Ang Pananaliksik at Mga Bahagi Nito

April M. Bagon-Faeldan

 Ang pananaliksik ay ang proseso ng

paghanap ng mga totoong impormasyon na humahantong sa kaalaman. Isinasagawa ito sa pamamagitan ng paggamit ng kung ano ang nalalaman o napag-alaman na. Matatanggap ang karagdagang kaalaman sa pamamagitan ng pagpapatunay (o ng hindipagpapatotoo) ng mga panukala (teoriya) o mga pamamaraan (o sistema), at sa pagsubok sa mas mainam na pagpapaliwanag ng mga

 Isang

prosesong mapagsuri, sistematiko o maparaan, organisado o nakaayos, at walang-kinikilingan (obhetibo). Nararapat na masagot ng prosesong ito ang isang katanungan o hipotesis. Sa ganitong paraan, dapat itong nakapagpapataas o nakapagdaragdag ng kaalaman hinggil sa isang hindi nakikilalang

 Bukod sa pagbibigay tugon sa mga

katanungan, isa pang layunin ng pananaliksik ang makahanap ng solusyon sa isang problema o suliranin. Karaniwang naghahanap ang isang mananaliksik[ ng mga kaalaman mula sa mga aklatan upang malaman kung ano ang mga napag-alaman hinggil sa isang bagay, kabilang ang mga maaaring nakalimutan nang kaalaman.

 Maaaring

naghahanap-buhay ang isang tagapagsaliksik o tagasaliksik[2] sa isang klinika, laboratoryo, o kaya isang planetaryo. May mga mananaliksik na naghuhukay ng lupa para mapagaralan ang mga guho ng mga sinaunang mga kabihasnan o magsagawa ng mga pag-aaral hinggil sa mga hubog ng mga bato. Maaari rin siyang maglakbay sa kalawakan para pag-aralan ang sanlibutan.[   

Mga Bahagi ng Pananaliksik  Mga Pahinang Preliminari o Front Matters
 Fly Leaf I ang pinakaunang pahina ng

pananaliksik na papel. Walang nakasulat sa pahinang ito. Sa madaling sabi, blangko ito.  Pamagating Pahina ang tawag sa pahinang nagpapakilala sa pamagat ng pananaliksik. Nakasaad din dito kung kanino iniharap o ipinasa ang papel, kung saang asignatura o kurso ito kailangan, kung sino ang gumawa at panahon ng komplesyon. Kung titingnan sa malayuan kailangang magmukhang inverted pyramid ang pagkakaayos ng mga

 Dahon

ng Pagpapatibay ang tawag sa pahinang kumukumpirma sa pagkakapasa ng mananaliksik at pagkakatanggap ng guro ng pamanahong papel.

 Sa pahina ng Pasasalamat

o Pagkilala tinutukoy ng mananaliksik ang mga indibidwal, pangkat, tanggapan o institusyong maaaring nakatulong sa pagsulat ng pananaliksik at sa gayo’y nararapat na pasalamatan at kilalanin.

 Sa Talaan ng Nilalaman

nakaayos ang pagbabalangkas ng mga bahagi at nilalaman ng pananaliksik at nakatala nang kaukulang bilang ng pahina kung saan matatagpuan ang bawat isa.

 Sa

Talaan ng mga Talahanayan at Grap nakatala ang pamagat ng bawat talahanayan at/o grap na nasa loob ng pananaliksik at ang bilang ng pahina kung saan matatagpuan ang bawat isa.  Ang Fly Leaf 2 ay isa naming blangkong pahina bago bago ang katawan ng pananaliksik.

 Hindi nilalagyan ng

pahina o pagination ang mga pahinang preliminary. May mga pananaliksik din na kakikitaan ng Pag-aalay o Dedication na isang opsyonal na pahina.

 Kabanata I: Ang

Suliranin at Kaligiran Nito  Ang Panimula o Introduksyon ay isang maikling talataang kinapapalooban ng pangkatang pagtalakay ng paksa ng

 Sa

Layunin ng Pagaaral, inilalahad ang pangkatang layunin o dahilan kung bakit isinasagawa ang pagaaral. Tinutukoy rin dito ang mga ispesipik na suliranin sa anyong patanong.

 Sa

Kahalagahan ng Pagaaral inilalahad ang signipikans o
kahalagahan ng pagsasagawa ng pananaliksik ng paksa ng pagaaral. Tinutukoy rito ang maaaring maging kapakinabangan o halaga ng pag-aaral sa iba’t ibang indibidwal, pangkat, tanggapan, institusyon, propesyon, disiplina o larangan.

