Kabanata I Sa Ibabaw ng Kubyerta BuodUmaga ng Disyembre. Sa Ilog Pasig ay sumasalunga ang Bapor Tabo.

Lulan nito sa kubyerta sina Don Custodio, Ben Zayb, P. Irene, P. Salvi, Donya Victorina, Ka p. Heneral at Simoun.Napag-usapan ang pagpapalalim ng ilog Pasig. Mungkahi ni Do n Custodio: mag-alaga ng itik. Ani Simoun namang kilalang tagapayo ng Kap. Hener al: Gumawa ng tuwid na kanal na mag-uugnay sa lawa ng Laguna at sa look ng Mayni la. Nagkasagutan sila ni Don Custodio at ng ilang pari. Ayaw ni Donya Victorina na matuloy ang pag-aalaga ng pato dahil darami ang balot na pinandidirihan niya. Kabanata II Sa Ilalim ng Kubyerta BuodTinungo ni Simoun ang ibaba ng kubyerta. Masikip sa pasahero ang ilalim ng k ubyerta. Naroon ang dalawang (2) estudyate na pinakukundanganan ng iba-si Basili o na nag-aaral ng medisina at mahusay ng manggamot at isang katatapos pa lamang sa Ateneo, isang makata, si Isagani. Kausap sila Kap. Basilio. Napag-usapan si K ap. Tiyago. Pinauwi raw siya, ani na naging tagapayo ng kapitan nitong mga hulin g araw. Napaling ang usapan sa paaralang balak ng mga estudyante ukol sa pagtutu ro ng mga Kastila. Hindi raw ito magtatagumpay ayon kay Kap. Basilio. Magtatagum pay, ayon sa dalawang binata. Lumayo ang matandang Basilio. Napag-usapan si Paul ita Gomez, ang kasintahan ni Isagani at tukod ng ganda, mayaman at may pinag-ara lan kaya nga lamang ay tiya si Donya Victorina. Ipinahahanap ni Donya Victorina kay Isagani ang asawa , si De Espadaña, na sa bahay pa ni Padre Florentino, amain ng binata, nagtatago.Dumating si Simoun at kinausap ng magkabigan. Ipinakilala n i Basilio kay Simoun si Isagani. Sinabi ni Simoun na di niya nadadalaw ang lalaw igan nina Basilio sapagka t ang lalawigan nina Basilio sapagka t ang lalawigang ito y mahirap at di makabibili ng alahas. Matigas na tumutol Si Isagani at anya: Hindi kami namimili ng alahas dahil di namin kailangan. Napangiti si Simoun. Nasabi r aw niyang dukha ang lalawigan, dahil ang mga pari sa simbahan ay Pilipino.Nag-an yaya si Simoun sa pag-inom ng serbesa. Tumanggi ang dalawa. Ayon kay Simoun, Sin abi ni Padre Camorra na kaya tamad ang mga Pilipino ay dahil pala-inom ng tubig at di ng serbesa. Mabilis na tumugon si Basilio; Sabihin ninyo kay Padre Camorra na kung siya ay iinom ng tubig sa halip ng serbesa, marahil ay mawawala ang san hi ng mga usap-usapan. At dagdag ni Isagani: lumuluhod sa alak at sa serbesa na pumapatay ng apoy; na kapag pinainit ay sumusulak; nagiging malawak na dagatan a t gumugunaw ng santinakpan. Hindi niya pinakinggan ang pagsingkil ni Basilio.Iti nanong ni Simoun kung ano ang itutugon niya sakaling itanong ni Padre Camorra ku ng kailan magiging sulak at malawak na karagatan ang tubig. Tugon ni Isagani: Ka