P. 1
Mga Relihiyon sa Timog at Kanlurang Asya

Mga Relihiyon sa Timog at Kanlurang Asya

4.0

|Views: 21,754|Likes:
Published by Jesxah

More info:

Published by: Jesxah on Feb 20, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/26/2015

pdf

text

original

Timog Asya: Hinduism

,
Buddhism, Jainism at Sikhism
Kanlurang Asya: Judaism, Islam,
Zoroastrianism at Kristiyanismo
Mga Relihiyon Sa Timog Asya

Ang mga Aryan ang
nagtatag

Sumasamba sa kalikasan,
buwan, bundok, at iba pa.

May tatlong pinakamataas
na Diyos: Brahman-
tagapaglikha, Vishnu-
tagapangalaga at Shiva-
tagawasak
Hinduismo

abas ng sistemang
!AST" ay mga
untouchabls o
outcast !kadalasang
nag tatrabaho sa
maruruming
ga"ain#$

SISTEMANG CASTE
Brahmin- pari o iskolar
Kshatriya- namumuno at
mandirigma
Vaishya- magsasaka, artisano at
mangangalakal
Sundra- manggagaa at alipin

Ang mabuting tao ay
mataas ang rango sa
!AST" sa susunod na
buhay at kung masama ay
maaaring hayop ang
susunod na buhay.

Sa paulit-ulit na
kapanganakan at
kamatayan kapag wagas
na ang kaluluwa makikiisa
ito kay #RAHM$% at
makakamit niya ang
%&KSHA &paglaya sa siklo
ng kapanganakan at
kamatayan.

Ang Hindu ay naniniwala
sa rinkarnasyon o siklo
ng kapanganakan at
kamatayan.

kapag namatay ang
kaluluwa niya ay muling
nabubuhay sa mataas o
mababang kalagayan sa
lipunan batay sa KA'%A
!kabuuang pagkilos ng
tao.'

(agkatapos ,
mararating niya ang
(I'VA(A &tunay na
kaligayahan at
katahimikan'

ang Hinduismo ay
hindi lumaganap sa
ibang bahagi ng Asya
!" Ang #uhay at paghihirap ay hindi
magkahialay
$" Ang sanhi ng paghihirap ay pagnanasa sa
kapangyarihan at patuloy na pamumuhay
%" Maalis ang paghihirap kung maaalis ang
pagnanasa
&" Maalis ang pagnanasa kung susunod sa
along astong landas"

%ag simula sa $ndia bilang
pagtutol sa Hinduismo

$tinatag ni Siddhata
)autama #uddha anak ng
pinuno ng kahariang
*apila+astu sa %epal.

%anininwala sa
rein,arnation at karma.

Ang buod ng do,trina ng
#uddhism ay ang apat na
katutuhanan &-./R %.#"
TR/TH'
#uddhism&ikalimang siglo'

Sa #uddhism,
makakamtan lamang ang
(I'VA(A&paraiso,
kaliwanagan o
kaluwalhatian' sa pag-alis
sa lahat ng pagnanasa at
pagsagawa ay
meditasyon

%agtayo ng templo at
monasteryo at mga ritwal
at seremonya at
pinamuan ng mga pari at
monghe

%ahtai ang #uddhism sa
Mahayana #uddhism at
Thera+ada o Hinayana
#uddhism
ANG 'A()NG AST)NG
(AN*AS +EIG,T-)(*
.AT,/
TAMANG .AG-IISI.
TAMANG .ANANA'
TAMANG ,ANA.B0,A1
TAMANG INTENS1)N
TAMANG .AGSASA(ITA
TAMANG .AGKI()S
TAMANG .AGKA0NA'A
TAMANG
K)NSENT2AS1)N
MA,A1ANA B0**,ISM- si Buddha ay
itinaa #liang *ioys at tagapaglistas mula sa
pagiging guro
T,E2AVA*A B0**,ISM- nanatiling
guro si Buddha at #anal na tao"

%itatag ni 0ardhamana na
higit na kilala sa katawagang
Maha+ira. %abuhay siya sa
panahon din ni )autama
#uhddha

Ang kanyang ama ay si
Siddhatha isang pinuno ng
i,ha+is

%aniniwala din ang 1ainism
sa reinkanasyon at karma

Matatamo ang K)VA*A sa
pamamagitan ng tamang
pagkilos na nagmumula sa
galit, pagnanasa,
kayabangan at paglilinlang.
1ainism

#awal ang pagamit ng dahas at bawal ang
pananakit sa anumang may buhay.

AHI%SA o kawalan ng kaharasan &non-
+iolen,e', ito ang batayang moral ng
natirang relihiyon

#awal ang pagkain ng karne at binibigyang
halagang pansin ang pagiging vgtarian

Hangad nito na magkaroon
ng relihiyong may
pagkakapatiran, walang
Hindu at walang Muslim.
Dapat lahat ay
magkakasama at
magkakapatid

Itinatag ito ni Baba Nanak
mas kilala bilang Guru
Nanak

Sa Sikhism, ang GUU ay
nangangahulugang
pagpanaog ng mkadiyos o
sagradong gabay sa
sangkatauhan sa
pamamagitan ng sampung
Guru!"#N #N$IGH"#N#D
M%S"#S&
Sikhism

Ang iba pang tawag sa
mga diyos nila ay A*A
o walang hangganan

*ung malalabanan ng
tao ang limang
pangunahing bisyo
&-$0" !ARD$%A 0$S"S'
siya ay maliligtas

)uru )ranth Sahib-
banal na aklat ng
Sikhism

Ang diyos ng Sikhism
ay tinatawag ni )uru
%anak bilang %inakar o
walang hugis, siya rin
ay tagalikha,
tagapagtaguyod at
tagawasak.

