Kabanata I Sa Ibabaw ng Kubyerta BuodUmaga ng Disyembre. Sa Ilog Pasig ay sumasalunga ang Bapor Tabo.

Lulan nito sa kubyerta sina Don Custodio, Ben Zayb, P. Irene, P. Salvi, Donya Victorina, Ka p. Heneral at Simoun.Napag-usapan ang pagpapalalim ng ilog Pasig. Mungkahi ni Do n Custodio: mag-alaga ng itik. Ani Simoun namang kilalang tagapayo ng Kap. Hener al: Gumawa ng tuwid na kanal na mag-uugnay sa lawa ng Laguna at sa look ng Mayni la. Nagkasagutan sila ni Don Custodio at ng ilang pari. Ayaw ni Donya Victorina na matuloy ang pag-aalaga ng pato dahil darami ang balot na pinandidirihan niya. Kabanata II Sa Ilalim ng Kubyerta BuodTinungo ni Simoun ang ibaba ng kubyerta. Masikip sa pasahero ang ilalim ng k ubyerta. Naroon ang dalawang (2) estudyate na pinakukundanganan ng iba-si Basili o na nag-aaral ng medisina at mahusay ng manggamot at isang katatapos pa lamang sa Ateneo, isang makata, si Isagani. Kausap sila Kap. Basilio. Napag-usapan si K ap. Tiyago. Pinauwi raw siya, ani na naging tagapayo ng kapitan nitong mga hulin g araw. Napaling ang usapan sa paaralang balak ng mga estudyante ukol sa pagtutu ro ng mga Kastila. Hindi raw ito magtatagumpay ayon kay Kap. Basilio. Magtatagum pay, ayon sa dalawang binata. Lumayo ang matandang Basilio. Napag-usapan si Paul ita Gomez, ang kasintahan ni Isagani at tukod ng ganda, mayaman at may pinag-ara lan kaya nga lamang ay tiya si Donya Victorina. Ipinahahanap ni Donya Victorina kay Isagani ang asawa , si De Espadaña, na sa bahay pa ni Padre Florentino, amain ng binata, nagtatago.Dumating si Simoun at kinausap ng magkabigan. Ipinakilala n i Basilio kay Simoun si Isagani. Sinabi ni Simoun na di niya nadadalaw ang lalaw igan nina Basilio sapagka t ang lalawigan nina Basilio sapagka t ang lalawigang ito y mahirap at di makabibili ng alahas. Matigas na tumutol Si Isagani at anya: Hindi kami namimili ng alahas dahil di namin kailangan. Napangiti si Simoun. Nasabi r aw niyang dukha ang lalawigan, dahil ang mga pari sa simbahan ay Pilipino.Nag-an yaya si Simoun sa pag-inom ng serbesa. Tumanggi ang dalawa. Ayon kay Simoun, Sin abi ni Padre Camorra na kaya tamad ang mga Pilipino ay dahil pala-inom ng tubig at di ng serbesa. Mabilis na tumugon si Basilio; Sabihin ninyo kay Padre Camorra na kung siya ay iinom ng tubig sa halip ng serbesa, marahil ay mawawala ang san hi ng mga usap-usapan. At dagdag ni Isagani: lumuluhod sa alak at sa serbesa na pumapatay ng apoy; na kapag pinainit ay sumusulak; nagiging malawak na dagatan a t gumugunaw ng santinakpan. Hindi niya pinakinggan ang pagsingkil ni Basilio.Iti nanong ni Simoun kung ano ang itutugon niya sakaling itanong ni Padre Camorra ku ng kailan magiging sulak at malawak na karagatan ang tubig. Tugon ni Isagani: Ka