u

 
 


m  

u

Pinakamahalagang salik ng produksyon
Kontribusyon ng lakas ng tao upang mabuo
ang
isang produkto.
Yamang Tao
Yamang Pisikal

BAKIT? 

 


m  


 


m  


 


m  

Ang lakas paggawa
Ay may kinalaman
Sa populasyon 

 


m   


 


m  

J 
  
    
  

    
  
 
 
m  


  m 


 


m  

J  

  

 


m 

! 

 Kung ang
migrasyon o pandarayuhan ay sa
pagitan ng dalawang bansa.
x   
 ½ Kung
ang migrasyon o pandarayuhan ay
sa pagitan lamang ng mga lupain sa
loob ng bansa
x¦

m  


  

 

Sa perspektibo mula sa
lupaing pandarayuhin 

 ½ Sa pagitan ng mga
bansa
Ô  
½
Pandarayuhan o migrasyon sa
loob ng isang bansa

Ôj

m  

m  


 
 

m  


 
 

m  


 
 

m  


 
 

¦ ¦ ¦¦¦ 
 ¦¦ 
  
! " #$%&!'#%(

# $ 
# $ !
P $ " %&'() 
* 
*m
Ô+ P  , '-) 

Ô. 

, '-)
!m
!
Ô/ 

, '-)
m
mm
Ô/% 

, '-) 
!m
ÔPh "

m  


 
 

Dj   
j 
D 
D   
 
D   
m  


 
 

m 


 


m  


 


m  

! 


 


m  


 


m  

j

jj  

 
jjj¦ j
j j  

j
j  

I   

!"!
!!&
!!)
!!'
!!#
!!%

II
#$%
#((
#($
#$)
#()
##"

III
& '
& (
& #
& 
&"&
))'

IV
V
VI
'( "&'
'' ") 
'$ ")&
') "%
)"
"(
""( "#" "!$ 


 


m  

Ôu 

 

   

   

 
 

m  


 
 

3  
D   
 

D ! " # 
D 
$  $ 
D %& " ' 

m  


 
 


 


m  

Ô! 

 
 ë ë
Ôa 
Ô 

m  


  

 

m

J 

¦

*  

i   

   

  

 

 
   

  

   
     
  
 
  
  
  
   


  
   


  

 
   

   

 

 

   

 
 
   
 
  

 
 

  
  

   
   
   
m 


   
   


 


m  

! 

O 

  
 
  
   
   
    
     


 


m  


 


m  

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.