Kabanata I Sa Ibabaw ng Kubyerta BuodUmaga ng Disyembre. Sa Ilog Pasig ay sumasalunga ang Bapor Tabo.

Lulan nito sa kubyerta sina Don Custodio, Ben Zayb, P. Irene, P. Salvi, Donya Victorina, Ka p. Heneral at Simoun.Napag-usapan ang pagpapalalim ng ilog Pasig. Mungkahi ni Do n Custodio: mag-alaga ng itik. Ani Simoun namang kilalang tagapayo ng Kap. Hener al: Gumawa ng tuwid na kanal na mag-uugnay sa lawa ng Laguna at sa look ng Mayni la. Nagkasagutan sila ni Don Custodio at ng ilang pari. Ayaw ni Donya Victorina na matuloy ang pag-aalaga ng pato dahil darami ang balot na pinandidirihan niya. Kabanata II Sa Ilalim ng Kubyerta BuodTinungo ni Simoun ang ibaba ng kubyerta. Masikip sa pasahero ang ilalim ng k ubyerta. Naroon ang dalawang (2) estudyate na pinakukundanganan ng iba-si Basili o na nag-aaral ng medisina at mahusay ng manggamot at isang katatapos pa lamang sa Ateneo, isang makata, si Isagani. Kausap sila Kap. Basilio. Napag-usapan si K ap. Tiyago. Pinauwi raw siya, ani na naging tagapayo ng kapitan nitong mga hulin g araw. Napaling ang usapan sa paaralang balak ng mga estudyante ukol sa pagtutu ro ng mga Kastila. Hindi raw ito magtatagumpay ayon kay Kap. Basilio. Magtatagum pay, ayon sa dalawang binata. Lumayo ang matandang Basilio. Napag-usapan si Paul ita Gomez, ang kasintahan ni Isagani at tukod ng ganda, mayaman at may pinag-ara lan kaya nga lamang ay tiya si Donya Victorina. Ipinahahanap ni Donya Victorina kay Isagani ang asawa , si De Espadaña, na sa bahay pa ni Padre Florentino, amain ng binata, nagtatago.Dumating si Simoun at kinausap ng magkabigan. Ipinakilala n i Basilio kay Simoun si Isagani. Sinabi ni Simoun na di niya nadadalaw ang lalaw igan nina Basilio sapagka t ang lalawigan nina Basilio sapagka t ang lalawigang ito y mahirap at di makabibili ng alahas. Matigas na tumutol Si Isagani at anya: Hindi kami namimili ng alahas dahil di namin kailangan. Napangiti si Simoun. Nasabi r aw niyang dukha ang lalawigan, dahil ang mga pari sa simbahan ay Pilipino.Nag-an yaya si Simoun sa pag-inom ng serbesa. Tumanggi ang dalawa. Ayon kay Simoun, Sin abi ni Padre Camorra na kaya tamad ang mga Pilipino ay dahil pala-inom ng tubig at di ng serbesa. Mabilis na tumugon si Basilio; Sabihin ninyo kay Padre Camorra na kung siya ay iinom ng tubig sa halip ng serbesa, marahil ay mawawala ang san hi ng mga usap-usapan. At dagdag ni Isagani: lumuluhod sa alak at sa serbesa na pumapatay ng apoy; na kapag pinainit ay sumusulak; nagiging malawak na dagatan a t gumugunaw ng santinakpan. Hindi niya pinakinggan ang pagsingkil ni Basilio.Iti nanong ni Simoun kung ano ang itutugon niya sakaling itanong ni Padre Camorra ku ng kailan magiging sulak at malawak na karagatan ang tubig. Tugon ni Isagani: Ka