pag pinainit ng apoy; sa sandaling ang mumunting ilog na watak-watak ay magkakas amasama sa kailalimang hinuhukay ng tao. Binigkas ni Basilio ang isang tula ni I sagani na rin ukol sa pagtutulong ng apoy at tubig sa pagpapatakbo sa makina (st eam engine). Pangarap daw ayon kay Simoun dahil ang makina ay hahanapin pa.Nang umalis si Simoun saka lamang nakilala nang lubusan ni Isagani ang mag-aalahas na tinawag na Kardinal Moreno. May dumating na utusan. Ipinatawag ni Padre Florent ino ang pamangkin. Nguni t nakita ng kapitan si Padre Florentino at ito y inanyayaha ng pumanhik sa ibabaw ng kubyerta. Kabanata III Ang mga Alamat BuodDinatnan ni Padre Florentino na nagtatawanan na ang nangasa kubyerta. Nagdar aingan ang mga prayle sa pagkamulat ng mga Pilipino at pag-uusig sa mga bayarin sa simbahan. Dumating si Simoun. Sayang daw at di nakita ni Simoun ang mga dinaa nan ng bapor. Kung wala raw alamat ay walang kuwenta sa kanya ang alinmang pook ayon kay Simoun. Isinalaysay ng kapitan ang alamat ng Malapad-na-bato. Ito raw a y banal sa mga katutubo noong una bilang tahanan ng mga espiritu. Nang panahanan daw ng mga tulisan ay nawala ang takot sa espiritu, nasalin sa mga tulisan.Sina bi ng Kapitan na may isa pang alamat na ukol kay Donya Geronima. Si Padre Floren

Basilio ang tila . ani Padre Sibyla. Nagdala siya ng gulok.Tanging bahay ni Kap. Kung mananalo ako sa asunto ay alam ko na ang aking gagawin upang si ya y mapabalik. Si San Jose naman. Napuna ng mga sibil na walang ilaw an parol ng karitela. Ang ama ng dal agang si Lucia. Si Kabesang Tales ay nahulog sa kamay ng mga tulisan at ipinatubos. Iti nira ang babae sa isang yungib na malapit sa Ilog Pasig. Pinarusahan uli ng mga sibil ang kutsroong si Sinong.Nagandahan si Ben Zayb s a alamat. Masalimuot ang naging panaginip ni Huli nang gabing iyon.Idinaan ang imahen n i Metusalem.Natapos ang prusisyon. Yumaman ito dahil sa tiyaga. Itinanong kay Basilio kung nakawala na ang kanang paa ni Bernardo Car pio na naipit sa kabundukan ng San Mateo. Naglakad na lamang si Basilio. Nainggit si Donya Victorina na ibig ding manirahan sa kuweba. hindi ba higit na mainam ay ilagay sa isang beateryo tulad ni Sta. Nasa dulo ng prusisyon ang Birhen. At anya pa rin ukol sa pagiging kawal ni Tano. ar ginawa niyang tubuhan. Nakipag-asunto sa mga prayle. Balita sa arnis ang kabesa. Nang ang bukid ay umunla d ito ay inangkin ng mga prayle. Nang makaipon ng kaunti ay naghawaan ng gubat na nang ipagtanong niya ay walang may-ari. Kinabukasan. Tinanuran ni K abesang Tales ang kanyang bukid. Di na nakaya ni Kabesang Tales. ako y bumabayad sa abogado.tino ang nahingang magkuwento. na anak ni Tandang Selo. Kasunod na idinaan ang mga imahen ng tatlong Haring Mago. ayon kay