ANG MGA UNANG TAO

Iba¶t ibang paniniwala ukol sa pinagmulang ng tao
Para sa sinaunang Babylonia

- may paniniwalang ang Diyos na si Marduk ang lumikha ng daigdig, kalangitan at tao buhat sa kanyang pagkakagapi sa babaing halimaw na si Tiamat. Ang pagkakahating ginawa ni Marduk ka Tiamat ay nagbunsod ng paglikha sa daigdig at kalangitan. Samantala matapos naman manaig sa asawa niyang si Kingu ginamit ni Marduk ang dugo nito upang lumikha ng tao.

Para sa mga Maya ng Mesoamerica

- ang tao ay nilikha ng mga Diyos na sina Tepeu at Gucamatz mula sa minasang mais. Ito ay matapos ang ilang mga nabigong pagtatangkang makagawa ng tao mula sa putik at kahoy.

Sa Hinduism - sa mga bahagi ng katawan ng kauna-unahang taong si Purusa. Nagmula diumano ang mga taong nabibilang sa iba·t ² ibang caste.

Sa Islam - ang lahat ng nilikha ay nagmula ka Allah, ang tangi at nag-iisang Diyos ng mga Muslim.

Sa Buddhism - ang paglikha ay patuloy at paulit-ulit lamang. Ang isang nilalalng ay ipanganganak, mabubuhay, mawawala sa daigdig at muling ipanganganak.

Sa Judaism at mga Kristiyano - lahat ay nilalang ng isang makapangyarihang Panginoon. Sa Japan - at mga mamamayan nito ay nagmula sa mga Diyos sina Izanagi at Izanami.

Sa China - ang pasimula ay nagbuhat sa isang higanteng Diyos na si Phan Ku o Pangu. Sa kanyang pagkamatay, umusbong ang mga tao mula sa mga pulgas sa kanyang katawan.

Sa Pilipinas - ang mga tagalog ay may kwento ukol sa paglabas nina Malakas at Maganda mula sa isang nabiyak na kawayan.

CREATION CREATION - Ang lahat ng uri ng mga hayop sa kasalukuyang panahon, at maging lahat ng mga nangawala na ay kaanak ng mga unang hayop na nilikha ng Diyos sa loob ng 6 na araw. Ito ang pinalaganap na paniniwala ng madla

- ukol sa pinagmulan ng tao na tinatawag na Creationism o Creation Science. - Maraming uri ang kaisipang creationism, partikular sa mga relihiyong Judaism, Kristiyanismo at Islam. Sa halos 12 sistemang paniniwalang nakapaloob dito maaari itong uriin sa 2 pangkat New Earth Creationists at Old Earth Creationists.

NEW EARTH CREATIONISTS - Sila ay naniniwala na ang daigdig, mga nilalang at lahat ng mga bagay sa kalawakan ay nilikha ng Diyos halos 10,000 taon na ang nakalilipas.

- Ang konseptong ito ay itinataguyod ng mga taong naniniwala sa kawalang kamalian ng sagradong aklat ng Bibliya at sa pagpapalahulugan nitong literal.

OLD EARTH CREATIONISTS - Sila ay naniniwala na ang daigdig ay may ilang bilyong taong nang naririto. Sila ay naniniwala na ang daigdig at lahat sa kalawakan ay nlikha ng Diyos.

Ang konsepto ng creationism ay naging bahagi rin ng mga paniniwalang sumasalungat sa teoryang ebolusyon.

Ebolusyon Ang ebolusyon ay ang prosesong untiunting pagbabago ng mga minanang katangian ng mga hayop at halaman sa iba't ibang salinlahi. Nakalagay ang mga katangiang ito sa mga na kinokopya at ipinapasa sa kanilang mga anak sa reproduksyon .

Maaaring makagawa ng mga bago at pinalitang mga katangian ang mga pagbabago sa mga gene na ito, na nagdudulot ng pagkakaiba sa pagitan ng mga organismo. Nagaganap ang ebolusyon kung nagiging pangkaraniwan o bihira sa isang populasyon ang iba't ibang mga katangian.

Maaari itong maganap sa pamamagitan ng genetic drift , o sa pamamagitan ng kahalagahan ng mga katangiang reproduktibo sa pamamagitan ng likas na pagpili o seleksyong natural.

Si Charles Darwin ang pangunahing tagapagtaguyod ng teoryang ebolusyon sa pamamagitan ng natural selection. µOrigin of the species by means of natural selectionµ

Ang modernong tao ay dumaan sa mahabang panahon ng ebolusyon. Ito ay mula sa pagkakaroon ng kaanyuan ng isang bakulaw hanggang maging kasalukuyang uri ng tao, ang Homo Sapiens. .

Antas ng Ebolusyon ng Tao ‡ Australopithecus ‡ Homo habilis ‡ Homo erectus ‡ Homo sapiens ‡ Homo sapiens sapiens

Australopithecus

Australopithecus ‡ Southern ape ‡ Unang tinukoy ni Raymond Dart ‡ Katangian ng mala unggoy at mala tao ‡ Kabilang ng autralopithecus africanus, robustus, afarensis

Australopithecus« ‡ Lucy (Hadar, Ethiopia) ‡ Bipedal, 19-21 taong gulang ‡ Katulad ng kamay na tao, ang utak ay kasinlaki ng ungoy

Homo habilis

Homo habilis ‡ Taong may kakayahan ‡ (2.5 Milyon-1.5 Milyon years BC) ‡ Mas malaki ang utak sa Australopithecus ‡ bipedal

Homo habilis« ‡ Natagpuan sa Africa ang mga labi nina Mary Leakey at George Olduvai ‡ Kayang gamitin ang kamay sa paggalaw ng mga bagay ‡ Gumagawa ng kasangkapan mula sa bato

Homo erectus

Homo erectus ‡ 1.6 Milyon-200,000 BC ‡ 5¶6 ang taas ‡ Nakakatayo ng tuwid ‡ Taong Java (Eugene Dubois) ‡ Taong Peking ( W.C Pei) ‡ Taong Tabon (Robert Fox)

Homo sapiens ‡ Taong nag-iisip ‡ 200,000- 100,000 taong lumipas ‡ Nakita sa Africa( Ethipia, Tanzania, Timog Amerika, at Swaziland

Homo sapiens

‡ Neanderthal Man (Neander Valley, Germany), Cro Magnon Man (France) ‡ Maliit at mabulas ang katawan ‡ Makitid ang noo, malaki ang leeg, kamay at paa, maikli ang binti at bahagyang sakang

‡ Ang utak ay kasinlaki ng modernong tao o mas malaki pa ‡ Mabigat at matibay ang buto ‡ Nakagagwa ng kutsilyo, talim ng sibat, karayom at ilan pang kagamitan

Homo sapiens sapiens ‡ Modernong tao ‡ May taas na halong 1.829 metro ‡ May mataas na noo, maayos ang baba, matangkad at tuwid at nakakaguhit ng larawan sa dingding

‡ Naninirahan sa iisang pook at humuhuli at nagpapaamo ng hayop.

Ang natural selection at adaptation ay dalawa lamang sa mahalagang kaisipang nakapaloob sa teoryang ebolusyon. Ang theistic evolution ay isang pagtatangkang pag-ugnayin ang mga kaisipang nakapaloob sa cretionism at ebolusyon