Kabanata I Sa Ibabaw ng Kubyerta BuodUmaga ng Disyembre. Sa Ilog Pasig ay sumasalunga ang Bapor Tabo.

Lulan nito sa kubyerta sina Don Custodio, Ben Zayb, P. Irene, P. Salvi, Donya Victorina, Ka p. Heneral at Simoun.Napag-usapan ang pagpapalalim ng ilog Pasig. Mungkahi ni Do n Custodio: mag-alaga ng itik. Ani Simoun namang kilalang tagapayo ng Kap. Hener al: Gumawa ng tuwid na kanal na mag-uugnay sa lawa ng Laguna at sa look ng Mayni la. Nagkasagutan sila ni Don Custodio at ng ilang pari. Ayaw ni Donya Victorina na matuloy ang pag-aalaga ng pato dahil darami ang balot na pinandidirihan niya. Kabanata II Sa Ilalim ng Kubyerta BuodTinungo ni Simoun ang ibaba ng kubyerta. Masikip sa pasahero ang ilalim ng k ubyerta. Naroon ang dalawang (2) estudyate na pinakukundanganan ng iba-si Basili o na nag-aaral ng medisina at mahusay ng manggamot at isang katatapos pa lamang sa Ateneo, isang makata, si Isagani. Kausap sila Kap. Basilio. Napag-usapan si K ap. Tiyago. Pinauwi raw siya, ani na naging tagapayo ng kapitan nitong mga hulin g araw. Napaling ang usapan sa paaralang balak ng mga estudyante ukol sa pagtutu ro ng mga Kastila. Hindi raw ito magtatagumpay ayon kay Kap. Basilio. Magtatagum pay, ayon sa dalawang binata. Lumayo ang matandang Basilio. Napag-usapan si Paul ita Gomez, ang kasintahan ni Isagani at tukod ng ganda, mayaman at may pinag-ara lan kaya nga lamang ay tiya si Donya Victorina. Ipinahahanap ni Donya Victorina kay Isagani ang asawa , si De Espadaña, na sa bahay pa ni Padre Florentino, amain ng binata, nagtatago.Dumating si Simoun at kinausap ng magkabigan. Ipinakilala n i Basilio kay Simoun si Isagani. Sinabi ni Simoun na di niya nadadalaw ang lalaw igan nina Basilio sapagka t ang lalawigan nina Basilio sapagka t ang lalawigang ito y mahirap at di makabibili ng alahas. Matigas na tumutol Si Isagani at anya: Hindi kami namimili ng alahas dahil di namin kailangan. Napangiti si Simoun. Nasabi r aw niyang dukha ang lalawigan, dahil ang mga pari sa simbahan ay Pilipino.Nag-an yaya si Simoun sa pag-inom ng serbesa. Tumanggi ang dalawa. Ayon kay Simoun, Sin abi ni Padre Camorra na kaya tamad ang mga Pilipino ay dahil pala-inom ng tubig at di ng serbesa. Mabilis na tumugon si Basilio; Sabihin ninyo kay Padre Camorra na kung siya ay iinom ng tubig sa halip ng serbesa, marahil ay mawawala ang san hi ng mga usap-usapan. At dagdag ni Isagani: lumuluhod sa alak at sa serbesa na pumapatay ng apoy; na kapag pinainit ay sumusulak; nagiging malawak na dagatan a t gumugunaw ng santinakpan. Hindi niya pinakinggan ang pagsingkil ni Basilio.Iti nanong ni Simoun kung ano ang itutugon niya sakaling itanong ni Padre Camorra ku ng kailan magiging sulak at malawak na karagatan ang tubig. Tugon ni Isagani: Ka