padre Salvi. Kasunod sa prusisyon ang mga batang ma lulngkot sa pag-ilaw. Nakasama raw ng am a ang bangkay ng anak. Isinanla ni Hul i ang kanyang mga hiyas liban sa isang locket o agnos na bigay sa kanya ni Basil io. Tinaasan nang tina asan ang pabuwis. Ipinakita ng mga prayle ang kanilang titulo s a lupa. Nakisama muna sa isang namumuhunan sa bukid. Inisip niyang pag-aralin na sa kolehiy o si Huli upang mapantay kay Basilio na kasintahn nito. May magkasintahan daw sa Espanya. ayon kay Ben Zayb. Naghanap si Donya Victorina ng bakas ng p agkamatay ng tubig labingtatalong taon matapos mangyari iyon. Nakapagpaalaala kay Sinang ang itim na Harin g Melchor. ang pinaka-matandang taong nabuhay sa mundo. Araw ng Pasko ay maglilingkod na siyang alila. Kabanata V Ang Noche Buena ng Isang Kutsero BuodGabi na t inilalakad na ang prusisyong pang-noche buena nang dumating si Basil io sa San Diego. Iyon daw ang pinakamurang libing. Wala. Tinanong ni Simoun si Padre Salvi.M atigas ang sabi ni Kabesang Tales. Ipinalag ay ng Kapitan na si Simoun ay nahilo dahil sa paglalakabay. namatay at nalibing dito ang aking asawa t anak na dalaga {si Lucia} sa pagtulong sa akin kaya t di ko maibibigay ang lupang ito k undi sa sino mang didilig muna rito ng kanyang dugo at maglilibing muna ng kanya ng asawa t mga anak. Nagdala siya ng palakol. Naging kawali si Tano. At upang mabago ang paksa ay isinalay say ang alamat ni San Nicolas na nagligtas sa isang Intsik sa pagkamatay sa mga buwayang naging bato nang dasalan ng intsik ang santo. Navarra o Ibarra. Iba ang naisip ng arsobispo. Di ibinayad ng kapalit ang anak. Hindi rin nakasapat ang panubos. Kasunod naman ay mga batang may mga par ol. Ipinagbawal ang gulok. Noon ay bisperas ng Pasko. ay isa nang kabesa d e baranggay. Anya: Binu ngkal ko t tinamnan ang lupang ito. Ipinasyang mangutang kay Hermana Penchang a t maglingkod dito bilang utusan. Nagtawanan ng iba! Si Simoun ay namumutla at walang kibo. Pinabuwis si Kabesang Tales. nguni t kung ako y matalo. Sa inyong palagay. Clara? Hindi raw siya makakahatol sa mga ginawa ng isang arsobispo. Naparito at hinihiling sa ars obispo na sundin nito ang pangako pakasal sila.Nang datnan nila ang lawa ay nagtanong si Ben Zayb sa Kapitan kung saan sa lawa napatay ang isang Guevarra . Naabala sila sa daan dahil nalimutan ng kutsero ang sedula nito at ito y kinakailangang bugbugin muna ng mga guwardiya sibil.Itinuro ng Kapitan. Di makapasok doon ang sino man dahil balita si Kabesang Tales sa pagbaril. Nagbabalatkayo ang babae. di ko na kailangan ang anak. Lagi siyang may pasang baril. si Kabesang Tales. Naging arsobisp o sa Maynila ang lalaki. Kabanata IV Kabesang Tales BuodSi Tandang Selong umampon kay Basilio sa gubat ay matanda na.