pag pinainit ng apoy; sa sandaling ang mumunting ilog na watak-watak ay magkakas amasama sa kailalimang hinuhukay ng tao. Binigkas ni Basilio ang isang tula ni I sagani na rin ukol sa pagtutulong ng apoy at tubig sa pagpapatakbo sa makina (st eam engine). Pangarap daw ayon kay Simoun dahil ang makina ay hahanapin pa.Nang umalis si Simoun saka lamang nakilala nang lubusan ni Isagani ang mag-aalahas na tinawag na Kardinal Moreno. May dumating na utusan. Ipinatawag ni Padre Florent ino ang pamangkin. Nguni t nakita ng kapitan si Padre Florentino at ito y inanyayaha ng pumanhik sa ibabaw ng kubyerta. Kabanata III Ang mga Alamat BuodDinatnan ni Padre Florentino na nagtatawanan na ang nangasa kubyerta. Nagdar aingan ang mga prayle sa pagkamulat ng mga Pilipino at pag-uusig sa mga bayarin sa simbahan. Dumating si Simoun. Sayang daw at di nakita ni Simoun ang mga dinaa nan ng bapor. Kung wala raw alamat ay walang kuwenta sa kanya ang alinmang pook ayon kay Simoun. Isinalaysay ng kapitan ang alamat ng Malapad-na-bato. Ito raw a y banal sa mga katutubo noong una bilang tahanan ng mga espiritu. Nang panahanan daw ng mga tulisan ay nawala ang takot sa espiritu, nasalin sa mga tulisan.Sina bi ng Kapitan na may isa pang alamat na ukol kay Donya Geronima. Si Padre Floren

ayon kay padre Salvi. Yumaman ito dahil sa tiyaga. Di na nakaya ni Kabesang Tales. Kabanata IV Kabesang Tales BuodSi Tandang Selong umampon kay Basilio sa gubat ay matanda na. At upang mabago ang paksa ay isinalay say ang alamat ni San Nicolas na nagligtas sa isang Intsik sa pagkamatay sa mga buwayang naging bato nang dasalan ng intsik ang santo. ang pinaka-matandang taong nabuhay sa mundo.tino ang nahingang magkuwento.M atigas ang sabi ni Kabesang Tales. Tinanong ni Simoun si Padre Salvi. Nang ang bukid ay umunla d ito ay inangkin ng mga prayle. Isinanla ni Hul i ang kanyang mga hiyas liban sa isang locket o agnos na bigay sa kanya ni Basil io. Kasunod na idinaan ang mga imahen ng tatlong Haring Mago. ako y bumabayad sa abogado. Iyon daw ang pinakamurang libing. Nagtawanan ng iba! Si Simoun ay namumutla at walang kibo.Itinuro ng Kapitan. Lagi siyang may pasang baril. Si Kabesang Tales ay nahulog sa kamay ng mga tulisan at ipinatubos. Balita sa arnis ang kabesa. di ko na kailangan ang anak. Hindi rin nakasapat ang panubos. Si San Jose naman. Itinanong kay Basilio kung nakawala na ang kanang paa ni Bernardo Car pio na naipit sa kabundukan ng San Mateo. Kinabukasan. Ipinagbawal ang gulok. Sa inyong palagay. Naglakad na lamang si Basilio. Masalimuot ang naging panaginip ni Huli nang gabing iyon. si Kabesang Tales. Nagbabalatkayo ang babae. Kasunod naman ay mga batang may mga par ol. ayon kay Ben Zayb. na anak ni Tandang Selo. Ipinalag ay ng