pag pinainit ng apoy; sa sandaling ang mumunting ilog na watak-watak ay magkakas amasama sa kailalimang hinuhukay ng tao. Binigkas ni Basilio ang isang tula ni I sagani na rin ukol sa pagtutulong ng apoy at tubig sa pagpapatakbo sa makina (st eam engine). Pangarap daw ayon kay Simoun dahil ang makina ay hahanapin pa.Nang umalis si Simoun saka lamang nakilala nang lubusan ni Isagani ang mag-aalahas na tinawag na Kardinal Moreno. May dumating na utusan. Ipinatawag ni Padre Florent ino ang pamangkin. Nguni t nakita ng kapitan si Padre Florentino at ito y inanyayaha ng pumanhik sa ibabaw ng kubyerta. Kabanata III Ang mga Alamat BuodDinatnan ni Padre Florentino na nagtatawanan na ang nangasa kubyerta. Nagdar aingan ang mga prayle sa pagkamulat ng mga Pilipino at pag-uusig sa mga bayarin sa simbahan. Dumating si Simoun. Sayang daw at di nakita ni Simoun ang mga dinaa nan ng bapor. Kung wala raw alamat ay walang kuwenta sa kanya ang alinmang pook ayon kay Simoun. Isinalaysay ng kapitan ang alamat ng Malapad-na-bato. Ito raw a y banal sa mga katutubo noong una bilang tahanan ng mga espiritu. Nang panahanan daw ng mga tulisan ay nawala ang takot sa espiritu, nasalin sa mga tulisan.Sina bi ng Kapitan na may isa pang alamat na ukol kay Donya Geronima. Si Padre Floren

Nakasama raw ng am a ang bangkay ng anak. Di ibinayad ng kapalit ang anak. Yumaman ito dahil sa tiyaga. Kasunod na idinaan ang mga imahen ng tatlong Haring Mago. Ang ama ng dal agang si Lucia. Tinaasan nang tina asan ang pabuwis. At upang mabago ang paksa ay isinalay say ang alamat ni San Nicolas na nagligtas sa isang Intsik sa pagkamatay sa mga buwayang naging bato nang dasalan ng intsik ang santo. ang pinaka-matandang taong nabuhay sa mundo. hindi ba higit na mainam ay ilagay sa isang beateryo tulad ni Sta. Si Kabesang Tales ay nahulog sa kamay ng mga tulisan at ipinatubos. Masalimuot ang naging panaginip ni Huli nang gabing iyon. Lagi siyang may pasang baril.Nang datnan nila ang lawa ay nagtanong si Ben Zayb sa Kapitan kung saan sa lawa napatay ang isang Guevarra . Nakapagpaalaala kay Sinang ang itim na Harin g Melchor. Naghanap si Donya Victorina ng bakas ng p agkamatay ng tubig labingtatalong taon matapos mangyari iyon. Wala.tino ang nahingang magkuwento. Kung mananalo ako sa asunto ay alam ko na ang aking gagawin upang si ya y mapabalik. Nakisama muna sa isang namumuhunan sa bukid. Tinanong ni Simoun si Padre Salvi. Iba ang naisip ng arsobispo. nguni t kung ako y matalo. Kabanata V Ang Noche Buena ng Isang Kutsero BuodGabi na t inilalakad na ang prusisyong pang-noche buena nang dumating si Basil io sa San Diego. Nagdala siya ng gulok. si Kabesang Tales. ayon kay Ben Zayb. Nagtawanan ng iba! Si Simoun ay namumutla at walang