Unang Markahan

Paksa: Bahaging ginampanan ng heograpiya at tao sa pagbuo at pag-unlad ng sinaunang kabihasnang Pilipino

Bilang ng Araw /Sesyon: 40

ANTAS 1) Pamantayang Pangnilalaman (Content Standard):Resulta/Inaasahang Bunga Pagganap (Performance Standard): Pamantayan sa Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa bahaging Ang mag-aaral ay nakapaguugnay-ugnay ng bahaging ginampanan ng heograpiya at tao sa pagbuo at pag-unlad ng ginampanan ng heograpiya at tao sa pagbuo at pag-unlad sinaunang kabihasnang Pilipino. ng sinaunang kabihasnang Pilipino. Kakailanganing Pag-unawa (Essential Understanding): Ang ugnayan ng tao sa kanyang kapwa at sa heograpiya ay nagbigay -daan sa pagbuo at pag-unlad ng sinaunang kabihasnang Pilipino na pinaunlad ng mga karanasan ng nakaraan na nagpasalin-salin at naging bahagi ng kasaysayan Nauunawaan ng mag-aaral ang : • Pinagmulan ng Kapuluan, Lokasyon, Laki, Hugis, Klima ng Pilipinas , Rehiyonalisasyon at mga Pangkat-Etnolinggwistiko ng Pilipnas at Likas na Yaman ng bansa Sinaunang kabihasnang Pilipino (aspetong Mahahalagang Tanong (Essential Question): Paano nabuo at umunlad ang sinaunang kabihasnang Pilipino? Ang mag-aaral ay:
 nakapagpapaliwanag ng iba’t ibang teorya ng pinagmulan ng kapuluan  nakapaglalarawan ng katangiang pisikal ng bansa  nakapagpapaliwanag ng mga katangian ng mga pangkat-etnolinggwistiko ng Pilipinas  nakapagbabalangkas ng wastong gamit at pangangalaga ng mga yamang likas ng bansa

1

pampulitika, pang-ekonomiya, panlipunan at pangkultural kabilang ang Pagdating at Paglagananp ng Islam) Kahalagahang pangkasaysayan ng pagbuo at pag-unlad ng sinaunang kabihasnang Pilipino

 nakapagsusuri ng naging ugnayan ng tao at heograpiya sa pagbuo at pag-unlad ng sinaunang kabihasnang Pilipino  naipagmamalaki ang pagkakaroon ng sariling kultura  natatalakay ang mga isyung pangkapaligiran at kultural  naipaliliwanag ang kahalagang pangkasaysayan ng pagbuo at pag-unlad ng sinaunang kabihasnang Pilipino

Inaasahang Pagganap (Product/ Performance): Ang mag-aaral ay nakapag-uugnay ugnay ng bahaging ginampanan ng heograpiya at tao sa pagbuo at pagunlad ng sinaunang kabihasnang Pilipino

Pagpapatibay ng Antas ng ANTAS 2 Pagtataya Pag-unawa (At the level of understanding): Naipamamalas ng mag-aaral ang pagunawa sa pamamagitan ng: Pagpapaliwanag (Explanation) Ipaliwanag ang ugnayan ng heograpiya at tao sa pagbuo at pag-unlad ng sinaunang kabihasnang Pilipino Kraytirya: Katanggap-tanggap, malalim kalidad ng impormasyon

Sa Antas ng Pagganap (At the level of performance): Pagtataya sa lalim ng paguugnay-ugnay ng bahaging ginampanan ng heograpiya at tao sa pagbuo at pag-unlad ng sinaunang kabihasnang Pilipino batay sa mga sumusunod na kraytirya:
A. Batay sa pananaliksik tulad ng

paggamit ng citation at bibliograpiya B. Kaalaman sa kontekstong pangkasaysayan C. Kalidad ng impormasyon

Interpretasyon (Interpretation) Bigyang-kahulugan ang naging tugon ng sinaunang tao sa kanilang kapaligiran sa pagbuo at pag-unlad ng sinaunang

2

kabihasnang Pilipino Kraytirya: Kaangkupan, makatotohanan

Paglalapat Magmungkahi ng mga gawaing pangkapaligiran na tutugon sa pagpapanatili at patuloy na pagpapaunlad ng kabihasnang Pilipino. Kraytirya: Makatotohanan, napapanahon

Perspektibo (Perspective) Bigyang-katwiran ang pananaw na ang sinaunang kabihasnang Pilipino ay nabuo at umunlad sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan ng tao sa kanyang kapwa at sa heograpiya. Kraytirya: katnggap-tanggap, naglalahad ng sariling pananaw,

