LEONIDES S.

VIRATA MEMORIAL SCHOOL De La Salle Supervised School Rio Tuba, Bataraza, Palawan

SAKLAW AT PAGKAKASUNUD-SUNOD NG MGA ARALIN ARALING PANLIPUNAN IV SY 2009-2010

Inihanda ni: Gng. Remedios G. Salanga Guro

LEONIDES S. VIRATA MEMORIAL SCHOOL De La Salle Supervised School Rio Tuba, Bataraza, Palawan

SAKLAW AT PAGKAKASUNUD-SUNOD NG MGA ARALIN ARALING PANLIPUNAN IV SY 2010-2011

Inihanda ni: Gng. Remedios G. Salanga Guro

LEONIDES S. VIRATA MEMORIAL SCHOOL De La Salle Supervised School Rio Tuba, Bataraza, Palawan SAKLAW AT PAGKASUNUD-SUNOD SA ARALING PANLIPUNAN IV EKONOMIKS

UNANG PAMANAHON/MARKAHAN Mga Saligan sa Pag-aaral ng Ekonomiks 1. Ang Agham ng Ekonomiks 1.1. Ang Ekonomiks Bilang Agham Panlipunan 1.2. Mga Kagamitan sa Pag-aaral ng Ekonomiks 2. Pinagkukunang- yaman ng Pilipinas 2.1. Mga Likas na Yaman ng Bansa 2.2. Yamang Tao ng Bansa 2.3. Yamang Kapital 2.4. Kasapatan ng Pinagkukunang-yaman 3. Tamang Pagpapasya 3.1. Kakapusan Bilang Isang Suliraning Panlipunan 3.2. Alokasyon 3.3. Kagustuhan at Pangangailangan 4. Pagkonsumo 4.1. Teorya ng Pagkonsumo 4.2. Mga Karapatan at Tungkulin ng Mamimili 5. Produksyon 5.1. Mga Salik ng Produksyon 5.2. Mga Organisasyon ng Negosyo 5.3. Pinag- isang Tema: Sarili Bilang Batayan sa Pagpapaunlad ng Pamilya, Pamayanan at Bansa IKALAWANG PAMANAHON/MARKAHAN MAYKROEKONOMIKS 1. Suplay at Demand 1.1. Pagsusuri ng Demand 1.2. Pagsusri ng Suplay 1.3. Ang Interaksyon ng Demand at Suplay at Pagtatakda ng Presyo 1.4. Elastisidad ng Demand at Suplay 2. Ang Sistema ng Pamilihan 2.1. Kahulugan ng Pamilihan 2.2. Pinag- isang tema: Produktibo at Mapanagutang Pamamahala

IKATLONG PAMANAHON/MARKAHAN MAKROEKONOMIKS 1. Makroekonomiks at Pambansang Kita 1.1. Saklaw ng Makroekonomiks 1.2. Iba’t ibang Modelo ng Paikot na Daloy ng Kita at Paggasta 1.3. Pambansang Kita

2. Implasyon at mga Patakaran ng Pamahalaan 2.1. Implasyon 2.2. Patakarang Piskal 2.3. Patakaran sa Pananalapi 2.4. Kaugnayan ng Pambansang Pananalapi sa Pandaigdigang Ekonomiya

IKAAPAT NA PAMANAHON/MARKAHAN MGA SEKTOR NG EKONOMIYA 1. Sektor ng Agrikultura 1.1. Mag Industriya ng Sektor ng Agrikultura 1.2. Ang Repormang Agraryo 2. Industriya at Paglilingkod at Impormal na Sektor 2.1. Bahaging Ginagampanan ng Sektor ng Industriya 2.2. Pag- unlad ng Sektor ng Industriya 2.3. Impormal na Sektor 3. Ang Pamahalaan at Ekonomiya 3.1. Bahaging Ginagampanan ng Pamhalaan sa Ekonomiya 3.2. Badyet ng Pamhalaan 4. Kalakalang Panlabas 4.1. Batayang Kalakalang Panlabas 4.2. Ang Kaugnayan ng Exchange Rate sa Kalakalang Panlabas 4.3. Ang Philippine Stock Exchange 4.4. Pinag- isang Tema: Aktibong Pakikilahok