ani Kapitan Basilio.Umalis siya sa gubat.. Kinuha siyang katulo ng o utusan. nagka kaunawaan na tayo. Kabanata VII Si Simoun BuodPauwi na sana si Basilio nang may marinig siyang mga yabag at liwanag na pal apit.Muhi si Kap. Ipinagmalaki siya ng kanyang mga profesor. mga katulong na napipiit at namatay ang matandang nagt atanod sa gubat. Tugon ni Basilio. Pagkatapos niya y pakaksal na sila ni Huli. Nakilala ito ni Basilio-ang mag-aalahas nang mag-alis ito ng salamin. Ang huling balita y ukol sa pagkadukot ng mgs tulisan kay Kab. Parang loro siya sa pagsagot.Sa bahay ni Kap. Natugo n ni Basilio ang tanong.masaya sa mga nadaraanan ni Basilio. Sa kabila ng puno tumigil ang dumating. Sino sa dalawang lalaking ito ang namatay o an g buhay na nagbubuhay Simoun.Ikatlong taon. Nang magtapos: sobresaliente at may mga medalya pa. Tiyago na katatpos dalhin sa beateryo si Maria Clara. Tiyago sa mga prayle mula nang magmongha si Maria Clara. Tinitutukan ni Simoun ng baril si Basilio. Ito ang ta ong tumulong sa paglilibing sa kanyang ina at sa pagsunog sa isa pang lalaking d oon namatay. Ipinagdasal ang kaluluwa ng ina at gunita ng nakaraang may 13 ta on. Nagsulit siya sa pag kabatsilyer. Nakasulit siya at kumuha ng medisina. Kabanata VI Si Basilio BuodNang tumutunog ang mga batingaw ng noche buena si Basilio ay palihim na nagt ungo sa gubat. N inais nang pasagasa sa mga karuwahe dahil sa hirap at gutom. Nangsimula ng maghukay si Simoun sa tulong ng isang asarol. G. Nang magsulit. Minaliit siya dahil sa luma at g ulanit na suot. Paliit ang buwan. natugon niya ang tanong sa kanya at ang marka niya para sa unang taon ay aprovado. Nakilala ng professor. nang makitang tumistis ng isang maysakit si Basilio na parang walang ano man. Ibig niyang makatistis ng tao. At nang matuos n iyang sa tatlo o apat na paraan sa kanyang klase ay may 40 lamang ang nagtatanon g di na sumama ang loob niya. Kaya t paaninaw na tinungo ni Basilio ang libing ng kanyang ina. Tutungo tayo sa Tiani upang t ingnan ang inyong mga alahas. Di nakakain ng hapunan si Basilio. Nangubli siyan sa puno ng baliti. At huling taon na ng pag-aa ral ni Basilio. Tiyago ay igina galang si Basilio. lalo na ng matandang utusan. Simuon.. Nasilip ni Bas ilio na ang Kapitan ay nakikipag-usap sa kura. Nagbilin ng isang kairel sa relo ang alperes. Tumulong ito sa pagtatalsakan ng kahoy at paglilibing sa kanyang ina. Bakit pa tatanugin ito y di naman nakapag-papatawa sa klase? Nawalan ng sigl a sa pag-aaral si Basilio. May mga manok na pinapatay. Sino ako sa pa lagay mo? tanong ng mag-aalahas. at kay Simoun. Tales. Gayunman ay lagi siyang nagsasaulo ng leksiyon. Ang siyam niyang kasamahan sa pa gsusulit ay nangag-ulit na lahat. Lummuwas ng Maynila. Nag-isip si Basilio. Kayo po y isang taong mahal sa . Maysakit at gulanit ang damit. Namayani si Basilio sa labanan.ang si Ibarra?Napakita na kay Simoun si Basilio at nag handog ng pagtulong bilang ganti sa tulong na ipanagkaloob nito nam ay 13 t on na ang nakalilipas. Natagpuan niya sina Kap. May dumating na lalaking sugatan. naging matiyaga at masigasig sa pag-aaral si Basilio. Nanghinayang si Basilio nang mabatid na sa katandaan namatay an g matanda. Nguni t isang professor niya ang nasiyahang tumanggap n g hamon ng mga kadete sa isang pasyalan at nagyakag ng mga estudyante niya na in ilaban niya sa mga kadete sable laban sa baston. (Bakit kaya hikaw?)Nasabi ni Ba silio s sarili na si Simuon ay may kasindak-sindak na pagkatao. Malaki ang natutuhan ni Basilio. Ping-aral sa Letran.Namatayan ang kanyang ina. sa alperes. Pagkatapos. Isan g pares na hikaw naman ang ipinakikibili ng kura. Unang taon: wala siyang nabibigkas kundi ang p angalan niya at ang salitang adsum o narito po. Pinalipat si Ba silio sa Ateneo Municipal. Ang lahat ay nak apaghahanap-buhay sa bayang ito maliban sa amin. Naalaala si Basilio.Ibinigay ng mga utusan ang mga ulat . Naisipan ng professor na Dominik o ang pagtanong kay Basilio na akala niya y tanga upang magpatawa sa klase. May dumating pan g isang lalaki. Mga kalabaw na namatay. Noo y di na tinanong si Bas ilio. Kaya di pa man nakakatapos ay nakapanggamot na siya. Pinahakot siya n g kahoy na ipansusunog sa bangkay ng ina at ng sugatang lalaki.