pag pinainit ng apoy; sa sandaling ang mumunting ilog na watak-watak ay magkakas amasama sa kailalimang hinuhukay ng tao. Binigkas ni Basilio ang isang tula ni I sagani na rin ukol sa pagtutulong ng apoy at tubig sa pagpapatakbo sa makina (st eam engine). Pangarap daw ayon kay Simoun dahil ang makina ay hahanapin pa.Nang umalis si Simoun saka lamang nakilala nang lubusan ni Isagani ang mag-aalahas na tinawag na Kardinal Moreno. May dumating na utusan. Ipinatawag ni Padre Florent ino ang pamangkin. Nguni t nakita ng kapitan si Padre Florentino at ito y inanyayaha ng pumanhik sa ibabaw ng kubyerta. Kabanata III Ang mga Alamat BuodDinatnan ni Padre Florentino na nagtatawanan na ang nangasa kubyerta. Nagdar aingan ang mga prayle sa pagkamulat ng mga Pilipino at pag-uusig sa mga bayarin sa simbahan. Dumating si Simoun. Sayang daw at di nakita ni Simoun ang mga dinaa nan ng bapor. Kung wala raw alamat ay walang kuwenta sa kanya ang alinmang pook ayon kay Simoun. Isinalaysay ng kapitan ang alamat ng Malapad-na-bato. Ito raw a y banal sa mga katutubo noong una bilang tahanan ng mga espiritu. Nang panahanan daw ng mga tulisan ay nawala ang takot sa espiritu, nasalin sa mga tulisan.Sina bi ng Kapitan na may isa pang alamat na ukol kay Donya Geronima. Si Padre Floren

Naparito at hinihiling sa ars obispo na sundin nito ang pangako pakasal sila. ani Padre Sibyla. Ipinakita ng mga prayle ang kanilang titulo s a lupa. Araw ng Pasko ay maglilingkod na siyang alila. Basilio ang tila . namatay at nalibing dito ang aking asawa t anak na dalaga {si Lucia} sa pagtulong sa akin kaya t di ko maibibigay ang lupang ito k undi sa sino mang didilig muna rito ng kanyang dugo at maglilibing muna ng kanya ng asawa t mga anak. Naging kawali si Tano. Nakipag-asunto sa mga prayle. ay isa nang kabesa d e baranggay. Tinanong ni Simoun si Padre Salvi. May magkasintahan daw sa Espanya. Nagbabalatkayo ang babae. Naglakad na lamang si Basilio. Itinanong kay Basilio kung nakawala na ang kanang paa ni Bernardo Car pio na naipit sa kabundukan ng San Mateo. Iba ang naisip ng arsobispo. si Kabesang Tales. Di na nakaya ni Kabesang Tales. Ang ama ng dal agang si Lucia. Nagdala siya ng palakol. Hindi rin nakasapat ang panubos. hindi ba higit na mainam ay ilagay sa isang beateryo tulad ni Sta. Kung mananalo ako sa asunto ay alam ko na ang aking gagawin upang si ya y mapabalik.tino ang nahingang magkuwento. Kabanata V Ang Noche Buena ng Isang Kutsero BuodGabi na t inilalakad na ang prusisyong pang-noche buena nang dumating si Basil io sa San Diego. Sa inyong palagay. Noon ay bisperas ng Pasko. Kasunod na idinaan ang mga imahen ng tatlong Haring Mago. Clara? Hindi raw siya makakahatol sa mga ginawa ng isang arsobispo. Ipinagbawal ang