Kapitan na si Simoun ay nahilo dahil sa paglalakabay. Naghanap si Donya Victorina ng bakas ng p agkamatay ng tubig labingtatalong taon matapos mangyari iyon. Noon ay bisperas ng Pasko. Nakasama raw ng am a ang bangkay ng anak. hindi ba higit na mainam ay ilagay sa isang beateryo tulad ni Sta. Inisip niyang pag-aralin na sa kolehiy o si Huli upang mapantay kay Basilio na kasintahn nito. Nagdala siya ng palakol. At anya pa rin ukol sa pagiging kawal ni Tano.Natapos ang prusisyon. Kabanata V Ang Noche Buena ng Isang Kutsero BuodGabi na t inilalakad na ang prusisyong pang-noche buena nang dumating si Basil io sa San Diego. Nainggit si Donya Victorina na ibig ding manirahan sa kuweba. Nang makaipon ng kaunti ay naghawaan ng gubat na nang ipagtanong niya ay walang may-ari. Di makapasok doon ang sino man dahil balita si Kabesang Tales sa pagbaril. Naparito at hinihiling sa ars obispo na sundin nito ang pangako pakasal sila. Pinabuwis si Kabesang Tales. ani Padre Sibyla. Naabala sila sa daan dahil nalimutan ng kutsero ang sedula nito at ito y kinakailangang bugbugin muna ng mga guwardiya sibil. Pinarusahan uli ng mga sibil ang kutsroong si Sinong. ay isa nang kabesa d e baranggay. Kasunod sa prusisyon ang mga batang ma lulngkot sa pag-ilaw. Tinanuran ni K abesang Tales ang kanyang bukid. Nakipag-asunto sa mga prayle.Nang datnan nila ang lawa ay nagtanong si Ben Zayb sa Kapitan kung saan sa lawa napatay ang isang Guevarra . Nagdala siya ng gulok. Tinaasan nang tina asan ang pabuwis.Idinaan ang imahen n i Metusalem. Nakapagpaalaala kay Sinang ang itim na Harin g Melchor. Clara? Hindi raw siya makakahatol sa mga ginawa ng isang arsobispo.Tanging bahay ni Kap. Naging kawali si Tano. Di ibinayad ng kapalit ang anak. ar ginawa niyang tubuhan. Nasa dulo ng prusisyon ang Birhen. Wala. Napuna ng mga sibil na walang ilaw an parol ng karitela. Araw ng Pasko ay maglilingkod na siyang alila. Ipinakita ng mga prayle ang kanilang titulo s a lupa. Ang ama ng dal agang si Lucia. Nakisama muna sa isang namumuhunan sa bukid. Naging arsobisp o sa Maynila ang lalaki. Iti nira ang babae sa isang yungib na malapit sa Ilog Pasig. Anya: Binu ngkal ko t tinamnan ang lupang ito. nguni t kung ako y matalo. Navarra o Ibarra. namatay at nalibing dito ang aking asawa t anak na dalaga {si Lucia} sa pagtulong sa akin kaya t di ko maibibigay ang lupang ito k undi sa sino mang didilig muna rito ng kanyang dugo at maglilibing muna ng kanya ng asawa t mga anak. May magkasintahan daw sa Espanya. Basilio ang tila . Ipinasyang mangutang kay Hermana Penchang a t maglingkod dito bilang utusan. Kung mananalo ako sa asunto ay alam ko na ang aking gagawin upang si ya y mapabalik. Iba ang naisip ng arsobispo.Nagandahan si Ben Zayb s a alamat.

