Panalangin sa Banal na Puso ni Hesus

Panginoong Hesus, Ikaw ang nagsabi: Humingi kayo at kayo’y bibigyan; Humanap kayo at kayo’s makakatagpo; Kumatok kayo at ang pinto’y bubuksan para sa inyo; Masdan mo akong nakaluhod sa iyong paanan; puno ng buhay na pananampalataya at pag-asa; sa mga pangako ng iyong Banal na Puso; na namutawi sa iyong Banal na mga labi; Buong pagsusumamong hinihiling ko (banggitin ang inyong mga hiling) Kanino pa ako dudulog kundi sa Iyo?; Ang puso mo’y bukal ng mga biyaya at pagpapala; Saan ko pa hahanapin kundi sa iyong puso, ang kayamanan ng kagandahang-loob Mo at

awa? ; Saan pa ako kakatok kundi sa pinto; na doo’y ipinagkakaloob ng Diyos sa amin ang Kanyang sarili; at nakalalapit kami doon sa Kanya? Ako’y dumudulog sa iyo. O puso ni Hesus, sa iyo ako nakakatagpo ng ginhawa kapag nahihirapan; ng sanggalang kapag inuusig; ng lakas kapag nabibigatan sa mga pagsubok; at liwanag kapag nag-aalinlangan at nadidimlan sa buhay. Mahal kong Hesus, buong puso akong nananalig; na ipagkaloob Mo ang aking hinihiling, kahit ito’t mangailangan ng kababalaghan. Naisin Mo lamang at makakamit ko ang aking idinadalangin. Inaamin kong hindi ako karapat-dapat sa Iyong mga biyaya. Ngunit hindi

ito dahilan upang ang loob ko ay manghina. Hindi Mo kailanman tinatanggihan ang isang pusong nagtitika. Nagmamakaawa ako sa Iy. Lingapin Mo ako ng mga mata Mong mahabagin. Sa aking mga kasawiaan at kahinaan, makikita ng puso mong mapagmahal ang dahilan ng iyong pagkakaloob ng aking mga idinadalangin. O Banal na Puso ni Hesus, anuman ang ipasya Mo sa aking mga isinasamo, hindi ako maglulubay s apagsamba sa Iyo, sa pagmamahal, sa pagpupuri at paglilingkod. Aking Hesus, malugod mo sanang tanggapin ang aking ganap na pagtalima sa anumang iniaatas ng Iyong Banal na Puso, na ang nais ko’y matupad kong lahat at ng lahat ng

iyong mga nilalang magpakailanman. Kamahal-mahalang Puso ni Hesus, batid kong isang bagay lamang ang hindi Mo gagawin, ang hindi maawa sa isang naghihirap at nagdurusa. Lumuluhog ako sa Iyo, mahal kong Hesus. Masdan mo sana akong abang lingkod Mo at ipagkaloob ang biyayang ipinakikiusap ko sa Iyo, sa pamamagitan ng kalinislinisang Puso ng Iyong nagdurusang Ina. Inihabilin mo ako sa Kanya na maging ampong anak Niya at ang Kanyang panalangin sa Iyo ay lubhang malakas at makapangyarihan. SIYA NAWA.