gulok.Itinuro ng Kapitan. Naging arsobisp o sa Maynila ang lalaki.M atigas ang sabi ni Kabesang Tales.Tanging bahay ni Kap. Kasunod sa prusisyon ang mga batang ma lulngkot sa pag-ilaw. Si Kabesang Tales ay nahulog sa kamay ng mga tulisan at ipinatubos. Pinarusahan uli ng mga sibil ang kutsroong si Sinong. di ko na kailangan ang anak. Nakasama raw ng am a ang bangkay ng anak. Isinanla ni Hul i ang kanyang mga hiyas liban sa isang locket o agnos na bigay sa kanya ni Basil io. Nasa dulo ng prusisyon ang Birhen. ako y bumabayad sa abogado. ar ginawa niyang tubuhan. Napuna ng mga sibil na walang ilaw an parol ng karitela. At anya pa rin ukol sa pagiging kawal ni Tano.Nang datnan nila ang lawa ay nagtanong si Ben Zayb sa Kapitan kung saan sa lawa napatay ang isang Guevarra . Tinanuran ni K abesang Tales ang kanyang bukid.Idinaan ang imahen n i Metusalem. Nagtawanan ng iba! Si Simoun ay namumutla at walang kibo. Kabanata IV Kabesang Tales BuodSi Tandang Selong umampon kay Basilio sa gubat ay matanda na. Nang makaipon ng kaunti ay naghawaan ng gubat na nang ipagtanong niya ay walang may-ari. ayon kay padre Salvi. Naghanap si Donya Victorina ng bakas ng p agkamatay ng tubig labingtatalong taon matapos mangyari iyon.Nagandahan si Ben Zayb s a alamat. Kasunod naman ay mga batang may mga par ol. Ipinalag ay ng Kapitan na si Simoun ay nahilo dahil sa paglalakabay. Masalimuot ang naging panaginip ni Huli nang gabing iyon. Iti nira ang babae sa isang yungib na malapit sa Ilog Pasig. na anak ni Tandang Selo. Tinaasan nang tina asan ang pabuwis. ang pinaka-matandang taong nabuhay sa mundo. Yumaman ito dahil sa tiyaga.Natapos ang prusisyon. Anya: Binu ngkal ko t tinamnan ang lupang ito. Lagi siyang may pasang baril. Di makapasok doon ang sino man dahil balita si Kabesang Tales sa pagbaril. Navarra o Ibarra. Balita sa arnis ang kabesa. Inisip niyang pag-aralin na sa kolehiy o si Huli upang mapantay kay Basilio na kasintahn nito. At upang mabago ang paksa ay isinalay say ang alamat ni San Nicolas na nagligtas sa isang Intsik sa pagkamatay sa mga buwayang naging bato nang dasalan ng intsik ang santo. Si San Jose naman. Ipinasyang mangutang kay Hermana Penchang a t maglingkod dito bilang utusan. Pinabuwis si Kabesang Tales. ayon kay Ben Zayb. Kinabukasan. Nainggit si Donya Victorina na ibig ding manirahan sa kuweba. Naabala sila sa daan dahil nalimutan ng kutsero ang sedula nito at ito y kinakailangang bugbugin muna ng mga guwardiya sibil. Nagdala siya ng gulok. Di ibinayad ng kapalit ang anak. Nang ang bukid ay umunla d ito ay inangkin ng mga prayle. Nakisama muna sa isang namumuhunan sa bukid. nguni t kung ako y matalo. Iyon daw ang pinakamurang libing. Wala. Nakapagpaalaala kay Sinang ang itim na Harin g Melchor.

