mga gawaing ritmikal gaya ng pag-indak, pagsayaw atb. ± Pagawain ng mga gawaing kamay tulad ng pagguhit, paggupit, pagtitiklop ng papel atb.

‡ Pagtunton sa mga guhit, larawan, mga titik at salita sa papel.

‡ Panimulang Pagbasa (Beginning or Initial Reading) ‡ Ito ang pagsisimula ng pormal na pagkatuto sa pagkilala sa particular na simbolo, salita, parirala at pangungusap at ang isinasaad na ideya o kaisipan. Sa yugtong ito sin nakikilala ang iba-ibang kombinasyon ng pantig sa pagbubuo ng mga salita gaya ng mga sumusunod: ‡ P - pantig na binubuo ng patinig na a, e, i, o, u. ‡ KP - pantig na bunubuo ng patinig na may tambal na katinig sa unahan. Halimbawa: ba, be, bi, bo, bu. ‡ PK pantig na binubuo ng patnig na may tambal na katinig sa hulihan. Halimbawa: ok-ra; lo-ob; is-da; ik-mo. ‡ KPK pantig na binubuo ng patinig n may tambal na katinig sa unahan at hulihan. Halimbawa: tak-bo; lib-ro; sulat. ‡ PKK pantig na binubuo ng patinig na may tambal na klaster sa hulihan. Halimbawa: eks-tra; blo-awt.

‡ KKPK pantig na binubuo ng patinig na may tambal na klaster sa unahan at katinig sa hulihan. Halimbawa: plast-tik; trum-po; tren. ‡ KPKK pantig na binubuo ng patinig na may tambal na katinig sa unahan at klaster sa hulihan. Halimbawa: a-part-ment; nars; kard. ‡ KKPKK pantig na binubuo ng patinig na may tambal na klaster sa unahan at sa hulihan. Halimbawa: tsart; trans-por-tas-yon.

‡ Habang unti-unting nakikilala at nababasa ang mga patinig ay dumarami naman ang mga salitang nababasa. Bukod sa iba-ibang pormulasyon ng pantig, may ipinakikilala ring paisa-isang salitang pampaningin o sightwords gaya n gang, mga, ay, at. Ito y upang makabasa na sila ng mga parirala at pangungusapa gaya halimbawa ng ama at ina, Ako ay bata. Mainit ang araw. ‡ ‡