Pangngalan, panghalip, at pang-uri

Pangngalan
Ang Pangngalan ay ngalan ng tao, lugar, bagay, gawa o pangyayari. Halimbawa: aso pusa Juan Maynila

Kasarian ng Pangngalan
Panlalaki  Ito ay pangngalan na ukol sa lalaki.  Halimbawa:  tindero, ginoo, binata, tatay Pambabae  Ito ay pangngalan na ukol sa babae.  Halimbawa:  tindera, ginang, dalaga, nanay

Kasarian ng Pangngalan
Di-tiyak  Ito ay maaaring iukol sa lalaki o babae.  Halimbawa:  artista, presidente, pulis, dentista, guro, kapatid, kaibigan Walang Kasarian  Ito ay hindi panlalaki o pambabae.  Halimbawa:  bote, bola, sapatos, libro, kotse

Mga Uri ng Pangngalan
1. Pantangi – mga pangngalang nagsisimula sa malalaking titik at tumutukoy sa tiyak na pangalan ng tao, lugar, bagay, gawa o pangyayari. Hal. Monggol, Toyota  2. Pambalana – mga pangngalang nagsisimula sa maliit na Titik at tumutukoy sa di-tiyak na pangalan ng tao, lugar, bagay, gawa o pangyayari. Hal. lapis, kotse  3. Lansakan – mga pangngalan tumutukoy sa isang pangkat. Hal. tangkas, dosena, kumpol
 

Kailanan ng Pangngalan
Isahan  Ito ay tumutukoy sa isa lamang tao, hayop o bagay.  Halimbawa: ang bata, isang libro  Dalawahan  Ito ay ukol sa dalawang tao, hayop o bagay.  Halimbawa:  dalawang aklat, pusa't aso, kina Sally at Marsha Maramihan  Ito ay para sa higit sa dalawang tao o bagay.  Halimbawa:  limang bote, magkamaganak, sampung palito

Panghalip
 Ang

Panghalip ay humahalili sa mga pangngalan.  Hal:  Si rosa ay maganda. Siya ay maganda. (ang panghalip na “siya” ang humahalili sa pangngalang “rosa”)

Mga Uri ng Panghalip
Panghalip na Panao – ay ipinapalit sa ngalan ng taong nagsasalita, sa taong kausap at sa taong pinag-uusapan. May kailanan ang panghalip na panao. Ito ay maaaring isahan, dalawahan at maramihan.

Panauhan Una

Isahan

Dalawahan

Maramihan tayo, kami, naming, atin kayo, inyo, ninyo nila, sila, kanila

ako, ko, akin, kita, amin, kata natin, atin iyo, mo, ka, ikaw kaniya, siya, niya kayo, inyo, ninyo nila, sila, kanila

Ikalawa Ikatlo

Kung saan ang: Unang Panauhan — tumutukoy sa tagapagsalita. Ikalawang Panauhan — tumutukoy sa kinakausap. Ikatlong Panauhan — tumutukoy sa pinag-uusapan.

Mga Uri ng Panghalip
 Panghalip

na Pamatlig – ay inihalili sa pangngalang nagtuturo ng lugar na kinalalagyan ng pangngalan. Ito rin ay inihalili sa pangngalan na malapit o malayo sa nagsasalita, kinakausap o nag-uusap.  Hal.  Mabango ang bulaklak.  Mabango ito.

Malapit sa

Malapit sa

Malayo sa

Nagsasalita ito/ ire Heto dito

Kausap Iyan hayan/ ayan diyan

Nag-uusap Iyon hayun/ ayun doon

Mga Uri ng Panghalip
 Panghalip

na Patulad – ay inihalili sa itinutulad na bagay.

Hal.  Ganito/Ganire - Malapit sa nagsasalita  Ganyan - Malapit sa kausap  Ganoon/Ganyan - Malayo sa nag-uusap

Mga Uri ng Panghalip
 Panghalip

na Panaklaw - ay mga panghalip na sumasaklaw sa kaisahan at dami o kalahatan ng kinatawang pangngalan.
Nagsasaad ng dami o kalahatan Madla Lahat Tanan Pulos Balana Pawing

Nagsasaad ng Kaisahan Isa Iba bawat isa

Pang-uri
 Ang

Pang-uri - mga salitang naglalarawan. Inilalalarawan nito ang katangian ng mga pangngalan at panghalip Hal. Maganda ang babaeng dumaan dito kanina.


 May

mga pang-uri ring kaugnay ng pandama. May ma bagay na nauuri natin ang katangian sa pamamagitan ng pandama tulad ng: matalas at matulis; makinis o magaspang; malamig o mainit; makati at mahapdi.

Uri ng pang-uri
Panlarawan  Ito ay naglalarawan ng katangian ukol sa laki, kulay, hugis o kalagayan ng pangngalan o panghalip.  Halimbawa: malaki, itim, bilog, mabait
 

Pamilang  Ito ay nagsasaad ng bilang ng pangngalan o panghalip.  Halimbawa:  marami lima,   sandaan,    sanlibo, kaunti

Antas ng Pang-uri
Pangngalan Lantay Pahambing Pasukdol

bulaklak

mabango

mas mabango

pinakamabango

bag

bago

higit na bago napakabago

Lantay  - ito ay ang pang-uring nag lalarawan sa isa o 1 pangkat ng tao,bagay,pangyayari  Pahambing  - Ito ay para sa pagtutulad ng dalawang tao, bagay o pangyayari.  Pasukdol  - ginagamit upang ipakita ang kahigitan ng isang bagay kaysa sa karamihan o sa lahat.

Pahambing
Magkatulad  Ito ay kung nagtataglay ng magkatulad na katangian, kagamitan ng panlaping: sing, kasing at magkasing  Halimbawa:  kasingpalad  singganda  magkasinggaling   
 

Di-magkatulad  Ito ay kung hindi magkapantay sa katangian, gumamit sa salitang di-gaano, mas, higit o lalo bago ang pang-uri at sinusundan ng: tulad,   gaya   o   kaysa.  Halimbawa:  Si Joy ay higit na magaling kaysa kay Jane.