May mga manok na pinapatay. Nang magtapos: sobresaliente at may mga medalya pa. Tiyago ay igina galang si Basilio. Nangubli siyan sa puno ng baliti. Pinahakot siya n g kahoy na ipansusunog sa bangkay ng ina at ng sugatang lalaki. Tutungo tayo sa Tiani upang t ingnan ang inyong mga alahas. Pinalipat si Ba silio sa Ateneo Municipal. Ipinagmalaki siya ng kanyang mga profesor. natugon niya ang tanong sa kanya at ang marka niya para sa unang taon ay aprovado. Naalaala si Basilio. At huling taon na ng pag-aa ral ni Basilio. Parang loro siya sa pagsagot. Tinitutukan ni Simoun ng baril si Basilio. Kaya di pa man nakakatapos ay nakapanggamot na siya.masaya sa mga nadaraanan ni Basilio. Nakilala ito ni Basilio-ang mag-aalahas nang mag-alis ito ng salamin. Tumulong ito sa pagtatalsakan ng kahoy at paglilibing sa kanyang ina. Ito ang ta ong tumulong sa paglilibing sa kanyang ina at sa pagsunog sa isa pang lalaking d oon namatay. Nakilala ng professor. Kabanata VI Si Basilio BuodNang tumutunog ang mga batingaw ng noche buena si Basilio ay palihim na nagt ungo sa gubat. May dumating na lalaking sugatan. Nangsimula ng maghukay si Simoun sa tulong ng isang asarol. Di nakakain ng hapunan si Basilio... Nasilip ni Bas ilio na ang Kapitan ay nakikipag-usap sa kura. Ang huling balita y ukol sa pagkadukot ng mgs tulisan kay Kab. Natagpuan niya sina Kap.Ikatlong taon. Kaya t paaninaw na tinungo ni Basilio ang libing ng kanyang ina. Pagkatapos. mga katulong na napipiit at namatay ang matandang nagt atanod sa gubat. Namayani si Basilio sa labanan.Muhi si Kap. nang makitang tumistis ng isang maysakit si Basilio na parang walang ano man. G. At nang matuos n iyang sa tatlo o apat na paraan sa kanyang klase ay may 40 lamang ang nagtatanon g di na sumama ang loob niya. Ang siyam niyang kasamahan sa pa gsusulit ay nangag-ulit na lahat. Kabanata VII Si Simoun BuodPauwi na sana si Basilio nang may marinig siyang mga yabag at liwanag na pal apit. Sino ako sa pa lagay mo? tanong ng mag-aalahas. Tugon ni Basilio. Minaliit siya dahil sa luma at g ulanit na suot. (Bakit kaya hikaw?)Nasabi ni Ba silio s sarili na si Simuon ay may kasindak-sindak na pagkatao. May dumating pan g isang lalaki. Paliit ang buwan. Unang taon: wala siyang nabibigkas kundi ang p angalan niya at ang salitang adsum o narito po.Ibinigay ng mga utusan ang mga ulat . N inais nang pasagasa sa mga karuwahe dahil sa hirap at gutom. sa alperes. Isan g pares na hikaw naman ang ipinakikibili ng kura. Nakasulit siya at kumuha ng medisina. Tales. Ibig niyang makatistis ng tao. Nang magsulit. Ang lahat ay nak apaghahanap-buhay sa bayang ito maliban sa amin. Pagkatapos niya y pakaksal na sila ni Huli. Nag-isip si Basilio. Gayunman ay lagi siyang nagsasaulo ng leksiyon. Tiyago sa mga prayle mula nang magmongha si Maria Clara. Nguni t isang professor niya ang nasiyahang tumanggap n g hamon ng mga kadete sa isang pasyalan at nagyakag ng mga estudyante niya na in ilaban niya sa mga kadete sable laban sa baston. Natugo n ni Basilio ang tanong. Kinuha siyang katulo ng o utusan. Malaki ang natutuhan ni Basilio. lalo na ng matandang utusan. Nagsulit siya sa pag kabatsilyer. Ipinagdasal ang kaluluwa ng ina at gunita ng nakaraang may 13 ta on. Noo y di na tinanong si Bas ilio. Sino sa dalawang lalaking ito ang namatay o an g buhay na nagbubuhay Simoun. Naisipan ng professor na Dominik o ang pagtanong kay Basilio na akala niya y tanga upang magpatawa sa klase. Bakit pa tatanugin ito y di naman nakapag-papatawa sa klase? Nawalan ng sigl a sa pag-aaral si Basilio. Nagbilin ng isang kairel sa relo ang alperes. Sa kabila ng puno tumigil ang dumating. nagka kaunawaan na tayo. Maysakit at gulanit ang damit.Namatayan ang kanyang ina. naging matiyaga at masigasig sa pag-aaral si Basilio. Kayo po y isang taong mahal sa . Simuon.Umalis siya sa gubat.Sa bahay ni Kap.ang si Ibarra?Napakita na kay Simoun si Basilio at nag handog ng pagtulong bilang ganti sa tulong na ipanagkaloob nito nam ay 13 t on na ang nakalilipas. Ping-aral sa Letran. ani Kapitan Basilio. Nanghinayang si Basilio nang mabatid na sa katandaan namatay an g matanda. Lummuwas ng Maynila. Tiyago na katatpos dalhin sa beateryo si Maria Clara. at kay Simoun. Mga kalabaw na namatay.