3

kaangkupan ng mensahe

Empatiya (Empathy) Ilagay ang sarili sa katayuan ng sinaunang Pilipino. Ipahayag ang naging damdamin nila sa kanilang nabuong kabihasnan Kraytirya: Makatotohanan, may katapatan Pagkilala sa Sarili (Self-Knowledge) Magnilay sa kahalagahang pangkasaysayan ng pagkabuo at pagunlad ng sinaunang kabihasnang Pilipino Kraytirya: May katapatan, naglalahad ng kahinaan at kalakasan

4

ANTAS 3 Plano sa Pagkatuto Gabay sa Pagtuturo-Pagkatuto ng Aralin (Teaching Guide): Sa bahaging ito, lilinangin ng guro ang dating kaalaman, karanasan, antas ng pag-unawa at kasanayan A. Pagtuklas (Explore)sa pag-aaral ng bahaging ginampanan ng tao at heograpiya sa pagbuo at pag-unlad ng ng mag-aaral tungkol sinaunang kabihasnang Pilipino. Iminumungkahi din sa guro na magbigay ng pang-unang pagsusulit (pre-test) Bilang panimula, tulad ng paper guro na gawin ang mga pa upang sa ibaba na makatutulong upang gamit ang iba’t ibang paraan inaasahan ang and pencil, oral test at iba mungkahi mataya ang stock/background mataya ang antas ng kaalaman ng sa pagbibigay ng angkop na ng pagkatuto sa kakailanganing pag-unawa knowledge at magsilbing gabay sa guro mag-aaral tungo sa direksyongawain sa bawat mag-aaral. Inaasahan din at pagkakamit ng oryentasyon pangnilalaman at pagganap. kung paano ito, lilinangin ng guro ang dating na magsasagawa ngpamantayang sa mga inaasahan, mga kraytirya Sa bahagingsila tatayain at pagpapaunlad ng kaalaman, karanasan, antas ng pag-unawa at ng Pilipinas. mag-aaral sa mag-aaral kung ng ang nais aralin sa pag-aaral ng Kasaysayan at Pamahalaan kasanayan ng Itanong dintungkol sa pag-aaralano kasaysayan.. Ipaaalam din Itanong ang mga paksang tatalakayin (Kahalagahan ng Kasaysayan at ang sinaunang nilang matutunan. sa kanila ng guro ang Mahalagang Tanong “Paano nabuo at umunlad ang Kaugnayan ng Kasaysayan sa Iba pang Disiplinang Panlipunan. Iminumungkahi din sa guro na magbigay ng pang-unang kabihasnang Pilipino? Iminumungkahi na tanggapin ng guro ang lahat ng sagot ng mag-aaral upang mataya kung pagsusulit (pre-test) gamit ang iba’t ibang paraan tulad ng ang Anim pen, oral ng at iba pa upang mataya gaano na ang alam nila sa araling ito. Inaasahan ding lilinangin paper andna Aspeto testPag-unawa ng mag-aaral ang stock/background knowledge bahaging Paglalapat mula sa bahaging ito hanggang saat magsilbing gabay sa guro sa pagbibigay ng angkop na gawain sa bawat mag5 aaral. Inaasahan din na magsasagawa ng oryentasyon sa mga inaasahan , mga kraytirya kung paano sila tatayain at pagpapaunlad ng aralin sa pag-aaral ng Kasaysayan at Pamahalaan ng Pilipinas.

Ang mag-aaral ay: 

nakapagpapaliwanag ng iba’t ibang teorya ng pinagmulan ng kapuluan nakapaglalarawan ng katangiang pisikal ng bansa

Mga Mungkahing Gawain

Magpakita ng graphic organizer the THEN and NOW Ipakita Ko, Ikuwento Mo Magpapakita ang guro ng mga larawan at hayaang gumawa ng kwento ang mga mag-aaral sa kung saan sa palagay nila nagmula ang bansang Pilipinas

Magsine Tayo Magpakita ng video clips o mga larawan ng pagkabuo ng Pilipinas

6

Tanong Ko Sagot Mo Ipasagot sa mga mag-aaral. Naniniwala ba kayo na lahat ng bagay ay may pinagmulan? Magbigay ng halimbawa tulad ng pinagmulan ng kanilang pangalan, palayaw, tawag sa kanilang bayan o lugar at iba pa. Sang-ayon ka bang likas sa tao ang mapagtanong ng mga pinagmulan ng bagay-bagay? Sa kaso ng ating bansa ano ang nais ninyong itanong? Hikayatin ang mag-aaral na bumuo ng sariling tanong na may kaugnayan sa aralin tulad ng mga sumusunod: Paano nabuo ang kapuluang Pilipinas? Saang lugar unang nanirahan ang mga sinaunang pamayanang Pilipino?

Mga Mungkahing Gawain Buzzsession Magbahagi ng kanilang opinyon tungkol sa mga teorya. Papiliin ang mag-aaral ng teoryang kanyang pinaniniwalaan na nagpapaliwanag ng tunay na pinagmulan ng Pilipinas. Itanong din sa mga mag-aaral kung may kaugnayan ba ito sa pagbuo at pag-unlad ng sinaunang kabihasnan. Gagamit ang mag-aaral ng tsart sa pagsusuri ng mga teorya. Tulad ng nasa ibaba. Ipabahagi ang kasagutan Teorya Ang Teorya ng Continental Drift Paglalarawan/Pagpapaliwanag kalakasan Kahinaan Puna

7

Ang Teoryang Pasipiko Ang Teoryang Asyatiko Ang Teorya ng Tulay na Lupa

Alamin Mo Ipaskil ang mapa ng Pilipinas. Maari ring gawin ito sa power point. Itanong sa mag-aaral:  Ano ang makikita sa mapa?  Ano ang istruktura ng ating bansa?  Bakit ito tinawag na isang kapuluan?  Paano mo ilalarawan ang katangiang pisikal ng bansa?  Sinu-sino ang naninirahan sa ating kapuluan?  Paano sila nabubuhay?  Paano nakakaapekto sa kanila ang kapaligiran? Magsagawa ng malayang talakayan.
8

Iyong Hanapin Bigyan ng pagkakataon ang mag-aaral na magsaliksik sa silid-aklatan, internet o magsagawa ng pakikipanayam tungkol sa mga sinaunang pamayanan o pangkat-etnolinggwistiko at paano ang heograpiya ay nakaapekto sa pagbuo at pag-unlad ng mga nasabing pamayanan o pangkat. Pamprosesong Tanong: 1. Saan matatagpuan ang mga pamayanan/pangkat na ito? 2. Paano sila namumuhay? 3. Anu-ano ang kanilang pagkakatulad at pagkakaiba? 4. Paano sila naiimpluwensya ang kanilang kapaligiran? 5. Paano sila nakibagay sa kanilang kapaligiran? 6. Paano sila nakipag-ugnayan sa ibang pamayan/pangkat? 7. Paano mo maiuugnay ang heograpiya sa pagbuo at pag-unlad ng sinaunang pamayanang Pilipino sa mga halimbawang ito? (Balikan ang Kakailanganing Tanong) Magsagawa ng malayang talakayan. Maaring isagawa ito sa iba’t ibang paraan tulad ng round table discussion, panel discussion, brainstorming, tri-question at iba pa. Kaya Mo Ito Magpagawa ng graphic organizer sa mag-aaral upang maipakita ang tatlong pangunahing pangkat- etnolinggwistiko tulad ng nasa ibaba:
Tatlong Pangunahing Pangkatetnolinggwistiko

9

Pangkat- ng mga Kristiyano

Pangkat ng mga Muslim

Mga Katutubong Pamayanang Kultural

Ivatan Ilocano Ibanag Pampango

Bicolano Cebuano Waray Pangasinense

Tausog Yakan Badjao Maranao Samal

Lumad Ibaloy Bontoc Gaddang

Ifugao Isneg

Pagkatapos nito ay ipabahagi sa mag-aaral ang kanilang sariling pamayanan sa kasalukuyan. Magsagawa ng talakayan sa mga pangunahing isyung may kinalaman sa paksa tulad ng: R.A. No. 8371o The Indigenous People’s Rights Act of 1997 at ang tungkol sa ancestral land. Pag-usapan din kung paano nakaapekto ang lugar kung saan sila nakatira sa uri ng kanilang pamumuhay. (Dapat makintal sa kanilang isipan ang paggalang sa pagkakaiba-iba ng kultura ng bawat pamayanan at mapahalagahan ang bahaging ginanmpanan ng heograpiya at tao sa pagbuo at pag-unlad ng sinaunang kabihasnan.) WOW Philippines Ipakita ang video ng WOW Phillipines o mga larawan ng mga magagandang tanawin sa bansa Ipasuri ang nakita sa video o larawan. Hayaan ang mag-aaral na magtanong tungkol sa nakita. Bumuo ng apat Learning Teams. Bigyan ang bawat team ng kanilang paksa. Pagawain ang bawat team ng gabay na tanong.

10

Team 1 Team 2 Team 3 Team 4

Paksa: Layunin at Batayan ng Rehiyonalisasyon Paksa: Ang Likas na Yaman Paksa: Mga Pangunahing Usaping Pangkapaligiran (Climate Change, Waste Management,at iba pa ) Paksa: Mga Batas Tungkol sa Likas Yaman

Magsagawa ng malayang talakayan. Magpagawa ng isang komitment o programa tungkol sa tamang paggamit at pangangalaga ng mga yamang likas ng bansa. Bigyang diin ang paggamit ng 3R (reduce, re-use, recycle) Bigyan ng formative test ang mag-aaral.

C. Pagpapalalim (Deepening) Sa bahaging ito pagtitibayin ang nabuong wastong Kakailanganing Pag-unawa ng mag-aaral sa pamamagitan ng mapanghamong tanong/gawain upang sila’y magnilay, muling balikan ang mga natutuhan na, muling mag-isip at baguhin ito kung kinakailangan. Dito isasagawa ang malalim na talakayan tungkol sa kahalagahan ng heograpiya sa paglinang ng sinaunang kabihasnang Pilipino. Ihahanda ng guro ang magaaral upang mailapat ang kanyang natutunan sa pagsasagawa ng Inaasahang Pagganap sa bahaging Paglalapat. Inaasahang tutugunan ng guro ang pagiging kakaiba ng mag-aaral, ang kanyang kalakasan at kahinaan sa pamamagitan ng pagtututurong kailangan/angkop sa kanya. Bigyan din ng pagkakataon ang mag-aaral na mataya niya ang kaniyang natutuhan at kakayahan

11

Ang mag-aaral ay:  nakapagsusuri ng naging ugnayan ng tao at heograpiya sa pagbuo at pag-unlad ng sinaunang kabihasnang Pilipino  naipagmamalaki ang pagkakaroon ng sariling kultura  natatalakay ang mga isyung pangkapaligiran at kultural  naipaliliwanag ang kahalagang pangkasaysayan sa pagbuo at pag-unlad ng sinaunang kabihasnang Pilipino Mga Mungkahing Gawain Pagsasagawa ng Case Study. Pangkatin ang mga mag-aaral at magsagawa ng case study ng isang piling pangkat ng pamayanan na matatagpuan sa kanilang rehiyon. Ang pananaliksik ay dapat nakasentro sa paraan ng kanilang pamumuhay at ang kaugnayan ng heograpiya sa pagbuo at pag-unlad ng kanilang kultura at ang mga posibleng panganib o banta sa pagpapanatili nito. Sa nakalap na impormasyon dapat silang makabuo ng teorya ukol sa kung paano nagsimula at napaunlad ang paraan ng pamumuhay ng napiling pangkat na pinag-aaralan. Ipabahagi sa klase ang isinagawang case study. Maari ding magsagawa ng debate at iba pang pangkatang gawain upang maipakita ang iba’tibang pagtugon ng mga sinaunang tao sa kanilang kapaligiran sa pagbuo at pag-unlad ng sinaunang kabihasnang Pilipino. Pasulatin ng reflection/journal ang bawat mag-aaral ng kahalagahang pangkasaysayan ng pagbuo at pag-unlad ng sinaunang kabihasnang Pilipino . Ipabuo ang Kakailanganing Pag-unawa. Bigyan ng summative test ang mag-aaral. D. Paglalapat (Transfer) Sa bahaging ito, aktwal na isasagawa ng mag-aaral ang Inaasahang Pagganap bilang patunay na nauunawaan niya ang aralin. Muli, balikan ang mga kraytirya sa pagtataya ng nasabing gawain. Ipadama/ipakita sa mag-aaral ang kahalagahan at kaugnayan ng Inaasahang Pagganap sa kanyang sarili/sariling lugar o rehiyon upang patuloy na mapakinabangan ang likas na yaman ng bansa ng mga susunod pang henerasyon at madama ang kahalagahang pangkasaysayan ng pagbuo at pag-unlad ng 12 sinaunang kabihasnang Pilipino.

Ang mag-aaral ay:  nakapaguugnay-ugnay ng bahaging ginampanan ng heograpiya at tao sa pagbuo at pag-unlad ng sinaunang kabihasnang Pilipino

Ating Gawin Magsagawa ng gawaing magpapamalas sa ugnayan ng bahaging ginampanan ng heograpiya at tao sa pagbuo at pag-unlad ng sinaunang kabihasnang Pilipino. Pangwakas: Napakahalaga ang naging ugnayan ng heograpiya at tao sa pagbuo at pag-unlad ng sinaunang kabihasnang Pilipino.

Mga Kakailanganing Kagamitan:

Video clips

 Graphic Organizer

13

 Mapa ng Pilipinas  Papel, pentel pen at iba’t ibang larawan yamang likas, pangkat-etnolinggwistiko at iba pa  Babasahin tungkol sa pasimula ng bansang Pilipinas  Mga Kraytirya sa Pagtataya
 Internet, www.wowphilippines.com;

14