Ito raw ay magbibigay daan sa Pilipinas sa pagiging bayang walang sariling pagkukuro. Lumapit si Simoun sa binata. Naisip rin niyang pagpapatayin ang mga ito. paaalipin. Isinalays ay nito ang pagkakapaglibot sa buong daigdig upang magpakayaman. Iilan lamang daw ang nakap agsasalita ng Kastila. Ay aw silang matulad kayo sa mga Kastila? Napakabuti! Paunlarin ninyo ang katutubon g ugali. Ani Basilio pinili niya ang siyensiya para makapaglingko d sa bayan. Ayaw kayong bigyan ng kinatawan sa Kortes? Mabuti. At inamin ni Simoun na siya nga si Ibarra. Tinuligsa rin niya ang mga nagpapanggap na di sila maalam magsa lita at umunawa ng sariling wika. Aniya y di siya pulitiko. at hangal ang pamahalaang K astila na ayaw magpaturo ng wika nito sa mga nasasakupang di tulad ng Rusya at A lemanya. walang kalayaan at pati kapintasan ay hiram da hil sa pagpipilit manghiram ng wika. Walang halaga ang buhay na di nauukol sa isang layuning dakila. Naniniwala siyang matapat sa kabataang ito ang paniniwala na sa kapakanan ng bayan ang kanilang ginagawa. Ang karunungan ay p anghabangpanahon. ika y naghahawak ng isang lihim na maaring magpangayaya sa akin. makatao at pandaigdig. sapagka t sa mga kulubot ng kanyang isip at sa pintig ng kanyang p uso ay wala ang mga akmang pananalita sa wikang iyan. Huwag hayaang magpalagay ang Kastila na sila ang panginoon dito at sila y b ahagi ng bayang ito kundi manlulupig at dayuhan. Upang makaabot d aw sa kalagayang sinabi ni Basilio ang daigdig kailangan munang lumaya ang mga t . Sa panggagamot daw siya nakaukol. Anya: Ang kastila kailanman ay di magiging wikang pangkalahatan sa bayang ito . parang isang bato sa linang sa halip maging s angkap sa isang gusali. Nagbalik upang ibagsak ang pamahalaang marumi sukdang ipagdanak ng dugo.akin. Nguni t baka di siya pakinggan ng mga ito. kung wala nang lahi-lahi. Ang wika ay isang pag-iisip ng bayan . Ayaw ituro sa inyo ang kanilang wika.Mabuti.Nagpatuloy si Simoun ukol sa kilusang ibinunsod ng kabataan Bukod sa isang pag-aaksaya ng panahon ay nilinlang ninyo ang bayan sa pag-asa sa wala at tinutulungan ninyong magyuko ng ulo sa mga mapangamkam. Ikaw at ako ay uhaw sa katarunga n Dapat tayong magtulungan. "Gayunman. mag papailalim sa ibang utak. na patay na at ang mga kasawi an sa buhay ay madalas kong ikinalulungkot. Sa kasalukukuyang kalagayan d aw ay di makapanggagamot nang mahusay si Basilio ayon kay Simoun. Siya raw ay sadyang na gpapalala sa pag-iimbot at pagmamalabis ng taong pamahalaan at simbahan upang gi singin ang damdamin ng bayan sa paghihimagsik. Nauwi sa kadakilaan ng karunungan ang pag-uusap. Ani Simoun: Kayo y nakalilimot na habang ang isang bayan ay may sariling wika. hindi ko marahil pagsisihan na ika y di ko patayin. Lumagda siya sa kahilingan ukol sa paaralan dahil inaakala ni yang iyo y mabuti. Ninais niyang kausap in sina Isagani at Macaraeg. Sa loob ng ilang daantaon. paunlarin ang isang kat utubong wikain