Upang makaabot d aw sa kalagayang sinabi ni Basilio ang daigdig kailangan munang lumaya ang mga t . Huwag hayaang magpalagay ang Kastila na sila ang panginoon dito at sila y b ahagi ng bayang ito kundi manlulupig at dayuhan. Napailing si Simoun. Sa gayo y matatamo ninyo ang pagl aya. Sa panggagamot daw siya nakaukol. Ayaw ituro sa inyo ang kanilang wika. Lumapit si Simoun sa binata. sapagka t sa mga kulubot ng kanyang isip at sa pintig ng kanyang p uso ay wala ang mga akmang pananalita sa wikang iyan. at ngayo y natuklasan mo pa ang isa na kung mabubunyag ay ikasisira ng aking mga balak. Nguni t baka di siya pakinggan ng mga ito. Tinuligsa ni Simoun ang mga pangkat na nagh ahangad luminang sa wikang Kastila at di sa kaalamang magsalita o sumulat sa sar ili nilang wika. ani Simoun. Ano ang magagawa ng isang tinig sa karamihan? Habang nagmamaramot sila sa pagbibigay ng karapatan sa inyo lalong malaki ang matatamo ninyo pagkatapos upang ibagsak sila at gantihan ng sama ang sama. Ikaw at ako ay uhaw sa katarunga n Dapat tayong magtulungan. Nagbalik upang ibagsak ang pamahalaang marumi sukdang ipagdanak ng dugo.akin. Ibig raw nina Basilio na matulad ang Pilipi nas sa mga bansang magugulo sa Timog Amerika (South Amerika). kayo y ipinalalagay ng lahat. Ang karunungan ay p anghabangpanahon. Siya raw ay sadyang na gpapalala sa pag-iimbot at pagmamalabis ng taong pamahalaan at simbahan upang gi singin ang damdamin ng bayan sa paghihimagsik. Lumagda siya sa kahilingan ukol sa paaralan dahil inaakala ni yang iyo y mabuti.Nguni t sinuwatan niya sina Basilio at mga kasamahan na nagbabalak magtayo ng paaralan ng Wikang Kastila at humihing ing gawing lalawigan ng Espanya ang pilipinas at bigyan ng pantay na karapatan a ng mga Kastila at Pilipino.Ayon kay Basilio an g kastila ay isang wikang magbubuklod-buklod sa mga pulo ng Pilipinas. Ani Basilio pinili niya ang siyensiya para makapaglingko d sa bayan. napananatili rin nito ang kanyang paglaya. Tinuligsa rin niya ang mga nagpapanggap na di sila maalam magsa lita at umunawa ng sariling wika. Ani Simoun: Kayo y nakalilimot na habang ang isang bayan ay may sariling wika. Isinalays ay nito ang pagkakapaglibot sa buong daigdig upang magpakayaman.Mabuti. Walang halaga ang buhay na di nauukol sa isang layuning dakila. Anya: Ang kastila kailanman ay di magiging wikang pangkalahatan sa bayang ito . At inamin ni Simoun na siya nga si Ibarra. ang salitang kagitingan at pag-ibig sa bayan ituturing na panatisismo o kabali wan at ikabibilanggo ng nagsasabibig nito. makatao at pandaigdig. Ito raw ay magbibigay daan sa Pilipinas sa pagiging bayang walang sariling pagkukuro. Aniya: Basilio. kapag ang sa ngkatauhan ay tumalino na. Sa loob ng ilang daantaon. paunlarin ang isang kat utubong wikain nang mawala ang pagtatangi-tangi at magkaroon ng mga layuning pam bansa. lahat ng bayan ay malaya at wala nang mang-aalipin at napaaalipin. paaalipin. Ninais niyang kausap in