1. Kalinga ng Pamilya – Ang bata ay may karapatan mula sa pagsilang na makilala at maalagaan ng kanyang mga magulang.

Ang bata ay hindi mahihiwalay sa kanyang magulang nang laban sa kanyang kagustuhan.

2. Malayang pag-iisip, budhi at relihiyon – Dapat igalang ang karapatan ng bata sa malayang pag-iisip, budhi at sa pagsali sa anumang relihiyon.

3. Malayang pagpapahayag - Ang bata ay may karapatan sa kalayaan ng pagpapahayag na sumasaklaw sa karapatan na maghahanap, tumanggap at

magbigay ng impormasyon at mga ideya sa lahat ng uri.

4. Mabigyan ng sapat na edukasyon – Kinikilala ang karapatan ng bata sa edukasyon, batay sa pantay-pantay na pagkakataon, maging mahirap man siya.

5. Buhay, Kaligtasa at Kaunlaran – Ang bawat bata ay nagtataglay ng di maikakait na karapatan sa buhay. Dapat tiyakin, sa abot ng kakayahan, ang kakayahan, ang kaligtasan at kaunlaran ng bata. 6. Kalusugan – dapat kilalanin ang karapatan ng bata sa pagtamo ng pinakamataas na pamantayan sa kalusugan at pasilidad sa paggamot ng karamdaman.

7. Matutuhan ang mabuting kaugalian at asal – paggalang sa nakakatanda sa kanila at lalo na ang pagkatakot sa Diyos. Karapatan din ito ng mga magulang o tagapag-alaga sa pagdudulot ng direksiyon at sa wastong paggamit sa mga karapatang ito. 8. Mabigyan ng pagkakataon na makapaglaro at makapaglibang – may karapatan ang mga bata sa pahinga at aliwan, sa pagsali sa laro at gawaing nakalilibang at sa malayang paglahok sa buhay pangkultura at mga sining.