kibo. Kinabukasan. Itinanong kay Basilio kung nakawala na ang kanang paa ni Bernardo Car pio na naipit sa kabundukan ng San Mateo. namatay at nalibing dito ang aking asawa t anak na dalaga {si Lucia} sa pagtulong sa akin kaya t di ko maibibigay ang lupang ito k undi sa sino mang didilig muna rito ng kanyang dugo at maglilibing muna ng kanya ng asawa t mga anak. di ko na kailangan ang anak. At anya pa rin ukol sa pagiging kawal ni Tano. Nang ang bukid ay umunla d ito ay inangkin ng mga prayle. Isinanla ni Hul i ang kanyang mga hiyas liban sa isang locket o agnos na bigay sa kanya ni Basil io. Nagdala siya ng palakol.Natapos ang prusisyon. Kabanata IV Kabesang Tales BuodSi Tandang Selong umampon kay Basilio sa gubat ay matanda na. Balita sa arnis ang kabesa. Araw ng Pasko ay maglilingkod na siyang alila. Nang makaipon ng kaunti ay naghawaan ng gubat na nang ipagtanong niya ay walang may-ari. Kasunod sa prusisyon ang mga batang ma lulngkot sa pag-ilaw. ani Padre Sibyla. Nasa dulo ng prusisyon ang Birhen. Anya: Binu ngkal ko t tinamnan ang lupang ito. Naging arsobisp o sa Maynila ang lalaki. Ipinagbawal ang gulok. Ipinasyang mangutang kay Hermana Penchang a t maglingkod dito bilang utusan. Di makapasok doon ang sino man dahil balita si Kabesang Tales sa pagbaril. Pinarusahan uli ng mga sibil ang kutsroong si Sinong. Basilio ang tila .Itinuro ng Kapitan. May magkasintahan daw sa Espanya. na anak ni Tandang Selo. Nagbabalatkayo ang babae. Hindi rin nakasapat ang panubos. ako y bumabayad sa abogado. Inisip niyang pag-aralin na sa kolehiy o si Huli upang mapantay kay Basilio na kasintahn nito. Naglakad na lamang si Basilio.Tanging bahay ni Kap. Tinanuran ni K abesang Tales ang kanyang bukid. Naparito at hinihiling sa ars obispo na sundin nito ang pangako pakasal sila. Naabala sila sa daan dahil nalimutan ng kutsero ang sedula nito at ito y kinakailangang bugbugin muna ng mga guwardiya sibil. Sa inyong palagay. Pinabuwis si Kabesang Tales.Nagandahan si Ben Zayb s a alamat. ayon kay padre Salvi. Di na nakaya ni Kabesang Tales. Si San Jose naman. ar ginawa niyang tubuhan. Noon ay bisperas ng Pasko. Ipinalag ay ng Kapitan na si Simoun ay nahilo dahil sa paglalakabay. Napuna ng mga sibil na walang ilaw an parol ng karitela. Ipinakita ng mga prayle ang kanilang titulo s a lupa.Idinaan ang imahen n i Metusalem. Navarra o Ibarra. Iti nira ang babae sa isang yungib na malapit sa Ilog Pasig.M atigas ang sabi ni Kabesang Tales. ay isa nang kabesa d e baranggay. Nainggit si Donya Victorina na ibig ding manirahan sa kuweba. Iyon daw ang pinakamurang libing. Kasunod naman ay mga batang may mga par ol. Nakipag-asunto sa mga prayle. Naging kawali si Tano. Clara? Hindi raw siya makakahatol sa mga ginawa ng isang arsobispo.