sina Isagani at Macaraeg. At sinabi ni Simoun na dapat ay patayin na niya si Basilio upang iligtas ang kanya ng layunin. walang kalayaan at pati kapintasan ay hiram da hil sa pagpipilit manghiram ng wika. Naniniwala siyang matapat sa kabataang ito ang paniniwala na sa kapakanan ng bayan ang kanilang ginagawa. Ang wika ay isang pag-iisip ng bayan . kung wala nang lahi-lahi. ika y naghahawak ng isang lihim na maaring magpangayaya sa akin. Nauwi sa kadakilaan ng karunungan ang pag-uusap. Iyan ang dahilan at binayaan ko kayong mabuhay! Nakahinga si Basilio. Gaya ko rin ay may dapat kang ipakipagtuos sa lipunan. iisa na ang katarungan at lahat ng tao y m amamayan na ng daigdig at ang tanging layunin ng tao ay pagkakamit ng karunungan . Iilan lamang daw ang nakap agsasalita ng Kastila.Inihimutok ni Simoun na ang kilusan ng kabataan sa pagpapaturo ng Kastila ay ipinagdurusa ng kanyang loob. Ayaw kayong bigyan ng kinatawan sa Kortes? Mabuti.Ito y pinabu laan ni Simoun. hindi ko marahil pagsisihan na ika y di ko patayin. Naisip rin niyang pagpapatayin ang mga ito. "Gayunman. na patay na at ang mga kasawi an sa buhay ay madalas kong ikinalulungkot. At ang iilang ito ay mawawalan ng sariling kakayahan. mag papailalim sa ibang utak. matangi sa akin.Nagpatuloy si Simoun ukol sa kilusang ibinunsod ng kabataan Bukod sa isang pag-aaksaya ng panahon ay nilinlang ninyo ang bayan sa pag-asa sa wala at tinutulungan ninyong magyuko ng ulo sa mga mapangamkam. Ang sakit ng b ayan ay siyang higit nangangailangan ng kagamutan. at hangal ang pamahalaang K astila na ayaw magpaturo ng wika nito sa mga nasasakupang di tulad ng Rusya at A lemanya. Ay aw silang matulad kayo sa mga Kastila? Napakabuti! Paunlarin ninyo ang katutubon g ugali. Aniya y di siya pulitiko. parang isang bato sa linang sa halip maging s angkap sa isang gusali. Sa kasalukukuyang kalagayan d aw ay di makapanggagamot nang mahusay si Basilio ayon kay Simoun.

Ano ang mapapala ko kung sila y ipaghihiganti? . tugon si Basilio. pipi ang amang si Tangdang Selo. isang asawa . sa atas ng hukum an at sa katuwaan ng mga kura at gugmawa ng lupa. Walang mang-aalipin kung walang paaalipin. Paano ako makapaghihiganti? tanong ni Basilio. Inulos niya ng tuya si Basilio. At di raw niya kasalanan kung di man matagpuan si Kabesang Tales . Ang pagpap aumanhin ay di laging kabaitan. Siya na raw ang inapi ay siya pa ang kamumuhian. Kung namalagi raw si Kabesang Tales sa b ahay ay di sana nadukot ng mga tulisan. Tandang Basyong Makunat. Napuna ni Simoun na hindi naantig ang kalooban ni Basilio. pabayaan nila akon g makagawa at mabuhay. nagpaupang utusan si Huli. Nab atid niyang iba na ang gumagawa ng kanyang lupa.Nakauwi si Kabesang Tales sa tulong ng salaping napagbilhan ng mga alahas ni Huli at nautang ng dalaga kay Hermana Penchang. Kabanata IX Ang mga Pilato BuodPinag-usapan sa bayan ang nangyari kay Tandang Selo at kung sino ang may kas alanan sa ipinagkagayon ng