ANG PAG-IKOT

NG MUNDO
Mga Gabay na Tanong:
-Paano gumagalaw ang
mundo?
-Ano ang pagkakaiba ng
rotasyon at rebolusyon?
-Ano ang epekto ng
paggalaw ng mundo sa
pamumuhay ng mga tao?
ng Pag-ikot ng Mundo

now)
W
Want to
now)
L
Learned)
ng Pag-ikot .
#%ASY
PAG-I% G
MU SA
AIYAG SA#ILIG
ASIS
AG A%IG MU
AY AAHILIG
G 23 ½ IG#I
PASILAGA
HABAG UMIIG
SA ASIS
AABUBU G
24 #AS AG
PAG-I% MULA
ALU#A
PA%UGG
SILAGA

AGAA# G
A#AW A% GABI

#BLUSY
PAG-I% G MU
SA A#AW
AABUBU G 365
A A#AW, 5 #AS,
48 MIU%, A% 46
A SGU
365 ¼ ) AG
PAG-I% I%
AABUBU G
1 %A AG
ISAG #BLUSY

AGAA# G
PAG-IIBA G LIMA
SA MGA BAHAGI G
MU

970-4:843 W34.2:2:.....9..3.4 .35..3 749.32. 5.843..34:2..-...343 W!.-.32:3/48.%.3 2:3/4 W34.3050943 5.

730/ 34 .3994 0.3!. 493:3/4 34  .

 49 # %$ ! % & $ $# $$ .3!.

.

%&  # !$ & $$$ &&  #$ ! %& &# !%& $ .

.

# #% .

.

# &$ ! %& $# .

.

&& # #$ &% % $&  ! %% && % $# &$ .

# ! $ & .