Namayani si Basilio sa labanan. Naisipan ng professor na Dominik o ang pagtanong kay Basilio na akala niya y tanga upang magpatawa sa klase. Paliit ang buwan. Nang magsulit. Tiyago na katatpos dalhin sa beateryo si Maria Clara.Umalis siya sa gubat. Nag-isip si Basilio. Noo y di na tinanong si Bas ilio. Kinuha siyang katulo ng o utusan. naging matiyaga at masigasig sa pag-aaral si Basilio. Ping-aral sa Letran. Kabanata VI Si Basilio BuodNang tumutunog ang mga batingaw ng noche buena si Basilio ay palihim na nagt ungo sa gubat.Muhi si Kap.Ibinigay ng mga utusan ang mga ulat . Gayunman ay lagi siyang nagsasaulo ng leksiyon. Ang siyam niyang kasamahan sa pa gsusulit ay nangag-ulit na lahat. Pagkatapos. Tugon ni Basilio. At nang matuos n iyang sa tatlo o apat na paraan sa kanyang klase ay may 40 lamang ang nagtatanon g di na sumama ang loob niya. Nangsimula ng maghukay si Simoun sa tulong ng isang asarol.ang si Ibarra?Napakita na kay Simoun si Basilio at nag handog ng pagtulong bilang ganti sa tulong na ipanagkaloob nito nam ay 13 t on na ang nakalilipas. Pagkatapos niya y pakaksal na sila ni Huli.Namatayan ang kanyang ina. Nakilala ng professor. sa alperes. Nakasulit siya at kumuha ng medisina. May dumating na lalaking sugatan. Nanghinayang si Basilio nang mabatid na sa katandaan namatay an g matanda. Ang huling balita y ukol sa pagkadukot ng mgs tulisan kay Kab. Sa kabila ng puno tumigil ang dumating. nang makitang tumistis ng isang maysakit si Basilio na parang walang ano man. Tinitutukan ni Simoun ng baril si Basilio. Ipinagdasal ang kaluluwa ng ina at gunita ng nakaraang may 13 ta on. G. lalo na ng matandang utusan. Tiyago ay igina galang si Basilio. May dumating pan g isang lalaki. mga katulong na napipiit at namatay ang matandang nagt atanod sa gubat.Sa bahay ni Kap. Nasilip ni Bas ilio na ang Kapitan ay nakikipag-usap sa kura. Maysakit at gulanit ang damit. Simuon. natugon niya ang tanong sa kanya at ang marka niya para sa unang taon ay aprovado. Kabanata VII Si Simoun BuodPauwi na sana si Basilio nang may marinig siyang mga yabag at liwanag na pal apit. Isan g pares na hikaw naman ang ipinakikibili ng kura. N inais nang pasagasa sa mga karuwahe dahil sa hirap at gutom. Kayo po y isang taong mahal sa . Nguni t isang professor niya ang nasiyahang tumanggap n g hamon ng mga kadete sa isang pasyalan at nagyakag ng mga estudyante niya na in ilaban niya sa mga kadete sable laban sa baston. Pinahakot siya n g kahoy na ipansusunog sa bangkay ng ina at ng sugatang lalaki. At huling taon na ng pag-aa ral ni Basilio. Di nakakain ng hapunan si Basilio. Tiyago sa mga prayle mula nang magmongha si Maria Clara. Mga kalabaw na namatay. Tutungo tayo sa Tiani upang t ingnan ang inyong mga alahas. Ito ang ta ong tumulong sa paglilibing sa kanyang ina at sa pagsunog sa isa pang lalaking d oon namatay. Kaya di pa man nakakatapos ay nakapanggamot na siya. Nang magtapos: sobresaliente at may mga medalya pa. Parang loro siya sa pagsagot. Tumulong ito sa pagtatalsakan ng kahoy at paglilibing sa kanyang ina. Ibig niyang makatistis ng tao.Ikatlong taon. Ipinagmalaki siya ng kanyang mga profesor. Nagbilin ng isang kairel sa relo ang alperes.. Ang lahat ay nak apaghahanap-buhay sa bayang ito maliban sa amin.masaya sa mga nadaraanan ni Basilio. nagka kaunawaan na tayo. Natagpuan niya sina Kap.. ani Kapitan Basilio. Lummuwas ng Maynila. Naalaala si Basilio. Nagsulit siya sa pag kabatsilyer. Malaki ang natutuhan ni Basilio. (Bakit kaya hikaw?)Nasabi ni Ba silio s sarili na si Simuon ay may kasindak-sindak na pagkatao. Sino sa dalawang lalaking ito ang namatay o an g buhay na nagbubuhay Simoun. Pinalipat si Ba silio sa Ateneo Municipal. Natugo n ni Basilio ang tanong. Nakilala ito ni Basilio-ang mag-aalahas nang mag-alis ito ng salamin. Minaliit siya dahil sa luma at g ulanit na suot. Kaya t paaninaw na tinungo ni Basilio ang libing ng kanyang ina. May mga manok na pinapatay. Sino ako sa pa lagay mo? tanong ng mag-aalahas. Nangubli siyan sa puno ng baliti. Bakit pa tatanugin ito y di naman nakapag-papatawa sa klase? Nawalan ng sigl a sa pag-aaral si Basilio. Unang taon: wala siyang nabibigkas kundi ang p angalan niya at ang salitang adsum o narito po. Tales. at kay Simoun.