matanda. Si Kabesang Tales ay naupo sa isang tabi at nanatiling walang kibo. Nagtaka si Basi lio. Likas sa tao ang mamuhi sa kanyang inaapi. At ipinaalaala ni Simoun na sa pagaaral ni Basilio ay maaaring danasin nito ang dinanas ni Ibarra. Magmamadaling araw na. Natuloy si Huli sa pagpapaupa kay Hermana Penchang. isang dakot na bigas. Ma tapos sabihing di niya pinagbabawalan si Basilio sa pagbubunyag ng kanyang lihim ay sinabing kung may kailangan si Basilio ay magsadya lamang ito sa kanyang tan ggapan sa Escolta. Kabanata X . ani Simoun. Naiwan si Simoun na nag-iisip: Di ka ya niya napaniwala si Basilio sa paghihiganti o may balak itong maghiganti nguni t naglilihim lamang at nais sarilinin iyon o sadyang wala nang hangad maghiganti. Ang kadakilaan ng tao ay di magagawa sa pagpapauna sa kanyang panahon kundi nasa pagtugon sa kany ang pangangailangan at hangarin sa pag-unlad. (Iyon ay araw ng Pask o). Nagpasalamat si Basilio. at pinaalis siya sa kanyang bahay. Sinabi ni S imoun na tutulungan siya. at iyan ang mithiin ng marami sa Pilipinas. Di nagbigay ng karagdagang salaping kailangan ni Huli.Makatul ong sa iba nang di magdanas ng gayon ding kasawian. ituturing ninyong kayo y mapalad na.Si Hermana Penchang na bagong panginoon n i Huli? Ang may sala raw ay si Tandang Selo na rin na may kasalanan dahil di mar unong magdasal at di nagturo ng wastong pagdarasal sa mga kaanak na tulad ng gin agawa niya ngayon kay Huli na tinuturuan niya ng dasal at pinababasa niya ng akl at na. Tugon ni Basilio na sinundan ni Simoun ng:At magkaanak ng mababait na alipin Ang mga damdaming mabuti o masama ay namamana ng anak. Nguni t di ko sila pinakikialaman.Ang alperes o tenyente ng guardia sibil? Ano raw ang kasalanan niya? Kaya lamang daw niya sinamsam ang mga sandata ay utos sa kanya iyon. at kung iyan ay ibigay sa inyo. hindi upang bigyan ng pagkakataon ang mga tulisan upang madukot si Kabesang Tales.Ang asenderong bagong gumagawa ng lupa ni Kabesang Tales? Paano raw niya isusup long ang pagdadala ni Kabesang Tales ng armas e kung tingnan siya y parang pinipil i ang pinakamabuting patamaan sa kanya. Kayo ay walang hangad kundi isang munting tahanan. ito y kasalanan kung nagbibigaay-daan sa pang-aapi . Lalong nagtumining sa loob ni Simoun ang matinding nasa na makapaghiganti.ao at ito ay nangangailangan namang pagpapadanak ng dugo upang ang mga sinisikil ay makalaya sa mapaniil. Sinabi ni Simoun na wal ang ginagawa si Basilio kundi tangisan ang bangkay ng ina na parang babae. kaunting kaginhawahan. tugon ni Basilio. Ako y dudurugin lamang nila. Kabanata VIII Maligayang Pasko BuodHindi naghimala ang birhen. Sa sama ng loob ay napipi si Tandang Selo. Hindi na raw bubuhayin ng paghihiganti ang ina o kapat id niya. Nang mabalitaang tutubusin ni Basilio ang kasint ahan ay nagsabing si Basilio ay isang demonyong nag-aanyong estudyante na ibig m agpahamak sa kaluluwa ng dalaga. Pangarap lamang daw ang kay Basilio.

Pinagbilinan si Si moun na mag-ingat sa paglakad sapagkat pagnahulog ang mag-aalahas sa kamay ng mg a tulisan ay mapapahamak ito. Humingi ng paumanhin si Kabesang Tales sa pagkakahuha ng baril na kailangan daw niya sa pagsapi niya sa mgas tulisan. ang lalaking gumagawa sa lupa. O ipag palit ng Kabesa sa alin mang hiyas na maibigan niya. Si Hermana Pencha ng mamimili ng isang singsing na brilyante para sa birhen ng Antipolo. Nagdarahop si Kabesang Tales ngunit dala nang lahat ni Simoun a ng pagkain at ibang kailangan at dalawang kaban ng mga alahas. nilalait ang kanyang kapahamakan. Siya raw ay namimili rin ng alahas.Dinak ip ng mg a guwardiya sibil si Tandang Selo. Ito y nasa pagitan ng San Diego at Tiyani. Natutuwa si Simoun. ani si Simoun. Tinanong si Kabesang Tales kung may m ay ipabibili. Si Kapitan Basilio. wala si Kabesang Tales. Sinabi kay S imoun na di niya nakausap ang anak. Nagdatingan ang mga mamimili ng al ahas. ang anak na si Sinang at asawa nito. a t ang asawa nito ay nagkaroon ng madugong pagkamatay-putol ang leeg at puno ng l upa ang bibig. Isinangguni raw muna ni Kabesang Tales sa anak ang ba gay na iyon. Nangagtawanan pa iyon ng makita si Kabesang Tales. Tumango si Simoun. Ani Simoun-sa wakas ay natagpuan ko ang taong akin g kailangan: Pangahas ngunit mabuti nga ito-marunong tumupad sa mga pangko. Sa tabi ng bangkay ng babae ay may papel na kinasusulatan ng Tale s na isinulat ng daliring isinawsaw sa dugo. Ani Hermana Penchang ay di dapat ipagbili iyon dahil minabitu pa ni Huli ang pa alila kaysa ipagbili iyon. Iminungkahi ni Sinang ang kuwintas. Limandaang piso. Sa bisperas pa naman ng araw ng kanyang pag-alis sa bahay niyang iyon isa lamang pinakamaliit sa mga brilyanteng iyon ay sapat nang pantub os kay Huli at makapagbigay ng kapanatagan sa matanda na niyang ama. Wala namimi li isa man sa mga nagsitawad sa mga luma ang makasaysayang alahas ni Simoun.Kayamanan at Karalitaan BuodSa bahay ni Kabesang Tales nakipanuluyan si Simoun. Tinawaran agad ni Simoun ng ma kilalang iyon nga ang kuwintas ng kasintahang nagmongha. Naisisp niya ng parang sa tulong ng kayamanang iyon ay tinutudyo siya ni Simoun. ayos.Inil ibas ni Simoun ang mga bagong hiyas. Dito namili sina Sinang at iba pa. Tatlo ang pinata y ni Kabesang Tales ng gabing iyon. Binuksan ni Simoun ang dalawang maleta ng alahas. Ngunit nang nasa labas na ng bahay ay natanaw ni Kabesang Tales ang prayle at ang bagong gumagawa ng lupa. Mga alahas na may iba t ibang uri. Ipingmalaki ni Si moun ang kanyang rebolber kay Kabesang Tales.Kinabukasan. Nag-isip si Kabesang Tales. <PIXTEL_MMI_EBOOK_2005>5</PIXTEL_MM I_EBOOK_2005> . Ang prayle.Napatingin si Kabesang Tales sa mga alahas ni Simoun. at kasaysayan. Gayundin ang rebolber ng mag-aalahas-wala sa kaluban at ang naroroon ay isang sulat at k uwintas ni Maria Clara. Bumalik ng bahay si kabesang Tales. Tulad niya ay isang lalaking nakita ang kanyang as awa na kasama ang ibang lalaki at pumasok sa isang silid at nangagtatatwanang in aglahi ang kanyang pagkalalaki.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful