Aralin 16 : Mga relihiyon

sa Timog at Kanlurang
Asya
Timog Asya: Hinduism,
Buddhism, Jainism at Sikhism
Kanlurang Asya: Judaism, Islam,
Zoroastrianism at Kristiyanismo

Mga Relihiyon Sa Timog Asya

Hinduismo
Ang mga Aryan ang
nagtatag

Sumasamba sa kalikasan,
buwan, bundok, at iba pa.

May tatlong pinakamataas
na Diyos: Brahmantagapaglikha, Vishnutagapangalaga at Shivatagawasak

SISTEMANG CASTE
Brahmin- pari o iskolar
Kshatriya- namumuno at
mandirigma
Vaishya- magsasaka, artisano at
mangangalakal

Labas ng sistemang
CASTE ay mga
untouchables o
outcast (kadalasang
nag tatrabaho sa
maruruming
gawain.)

Sundra- manggagawa at alipin

Ang mabuting tao ay
mataas ang rango sa
CASTE sa susunod na
buhay at kung masama ay
maaaring hayop ang
susunod na buhay.

Ang Hindu ay naniniwala
sa reinkarnasyon o siklo
ng kapanganakan at
kamatayan.

kapag namatay ang
kaluluwa niya ay muling
nabubuhay sa mataas o
mababang kalagayan sa
lipunan batay sa KARMA
(kabuuang pagkilos ng
tao.)

Sa paulit-ulit na
kapanganakan at
kamatayan kapag wagas
na ang kaluluwa makikiisa
ito kay BRAHMIN at
makakamit niya ang
MOKSHA (paglaya sa siklo
ng kapanganakan at
kamatayan.

Pagkatapos ,
mararating niya ang
NIRVANA (tunay na
kaligayahan at
katahimikan)

ang Hinduismo ay
hindi lumaganap sa
ibang bahagi ng Asya

Buddhism(ikalimang siglo)
Nag simula sa India bilang
pagtutol sa Hinduismo

Itinatag ni Siddhata
Gautama Buddha anak ng
pinuno ng kahariang
Kapilavastu sa Nepal.

Nanininwala sa
reincarnation at karma.

Ang buod ng doctrina ng
Buddhism ay ang apat na
katutuhanan (FOUR NOBLE
TRUTH)

Four noble
truth

1. Ang buhay at paghihirap ay hindi
magkahiwalay
2. Ang sanhi ng paghihirap ay pagnanasa sa
kapangyarihan at patuloy na pamumuhay

3. Maalis ang paghihirap kung maaalis ang
pagnanasa
4. Maalis ang pagnanasa kung susunod sa
walong wastong landas.

Sa Buddhism,
makakamtan lamang ang
NIRVANA(paraiso,
kaliwanagan o
kaluwalhatian) sa pag-alis
sa lahat ng pagnanasa at
pagsagawa ay
meditasyon

ANG WALONG ASTONG
LANDAS (EIGHTFOLD
TAMANG
PAG-IISIP
PATH)
TAMANG PANANAW
TAMANG HANAPBUHAY
TAMANG INTENSYON
TAMANG PAGSASALITA
TAMANG PAGKILOS
TAMANG PAGKAUNAWA
TAMANG
KONSENTRASYON

Nagtayo ng templo at
monasteryo at mga ritwal
at seremonya at
pinamuan ng mga pari at
monghe

Nahtai ang Buddhism sa
Mahayana Buddhism at
Theravada o Hinayana
Buddhism

MAHAYANA BUDDHISM- si Buddha ay
itinaa bliang Dioys at tagapaglistas mula sa
pagiging guro
THERAVADA BUDDHISM- nanatiling
guro si Buddha at banal na tao.

Jainism

Nitatag ni Vardhamana na
higit na kilala sa katawagang
Mahavira. Nabuhay siya sa
panahon din ni Gautama
Buhddha

Ang kanyang ama ay si
Siddhatha isang pinuno ng
Lichavis

Naniniwala din ang Jainism
sa reinkanasyon at karma

Matatamo ang KEVALA sa
pamamagitan ng tamang
pagkilos na nagmumula sa
galit, pagnanasa,
kayabangan at paglilinlang.

Bawal ang pagamit ng dahas at bawal ang
pananakit sa anumang may buhay.

AHIMSA o kawalan ng kaharasan (nonviolence), ito ang batayang moral ng
natirang relihiyon

Bawal ang pagkain ng karne at binibigyang
halagang pansin ang pagiging vegetarian

Sikhism

Hangad nito na magkaroon
ng relihiyong may
pagkakapatiran, walang
Hindu at walang Muslim.
Dapat lahat ay
magkakasama at
magkakapatid

Itinatag ito ni Baba Nanak
mas kilala bilang Guru
Nanak

Sa Sikhism, ang GURU ay
nangangahulugang
pagpanaog ng mkadiyos o
sagradong gabay sa
sangkatauhan sa
pamamagitan ng sampung
Guru(TEN ENLIGHTENED
MASTERS)

Guru Granth Sahibbanal na aklat ng
Sikhism

Ang diyos ng Sikhism
ay tinatawag ni Guru
Nanak bilang Ninakar o
walang hugis, siya rin
ay tagalikha,
tagapagtaguyod at
tagawasak.

Ang pangunahing nais
ng mga tao saSikhism
ay sirain ang siklo ng
kapanganakan at
kamatayan at makiisa
sa Diyos.