ani Simoun.Ayon kay Basilio an g kastila ay isang wikang magbubuklod-buklod sa mga pulo ng Pilipinas. Siya raw ay sadyang na gpapalala sa pag-iimbot at pagmamalabis ng taong pamahalaan at simbahan upang gi singin ang damdamin ng bayan sa paghihimagsik. walang kalayaan at pati kapintasan ay hiram da hil sa pagpipilit manghiram ng wika. Ani Basilio pinili niya ang siyensiya para makapaglingko d sa bayan.akin. Isinalays ay nito ang pagkakapaglibot sa buong daigdig upang magpakayaman. kung wala nang lahi-lahi. sapagka t sa mga kulubot ng kanyang isip at sa pintig ng kanyang p uso ay wala ang mga akmang pananalita sa wikang iyan.Ito y pinabu laan ni Simoun. paaalipin. Ayaw ituro sa inyo ang kanilang wika. "Gayunman. Napailing si Simoun. Tinuligsa ni Simoun ang mga pangkat na nagh ahangad luminang sa wikang Kastila at di sa kaalamang magsalita o sumulat sa sar ili nilang wika. At ang iilang ito ay mawawalan ng sariling kakayahan. Tinuligsa rin niya ang mga nagpapanggap na di sila maalam magsa lita at umunawa ng sariling wika. Ang karunungan ay p anghabangpanahon.Mabuti. Sa kasalukukuyang kalagayan d aw ay di makapanggagamot nang mahusay si Basilio ayon kay Simoun. Ang sakit ng b ayan ay siyang higit nangangailangan ng kagamutan. lahat ng bayan ay malaya at wala nang mang-aalipin at napaaalipin. Sa loob ng ilang daantaon. Ito raw ay magbibigay daan sa Pilipinas sa pagiging bayang walang sariling pagkukuro. Lumagda siya sa kahilingan ukol sa paaralan dahil inaakala ni yang iyo y mabuti. iisa na ang katarungan at lahat ng tao y m amamayan na ng daigdig at ang tanging layunin ng tao ay pagkakamit ng karunungan . matangi sa akin. Gaya ko rin ay may dapat kang ipakipagtuos sa lipunan. hindi ko marahil pagsisihan na ika y di ko patayin. Naisip rin niyang pagpapatayin ang mga ito. At sinabi ni Simoun na dapat ay patayin na niya si Basilio upang iligtas ang kanya ng layunin. Ano ang magagawa ng isang tinig sa karamihan? Habang nagmamaramot sila sa pagbibigay ng karapatan sa inyo lalong malaki ang matatamo ninyo pagkatapos upang ibagsak sila at gantihan ng sama ang sama. Aniya: Basilio. Naniniwala siyang matapat sa kabataang ito ang paniniwala na sa kapakanan ng bayan ang kanilang ginagawa. ang salitang kagitingan at pag-ibig sa bayan ituturing na panatisismo o kabali wan at ikabibilanggo ng nagsasabibig nito. parang isang bato sa linang sa halip maging s angkap sa isang gusali. At inamin ni Simoun na siya nga si Ibarra. Ayaw kayong bigyan ng kinatawan sa Kortes? Mabuti. Walang halaga ang buhay na di nauukol sa isang layuning dakila. Lumapit si Simoun sa binata. Ani Simoun: Kayo y nakalilimot na habang ang isang bayan ay may sariling wika. paunlarin ang isang kat utubong wikain nang mawala ang pagtatangi-tangi at magkaroon ng mga layuning pam bansa. Upang makaabot d aw sa kalagayang sinabi ni Basilio ang daigdig kailangan munang lumaya ang mga t . Sa panggagamot daw siya nakaukol. na patay na at ang mga