Compilation of Makabayan lesson plan Pinagsanib na Aralin sa Filipino MAKABAYAN AT EKAWP (Unang Markahan) I. Layunin 1.

nagagamit ang mga uri ng pangungusap ayon sa tungkulig pasalaysay, pautos, pakiusap,patanong at padamdam sa pagsasalaysay ng sariling karanasan. II. Paksang Aralin Paggamit ng iba’t ibang uri ng pangungusap Sanggunian: Pag-unlad sa Wika, pp.155-168 Banghay- Aralin sa Filipino 3 (Div. of Iliilo) pp. 193-195 Kagamitan: Larawan, plaskard, overhead projector Pinagsanib na Aralin – MAKABAYAN (PELC#II-a.6, P.20) “Nakikilahok nang buong sgla sa iba’t ibang kakayahan upang matamo ang mithiin”. Pinag-isang Tema: “Pagmamahal sa Wika” III. Pamamaraan: Pagsasanay: Ikahon ang pangngalang pambalana sa bawat pares ng pangngalan (Sinagot na ang unag bilang) 1. Baguio City - siyudad 2. Lalawigan - Bulacan 3. Sharon - artista 4.Tindera - Aling Maring 5. Bart - basurero 6. Biyernes - araw 7.buwan - Marso 8. Mario - lalaki B. Balik –Aral: Isulat ng wasto ang mga sumusunod na Pangngalang pantangi. 1. peping - ____________ 2. lunes - ____________ 3. Rosalie - ____________ 4. oktubre - ____________ 5. manuel l. quezon - ____________ C. Bagong -Aralin: 1. Pagganyak na Gawain: Pagtingin sa mga larawan na nasa paakilan o “easel” Tanungin ang mga bata kung ano ang masasabi nila tungkol ditto.. 2.. Paglalahad/Pagtatalakay: a. Alamin natin kung paano ipinagdiwang ng mga bata ang kanilang Linggo ng Wika

sa paaralan. b. Basahin ng anim na bata ang dula-dulaan sa pisara o manila paper “Linggo ng Wika” (Dula-dulaan) pp. 6-9 c. Pagsasagot sa mga tanong: 1. Bakit sa Buwan ng Agosto ginaganap ang Linggo ng Wika” 2. Sino ang ama ng Wikang Pambansa? 3. Anu-ano ang mga katangian ng Ama ng Wikang Pambansa? d. Pagbasa ng mga bata ng isang Dula –Dulaan: (Basahin ito ng dalawang bta) Sitwasyon Naguusap ang mag-inang Aling Mina at Lorna sa salas ng kanilang bahay. Nagpapaturo si Lorna nang wastong pagdarasal sa kanyang ina. Lorna: Nanay, ano po ba ang kahulugan ng pagdarasal? Aling Mina: Iyon ay paghingi sa Panginoong diyos. Iyon ay pagpupuri at paghingi ng awa sa Panginoong diyos. Lorna: Magkakatulad po ba ang paraan ng pagsamba ng mga tao? Aling Mina: Iba-iba ang paraan ng pagdarasal ng mga tao. Kilala mo sina Gng. Cruz, hindi ba? Nagsisimba kung Linggo. Lorna: E, sina Fatima Baud, saan sila sumasamba? Aling Mina: Sa “Mosque” sila sumasamba, iisa lamang ang diyos na sinasamba ng lahat. Kaya tayong lahat ay dapat magmahal sa kapwa natin. Totoo! Ang diyos ay Pag-ibig! e. Pag-usapan kung paano nakikipagusap sa diyos ang mga bata. f. Ang mga pangungusap ay may iba’t ibang uri ayon sa gamit g. Basahin natin ang mga pangungusap na ito mula sa binasang dayalogo 1. Ang pagdarasal ay pagpupouri sa diyos 2. Saan po siila sumasamba? 3. Maari po bang turuan ninyo akong magsdasal? 4. Totoo! Ang Diyos ay Pag-ibig. 3. Paglalahat Tandaan Natin Ang Pangungusap ay may iba’t ibang uri a. Ang Pangungusap na Pasalaysay Ito ay pangungusap na nagsasalaysay, nagpapahayag o nagsasabi ng isang bagay. Ginagamitan ito ng tuldok (.) b. Pngungusap na Patanong: Ito ay nagtatnong. Nagtatapos ito sa tandang pananong (?) c. Pangungusap na Padamdam: Ito ay nagpapahayag ng masidhing damdamin. Maari itong masasaad ng pagkagulat, tuwa, sakit at iba pa. Nagtatpos ito sa tandang padamdam (!) d. Pangungusap na Pautos/ Pakiusap: Ito ay nagbibigay ng utos o pakiusap. Ginagamitan ito ng tuldok (.)