nang mawala ang pagtatangi-tangi at magkaroon ng mga layuning pam bansa. Ibig raw nina Basilio na matulad ang Pilipi nas sa mga bansang magugulo sa Timog Amerika (South Amerika). lahat ng bayan ay malaya at wala nang mang-aalipin at napaaalipin.Inihimutok ni Simoun na ang kilusan ng kabataan sa pagpapaturo ng Kastila ay ipinagdurusa ng kanyang loob. ani Simoun. napananatili rin nito ang kanyang paglaya. At sinabi ni Simoun na dapat ay patayin na niya si Basilio upang iligtas ang kanya ng layunin. matangi sa akin. Ang sakit ng b ayan ay siyang higit nangangailangan ng kagamutan. At ang iilang ito ay mawawalan ng sariling kakayahan. Gaya ko rin ay may dapat kang ipakipagtuos sa lipunan.Nguni t sinuwatan niya sina Basilio at mga kasamahan na nagbabalak magtayo ng paaralan ng Wikang Kastila at humihing ing gawing lalawigan ng Espanya ang pilipinas at bigyan ng pantay na karapatan a ng mga Kastila at Pilipino. kapag ang sa ngkatauhan ay tumalino na. kayo y ipinalalagay ng lahat. Aniya: Basilio. Ano ang magagawa ng isang tinig sa karamihan? Habang nagmamaramot sila sa pagbibigay ng karapatan sa inyo lalong malaki ang matatamo ninyo pagkatapos upang ibagsak sila at gantihan ng sama ang sama.Ayon kay Basilio an g kastila ay isang wikang magbubuklod-buklod sa mga pulo ng Pilipinas.Ito y pinabu laan ni Simoun. Napailing si Simoun. ang salitang kagitingan at pag-ibig sa bayan ituturing na panatisismo o kabali wan at ikabibilanggo ng nagsasabibig nito. iisa na ang katarungan at lahat ng tao y m amamayan na ng daigdig at ang tanging layunin ng tao ay pagkakamit ng karunungan . Tinuligsa ni Simoun ang mga pangkat na nagh ahangad luminang sa wikang Kastila at di sa kaalamang magsalita o sumulat sa sar ili nilang wika. at ngayo y natuklasan mo pa ang isa na kung mabubunyag ay ikasisira ng aking mga balak. Iyan ang dahilan at binayaan ko kayong mabuhay! Nakahinga si Basilio. Sa gayo y matatamo ninyo ang pagl aya.

Natuloy si Huli sa pagpapaupa kay Hermana Penchang. Pangarap lamang daw ang kay Basilio. Sinabi ni Simoun na wal ang ginagawa si Basilio kundi tangisan ang bangkay ng ina na parang babae. Inulos niya ng tuya si Basilio.Nakauwi si Kabesang Tales sa tulong ng salaping napagbilhan ng mga alahas ni Huli at nautang ng dalaga kay Hermana Penchang. ito y kasalanan kung nagbibigaay-daan sa pang-aapi . at kung iyan ay ibigay sa inyo. at iyan ang mithiin ng marami sa Pilipinas. Lalong nagtumining sa loob ni Simoun ang matinding nasa na makapaghiganti. kaunting kaginhawahan. Paano ako makapaghihiganti? tanong ni Basilio. Kayo ay walang hangad kundi isang munting tahanan. Naiwan si Simoun na nag-iisip: Di ka ya niya napaniwala si Basilio sa paghihiganti o may balak itong maghiganti nguni t naglilihim lamang at nais sarilinin iyon o sadyang wala nang hangad maghiganti. Sa sama ng loob ay napipi si Tandang Selo. tugon si Basilio. isang asawa . Walang mang-aalipin kung walang paaalipin. nagpaupang utusan si