kasawi an sa buhay ay madalas kong ikinalulungkot. at ngayo y natuklasan mo pa ang isa na kung mabubunyag ay ikasisira ng aking mga balak. Ikaw at ako ay uhaw sa katarunga n Dapat tayong magtulungan. Ay aw silang matulad kayo sa mga Kastila? Napakabuti! Paunlarin ninyo ang katutubon g ugali. Sa gayo y matatamo ninyo ang pagl aya.Inihimutok ni Simoun na ang kilusan ng kabataan sa pagpapaturo ng Kastila ay ipinagdurusa ng kanyang loob.Nagpatuloy si Simoun ukol sa kilusang ibinunsod ng kabataan Bukod sa isang pag-aaksaya ng panahon ay nilinlang ninyo ang bayan sa pag-asa sa wala at tinutulungan ninyong magyuko ng ulo sa mga mapangamkam.Nguni t sinuwatan niya sina Basilio at mga kasamahan na nagbabalak magtayo ng paaralan ng Wikang Kastila at humihing ing gawing lalawigan ng Espanya ang pilipinas at bigyan ng pantay na karapatan a ng mga Kastila at Pilipino. Iyan ang dahilan at binayaan ko kayong mabuhay! Nakahinga si Basilio. ika y naghahawak ng isang lihim na maaring magpangayaya sa akin. Nauwi sa kadakilaan ng karunungan ang pag-uusap. at hangal ang pamahalaang K astila na ayaw magpaturo ng wika nito sa mga nasasakupang di tulad ng Rusya at A lemanya. napananatili rin nito ang kanyang paglaya. Nguni t baka di siya pakinggan ng mga ito. mag papailalim sa ibang utak. Huwag hayaang magpalagay ang Kastila na sila ang panginoon dito at sila y b ahagi ng bayang ito kundi manlulupig at dayuhan. makatao at pandaigdig. Nagbalik upang ibagsak ang pamahalaang marumi sukdang ipagdanak ng dugo. kapag ang sa ngkatauhan ay tumalino na. Iilan lamang daw ang nakap agsasalita ng Kastila. Anya: Ang kastila kailanman ay di magiging wikang pangkalahatan sa bayang ito . Aniya y di siya pulitiko. Ninais niyang kausap in sina Isagani at Macaraeg. Ang wika ay isang pag-iisip ng bayan . kayo y ipinalalagay ng lahat. Ibig raw nina Basilio na matulad ang Pilipi nas sa mga bansang magugulo sa Timog Amerika (South Amerika).

Tandang Basyong Makunat. Nagtaka si Basi lio. isang dakot na bigas. Sinabi ni Simoun na wal ang ginagawa si Basilio kundi tangisan ang bangkay ng ina na parang babae. Ang kadakilaan ng tao ay di magagawa sa pagpapauna sa kanyang panahon kundi nasa pagtugon sa kany ang pangangailangan at hangarin sa pag-unlad. Paano ako makapaghihiganti? tanong ni Basilio. Nguni t di ko sila pinakikialaman. hindi upang bigyan ng pagkakataon ang mga tulisan upang madukot si Kabesang Tales. Natuloy si Huli sa pagpapaupa kay Hermana Penchang. nagpaupang utusan si Huli. Lalong nagtumining sa loob ni Simoun ang matinding nasa na makapaghiganti.ao at ito ay nangangailangan namang pagpapadanak ng dugo upang ang mga sinisikil ay makalaya sa mapaniil. Hindi na raw bubuhayin ng paghihiganti ang ina o kapat id niya. at iyan ang mithiin ng marami sa Pilipinas. ito y kasalanan kung nagbibigaay-daan sa pang-aapi . pipi ang amang si Tangdang Selo. Ma tapos sabihing di niya pinagbabawalan si Basilio sa pagbubunyag ng kanyang lihim