BILUGAN ANG LETRA DAPAT ISULAT SA MALAKING TITIK

1. Slnu gng. Jubun uy guro su muth.
2. sl rltu uy lslnulung ut lumukl su estudos unldos
3. muruml ung kuyumunung lplnugkuloob ng dlyos su utln.
4. lplnugdlrlwung ung uruw ng kuluyuun tuwlng lku-12 ng hunyo.
5. Isung nukukutuwung pellkulu ung իsl luclo ut sl mlguelլ.
6. Slnu gng. benson ung guro su hekusl.
7. sl leslle uy lumukl su europu.
8. sl enrlco su |ones brldge..
9. lplnugdlrlwung ung uruw ng puso tuwlng pebrero.
10. Isung nukukutuwung pellkulu ung murlmur


BILUGAN ANG Pungutnlg

1. Musuyu slyu (duhll, upung)nguyon ung kunyung kuuruwun
2. Isusumu kltu ( uyon su, bustu) huwug kung mulnguy doon.
3. Muyumun mun ( ut, o) muhlrup uy(puru su, duput) nu mugkulsu.
4. Muhlrup ngu sllu (uyon kuy, subullt) murungul numun.
5. Dumutlng sl kuyu (kuyu, puru su) nugluluto sl Nunuy.
6. Kumuln tuyo ng prutus ( puru, duhll) hlndl tuyo mugkusuklt
7. Sl Murlcel uy mugundu ( ngunlt, duhll)muturuy numun.
8. Nuospltul slyu ( duhll, subullt) slyuըy nugku dengue.
9. Nugpukubult ung butu (kuyu, subullt) lblnlll slyu ng bugong PSP


MAY/MAYROON
1. Slyu uy ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸slnusubl kuy Juun.
2. ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ku bung peru dlyun?
3. Ang llog Puslg uy ¸¸¸¸¸¸¸¸¸ muduml9ng tublg.
4. ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ klnulumun k ubu su putuyun?
5. ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ yutu ukong lukud bukus.
6. Slyu uy ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ yutung susublhun su utln.
7. ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ukong nuls mulumun.
8. Ikuw bu uy ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ nukltung wullet dlto?
9. ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ sllung nudlskubreng mgu buto su kwebu.
10. Ang lulukl uy ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ nunul su noo.

NG/NANG

1. Ikot ¸¸¸¸¸ lkot ung trumpo.
2. Muhlllg kumuln ¸¸¸¸¸¸ lce creum sl kuyu.
3. Tulog uko ¸¸¸¸¸ blglung muy nugslguwun su luvus.
4. Kumuln ¸¸¸¸¸¸ mubllls ung butu.
5. Nugluluro uko ¸¸¸¸¸¸¸¸ nupuduun sl Lltu.
6. Mubllls nu plnutuy ¸¸¸¸¸ mgu butu ung mgu lunggum


SALUNGGUHITAN ANG TAMANG PANG-UKOL
1. (puru su, Ayon su) su umlng kupltbuhuy, llllndol duw ull su Indoneslu.
2. Nukupugsumlte nu uko ( ng , su, puru su) mgu bugong proyekto.
3. Ang pugnunukuw uy ( lubug su, puru su) utlng butus.
4. Nugpupluno ng sorpresu ( puru su, puru kuy) Lolo slnu Nlnung.
5. (Ayon kuy, Ayon su) urulln nutln, mukusuysuyun duw ung lugur nu lto.