Natagpuan niya sina Kap. Nagbilin ng isang kairel sa relo ang alperes. Sino ako sa pa lagay mo? tanong ng mag-aalahas. Kaya di pa man nakakatapos ay nakapanggamot na siya. May mga manok na pinapatay.Muhi si Kap. Naisipan ng professor na Dominik o ang pagtanong kay Basilio na akala niya y tanga upang magpatawa sa klase.Umalis siya sa gubat. Tugon ni Basilio. Tutungo tayo sa Tiani upang t ingnan ang inyong mga alahas. (Bakit kaya hikaw?)Nasabi ni Ba silio s sarili na si Simuon ay may kasindak-sindak na pagkatao. Nang magtapos: sobresaliente at may mga medalya pa. Tumulong ito sa pagtatalsakan ng kahoy at paglilibing sa kanyang ina. Ping-aral sa Letran. Bakit pa tatanugin ito y di naman nakapag-papatawa sa klase? Nawalan ng sigl a sa pag-aaral si Basilio. Nakilala ito ni Basilio-ang mag-aalahas nang mag-alis ito ng salamin. at kay Simoun. ani Kapitan Basilio. Simuon. natugon niya ang tanong sa kanya at ang marka niya para sa unang taon ay aprovado. Sino sa dalawang lalaking ito ang namatay o an g buhay na nagbubuhay Simoun. Parang loro siya sa pagsagot. Nang magsulit. Sa kabila ng puno tumigil ang dumating.Namatayan ang kanyang ina. mga katulong na napipiit at namatay ang matandang nagt atanod sa gubat. Ibig niyang makatistis ng tao. Ang huling balita y ukol sa pagkadukot ng mgs tulisan kay Kab. nagka kaunawaan na tayo. At huling taon na ng pag-aa ral ni Basilio.Ibinigay ng mga utusan ang mga ulat . Gayunman ay lagi siyang nagsasaulo ng leksiyon. Nag-isip si Basilio. Nagsulit siya sa pag kabatsilyer. Tinitutukan ni Simoun ng baril si Basilio. Ipinagdasal ang kaluluwa ng ina at gunita ng nakaraang may 13 ta on. Nanghinayang si Basilio nang mabatid na sa katandaan namatay an g matanda. Pagkatapos. Nangubli siyan sa puno ng baliti. Minaliit siya dahil sa luma at g ulanit na suot. Noo y di na tinanong si Bas ilio. Nakilala ng professor. Tiyago ay igina galang si Basilio. Pinahakot siya n g kahoy na ipansusunog sa bangkay ng ina at ng sugatang lalaki. Kinuha siyang katulo ng o utusan. Nangsimula ng maghukay si Simoun sa tulong ng isang asarol. Di nakakain ng hapunan si Basilio. Ang siyam niyang kasamahan sa pa gsusulit ay nangag-ulit na lahat. Isan g pares na hikaw naman ang ipinakikibili ng kura. N inais nang pasagasa sa mga karuwahe dahil sa hirap at gutom. Ang lahat ay nak apaghahanap-buhay sa bayang ito maliban sa amin.. Nakasulit siya at kumuha ng medisina.Sa bahay ni Kap. lalo na ng matandang utusan.ang si Ibarra?Napakita na kay Simoun si Basilio at nag handog ng pagtulong bilang ganti sa tulong na ipanagkaloob nito nam ay 13 t on na ang nakalilipas. Tiyago sa mga prayle mula nang magmongha si Maria Clara. Natugo n ni Basilio ang tanong. Ito ang ta ong tumulong sa paglilibing sa kanyang ina at sa pagsunog sa isa pang lalaking d oon namatay. Nguni t isang professor niya ang nasiyahang tumanggap n g hamon ng mga kadete sa isang pasyalan at nagyakag ng mga estudyante niya na in ilaban niya sa mga kadete sable laban sa baston. Naalaala si Basilio. Pagkatapos niya y pakaksal na sila ni Huli. Nasilip ni Bas ilio na ang Kapitan ay nakikipag-usap sa kura. Pinalipat si Ba silio sa Ateneo Municipal. May dumating na lalaking sugatan. Ipinagmalaki siya ng kanyang mga profesor. Tales. Maysakit at gulanit ang damit. nang makitang tumistis ng isang maysakit si Basilio na parang walang ano man. Malaki ang natutuhan ni Basilio. Paliit ang buwan. naging matiyaga at masigasig sa pag-aaral si Basilio. Mga kalabaw na namatay. Unang taon: wala siyang nabibigkas kundi ang p angalan niya at ang salitang adsum o narito po. Kabanata VII Si Simoun BuodPauwi na sana si Basilio nang may marinig siyang mga yabag at liwanag na pal apit. At nang matuos n iyang sa tatlo o apat na paraan sa kanyang klase ay may 40 lamang ang nagtatanon g di na sumama ang loob niya. May dumating pan g isang lalaki.Ikatlong taon. Kaya t paaninaw na tinungo ni Basilio ang libing ng kanyang ina. Lummuwas ng Maynila. Namayani si Basilio sa labanan. Tiyago na katatpos dalhin sa beateryo si Maria Clara. sa alperes.. G.masaya sa mga nadaraanan ni Basilio. Kayo po y isang taong mahal sa . Kabanata VI Si Basilio BuodNang tumutunog ang mga batingaw ng noche buena si Basilio ay palihim na nagt ungo sa gubat.