ay sinabing kung may kailangan si Basilio ay magsadya lamang ito sa kanyang tan ggapan sa Escolta. at kung iyan ay ibigay sa inyo. Nang mabalitaang tutubusin ni Basilio ang kasint ahan ay nagsabing si Basilio ay isang demonyong nag-aanyong estudyante na ibig m agpahamak sa kaluluwa ng dalaga. Ako y dudurugin lamang nila. Si Kabesang Tales ay naupo sa isang tabi at nanatiling walang kibo. Kabanata X . at pinaalis siya sa kanyang bahay. Kayo ay walang hangad kundi isang munting tahanan. sa atas ng hukum an at sa katuwaan ng mga kura at gugmawa ng lupa. Tugon ni Basilio na sinundan ni Simoun ng:At magkaanak ng mababait na alipin Ang mga damdaming mabuti o masama ay namamana ng anak. isang asawa . Pangarap lamang daw ang kay Basilio. ani Simoun. (Iyon ay araw ng Pask o). At di raw niya kasalanan kung di man matagpuan si Kabesang Tales . Nagpasalamat si Basilio. Kung namalagi raw si Kabesang Tales sa b ahay ay di sana nadukot ng mga tulisan. Ano ang mapapala ko kung sila y ipaghihiganti? .Si Hermana Penchang na bagong panginoon n i Huli? Ang may sala raw ay si Tandang Selo na rin na may kasalanan dahil di mar unong magdasal at di nagturo ng wastong pagdarasal sa mga kaanak na tulad ng gin agawa niya ngayon kay Huli na tinuturuan niya ng dasal at pinababasa niya ng akl at na. Nab atid niyang iba na ang gumagawa ng kanyang lupa. Kabanata IX Ang mga Pilato BuodPinag-usapan sa bayan ang nangyari kay Tandang Selo at kung sino ang may kas alanan sa ipinagkagayon ng matanda. Magmamadaling araw na. Sa sama ng loob ay napipi si Tandang Selo.Nakauwi si Kabesang Tales sa tulong ng salaping napagbilhan ng mga alahas ni Huli at nautang ng dalaga kay Hermana Penchang. Di nagbigay ng karagdagang salaping kailangan ni Huli. Likas sa tao ang mamuhi sa kanyang inaapi. tugon ni Basilio. pabayaan nila akon g makagawa at mabuhay.Makatul ong sa iba nang di magdanas ng gayon ding kasawian. Walang mang-aalipin kung walang paaalipin.Ang alperes o tenyente ng guardia sibil? Ano raw ang kasalanan niya? Kaya lamang daw niya sinamsam ang mga sandata ay utos sa kanya iyon. tugon si Basilio. Naiwan si Simoun na nag-iisip: Di ka ya niya napaniwala si Basilio sa paghihiganti o may balak itong maghiganti nguni t naglilihim lamang at nais sarilinin iyon o sadyang wala nang hangad maghiganti. At ipinaalaala ni Simoun na sa pagaaral ni Basilio ay maaaring danasin nito ang dinanas ni Ibarra. kaunting kaginhawahan. Sinabi ni S imoun na tutulungan siya. Inulos niya ng tuya si Basilio. Siya na raw ang inapi ay siya pa ang kamumuhian. Ang pagpap aumanhin ay di laging kabaitan. Kabanata VIII Maligayang Pasko BuodHindi naghimala ang birhen. ituturing ninyong kayo y mapalad na.Ang asenderong bagong gumagawa ng lupa ni Kabesang Tales? Paano raw niya isusup long ang pagdadala ni Kabesang Tales ng armas e kung tingnan siya y parang pinipil i ang pinakamabuting patamaan sa kanya. Napuna ni Simoun na hindi naantig ang kalooban ni Basilio.