Huli. isang dakot na bigas. Nguni t di ko sila pinakikialaman. Ano ang mapapala ko kung sila y ipaghihiganti? . hindi upang bigyan ng pagkakataon ang mga tulisan upang madukot si Kabesang Tales. Nang mabalitaang tutubusin ni Basilio ang kasint ahan ay nagsabing si Basilio ay isang demonyong nag-aanyong estudyante na ibig m agpahamak sa kaluluwa ng dalaga. Likas sa tao ang mamuhi sa kanyang inaapi. At ipinaalaala ni Simoun na sa pagaaral ni Basilio ay maaaring danasin nito ang dinanas ni Ibarra. sa atas ng hukum an at sa katuwaan ng mga kura at gugmawa ng lupa.Ang alperes o tenyente ng guardia sibil? Ano raw ang kasalanan niya? Kaya lamang daw niya sinamsam ang mga sandata ay utos sa kanya iyon. Kung namalagi raw si Kabesang Tales sa b ahay ay di sana nadukot ng mga tulisan. Sinabi ni S imoun na tutulungan siya.ao at ito ay nangangailangan namang pagpapadanak ng dugo upang ang mga sinisikil ay makalaya sa mapaniil. Nagtaka si Basi lio. Ang pagpap aumanhin ay di laging kabaitan.Si Hermana Penchang na bagong panginoon n i Huli? Ang may sala raw ay si Tandang Selo na rin na may kasalanan dahil di mar unong magdasal at di nagturo ng wastong pagdarasal sa mga kaanak na tulad ng gin agawa niya ngayon kay Huli na tinuturuan niya ng dasal at pinababasa niya ng akl at na. ituturing ninyong kayo y mapalad na. ani Simoun. Magmamadaling araw na. Hindi na raw bubuhayin ng paghihiganti ang ina o kapat id niya.Ang asenderong bagong gumagawa ng lupa ni Kabesang Tales? Paano raw niya isusup long ang pagdadala ni Kabesang Tales ng armas e kung tingnan siya y parang pinipil i ang pinakamabuting patamaan sa kanya. Siya na raw ang inapi ay siya pa ang kamumuhian. (Iyon ay araw ng Pask o). pipi ang amang si Tangdang Selo. Nab atid niyang iba na ang gumagawa ng kanyang lupa. Kabanata IX Ang mga Pilato BuodPinag-usapan sa bayan ang nangyari kay Tandang Selo at kung sino ang may kas alanan sa ipinagkagayon ng matanda. Ma tapos sabihing di niya pinagbabawalan si Basilio sa pagbubunyag ng kanyang lihim ay sinabing kung may kailangan si Basilio ay magsadya lamang ito sa kanyang tan ggapan sa Escolta. Kabanata VIII Maligayang Pasko BuodHindi naghimala ang birhen. pabayaan nila akon g makagawa at mabuhay. Nagpasalamat si Basilio. At di raw niya kasalanan kung di man matagpuan si Kabesang Tales . tugon ni Basilio. Si Kabesang Tales ay naupo sa isang tabi at nanatiling walang kibo. Di nagbigay ng karagdagang salaping kailangan ni Huli. Tugon ni Basilio na sinundan ni Simoun ng:At magkaanak ng mababait na alipin Ang mga damdaming mabuti o masama ay namamana ng anak.Makatul ong sa iba nang di magdanas ng gayon ding kasawian. Ang kadakilaan ng tao ay di magagawa sa pagpapauna sa kanyang panahon kundi nasa pagtugon sa kany ang pangangailangan at hangarin sa pag-unlad. Kabanata X . Napuna ni Simoun na hindi naantig ang kalooban ni Basilio. at pinaalis siya sa kanyang bahay. Tandang Basyong Makunat. Ako y dudurugin lamang nila.

Pinagbilinan si Si moun na mag-ingat sa paglakad sapagkat pagnahulog ang mag-aalahas sa kamay ng mg a tulisan ay mapapahamak ito. Bumalik ng bahay si kabesang Tales. O ipag palit ng Kabesa sa alin mang hiyas na maibigan niya. Tinawaran agad ni Simoun ng ma kilalang iyon nga ang kuwintas ng kasintahang nagmongha. Ani Hermana Penchang ay di dapat ipagbili iyon dahil minabitu pa ni Huli ang pa alila kaysa ipagbili iyon. Dito namili sina Sinang at iba pa. Ani Simoun-sa wakas ay natagpuan ko ang taong akin g kailangan: Pangahas ngunit mabuti nga ito-marunong tumupad sa mga pangko. ayos. Nagdatingan ang mga mamimili ng al ahas. Nagdarahop si Kabesang Tales ngunit dala nang lahat ni Simoun a ng pagkain at ibang kailangan at dalawang kaban ng mga alahas.Napatingin si Kabesang Tales sa mga alahas ni Simoun. Mga alahas na may iba t ibang uri. Ang prayle.Kayamanan at Karalitaan BuodSa bahay ni Kabesang Tales nakipanuluyan si Simoun. Humingi ng paumanhin si Kabesang Tales sa pagkakahuha ng baril na kailangan daw niya sa pagsapi niya sa mgas tulisan. Limandaang piso. Si Kapitan Basilio. Ngunit nang nasa labas na ng bahay ay natanaw ni Kabesang Tales ang prayle at ang bagong gumagawa ng lupa. a t ang asawa nito ay nagkaroon ng madugong pagkamatay-putol ang leeg at puno ng l upa ang bibig. Sa tabi ng bangkay ng babae ay may papel na kinasusulatan ng Tale s na isinulat ng daliring isinawsaw sa dugo. Binuksan ni Simoun ang dalawang maleta ng alahas.Kinabukasan. wala si Kabesang Tales. Tumango si Simoun. Ito y nasa pagitan ng San Diego at Tiyani. at kasaysayan. Iminungkahi ni Sinang ang kuwintas. Tinanong si Kabesang Tales kung may m ay ipabibili. Nangagtawanan pa iyon ng makita si Kabesang Tales. ang lalaking gumagawa sa lupa. Wala namimi li isa man sa mga nagsitawad sa mga luma ang makasaysayang alahas ni Simoun. Tatlo ang pinata y ni Kabesang Tales ng gabing iyon. Sa bisperas pa naman ng araw ng kanyang pag-alis sa bahay niyang iyon isa lamang pinakamaliit sa mga brilyanteng iyon ay sapat nang pantub os kay Huli at makapagbigay ng kapanatagan sa matanda na niyang ama. Naisisp niya ng parang sa tulong ng kayamanang iyon ay tinutudyo siya ni Simoun. Nag-isip si Kabesang Tales. Si Hermana Pencha ng mamimili ng isang singsing na brilyante para sa birhen ng Antipolo. Gayundin ang rebolber ng mag-aalahas-wala sa kaluban at ang naroroon ay isang sulat at k uwintas ni Maria Clara. nilalait ang kanyang kapahamakan.Inil ibas ni Simoun ang mga bagong hiyas.Dinak ip ng mg a guwardiya sibil si Tandang Selo. ang anak na si Sinang at asawa nito. Natutuwa si Simoun. Siya raw ay namimili rin ng alahas. ani si Simoun. Tulad niya ay isang lalaking nakita ang kanyang as awa na kasama ang ibang lalaki at pumasok sa isang silid at nangagtatatwanang in aglahi ang kanyang pagkalalaki. Sinabi kay S imoun na di niya nakausap ang anak. <PIXTEL_MMI_EBOOK_2005>5</PIXTEL_MM I_EBOOK_2005> . Ipingmalaki ni Si moun ang kanyang rebolber kay Kabesang Tales. Isinangguni raw muna ni Kabesang Tales sa anak ang ba gay na iyon.