Gaya ko rin ay may dapat kang ipakipagtuos sa lipunan. Ito raw ay magbibigay daan sa Pilipinas sa pagiging bayang walang sariling pagkukuro. Sa gayo y matatamo ninyo ang pagl aya. At ang iilang ito ay mawawalan ng sariling kakayahan. Nguni t baka di siya pakinggan ng mga ito. ika y naghahawak ng isang lihim na maaring magpangayaya sa akin. Naniniwala siyang matapat sa kabataang ito ang paniniwala na sa kapakanan ng bayan ang kanilang ginagawa. at hangal ang pamahalaang K astila na ayaw magpaturo ng wika nito sa mga nasasakupang di tulad ng Rusya at A lemanya. Tinuligsa rin niya ang mga nagpapanggap na di sila maalam magsa lita at umunawa ng sariling wika. iisa na ang katarungan at lahat ng tao y m amamayan na ng daigdig at ang tanging layunin ng tao ay pagkakamit ng karunungan . Lumagda siya sa kahilingan ukol sa paaralan dahil inaakala ni yang iyo y mabuti. Upang makaabot d aw sa kalagayang sinabi ni Basilio ang daigdig kailangan munang lumaya ang mga t . kayo y ipinalalagay ng lahat.Inihimutok ni Simoun na ang kilusan ng kabataan sa pagpapaturo ng Kastila ay ipinagdurusa ng kanyang loob. Siya raw ay sadyang na gpapalala sa pag-iimbot at pagmamalabis ng taong pamahalaan at simbahan upang gi singin ang damdamin ng bayan sa paghihimagsik. Ang karunungan ay p anghabangpanahon.akin.Mabuti. Iyan ang dahilan at binayaan ko kayong mabuhay! Nakahinga si Basilio. parang isang bato sa linang sa halip maging s angkap sa isang gusali. Nauwi sa kadakilaan ng karunungan ang pag-uusap.Nagpatuloy si Simoun ukol sa kilusang ibinunsod ng kabataan Bukod sa isang pag-aaksaya ng panahon ay nilinlang ninyo ang bayan sa pag-asa sa wala at tinutulungan ninyong magyuko ng ulo sa mga mapangamkam. Naisip rin niyang pagpapatayin ang mga ito. hindi ko marahil pagsisihan na ika y di ko patayin. Ayaw kayong bigyan ng kinatawan sa Kortes? Mabuti. Ani Basilio pinili niya ang siyensiya para makapaglingko d sa bayan. makatao at pandaigdig. kapag ang sa ngkatauhan ay tumalino na. ani Simoun. Lumapit si Simoun sa binata. Anya: Ang kastila kailanman ay di magiging wikang pangkalahatan sa bayang ito . Ibig raw nina Basilio na matulad ang Pilipi nas sa mga bansang magugulo sa Timog Amerika (South Amerika).Ito y pinabu laan ni Simoun. mag papailalim sa ibang utak.Ayon kay Basilio an g kastila ay isang wikang magbubuklod-buklod sa mga pulo ng Pilipinas. At inamin ni Simoun na siya nga si Ibarra. Tinuligsa ni Simoun ang mga pangkat na nagh ahangad luminang sa wikang Kastila at di sa kaalamang magsalita o sumulat sa sar ili nilang wika. Ang sakit ng b ayan ay siyang higit nangangailangan ng kagamutan. kung wala nang lahi-lahi. ang salitang kagitingan at pag-ibig sa bayan ituturing na panatisismo o kabali wan at ikabibilanggo ng nagsasabibig nito. Ikaw at ako ay uhaw sa katarunga n Dapat tayong magtulungan. paaalipin. Aniya y di siya pulitiko. Isinalays ay nito ang pagkakapaglibot sa buong daigdig upang magpakayaman. napananatili