4. Pagsasanay Sabihin kung ang pangungusap ay pasalaysay, patanong o pakiusap. a. Malamig ang simoy ng hangin b. Yahoo! Nanalo an gating team c. Pakiabot ng aking unan. d. Ilang dosenang itlog ang napulot mo ngayon? e. Pulutin mo ang kalat sa paligid. f. Tayo ay mag-aaral nang mabuti. 5. Paglalapat Sumulat ng tig-dalawang pangungusap na nagsasalaysay ng inyong kanasan. 1. Pasalaysay 2. Patanong 3. padamdam 4. pautos/pakiusap 6. Pagpapahalaga *Ginawa ba ninyo nang maayos ang inyong mga Gawain? *Paano ninyo ito ginawa? *Kung hindi kayo nagging masipag o masigasig, matatapos ba ninyo ang inyong Gawain? IV. Pagtataya Isulat ang pasalaysay, patanong, padamdam, pautos, pakiusap sa bawat patlang ________________1. Takbo! Umuulan na. ________________2. Takot ka bas a kidlat? ________________3. Wla na akong gagawin ngayon. Natapos ko na ang aking project. ________________4. Itago mo na lahat iyan baka mabasa ng ulan. ________________5. Tulungan ninyo naman ako sa aking pagtatanim.

V. Kasunduan Maghanap ng larawan at magbuo ng iba’t ibang pangungusap tungkol ditto na ginagamitan ng ibat ibang uri ng Pangungusap.

Ipinasa ni: Ronabelle J. Catahan Beed- 3B (Lopsidedtech)

LESSON PLAN IN MAKABAYAN 4

LESSON PLAN IN MAKABAYAN 4 I. Layunin 1. Nakikilala na ang iskala ay ang kaugnayan ng sukat sa mapa sa sukat sa lupa 2. Nakikilala ang ibat-ibang paraan ng pagsulat ng iskala 3. Nasusukat ang layo ng isang lugar sa tulong ng iskala ng mapa. II. Paksa A. Paggamit ng iskala sa pagbasa sa Mapa B. Pagsasanib (integration) 1. GMRC Mabuting pakikipagkapwa 2. FILIPINO Pagsunod at Pagsulat ng panuto 3. MSEP Pagguhit III. Kagamitan A. Telebisyon B. Visual aids C. Tsart, mapa ng pilipinas,mapa ng alinmang lugar na may iskala D. Kompyuter ,projector IV. Pamamaraan A.Panimulang Gawain 1.pagtsek ng takdang Gawain 2.Pagbalik aral Anu ang tinatawag na iskala? Paano ito ginagamit? B. Bagong-Aralin: 1. pagbubuo ng Hinuha Anu-ano ang ibat ibang paraan ng pagsulat ng iskala? 2. paglalahad a. Pagbasa sa teksto b.Pag-aarar sa malaking mapa ng Pilipinas na ipapaskil a pisara. 3.Pagtatalakay Nasaan ang iskala sa mapa? Hal___________________50 kilometro Ø Ano ang kaumbas ng isang sentemetro sa mapa? Ø Ano ang sinusuka ng iskala? Ø Alamin ang iskala sa mapa.Kumha ng isang ruler. Ø Ilagay ito sa pagitan ng dalawang lugar na susukatin ang layo sa isat-isa. Hal.Kung ang iskala ay 1:50 at ang layo ay 3 sentimetro, paramihin ang 50 sa 3 upang makuha ang sagot na 150 sentimetro. FILIPINO AT GMRC INTEGRATION MSEP INTEGRATIONPakikinig/ Pagkikibahagi sa pagtalakay sa kahalagahan ng mabuting pakikipagkapwa upang magkaroon ng kapayapaan at kasaganaan sa isag pamayanan/ lipunan.

Pagguhit ng larawan ng mga gamit sa paaralan, sa bahay a sa payanan na nagpapakita ng paggamit ng iskala. 4. Pagbuo ng kaisipan Ano ang nakakatulong sa paghanap ng layo ng isang lugar sa iba pang lugar? 5. Paglalapat: Gamitn ang iskala ng mapa sa pagkuha ng layo ng mga sumusunod: Lungsod ng Maynila sa Batangas Lungsod ng Cavite sa Pampanga 6. Pagsasanay Paggawa ng sariling talaan ng mga mahahalagang impormasyon tungkol sa paksang aralin sa kwaderno. V. Pagtataya Sa tulong ng iskala hanapin ang lugar ng humigit kumulang ay. 1. 450 kiometro ang layo sa Maynila, pahilaga. VI. Takdang Gawain Gumawa ng talaan ng mga tunay na layo ng mga lugar na gagamitin ang iskala ng mapang titingnan. IPINASA NI EMILYN ALCANTARA BEED 3B Posted by PSCA EDTECH 2 at 1:29 AM

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.