Ang iba pang tawag sa
mga diyos nila ay AKAL
o walang hangganan

Kung malalabanan ng
tao ang limang
pangunahing bisyo
(FIVE CARDINAL VISES)
siya ay maliligtas
FIVE CARDINAL VISES

Pagnanasang pansekswal
Galit
Kasakiman
Pagkamakamundo
kahambugan

Mga Relihiyon sa
Kanlurang Asya

Judaism
Relihiyon ng mga Jew o
Israelite

Ito ay isang
monoteismotikong
relihiyon na ang ibig
sabihin ay ang
paniniwala sa isang
Diyos at Yaweh ay
nakasaad sa Torah, ang
pinakasentro ng pagaaral ng Judaism

Ang Torah ay
nangangahulugang
“batas at aral” ay
naglalaman ng limang
aklat ni Moses: ang
GENESIS, EXODUS,
LEVITICUS, NUMBERS at
DEUTORONOMY.

Mga patriaka ng Jew:
Abraham, Isaac, at
Jacob, pinakadakila si
Moses. Nakasaad sa
aklat ng EXODUS kung
paano iniligtas ni
Yahweh ang pagkaalipin
ng mga Jew sa
pamamagitan ni Moses.

May Sampung utos na
tinanggap si Moses
mula kay Yahweh, kung
saan dapat sundin ang
bawat isa. Kung
sumuway ka may
kasunod na
kaparusahan.

Sa ngayon, hindi na sila
naniniwala na si
HESUKRISTO ang
MESSIAH o
tagapagligtas.
Naghihimtay pa sila sa
kanilang tagatpagligtas
na magliligtas sa kanila
mula sa mga kaaway.

Kristiyanismo

Itinatag ni HESUKRISTO
noong unang siglo.

Nagmula ang paniniwala sa
relihiyong Judaism sapagkat
si hesukristo at ang kanyang
mga taga sunod ay
maniniwala na si Hesus ang
tagapagligtas na ipinadala
pangako ng Diyos sa
sanlibutan

Bibliya ang banal na aklat,
ang Lumang Tipan at ang
bagong Tipan.

Sa Lumang Tipan – mga pangyayari sa buhay ni
jew bilang paghahanda sa pagdating ng
tagapagligtas.
Sa Bagong Tipan – ang buhay ni Hesus, ang
kanyang kaugnay sa pagtatag ng reilihiyong
Kristiyanismo.

> May dalawang paniniwala ang
kristiya n ism o : U n a , siH e su s a y a n ka n g D iyo s.
Ika la w a , a n g D iyo s a n g n a g su yo ka y H e su s
sa d a ig d ig u p a n g m a b u h a y a t m a g h ira p tu la d
n g ta o a t m a m a ta y u p a n g m a ilig ta s a n g
sa n g ka ta u h a n a t m a b u h a y m u li.

May HERESY o Heresiya na umusbong sa
kasaysayan ng Kristiyanismo. Ang heresy ay mga
paniniwala sa salungat o kakaiba sa doktrina o
turo ng simbahan. Isa dito ang ika-apat na siglo
C.E. itinatag niya ang buong paka_diyos ni
Hesukristo. Iminungkahi ni Arius na may isang
makapangyarihang Diyos (ang ama) at dalawang
mababang Diyos (anak at Espiritu Santo)

Kinondima ito ng simbahang Katuliko at
pinagtibay ang paniniwala sa Santisima Trinidad
(Holy Trintiy). Ito ang paniniwala sa tatlong
persona ang Ama, Anak at Espiritu Santo

Islam
Ibig sabihin ay
kapayapaan at pagsuko.

Kapayapaan ang
nadrama ng isang tao
kapag naisuko niya lahat
sa poong may kapal na si
Allah.

Ang tagasunod ay
tinitawag na Moslem o
Muslim

Qur’an o Koran ang banal
na aklat

Si Muhammed ang
nagtatag ng Islam

Pagtanggap noong 623 C.E
sa Medina at tinawag na
Hegira (the flight)

Ang doktrina ng Islam ay
batay sa Limang Haligi (FIVE
PILLARS)

FIVE PILLAR
Shahada- walang panginoon kundi
si Allah at si Muhammed ang
kanayang propeta
Salat- pagdarasal ng limang beses
sa
1 araw
Zakatpagiging bukas palad
Sawn- ang Ramadan, pagunita ng
banal paglakbay
na buwan. sa
Pag-aayuno.
HajjMecca

Ang Muslim ay
naniniwala na si Hesus
ay hindi Diyos kundi
propeta lamang.
Naniniwala din ang
Muslim sa araw ng
huling paghukom.

Sa pamamagitan ng
Islam ang Arabia ay
nabuo sa watak-watak
na tribo.

Zoroastrianism
Isang matandang
relihiyon sa daigdig

Itinatag ni Zrathusta
na kung tawagin ay
Zarathusta sa Greece,
Zarathost sa India at
Persia

Zend Avesta- banal na
aklat ng
Zoroastrianism.
Naglalaman ng mga
awit na binuo ni
Zoroaster.

Sinabi ng ibang iskolar na hindi ito tahasang
monoteitiko. Ayon, sa kanila maypagka
duwalismo o dalawang Diyos ito. Ang
dalawang Diyos ay ang diyos ay ang Diyos
na mabuti na Ahura Mazda at ang Diyos na
masama na si Angara Mainyu o kilala bilang
Ahriman.

Made possible by: II- Darwin
2009-2010
Members: 

Jessah Kiamco

Charmie Loeb Ladra

Ariane Macaldo

Lhoryvel Laurio

Jason Manghano

John Dave Lopez

batch