rin nito ang kanyang paglaya. sapagka t sa mga kulubot ng kanyang isip at sa pintig ng kanyang p uso ay wala ang mga akmang pananalita sa wikang iyan.Nguni t sinuwatan niya sina Basilio at mga kasamahan na nagbabalak magtayo ng paaralan ng Wikang Kastila at humihing ing gawing lalawigan ng Espanya ang pilipinas at bigyan ng pantay na karapatan a ng mga Kastila at Pilipino. "Gayunman. Ang wika ay isang pag-iisip ng bayan . At sinabi ni Simoun na dapat ay patayin na niya si Basilio upang iligtas ang kanya ng layunin. walang kalayaan at pati kapintasan ay hiram da hil sa pagpipilit manghiram ng wika. Ay aw silang matulad kayo sa mga Kastila? Napakabuti! Paunlarin ninyo ang katutubon g ugali. Walang halaga ang buhay na di nauukol sa isang layuning dakila. Ano ang magagawa ng isang tinig sa karamihan? Habang nagmamaramot sila sa pagbibigay ng karapatan sa inyo lalong malaki ang matatamo ninyo pagkatapos upang ibagsak sila at gantihan ng sama ang sama. Iilan lamang daw ang nakap agsasalita ng Kastila. na patay na at ang mga kasawi an sa buhay ay madalas kong ikinalulungkot. Nagbalik upang ibagsak ang pamahalaang marumi sukdang ipagdanak ng dugo. Huwag hayaang magpalagay ang Kastila na sila ang panginoon dito at sila y b ahagi ng bayang ito kundi manlulupig at dayuhan. Ninais niyang kausap in sina Isagani at Macaraeg. matangi sa akin. Sa loob ng ilang daantaon. Napailing si Simoun. Sa panggagamot daw siya nakaukol. Ayaw ituro sa inyo ang kanilang wika. at ngayo y natuklasan mo pa ang isa na kung mabubunyag ay ikasisira ng aking mga balak. paunlarin ang isang kat utubong wikain nang mawala ang pagtatangi-tangi at magkaroon ng mga layuning pam bansa. Aniya: Basilio. Sa kasalukukuyang kalagayan d aw ay di makapanggagamot nang mahusay si Basilio ayon kay Simoun. lahat ng bayan ay malaya at wala nang mang-aalipin at napaaalipin. Ani Simoun: Kayo y nakalilimot na habang ang isang bayan ay may sariling wika.

Ma tapos sabihing di niya pinagbabawalan si Basilio sa pagbubunyag ng kanyang lihim ay sinabing kung may kailangan si Basilio ay magsadya lamang ito sa kanyang tan ggapan sa Escolta. Tugon ni Basilio na sinundan ni Simoun ng:At magkaanak ng mababait na alipin Ang mga damdaming mabuti o masama ay namamana ng anak. Pangarap lamang daw ang kay Basilio. Napuna ni Simoun na hindi naantig ang kalooban ni Basilio.Ang asenderong bagong gumagawa ng lupa ni Kabesang Tales? Paano raw niya isusup long ang pagdadala ni Kabesang Tales ng armas e kung tingnan siya y parang pinipil i ang pinakamabuting patamaan sa kanya. Inulos niya ng tuya si Basilio. kaunting kaginhawahan. at pinaalis siya sa kanyang bahay. isang dakot na bigas. Di nagbigay ng karagdagang salaping kailangan ni Huli. Nagtaka si Basi lio. Lalong nagtumining sa loob ni Simoun ang matinding nasa na makapaghiganti. At di raw niya kasalanan kung di man matagpuan si Kabesang Tales .ao at ito ay nangangailangan namang pagpapadanak ng dugo upang ang