 Sa

Saklaw at Limitasyon tinutukoy ang simula at hangganan ng pananaliksik. Ditto itinatakda ang parameter ng pananaliksik dahil tinutukoy rito kung anuano ang baryabol na

 Itinatala naman sa Depinisyon

ng Terminolohiya ang mga katawagang makailang ginamit sa pananaliksik at ang bawat isa’y binibigyan ng kahulugan. Ang pagpapakahulugan ay maaaring konseptwal (ibinibigay ang istandard na sepinisyon ng mga katawagan) o operasyunal (kung paano ginamit sa pananaliksik).

 May mga

pananaliksik na kakikitaan ng Conceptual o Theoretical Framework, Hypotheses at Assumptions sa

 Kabanata II: Mga Kaugnay na

Pag-aaral at Literatura  Sa kabanatang ito, tinutukoy ang mga pag-aaral at mga babasahin o literaturang kaugnay ng paksa ng pananaliksik. Kailangan ding matukoy ng mananaliksik kung sinu-sino ang mga may-akda ng naunang pag-aaral o literature, disenyo ng pananaliksik na ginamit, mga layunin at mga resulta ng pag-aaral. Mahalaga ang kabanatang ito dahil ipinapaalam ditto ng mananaliksik ang kasalukuyang estado ng kaalaman kaugnay ng kanyang paksa.

Hangga’t maaari, ang mga pagaaral at literaturang tutukuyin at tatalakayin ditto ay iyong mga bago o nalimbag sa loob ng huling sampung taon. Pilitin ding gumamit ng mga pag-aaral at literaturang local at dayuhan. Hangga’t maari rin, tiyaking ang mga material na gagamitin ay nagtataglay ng mga sumusunod na katangian: obhektbo o walang pagkiling; nauugnay o relevant sa pag-aaral; at sapat ang dami o hindi napakaunti o napakarami.

 Kabanata III: Disenyo at Paraan

ng Pananaliksik
 Sa Disenyo ng Pananaliksik nililinaw

kung anong uri ng pananaliksik ang kasalukuyang pag-aaral.  Sa bahaging ito, tinutukoy ang mga Respondente ng sarbey, kung ilan sila at paano at bakit sila napili.

 Sa

Instrumento ng Pananaliksik inilalarawan ang paraang ginamit ng pananaliksik sa pangangalap ng mga datos at impormasyon. Iniisa-isa rito ang mga hakbang na kanyang ginagawa at kung maaari, kung paano at bakit niya ginawa ang bawat hakbang. Sa bahaging ito maaaring mabanggit ang interbyu o pakikipanayam, pagko-conduct ng sarbey at pagpapasagot ng sarbeykwestyoneyr sa mga respondent bilang pinakakaraniwan at pinakamadaling paraang maaari sa isang deskriptivanalitik na disenyo.

 Sa

Tritment ng Datos inilalarawan kung anong istadistikal na paraan ang ginamit upang ang mga numerical na datos ay mailarawan.

Kabanata IV: Presentasyon at Interpretasyon ng mga Datos

Sa kabanatang itoinilalahad ang mga datos na nakalap ng mananaliksik sa pamamagitan ng tektwal at tabular grapik na presentasyon. Sa teksto, inilalahad ng mananaliksik ang kanyang analisis o pagsusuri.

Kabanata V: Lagom. Kongklusyon at Rekomendasyon
 Lagom binubuod ang mga

datos at impormasyong nakalap ng mananaliksik na komprehensibong tinalakay sa Kabanata IV.

 Ang Kongklusyon ay mga

inferences, abstraksyon, implikasyon, interpretasyon, pangkatang pahhayag, at/o paglalahad batay sa mga datos at impormasyong nakalap ng mananaliksik.

 Ang

Rekomendasyon ay mga mungkahing solusyon para sa mga suliraning natukoy o natuklasan sa pananaliksik.

Mga Panghuling Pahina  Ang Listahan ng Sanggunian ay isang kompletong tala ng lahat ng mga hanguan o sorses na ginamit ng mananaliksik sa pagsulat ng

 Ang Apendiks ay tinatawag

ding Dahong-Dagdag. Maaaring ilagay o ipaloob ditto ang mga liham, pormularyo ng ebalwasyon, transkripsyon ng interbyu, sampol ng sarbeykwestyoneyr, bio-data ng mananaliksik, mga larawan, kliping at kung anu-ano pa.

Handa ka na bang magsagawa ng iyong pananaliksik?