Ang pangunahing nais
ng mga tao saSikhism
ay sirain ang siklo ng
kapanganakan at
kamatayan at makiisa
sa Diyos.
-IVE CA2*INA( VISES
.agnanasang pans3ksal
Galit
Kasakiman
.agkamakamundo
kaham#ugan

Relihiyon ng mga 1ew o
$sraelite

$to ay isang
monoteismotikong
relihiyon na ang ibig
sabihin ay ang
paniniwala sa isang
Diyos at 2aweh ay
nakasaad sa Torah, ang
pinakasentro ng pag-
aaral ng 1udaism
1udaism

May Sampung utos na
tinanggap si Moses
mula kay 2ahweh, kung
saan dapat sundin ang
bawat isa. *ung
sumuway ka may
kasunod na
kaparusahan.

Sa ngayon, hindi na sila
naniniwala na si
H"S/*R$ST. ang
M"SS$AH o
tagapagligtas.
%aghihimtay pa sila sa
kanilang tagatpagligtas
na magliligtas sa kanila
mula sa mga kaaway.

Ang Torah ay
nangangahulugang
3batas at aral4 ay
naglalaman ng limang
aklat ni Moses: ang
)"%"S$S, "5.D/S,
"0$T$!/S, %/M#"RS at
D"/T.R.%.M2.

Mga patriaka ng 1ew:
Abraham, $saa,, at
1a,ob, pinakadakila si
Moses. %akasaad sa
aklat ng "5.D/S kung
paano iniligtas ni
2ahweh ang pagkaalipin
ng mga 1ew sa
pamamagitan ni Moses.

$tinatag ni H"S/*R$ST.
noong unang siglo.

%agmula ang paniniwala sa
relihiyong 1udaism sapagkat
si hesukristo at ang kanyang
mga taga sunod ay
maniniwala na si Hesus ang
tagapagligtas na ipinadala
pangako ng Diyos sa
sanlibutan

#ibliya ang banal na aklat,
ang umang Tipan at ang
bagong Tipan.
*ristiyanismo
Sa (umang Tipan 4 mga pangyayari sa #uhay ni
53 #ilang paghahanda sa pagdating ng
tagapagligtas"
Sa Bagong Tipan 4 ang #uhay ni ,3sus, ang
kanyang kaugnay sa pagtatag ng r3ilihiyong
Kristiyanismo"
> May dalawang paniniwala ang
: , . kristiyanism o U na siH esus ay anka ng D iyos
, Ikalaw a ang D iyos ang nag suyo kay H esus
sa daigdig upang m abuhay at m aghirap tulad
ng tao at m am atay upang m ailigtas ang
. sangkatauhan at m abuhay m uli

May H"R"S2 o Heresiya na umusbong sa
kasaysayan ng *ristiyanismo. Ang heresy ay mga
paniniwala sa salungat o kakaiba sa doktrina o
turo ng simbahan. $sa dito ang ika-apat na siglo
!.". itinatag niya ang buong paka6diyos ni
Hesukristo. $minungkahi ni Arius na may isang
makapangyarihang Diyos &ang ama' at dalawang
mababang Diyos &anak at "spiritu Santo'

*inondima ito ng simbahang *atuliko at
pinagtibay ang paniniwala sa Santisima Trinidad
&Holy Trintiy'. $to ang paniniwala sa tatlong
persona ang Ama, Anak at "spiritu Santo

(agtanggap noong 789 !."
sa Medina at tinawag na
Hegira &the :light'

Ang doktrina ng $slam ay
batay sa imang Haligi &-$0"
($ARS'

$big sabihin ay
kapayapaan at pagsuko.

*apayapaan ang
nadrama ng isang tao
kapag naisuko niya lahat
sa poong may kapal na si
Allah.

Ang tagasunod ay
tinitawag na Moslem o
Muslim

;ur<an o *oran ang banal
na aklat

Si Muhammed ang
nagtatag ng $slam
$slam
-IVE .I((A2
Shahada- alang panginoon kundi
si Allah at si Muhamm3d ang
kanayang prop3ta
Salat- pagdarasal ng limang #3s3s
sa ! ara
6akat- pagiging #ukas palad
San- ang 2amadan, pagunita ng
#anal na #uan" .ag-aayuno"
,a55- paglak#ay sa M377a

Ang Muslim ay
naniniwala na si Hesus
ay hindi Diyos kundi
propeta lamang.
%aniniwala din ang
Muslim sa araw ng
huling paghukom.

Sa pamamagitan ng
$slam ang Arabia ay
nabuo sa watak-watak
na tribo.


$sang matandang
relihiyon sa daigdig

$tinatag ni =rathusta
na kung tawagin ay
=arathusta sa )ree,e,
=arathost sa $ndia at
(ersia

=end A+esta- banal na
aklat ng
=oroastrianism.
%aglalaman ng mga
awit na binuo ni
=oroaster.
=oroastrianism

Sinabi ng ibang iskolar na hindi ito tahasang
monoteitiko. Ayon, sa kanila maypagka
duwalismo o dalawang Diyos ito. Ang
dalawang Diyos ay ang diyos ay ang Diyos
na mabuti na Ahura Ma>da at ang Diyos na
masama na si Angara Mainyu o kilala bilang
Ahriman.
Made possible by: $$- Darwin bat,h
8??@-8?A?

Members:

Jessah Kiamco

Charmie Loeb Ladra

Ariane Macaldo

Lhoryvel Laurio

Jason Manghano

John Dave Lopez

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->