Siya raw ay namimili rin ng alahas. Mga alahas na may iba t ibang uri. Ani Hermana Penchang ay di dapat ipagbili iyon dahil minabitu pa ni Huli ang pa alila kaysa ipagbili iyon. Tinanong si Kabesang Tales kung may m ay ipabibili. Tulad niya ay isang lalaking nakita ang kanyang as awa na kasama ang ibang lalaki at pumasok sa isang silid at nangagtatatwanang in aglahi ang kanyang pagkalalaki. Pinagbilinan si Si moun na mag-ingat sa paglakad sapagkat pagnahulog ang mag-aalahas sa kamay ng mg a tulisan ay mapapahamak ito. Naisisp niya ng parang sa tulong ng kayamanang iyon ay tinutudyo siya ni Simoun. Ipingmalaki ni Si moun ang kanyang rebolber kay Kabesang Tales.Kinabukasan. Nagdarahop si Kabesang Tales ngunit dala nang lahat ni Simoun a ng pagkain at ibang kailangan at dalawang kaban ng mga alahas. Natutuwa si Simoun. Limandaang piso. Tatlo ang pinata y ni Kabesang Tales ng gabing iyon. ayos. Iminungkahi ni Sinang ang kuwintas. Sinabi kay S imoun na di niya nakausap ang anak. Nangagtawanan pa iyon ng makita si Kabesang Tales. O ipag palit ng Kabesa sa alin mang hiyas na maibigan niya. nilalait ang kanyang kapahamakan. ang lalaking gumagawa sa lupa.Kayamanan at Karalitaan BuodSa bahay ni Kabesang Tales nakipanuluyan si Simoun. Nagdatingan ang mga mamimili ng al ahas. Ani Simoun-sa wakas ay natagpuan ko ang taong akin g kailangan: Pangahas ngunit mabuti nga ito-marunong tumupad sa mga pangko. Tumango si Simoun. ang anak na si Sinang at asawa nito. Si Hermana Pencha ng mamimili ng isang singsing na brilyante para sa birhen ng Antipolo. <PIXTEL_MMI_EBOOK_2005>5</PIXTEL_MM I_EBOOK_2005> . Si Kapitan Basilio.Inil ibas ni Simoun ang mga bagong hiyas. ani si Simoun. Binuksan ni Simoun ang dalawang maleta ng alahas. at kasaysayan. Isinangguni raw muna ni Kabesang Tales sa anak ang ba gay na iyon. a t ang asawa nito ay nagkaroon ng madugong pagkamatay-putol ang leeg at puno ng l upa ang bibig. Nag-isip si Kabesang Tales. Wala namimi li isa man sa mga nagsitawad sa mga luma ang makasaysayang alahas ni Simoun. Ito y nasa pagitan ng San Diego at Tiyani. Ngunit nang nasa labas na ng bahay ay natanaw ni Kabesang Tales ang prayle at ang bagong gumagawa ng lupa.Napatingin si Kabesang Tales sa mga alahas ni Simoun. wala si Kabesang Tales. Bumalik ng bahay si kabesang Tales.Dinak ip ng mg a guwardiya sibil si Tandang Selo. Ang prayle. Gayundin ang rebolber ng mag-aalahas-wala sa kaluban at ang naroroon ay isang sulat at k uwintas ni Maria Clara. Humingi ng paumanhin si Kabesang Tales sa pagkakahuha ng baril na kailangan daw niya sa pagsapi niya sa mgas tulisan. Tinawaran agad ni Simoun ng ma kilalang iyon nga ang kuwintas ng kasintahang nagmongha. Sa tabi ng bangkay ng babae ay may papel na kinasusulatan ng Tale s na isinulat ng daliring isinawsaw sa dugo. Sa bisperas pa naman ng araw ng kanyang pag-alis sa bahay niyang iyon isa lamang pinakamaliit sa mga brilyanteng iyon ay sapat nang pantub os kay Huli at makapagbigay ng kapanatagan sa matanda na niyang ama. Dito namili sina Sinang at iba pa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful