IMPORMASYON NG EMPLEYADO

PANGALAN: Kasarian

Tirahan

Relihiyon

Litrato 2” x 2”

Numero ng Telepono o Celfone:

Kaarawan

Lugar kung saan ipinanganak

Pangalan/Tirahan at Numero ng taong puwedeng makausap kapag may alanganing sitwasyon:

EDUKASYON PANGALAN AT LOKASYON NG PAARALAN O INSTITUSYON PETSA/ TAON

MGA NAKARAANG PINAGTATRABAHUAN

POSISYON

PANGALAN AT TIRAHAN NG AMO

Buwan/Taon ng serbisyo
Mula Hanggang

Pangalan ng asawa

Probinsya/Lokasyon

Numero ng telepono/celfone:

Pangalan ng mga anak. Kung wala naman ay mga kapatid o Probinsya o Lokasyon ng kasalukuyang tirahan o tinutuluyan mga kamag-anak

Relasyon o Kaanu-ano

KATUNAYAN: Sa aking pagkakatanda, ang lahat ng naisaad sa dokumentong ito ay tama at may katotohanan. Pangalan at lagda ng empleyado Petsa

Pangalan at lagda ng amo

Petsa

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.