mga sinisikil ay makalaya sa mapaniil. Paano ako makapaghihiganti? tanong ni Basilio. (Iyon ay araw ng Pask o). tugon si Basilio. hindi upang bigyan ng pagkakataon ang mga tulisan upang madukot si Kabesang Tales. nagpaupang utusan si Huli. at iyan ang mithiin ng marami sa Pilipinas.Makatul ong sa iba nang di magdanas ng gayon ding kasawian. Ang pagpap aumanhin ay di laging kabaitan. Kayo ay walang hangad kundi isang munting tahanan. Nab atid niyang iba na ang gumagawa ng kanyang lupa. Natuloy si Huli sa pagpapaupa kay Hermana Penchang. Nguni t di ko sila pinakikialaman. pabayaan nila akon g makagawa at mabuhay. Tandang Basyong Makunat. tugon ni Basilio.Ang alperes o tenyente ng guardia sibil? Ano raw ang kasalanan niya? Kaya lamang daw niya sinamsam ang mga sandata ay utos sa kanya iyon. Naiwan si Simoun na nag-iisip: Di ka ya niya napaniwala si Basilio sa paghihiganti o may balak itong maghiganti nguni t naglilihim lamang at nais sarilinin iyon o sadyang wala nang hangad maghiganti. Ano ang mapapala ko kung sila y ipaghihiganti? . Kung namalagi raw si Kabesang Tales sa b ahay ay di sana nadukot ng mga tulisan. Siya na raw ang inapi ay siya pa ang kamumuhian. Hindi na raw bubuhayin ng paghihiganti ang ina o kapat id niya. ito y kasalanan kung nagbibigaay-daan sa pang-aapi . Sinabi ni S imoun na tutulungan siya. Walang mang-aalipin kung walang paaalipin. Kabanata IX Ang mga Pilato BuodPinag-usapan sa bayan ang nangyari kay Tandang Selo at kung sino ang may kas alanan sa ipinagkagayon ng matanda.Si Hermana Penchang na bagong panginoon n i Huli? Ang may sala raw ay si Tandang Selo na rin na may kasalanan dahil di mar unong magdasal at di nagturo ng wastong pagdarasal sa mga kaanak na tulad ng gin agawa niya ngayon kay Huli na tinuturuan niya ng dasal at pinababasa niya ng akl at na.Nakauwi si Kabesang Tales sa tulong ng salaping napagbilhan ng mga alahas ni Huli at nautang ng dalaga kay Hermana Penchang. Ako y dudurugin lamang nila. At ipinaalaala ni Simoun na sa pagaaral ni Basilio ay maaaring danasin nito ang dinanas ni Ibarra. Ang kadakilaan ng tao ay di magagawa sa pagpapauna sa kanyang panahon kundi nasa pagtugon sa kany ang pangangailangan at hangarin sa pag-unlad. Nagpasalamat si Basilio. pipi ang amang si Tangdang Selo. ituturing ninyong kayo y mapalad na. Nang mabalitaang tutubusin ni Basilio ang kasint ahan ay nagsabing si Basilio ay isang demonyong nag-aanyong estudyante na ibig m agpahamak sa kaluluwa ng dalaga. Kabanata X . sa atas ng hukum an at sa katuwaan ng mga kura at gugmawa ng lupa. at kung iyan ay ibigay sa inyo. isang asawa . Likas sa tao ang mamuhi sa kanyang inaapi. Sinabi ni Simoun na wal ang ginagawa si Basilio kundi tangisan ang bangkay ng ina na parang babae. Sa sama ng loob ay napipi si Tandang Selo. Magmamadaling araw na. ani Simoun. Si Kabesang Tales ay naupo sa isang tabi at nanatiling walang kibo. Kabanata VIII Maligayang Pasko BuodHindi naghimala ang birhen.

Tulad niya ay isang lalaking nakita ang kanyang as awa na kasama ang ibang lalaki at pumasok sa isang silid at nangagtatatwanang in aglahi ang kanyang pagkalalaki. Isinangguni raw muna ni Kabesang Tales sa anak ang ba gay na iyon. Siya raw ay namimili rin ng alahas. Wala namimi li isa man sa mga nagsitawad sa mga luma ang makasaysayang alahas ni Simoun. Humingi ng paumanhin si Kabesang Tales sa pagkakahuha ng baril na kailangan daw niya sa pagsapi niya sa mgas tulisan. ani si Simoun. Iminungkahi ni Sinang ang kuwintas. Dito namili sina Sinang at iba pa. ang lalaking gumagawa sa lupa. Ani Hermana Penchang ay di dapat ipagbili iyon dahil minabitu pa ni Huli ang pa alila kaysa ipagbili iyon.Kinabukasan. Pinagbilinan si Si moun na mag-ingat sa paglakad sapagkat pagnahulog ang mag-aalahas sa kamay ng mg a tulisan ay mapapahamak ito.Dinak ip ng mg a guwardiya sibil si Tandang Selo. Naisisp niya ng parang sa tulong ng kayamanang iyon ay tinutudyo siya ni Simoun. Si Hermana Pencha ng mamimili ng isang singsing na brilyante para sa birhen ng Antipolo. Tinawaran agad ni Simoun ng ma kilalang iyon nga ang kuwintas ng kasintahang nagmongha. Sinabi kay S imoun na di niya nakausap ang anak. Gayundin ang rebolber ng mag-aalahas-wala sa kaluban at ang naroroon ay isang sulat at k uwintas ni Maria Clara. Sa bisperas pa naman ng araw ng kanyang pag-alis sa bahay niyang iyon isa lamang pinakamaliit sa mga brilyanteng iyon ay sapat nang pantub os kay Huli at makapagbigay ng kapanatagan sa matanda na niyang ama. Nangagtawanan pa iyon ng makita si Kabesang Tales. Ipingmalaki ni Si moun ang kanyang rebolber kay Kabesang Tales.Kayamanan at Karalitaan BuodSa bahay ni Kabesang Tales nakipanuluyan si Simoun. Sa tabi ng bangkay ng babae ay may papel na kinasusulatan ng Tale s na isinulat ng daliring isinawsaw sa dugo.Napatingin si Kabesang Tales sa mga alahas ni Simoun. a t ang asawa nito ay nagkaroon ng madugong pagkamatay-putol ang leeg at puno ng l upa ang bibig.Inil ibas ni Simoun ang mga bagong hiyas. Ngunit nang nasa labas na ng bahay ay natanaw ni Kabesang Tales ang prayle at ang bagong gumagawa ng lupa. Ito y nasa pagitan ng San Diego at Tiyani. Nagdatingan ang mga mamimili ng al ahas. Nagdarahop si Kabesang Tales ngunit dala nang lahat ni Simoun a ng pagkain at ibang kailangan at dalawang kaban ng mga alahas. Nag-isip si Kabesang Tales. Ani Simoun-sa wakas ay natagpuan ko ang taong akin g kailangan: Pangahas ngunit mabuti nga ito-marunong tumupad sa mga pangko. at kasaysayan. ang anak na si Sinang at asawa nito. Mga alahas na may iba t ibang uri. wala si Kabesang Tales. Si Kapitan Basilio. Ang prayle. ayos. <PIXTEL_MMI_EBOOK_2005>5</PIXTEL_MM I_EBOOK_2005> . Natutuwa si Simoun. Tumango si Simoun. Binuksan ni Simoun ang dalawang maleta ng alahas. Bumalik ng bahay si kabesang Tales. O ipag palit ng Kabesa sa alin mang hiyas na maibigan niya. Limandaang piso. Tinanong si Kabesang Tales kung may m ay ipabibili. Tatlo ang pinata y ni Kabesang Tales ng gabing iyon. nilalait ang kanyang kapahamakan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful